หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านแบงใหม่

บ้านแบงใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2559401,040|300,000|300,000|ใช้หมด20163221514381.pdf20169301428111.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1562]   วันที่รายงาน  [7/4/2559]

1. จัดเวทีเสวนาระดมความคิดเลือกเทคโนโลยีที่กลุ่มสนใจ เตรียมความพร้อมร่วมกับแกนนำกลุ่มเกษตรกรพร้อมชี้แจงและแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• การเพาะเห็ดชุมชน จำนวนผู้เข้าอบรม 94 คน วันที่อบรม 24 มีนาคม 2559 
โดยวิทยากรจากหมู่บ้านเห็ดบ้านแก้งน้อย อ.นาแก (นายอรชร แสงสุวรรณ)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 83.70%3. การศึกษาดูงาน
• หมู่บ้านเห็ดบ้านแก้งน้อย หมู่ 10 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
จำนวนผู้ศึกษาดูงาน 10 คน วันที่อบรม 3 มีนาคม 2559 
โดยวิทยากรจากหมู่บ้านเห็ดบ้านแก้งน้อย (นายอรชร แสงสุวรรณ)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 84.67%

ค่าใช้จ่าย : 80,092
จำนวนผู้รับบริการ : 104
ปัญหาอุปสรรค : การสื่อสารที่มีบางครั้งเกิดเข้าใจไปคนละทาง เนื่องจากความไม่คุ้นเคยในกิจกรรมที่ปฏิบัติ แนวทางที่บรรเทาปัญหาได้ตัวแทนกลุ่มที่มีประสบการณ์ช่วยอธิบายให้เข้าใจดีขึ้น
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1702]   วันที่รายงาน  [29/6/2559]

1. จัดอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวนผู้เข้าอบรม 59 คน วันที่อบรม 22 มิถุนายน 2559
โดยวิทยากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 87.42%

 

 

2. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• การปลูกผักปลอดสารพิษ จำนวนผู้เข้าอบรม 61 คน วันที่อบรม 23 มิถุนายน 2559
โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
1. นางสาววาสนา แผลติตะ
2. นายอินทร์ธัชช์ ศรีบุตต์
3. นางสาวกนกกาญจน์ วรวุฒิ
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 87.53%

 

3. กิจกรรมต่อยอดการเพาะเห็ด (จากการอบรมที่ผ่านมา)
• กลุ่มเกษตรกรนำความรู้ที่ได้อบรมต่อยอดด้วยการเพาะเห็ดเพิ่มเติมเพื่อจุดประประสงค์ 2 ประการ
1. นำมาบริโภคในครัวเรือนและกิจกรรมการรวมกลุ่ม
2. จำหน่ายในชุมชน หารายได้เสริมเข้ากลุ่ม
โดยจัดซื้อวัตถุดิบมาผลิตเองในกลุ่ม จำนวน 2,000 ก้อน
 

ค่าใช้จ่าย : 141,092
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : 1. การทำการทดลองในแปลงผักจะต้องอาศัยความละเอียดในการปฏิบัติเพื่อให้ผลที่ออกมาสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่วิทยากรกำหนด และให้ชุมชนมั่นใจถึงความปลอดภัยในพืชผักที่กลุ่มได้สร้างให้เกิดผลขึ้นมา
แนวทางแก้ไข : 1. การเรียนรู้และปฏิบัติจะต้องมีความละเอียดในสิ่งที่ทำ และคำนึงถึงความปลอดภัยมีมาตรฐานเป็นสำคัญ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1913]   วันที่รายงาน  [12/9/2559]

ผลการดำเนินงาน
1. ประชุมสัมมนาตัวแทนกลุ่มหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์
• การฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ย จำนวนผู้เข้าอบรม 2 คน
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
- สรุปการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ได้รับการอบรมว่ามีความก้าวหน้าอย่างไร
-เสนอแนะเพิ่มเติมในกิจกรรมเทคโนโลยีรองที่จะปฏิบัติในปีถัดไป
โดย นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ วิทยากร
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 90.00 %

 

2. การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
• ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียา จำนวนผู้ดูงาน 2 คน
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
- เรียนรู้การทำการเกษตรเพื่อพึ่งพาตนเองด้วยวิธีทางธรรมชาติ

 


• ศึกษาดูงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จำนวน 2 คน
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
- ดูการรักษาผืนดินให้สมบูรณ์ตามแนวทางพระราชดำริ
- เรียนรู้การรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย
- การทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 

3. การติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผล
 

ค่าใช้จ่าย : 78,816
จำนวนผู้รับบริการ : 6
ปัญหาอุปสรรค : -1. เวลาที่จำกัดทำให้ไม่สามารถเรียนรู้การทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริได้หมด เพราะศูนย์เรียนรู้มีประโยชน์และมีพื้นที่ค่อนข้างมากจึงต้องใช้เวลามากขึ้น
แนวทางแก้ไข : -1. จัดระบบการอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานให้กระชับและเหมาะสม เช่นควรให้น้ำหนักสำหรับกิจกรรมที่เกษตรกรสนใจมากขึ้นและใช้เวลาในห้องประชุมให้เหมาะสม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|250,000|250,000|ใช้หมด2017430174661.pdf201711181838361.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2187]   วันที่รายงาน  [3/4/2560]

1. จัดอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี

- กลุ่มได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการเป็นวิทยากร ณ ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันที่ 17 มกราคม 2560 โดยมีนางสาวอัปสร เสถียรทิพย์ ผู้อำนวยการ กองสื่อสารภายใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ ได้ให้ความรู้และเทคนิคในการเป็นวิทยากรเพื่อฝึกให้เกษตรกรที่เข้าอบรมสามารถสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งต่อแก่ผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรบ้านแบงใหม่มีตัวแทนเข้าอบรมจำนวน 4 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 82.22 %

 

 

 

- กลุ่มบ้านแบงใหม่ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดทำการทดลองปลูกข้าวในกระถางเป็นปีแรก ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยมีนางสาวนภัสวรรณ สุนทร เป็นวิทยากรสร้างความเข้าใจวิธีการทำแปลง ประโยชน์จากการทดลองครั้งนี้ เพื่อให้รู้จักสังเกตและจดบันทึกความเปลี่ยนของข้าวที่เกิดจากผลกระทบในการใส่ปุ๋ยชนิดต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรรู้วิธีการการใช้ปุ๋ยต่อข้าวในพื้นที่ปลูกข้าวของกลุ่มเอง วว.ได้แนะนำการจัดเตรียมดิน เตรียมปุ๋ยเพื่อใส่ข้าวในชนิดและอัตราที่ต่างกัน ในการนี้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 20 คน

 

 

 

 

 

2. ศึกษาดูงาน

- กลุ่มได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ที่กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 มกราคม 2560 โดยมีนางสาวมิรันตี ฐิติโชติรัตนา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม เพื่อเรียนรู้ความเป็นมาของดิน การแก้ปัญหา ชนิดของดินในแต่ละภูมิภาคซึ่งมีผลกระทบต่อการทำการเกษตรของเกษตรกรอย่างมาก ได้รับการถ่ายทอดวิธีการทำ พด. สูตรต่างๆที่จะช่วยเป็นหัวเชื้อในการมาขยายได้อีกหลากหลาย ทั้งการทำปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำ การทำสารกำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ เป็นต้น กลุ่มได้เข้าร่วมดูงานรวม 4 คน มีความพึงพอใจเท่ากับ 84.44 %

 

 

- ศึกษาดูงานการเกษตรที่ในหลวงทรงเป็นผู้ทำเป็นต้นแบบ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ซึ่งมีนายประดับพันธ์ คูณเมือง เป็นผู้พาชมและบรรยายประกอบ มีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายประการ ซึ่งมาจากวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงหวังให้พสกนิกรได้มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่มีความทันสมัยและสามารถเรียนรู้ได้ในทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ได้เรียนรู้พืชในท้องถิ่นในภาคต่างๆที่ให้ประโยชน์ทั้งในด้านการบริโภค การรักษาโรค และการช่วยบำรุงพื้นดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยภูมิปัญญาแบบไทยๆ ซี่งกลุ่มได้เข้าร่วมจำนวน 4 คน และมีความพึงพอใจเท่ากับ 82.78 %

 

 

- ศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ ณ สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19 มกราคม 2560 โดยมีนางสาวจรรยาพร ก่อเกียรติคุณ เป็นผู้รับผิดชอบในการพาชม โดยโครงการต่างๆที่ในหลวงทรงมีวิสัยทัศน์และทรงรับสั่งให้ดำเนินการในพระราชวังส่วนพระองค์ มีทั้งโรงงานทำนม ฟาร์มเลี้ยงโคนม การทำแท่งถ่านอัด สาหร่ายเกลียวทองและอื่นๆอีกมากมาย และได้ชมโรงช้างที่เป็นช้างสำคัญมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และเกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีต่างๆของกษัตริย์ กลุ่มได้เข้าดูงานจำนวน 4 คน และมีความพึงพอใจเท่ากับ 86.67 %


 

ค่าใช้จ่าย : 80,376
จำนวนผู้รับบริการ : 36
ปัญหาอุปสรรค : -ปัญหาที่ผ่านเป็นเรื่องของระยะเวลาและช่วงการทำนางานในชุมชนค่อนค่างมาก ทำให้มีเวลาในการร่วมกิจกรรมของกลุ่มหมู่บ้านน้อย
แนวทางแก้ไข : -อาจต้องเร่งดำเนินการและวางแผนให้สามารถร่วมทำกิจกรรมในช่วงเวลาที่งานไม่มากเกินไป
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2260]   วันที่รายงาน  [26/6/2560]

การอบรมเทคโนโลยีที่กลุ่มสนใจ
นอกจากกลุ่มจะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตปุ๋ยแล้ว เทคโนโลยีอื่นที่กลุ่มมีความสนใจและต้องการนำมาปฏิบัติให้เกิดผลจริงเพื่อสร้างเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรของชุมชนมี 2 เรื่อง ได้แก่

1. เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยจัดอบรมที่กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านแบงใหม่ หมู่ 20 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

วิทยากร โดย นางนันทิดา สินสายไทย นักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย และคณะ

ในวันที่ 6 เมษายน 2560

จำนวนผู้เข้าอบรม 61 ราย

วิทยากรได้นำเสนอและบรรยายถึงหลักในการทำนาโดยทั่วไป และอธิบายถึงประเภทของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ควรนำมาเพาะเพื่อทำเป็นเมล็ดพันธุ์ ขั้นตอนการเตรียมแปลง การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การเก็บรักษา การตรวจแปลง การวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว และยังได้ตั้งใจที่จะเข้ามาดูการปฏิบัติของกลุ่มด้วยหากมีโอกาส ซึ่งหลังจากอบรมเกษตรกรจะได้รับเมล็ดพันธุ์ที่ วว.สนับสนุนให้จำนวน 500 กิโลกรัม เพื่อให้กลุ่มนำไปทำพันธุ์ข้าวให้ทันในฤดูกาลนี้

ผลการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเป็น 86.10% และประเมินวิทยากรที่ 91.76%

 

 

 

 

 

2. เทคโนโลยีการเพาะเห็ด โดยจัดอบรมที่กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านแบงใหม่ หมู่ 20 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

วิทยากร โดย ผศ.วิระ ศรีธัญรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งเป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

จำนวนผู้เข้าอบรม 65 ราย

กลุ่มได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่ดีในการทำเห็ดตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น ในเรื่องการทำอาหารเพื่อเลี้ยงเชื้อเห็ด การทำก้อนเห็ดให้มีความสมบูรณ์ที่สุด การนึ่งที่มีความปลอดภัยจากการปนเปื้อน การเขี่ยเชื้อ การรักษาความสะอาดร่างกายเพื่อไม่ให้เชื้ออื่นเจือปน และความรู้ในลักษณะของเห็ดแต่ละชนิด ซึ่งกลุ่มมีความร่วมมือในการปฏิบัติเป็นอย่างดี วว.ได้สนับสนุนวัตถุดิบในการทำก้อนเห็ดเพื่อสร้างงานให้กลุ่มนำไปปฏิบัติเสริมรายได้ด้วย

ผลการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเป็น 88.53% และประเมินวิทยากรที่ 90.23%

 

 

 


 

ค่าใช้จ่าย : 111,045
จำนวนผู้รับบริการ : 126
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2459]   วันที่รายงาน  [8/9/2560]

ความคืบหน้าการศึกษาทดลองแปลงข้าวกระถาง


 กิจกรรมที่สมาชิกมาร่วมกันใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 วันที่ 15 กรกฎาคม ในทรีตเมนท์ที่ 2 (ปุ๋ยเคมี 16-20-0 และ 46-0-0), ทรีตเม้นท์ที่ 4 และ 5 (ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 12-3-3และ 3-6-6)


กิจกรรมในวันที่ 1 สิงหาคม วัดความสูงและจำนวนต้น กับ กอข้าวในครั้งที่ 1


กิจกรรมในวันที่ 1 กันยายน ร่วมกันใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ก่อนข้าวตั้งท้อง พร้อมวัดความสูงและจำนวนต้น/กอ

 

 

 

 

 

 

 


 

ค่าใช้จ่าย : 58,579
จำนวนผู้รับบริการ : 4
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates