หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ(วิถีแห่งอินทรีย์) บ้านฉลอง

บ้านฉลอง หมู่ 6

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2559300,000|300,000|164,800|135,20020165241021181.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1787]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน 2559 ประธานกลุ่มชุมชน หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำอำเภอเมือง นายปรีชานาคดำ ประธานกลุ่มชุมชน และสมาชิกชุมชน รวมถึงประธานชุมชน หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำอำเภอถลาง นายคณุตน์ ศิโรทศ เขาร่วมศึกษาดูงาน สถานที่เกษตรอินทรีย์ ภาคกลาง ณ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ค่าใช้จ่าย : 70,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1788]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ จัดทำกระบวนการรับรองอย่างมีส่วนร่วม พืช ผักอินทรีย์ (PGS) 

ค่าใช้จ่าย : 94,800
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|250,000|30,000|220,00020176161124161.pdf20182221536511.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2211]   วันที่รายงาน  [4/4/2560]

1. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 คณะทำงานคลินิกเทคโนโลยี (งานหมู่บ้านฯ) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต จัดกระบวนการเรียนรู้ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 โดยมีหน่วยงานบูรณาการหลายหน่วยงานมาร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

2. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 คณะทำงานคลินิกเทคโนโลยี (งานหมู่บ้านฯ) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่าให้กับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยตำบลฉลอง ณ หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

3.เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะทำงานคลินิกเทคโนโลยี (งานหมู่บ้านฯ) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต จัดกิจกรรมกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรตามระบบ GAP ในแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

4.เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะทำงานคลินิกเทคโนโลยี (งานหมู่บ้านฯ) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองภูเก็ต และสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ได้จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2 มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร เรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

5.เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 คณะทำงานคลินิกเทคโนโลยี (งานหมู่บ้านฯ) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรในแต่ละแปลง/การรวมกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 1 มาร่วมแลกเปลี่ยนและให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

6.เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 คณะทำงานคลินิกเทคโนโลยี (งานหมู่บ้านฯ) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ต ปี 2560 โดยมีการหารือพูดคุยกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และร่วมกันวางแผนเป้าหมายของกลุ่มแปลงใหญ่ผักเหมียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

7.เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 คณะทำงานคลินิกเทคโนโลยี (งานหมู่บ้านฯ) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เวที 2 พัฒนาตามแผนความต้องการของวิสาหกิจชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดภัยตำบลฉลอง หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

8.เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 คณะทำงานคลินิกเทคโนโลยี (งานหมู่บ้านฯ) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561360,000|300,000||300,00020181311718141.pdf2018104154661.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates