หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านหนองหิ้ง

บ้านหนองหิ้ง หมู่ 9

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2559401,040|300,000|300,000|ใช้หมด2016322153081.pdf20169301430411.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1546]   วันที่รายงาน  [30/6/2559]

1. จัดเวทีเสวนา เตรียมความพร้อมร่วมกับแกนนำกลุ่มเกษตรกร พร้อมชี้แจงและแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลสามหนอง สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ และศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
3. ประชุมระดมความคิดการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป
4. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. การผลิตแก๊สชีวภาพ จำนวนผู้เข้าอบรม 51 คน วันที่อบรม 23 มีนาคม 2559 โดย วว. (นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย) ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 87.17%

5. การศึกษาดูงาน
1. หมู่บ้านเห็ดบ้านแก้งน้อย ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จำนวนผู้เข้าร่วม 10 คน วันที่ 3 มีนาคม 2559 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 82.00%

 

อบรมก๊าซชีวภาพ

ฝึกปฏิบัติจริง

บ่อก๊าซชีวภาพที่ติดตั้งสำเร็จ
 

ค่าใช้จ่าย : 79,735
จำนวนผู้รับบริการ : 61
ปัญหาอุปสรรค : -1.เทคโนโลยีการผลิตแก็สชีวภาพมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากที่ต้องการบ่อแก็สชีวภาพ เพราะเป็นเทคโนโลยีง่ายไม่ยุ่งยาก ใช้ได้จริง
แนวทางแก้ไข : -1.วว. ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อม ได้แก่
-ต้องเป็นเกษตรกรที่ต้องการใช้แก็สชีวภาพจริงๆ และใช้จริง
-ต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสม
-ต้องมีวัตถุดิบ เช่นมูลสัตว์ต่างๆ ให้เพียงพอตามที่ วว. กำหนด
-วว. จะเก็บผลการดำเนินงานประมาณ 3 ปี หากมีการชำรุด ไม่ดูแลจนใช้ไม่ได้จะมีคณะกรรมการกลุ่มดังกล่าวปรับค่าเสียหาย (แล้วแต่กลุ่มตกลง) เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการทำบ่อแก็สให้กับเกษตรกรรายต่อไป เพื่อให้เกษตรกรเกิดจิตสำนึกและรักษาสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐต่อไป

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1700]   วันที่รายงาน  [30/6/2559]

1. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 53 คน วันที่ 7 มิถุนายน 2559 อบรมโดยนายประทาย เคนเหลื่อม จากศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 85.30%

 

 

2. การจัดเตรียมวัสดุส่งเสริมการสาธิตการปฏิบัติในพื้นที่
3. การเก็บตัวอย่างดินและปุ๋ย

ค่าใช้จ่าย : 139,558
จำนวนผู้รับบริการ : 53
ปัญหาอุปสรรค : 1. เนื่องจากกลุ่มเป็นกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่นำมาต้องไม่มีการคลุกสารเคมี ทำให้กลุ่มหาซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพได้ยาก เพราะส่วนใหญ่จะมีการคลุกยา ประกอบกับปีนี้ฝนมาเร็วทำให้ส่วนใหญ่เกษตรกรเร่งหว่านข้าว จึงไม่มีพื้นที่ที่จะทำเมล็ดพันธุ์
แนวทางแก้ไข : 1. ในปี2560 ประสานกับกลุ่มที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ที่ได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐ และทำสัญญาซื้อเมล็ดพันธุ์ก่อนล่วงหน้า และทำความเข้าใจกับเกษตรกรพร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1911]   วันที่รายงาน  [12/9/2559]

ผลการดำเนินงาน
1. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• การอบรมเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ จำนวนผู้เข้าอบรม 45 คน วันที่17 สิงหาคม 2559 อบรม โดยนางรัตนา ตันติศิริวิทย์ จาก วว. ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 88.67 %

 


2. การจัดเตรียมวัสดุส่งเสริมการสาธิตการปฏิบัติในพื้นที่


3. การศึกษาดูงาน
- การศึกษาดูงานสวนศรียา และศูนย์ภูมิรักษ์ อ.เมือง จ.นครนายก จำนวนผู้เข้าร่วม 2 คน วันที่ 9-10 สิงหาคม 2559 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 90.00 %

 

 


4. ติดตามประเมินผลโครงการ
 

ค่าใช้จ่าย : 80,707
จำนวนผู้รับบริการ : 47
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|250,000|250,000|ใช้หมด20174301744241.pdf201711181836331.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2189]   วันที่รายงาน  [3/4/2560]

1. อบรมสัมมนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศึกษาดูงาน ประจำปี 2560 วันที่ 17-19 มกราคม 2560 ณ.กรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 4 ราย
1. นายคำไหล ทานะสิน
2. นายบุญหลาย อินทรีย์
3. นางบัวเรียง บุญหลง
4. นางน้ำอ้อย แสนวงค์

ผลลัพธ์ของกิจกรรม – กลุ่มฯได้เรียนรู้วิธีการดำเนินงานโดยยึดแนวพระราชดำริของพระองค์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เพื่อก่อประโยชน์ โดยคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรม มีดังนี้

1.เรื่อง บทบาทการเป็นวิทยากร 91.67%,

2.การศึกษาดูงานเรื่องดินและปุ๋ย 95.65%,

3.การศึกษาดูงานการเกษตรในพระราชดำริของในหลวง 100%,

การศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ 95.00%

 

 

กิจกรรมที่ 2. การศึกษาทดลองการใช้ปุ๋ยนาข้าวระดับกระถางในเรือนทดลอง วันที่ 3 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นการทดลองเป็นปีแรก ในปี 60 นี้ ได้มีการประชุม วางแผนการทดลองโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ราย ผลลัพธ์ของกิจกรรม เกษตรกรได้ใช้วิทยาศาสตร์ในการสังเกตและจดบันทึก ช่วยให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการใส่ปุ๋ยเข้าไปในแต่ละครั้งระหว่างการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยเคมี ในแต่ละกรรมวิธีที่แตกต่างกัน

 

 

ค่าใช้จ่าย : 74,105
จำนวนผู้รับบริการ : 31
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2277]   วันที่รายงาน  [30/6/2560]

ผลการดำเนินงาน
1.ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็นอาชีพรอง/เสริม
1.1 อบรมเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 26 เมษายน 2560 (กิจกรรมที่ 1)
ณ.ศาลาหมู่บ้านหนองหิ้ง ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 57 ราย
วิทยากร ได้แก่ นางวรินทร นาถาบุตร นักวิชาการจากศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด
ผลลัพธ์ของกิจกรรม - เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมากขึ้น และมีผลผลิตเพิ่มขึ้นรวมถึงรู้จักวิธีป้องกันแมลงศัตรูข้าว
โดยคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรม 91.61 %

 

 

 

 

1.2 อบรมเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ วันที่ 26 เมษายน 2560 (กิจกรรมที่ 2)
ณ.ศาลาหมู่บ้านหนองหิ้ง ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 57 ราย
วิทยากร ได้แก่ นายประสิทธิ์ บำรุงสุข สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (วว.)
ผลลัพธ์ของกิจกรรม – เกษตรกรสามารถผลิตบ่อก๊าซชีวภาพไว้ใช้เองภายในชุมชนได้สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้ และกากที่ได้จากการหมักก๊าซชีวภาพสามารถนำไปใช้เป็น
ปุ๋ยได้อีกด้วย
โดยคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรม 89.56 %

 

 

 

 

2. การศึกษาทดลองการใช้ปุ๋ยนาข้าวระดับกระถางในเรือนทดลอง ปีแรก (กิจกรรมที่ 3)
วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ.บ้านหนองหิ้ง ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ได้มีการ
สร้างโรงเรือน เตรียมดิน/ชั่งน้ำหนักดิน เตรียมความพร้อมในงานทดลอง และเก็บตัวอย่างดิน
ไปวิเคราะห์ เพื่อได้ทราบปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้
เหมาะสมกับการที่พืชจะนำไปใช้
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ได้มีการปรับระดับพื้นโรงเรือน และใส่ปุ๋ยรองพื้นในแต่ละกรรมวิธีที่แตกต่างกัน
ผลลัพธ์ของกิจกรรม - เกษตรกรได้ใช้วิทยาศาสตร์ในการสังเกตและจดบันทึก ช่วยให้ทราบ
ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการใส่ปุ๋ยเข้าไปในแต่ละครั้งระหว่างการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยเคมี ในแต่ละกรรมวิธีที่แตกต่างกัน

 


 

ค่าใช้จ่าย : 103,949
จำนวนผู้รับบริการ : 114
ปัญหาอุปสรรค : 1.ปัญหา/อุปสรรค ในการสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ ได้แก่ บางพื้นที่มีต้นไม้อยู่บริเวณใกล้เคียง จะมีกิ่งไม้หล่นลงมาตกใส่ถุงพลาสติก LAPE จะทำให้ถุงเกิดการชำรุด/รั่วได้
แนวทางแก้ไข : 1. แก้ไขโดยการตัดกิ่งไม้ที่ยื่นออกมา ไม่ให้หล่นใส่ถุงพลาสติก หรือหาพื้นที่บริเวณโล่งแจ้ง
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2464]   วันที่รายงาน  [11/9/2560]

กิจกรรมที่ 1 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

ผลลัพธ์ของกิจกรรม – กลุ่มฯได้ผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพไว้ใช้เองภายในชุมชน จำนวน 100 ตัน ช่วยลดรายจ่ายในการทำนาปลูกข้าว ดินนามีการปรับโครงสร้างช่วยให้ดินร่วนซุยขึ้น

 

กิจกรรมที่ 2 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ผลลัพธ์ของกิจกรรม – กลุ่มฯสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นขยาย สำหรับใช้จำหน่าย และปลูกในปีถัดไป

 

กิจกรรมที่ 3 เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม –กลุ่มฯสามารถสร้างบ่อก๊าซชีวภาพไว้ใช้เองในชุมชนได้ จำนวน 2 บ่อ ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้

 

กิจกรรมที่ 4 การศึกษาทดลองการใช้ปุ๋ยนาข้าวระดับกระถางในเรือนทดลอง (ปีแรก)

(1) วันที่ 2-17 กรกฏาคม 2560 ณ.บ้านหนองหิ้ง  ได้มีการย้ายต้นกล้าลงกระถาง และคัดต้นกล้าที่แข็งแรงเหลือจำนวน 2 ต้นเพื่อการทดลอง

(2) วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ.บ้านหนองหิ้ง ได้มีการใส่ปุ๋ย และเก็บผลการทดลองครั้งที่ 1

 

(3) วันที่ 2 กันยายน 2560 ณ.โรงปุ๋ยบ้านกระออม ได้มีการเก็บผลการทดลองครั้งที่ 2

 

ผลลัพธ์ของกิจกรรม - เกษตรกรได้ใช้วิทยาศาสตร์ในการสังเกตและจดบันทึก ช่วยให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการใส่ปุ๋ยเข้าไปในแต่ละครั้งระหว่างการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยเคมี ในแต่ละกรรมวิธีที่แตกต่างกัน

ค่าใช้จ่าย : 71,946
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates