หมู่บ้านแปรรูป "ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป"

หมู่ 10 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2559240,000|240,000|240,000|ใช้หมด201632912491.pdf201610141036241.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1480]   วันที่รายงาน  [4/4/2559]

พื้นที่ดำเนินการ 

1. กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปเห็ด บ้านควนนกหว้า  บ้านเลขที่ 15 ม.10 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
2. กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปเห็ด บ้านเขาจันทร์ บ้านเลขที่ 6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ได้มีการอบรมด้านการเขียนแผนธุรกิจระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2559  และจะนัดติดตามแผนธุรกิจในวันที่ 21 เมษายน 2559 และจะนัดอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านมาตรฐานโรงเรือนและการวางระบบโรงเรือน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 

ผลการดำเนินงาน 

จากการอบรมเขียนแผนธุรกิจทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งมีสมาชิกรวมกันทั้งสิ้น 50 คน แต่ได้ส่งตัวแทนกลุ่มมากลุ่มละ 10 คน รวมจำนวนผู้เข้าอบรมด้านการเขียนแผนธุรกิจ ทั้งสิ้น 20 คน  โดยกลุ่มเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ทำแผนธุรกิจคือ ข้าวเกรียบเห็ด ทองพับเห็ด  น้ำพริกเห็ดสามอย่าง และแกงไตปลาแห้งผสมเห็ด ในการระบุลงในตัวแผนธุรกิจทั้ง 2 กลุ่ม แต่ทั้งนี้จะมีการอบรมแปรรูปในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 

ค่าใช้จ่าย : 41,720
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : ทางกลุ่มไม่มีเครื่องมือในการแปรรูป บางผลิตภัณฑ์เช่น ทองพับเห็ด เป็นต้น
แนวทางแก้ไข : จัดซื้อเครื่องมือในการทำขนมทองพับและเข้าไปอบรมเพื่อปรับสูตรในเบื้องต้นให้กับทางกลุ่มในเดือนพฤษภาคม 2559
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1712]   วันที่รายงาน  [1/7/2559]


กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ด บ้านควนนกหว้า บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 10 ตำบลหารเทา
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
2. กลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
3. กลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ ที่สนใจ
ระยะเวลา
ได้มีการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด เป็นเมนูต่างๆ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
และอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานโรงเรือนและการวางระบบโรงเรือน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และลงติดตามผลจากการอบรมในวันที่ 23 มิถุนายน 2559

การเตรียมการก่อนจะมีการอบรม คือ:
โครงการฯ จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดอบรม ทั้งนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงเห็ด 2 กลุ่ม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ และผู้สนใจสามารถเข้ารับการอบรมได้ฟรี โดยทีมวิทยากรได้อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ ดังนี้ น้ำเห็ดสามอย่าง แหนมเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด และทองพับเห็ด เป็นต้น ให้กับผู้ประกอบการทั้ง 2 กลุ่ม

การกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม :
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดซึ่งได้กำหนดไว้จำนวน 2 กลุ่มแต่มีผู้สนใจเพิ่มเติมด้วย คือ
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ด บ้านควนนกหว้า บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 10 ตำบลหารเทา
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
2. กลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
วิธีการถ่ายทอด : วิทยากรจะบรรยายและอบรมปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด และมีการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานโรงเรือนให้กับสมาชิกทั้ง 2 กลุ่ม

การติดตามและประเมินผล
หลังจากฝึกอบรม โครงการฯ จะสอบถามทางโทรศัพท์ เพื่อติดตามข้อมูลและแก้ปัญหา พร้อมลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
 

ค่าใช้จ่าย : 98,000
จำนวนผู้รับบริการ : 51
ปัญหาอุปสรรค : ผู้ประกอบการมีการทำตลาดผลิตภัณฑ์ที่อบรมแปรรูปไปได้น้อย
แนวทางแก้ไข : ต้องมีการเร่งทำการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่ได้อบรมถ่ายทอดไป เนื่องจากจะต้องมีการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1713]   วันที่รายงาน  [1/7/2559]

มีการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานโรงเรือนให้กับสมาชิกภายในกลุ่มทั้ง 2 กลุ่ม ได้มีความรู้ความเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการพัฒนาโรงเรือนในปีถัดไป

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 51
ปัญหาอุปสรรค : ผู้ประกอบการยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจมากนักในการพัฒนาโรงเรือนให้ได้มาตรฐานและตรงตามเกณฑ์ที่จะขอ อย
แนวทางแก้ไข : ให้ความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2010]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

1.       กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ด  บ้านควนนกหว้า บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 10 ตำบลหารเทา

 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

2. กลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ค่าใช้จ่าย : 100,280
จำนวนผู้รับบริการ : 57
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2011]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

สมาชิกในกลุ่มสามารถนำเครื่องทำขนมทองพับไปแปรรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกลุ่มสมาชิกทั้ง 2 กลุ่ม ได้มีการพัฒนาสูตรการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ทองพับเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด น้ำพริกเผาเห็ด น้ำเห็ดสามอย่าง เป็นต้น  ทั้งในส่วนการเข้าไปลงประเมินและติดตาม ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปีถัดไป และเตรียมพร้อมสำหรับการเข้ารับการประเมินจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนต่อไป 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 57
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|250,000|250,000|ใช้หมด2017616112061.pdf201710301136341.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2256]   วันที่รายงาน  [26/6/2560]

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ด บ้านควนนกหว้า บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 10 ตำบลหารเทา
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
2. กลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ด บ้านควนนกหว้า บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 10 ตำบลหารเทา
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
2. กลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
3. กลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ ที่สนใจ
ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560

ค่าใช้จ่าย
68,980 บาท

ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินกิจกรรมและวิธีดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านแปรรูป “ ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป” ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมการอบรมให้ทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเลือกมาทำแผน มีรายละเอียดดังนี้
ได้มีการลงไปชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการและอบรมเกี่ยวกับระบบมาตรฐานโรงเรือน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ทั้ง 2 กลุ่ม
และอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับกลุ่มในฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทั้ง 2 กลุ่ม พร้อมทั้งลงติดตามระบบโรงเรือนให้ได้มาตรฐานต่อไป
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 68,980
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2623]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ได้มีการอบรมแปรรูปให้กับกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปเขาจันทร์ โดยทางกลุ่มได้พัฒนาสูตรการแปรรูปเห็ดให้ตามความต้องการของกลุ่ม คือ 

-การทำข้าวเกรียบเห็ด 

- การทำเมี่ยงคำเห็ดทอด

-การทำแกงไตปลาเห็ด และน้ำพริกเห็ด 

- การทำเห็ดสวรรค์ 

ค่าใช้จ่าย : 85,000
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2624]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ได้มีการปรับปรุงโรงเรือนให้กับกลุ่มวิสาหกิจทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอมาตรฐานโรงเรือน และ อย 

ค่าใช้จ่าย : 86,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2625]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

มีการจัดกิจกรรมออกบูธให้กับสมาชิกในกลุ่ม ในงานเกษตรแฟร์ และงานชุมชน ตามที่มีการจัดกิจกรรม 

ค่าใช้จ่าย : 10,020
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561250,000|250,000|250,000|ใช้หมด2018131179141.pdf20181041513171.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2678]   วันที่รายงาน  [3/4/2561]
 • ต้องการให้พัฒนาสูตรแป้งขนมผิง / โดยอบรมพร้อมกลุ่มเขาจันทร์
 • ทางกลุ่มควนนกหว้าอยากให้พัฒนาฉลากขนมผิงที่ทำจากแป้งเห็ด
ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2679]   วันที่รายงาน  [3/4/2561]
 • ต้องดำเนินการยื่นขอ มาตรฐาน อย.
 • สนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
 • พัฒนากระบวนการยืดอายุเห็ดสวรรค์โดยปรับกระบวนการใช้น้ำตาลในการแปรรูป
ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2751]   วันที่รายงาน  [18/6/2561]

สูตรขนมผิง โบราณ

วัตถุดิบในการแปรรูป

-         กะทิเข้มข้น  1  ถ้วยตวง

-         น้ำตาลทรายขาว 10ช้อนโต๊ะ

-         ไข่แดง2 ช้อนชา

-         แป้งมันอย่างดี  2  ½ ถ้วยตวง

วิธีการผลิต

1.       ตั้งไฟต้มกะทิจนเดือดพอประมาณ ใส่น้ำตาลลงไป เคี่ยวจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ปิดไฟ พักไว้ใส่ไข่ ร่อนแป้งมัน ลงไปผสมกับส่วนผสมกะทิ นวดจนนิ่มพอประมาณ แล้วหมักทิ้งไว้ 1 คืน

2.       ใส่น้ำลอยดอกไม้ลงไปในส่วนผสมแป้ง แล้วนวดอีกครั้ง จากนั้นปั้นเป็นก้อนกลม หรือรูปทรงตามใจชอบ

3.       ทาน้ำมันในถาดอบ นำแป้งหยอดลงในถาด นำเข้าเตาอบโดยใช้ความร้อน 150 องศาระยะเวลา 20 นาที หรือจนกว่าแป้งจะเป็นสีน้ำตาลอ่อน

4.       แซะออกจากถาด พักให้เย็น นำใส่ขวดโหลที่มีฝาปิดมิดชิด

ทางกลุ่มควนนกหว้าอยากให้พัฒนาฉลากขนมผิงที่ทำจากแป้งเห็ด  (รอนักออกแบบปรับรูปแบบ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2752]   วันที่รายงาน  [18/6/2561]

พื้นที่ดำเนินการ

 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ด  บ้านควนนกหว้า บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 10 ตำบลหารเทา

 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

2. กลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

กลุ่มเป้าหมาย

 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ด  บ้านควนนกหว้า บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 10 ตำบลหารเทา

 อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

2. กลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

3. กลุ่มวิสาหกิจอื่นๆ ที่สนใจ

 

เรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อยู่ระหว่างการออกแบบโดยนักออกแบบ 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2753]   วันที่รายงาน  [18/6/2561]

ได้มีการลงไปชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการและดูสถานที่ในการปรับปรุงโรงเรือน และเตรียมความพร้อมในการออกแบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ตู้ พร้อมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขอ อย.

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2754]   วันที่รายงาน  [18/6/2561]
 • ต้องดำเนินการยื่นขอ มาตรฐาน อย.
 • สนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์  อยู่ระหว่างดำเนินการด้านการออกแบบตู้อบ จำนวน 1 ตู้เพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าไปสู่การออกบูธประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่าย : 42,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2985]   วันที่รายงาน  [27/9/2561]

ได้ดำเนินการยื่นขอ มาตรฐาน อย.

 • สนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์  ได้ดำเนินการติดตั้งตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีการติดตั้ง ณ  กลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยมีสมาชิกให้ความสนใจในการจะอบผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเห็ดเช่น ข้าวเกรียบ เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย : 59,000
จำนวนผู้รับบริการ : 61
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2986]   วันที่รายงาน  [27/9/2561]
 • ลงพื้นที่อบรมขนมผิง   โดยมีสูตรดังนี้

สูตรขนมผิง โบราณ

วัตถุดิบในการแปรรูป

 • กะทิเข้มข้น  1  ถ้วยตวง
 • น้ำตาลทรายขาว 10ช้อนโต๊ะ
 • ไข่แดง2 ช้อนชา
 • แป้งมันอย่างดี  2  ½ ถ้วยตวง

พร้อมพัฒนาฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมผิงให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

วิธีการผลิต

 1. ตั้งไฟต้มกะทิจนเดือดพอประมาณ ใส่น้ำตาลลงไป เคี่ยวจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ปิดไฟ พักไว้ใส่ไข่ ร่อนแป้งมัน ลงไปผสมกับส่วนผสมกะทิ นวดจนนิ่มพอประมาณ แล้วหมักทิ้งไว้ 1 คืน
 2. ใส่น้ำลอยดอกไม้ลงไปในส่วนผสมแป้ง แล้วนวดอีกครั้ง จากนั้นปั้นเป็นก้อนกลม หรือรูปทรงตามใจชอบ
 3. ทาน้ำมันในถาดอบ นำแป้งหยอดลงในถาด นำเข้าเตาอบโดยใช้ความร้อน 150 องศาระยะเวลา 20 นาที หรือจนกว่าแป้งจะเป็นสีน้ำตาลอ่อน
 4. แซะออกจากถาด พักให้เย็น นำใส่ขวดโหลที่มีฝาปิดมิดชิด
 5. ทางกลุ่มควนนกหว้าอยากให้พัฒนาฉลากขนมผิงที่ทำจากแป้งเห็ด  (รอนักออกแบบปรับรูปแบบเพิ่มเติม)

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 61
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหา
แนวทางแก้ไข : ไม่มีปัญหา
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2987]   วันที่รายงาน  [27/9/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 59,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates