หมู่บ้านส้มจี๊ด

บ้านทอม-อม

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2559300,000|300,000|50,000|250,0002016451143291.pdf2016111154941.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1675]   วันที่รายงาน  [27/6/2559]

1. เตรียมการประสานงานและสำรวจข้อมูลในหมู่บ้าน
อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ และทีมดำเนินงาน ลงพื้นที่ บ้านทอน-อม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อดเนินการการรวบรวมข้อมูลความต้องการของชุมชน รวมกลุ่ม จัดประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "หมู่บ้านส้มจี๊ด" เตรียมการดำเนินงาเพื่อรับการถ่ายทอดและพัฒนาเป็นหมู่บ้านส้มจี๊ด กิจกรรมลงพื้นที่ ประชุมชี้แจง จัดทำแผน โดยจัดเวที เสวนา ร่วมกับชุมชน เพื่อนำองค๋์ความรู้มาใช้พัฒนาเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1676]   วันที่รายงาน  [27/6/2559]

3. ให้ความรู้และเทคโนโลยีวิธีการแปรรูปส้มจี๊ด
อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ พร้อมด้วยทีมงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ อ.ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ พร้อมด้วย ทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้แก่ อ.กฤตภาส จินาภาค และอ.ดร.อุราภรณ์ เรืองวัชรินทรี์ เข้าร่วมดำเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ให้เข้มแข็ง ส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการแปรรูปจากส้มจี๊ด ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 ณ บ้านทอนอม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมีหัวข้อการฝึกอบรม ในการส่งเสริมองค์ความรู้ ดังนี้
- อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำส้มจี๊ดทดแทนการใช้มะนาว
- อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำส้มจี๊ดพร้อมดื่ม
- อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปแยมส้มจี๊ด
- อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปน้ำยาล้างจานส้มจี๊ด
 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 97
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1729]   วันที่รายงาน  [3/7/2559]

2. ให้ความรู้และเทคโนโลยีการปลูกส้มจี๊ด
อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ พร้อมด้วยทีมงาน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ส่งเสริมองค์ความรู้ และแนะนำความรู้เรื่องการปลูกส้มจี๊ด ในเรื่อง การปลูก การดูรักษาและรักษา และการขยายพันธุ์ส้มจี๊ด อบรมในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ณ บ้านทอน-อม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
 

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 65
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1992]   วันที่รายงาน  [28/9/2559]

อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ และที่มงาน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการให้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยส่งเสริมองค์ความรู้ และแนะนำความรู้เรื่องดำเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ในการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (GMP) การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ (packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต รวมถึงการตลาดและการขนส่ง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1993]   วันที่รายงาน  [28/9/2559]

อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ และคณะทำงาน ได้ดำเนินการประสานงานและสำรวจข้อมูลในหมู่บ้าน การรวบรวมข้อมูลความต้องการของชุมชน รวมกลุ่ม จัดประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้ดำเนินงานเพื่อรับการถ่ายทอดและพัฒนาเป็นหมู่บ้านส้มจี๊ด โดยดำเนินกิจกรรมลงพื้นที่ ประชุมชี้แจง จัดทำแผน โดยจัดเวที เสวนา ร่วมกับชุมชน เพื่อนำผลงานวิจัยฯ มาใช้พัฒนาหมู่บ้าน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1999]   วันที่รายงาน  [28/9/2559]

 อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ ดำเนินการสรุปและรายงานผลโครงการหมู่บ้านส้มจี๊ด โดยได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานผลคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน โจทย์วิจัย และแนวทางการขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2000]   วันที่รายงาน  [28/9/2559]

อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ และคณะทำงานดำเนินการ ลงพื้นที่หมู่บ้านเพื่อดำเนินการติดตามและให้คำปรึกษา โดยทำการการสำรวจ สอบถาม แนะนำ และให้คำปรึกษา ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน จากการตอบแบบสอบถามการประเมินการดำเนินการหมู่บ้าน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2001]   วันที่รายงาน  [28/9/2559]

       จัดพิธีเปิดหมู่บ้านส้มจี๊ด มีพิธีการเปิดป้ายหมู่บ้านส้มจี๊ด บ้านทอน-อม ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ในการนี้ได้รับเกียรติการเปิดหมู่บ้านจากนายอำเภอทุ่งตะโก ร่วมด้วยเกษตรอำเภอ และเกษตรตำบล
       จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการให้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกส้มจี๊ด โดยอ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ พร้อมด้วยทีมงาน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ให้เข้มแข็ง โดยส่งเสริมองค์ความรู้ และแนะนำความรู้เรื่องการปลูกส้มจี๊ด ในเรื่อง การปลูก การดูรักษาและรักษา และการขยายพันธุ์ส้มจี๊ด อบรมในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ณ บ้านทอน-อม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2002]   วันที่รายงาน  [28/9/2559]

       จัดพิธีเปิดหมู่บ้านส้มจี๊ด มีพิธีการเปิดป้ายหมู่บ้านส้มจี๊ด บ้านทอน-อม ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ในการนี้ได้รับเกียรติการเปิดหมู่บ้านจากนายอำเภอทุ่งตะโก ร่วมด้วยเกษตรอำเภอ และเกษตรตำบล
       จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการให้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกส้มจี๊ด โดยอ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ พร้อมด้วยทีมงาน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ให้เข้มแข็ง โดยส่งเสริมองค์ความรู้ และแนะนำความรู้เรื่องการปลูกส้มจี๊ด ในเรื่อง การปลูก การดูรักษาและรักษา และการขยายพันธุ์ส้มจี๊ด อบรมในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ณ บ้านทอน-อม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2003]   วันที่รายงาน  [28/9/2559]

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 อ.ดร.สุทธรักษ์ ผลเจริญและทีมงาน ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมจัดอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ ร่วมกับวิทยากร อ.กฤตภาส จินาภาค มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานีในหัวข้อดังต่อไปนี้
- อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำส้มจี๊ดทดแทนการใช้มะนาว
- อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำส้มจี๊ดพร้อมดื่ม และ syrup
- อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปแยมส้มจี๊ด
- อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปน้ำยาล้างจานส้มจี๊ด
 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|250,000|250,000|ใช้หมด20176161121331.pdf20182121456421.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2192]   วันที่รายงาน  [3/4/2560]

 

อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ และทีมงาน ดำเนินการลงพื้นที่บ้านทอน-อม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อทำการประชุมชี้แจง และวางแผนร่วมกับผู้นำชุมชน นางจินตนา ไพบูลย์ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "หมู่บ้านส้มจี๊ด ปีที่ 2"

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -งบประมาณในการดำเนินงานยังไม่มา
แนวทางแก้ไข : -สำรองเงินส่วนตัวไปก่อน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2541]   วันที่รายงาน  [28/9/2560]

กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการให้
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกส้มจี๊ด โดยอ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ พร้อมด้วยทีมงาน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ให้เข้มแข็ง โดยส่งเสริมองค์ความรู้ และแนะนำความรู้เรื่องการปลูกส้มจี๊ด ในเรื่อง การปลูกส้มจี๊ด การดูรักษาและรักษา และการขยายพันธุ์ส้มจี๊ด ณ บ้านทอน-อม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการให้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูป โดยการจัดอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
- อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำส้มจี๊ดทดแทนการใช้มะนาว
- อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำส้มจี๊ดพร้อมดื่ม และ syrup
- อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปแยมส้มจี๊ด
- อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปน้ำยาล้างจานส้มจี๊ด
- อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปส้มจี๊ดแช่อิ่มอบแห้ง

วิทยากรที่เป็นกลุ่มดำเนินการถ่ายทอดส่วนนึ่งเป็นวิทยากรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ วิทยากรตามหัวข้อคือด้านการส่งเสริมการปลูกส้มจี๊ด โดยส่งเสริมองค์ความรู้ และแนะนำความรู้เรื่องการปลูกส้มจี๊ด ในเรื่อง การปลูก การดูรักษาและรักษา และการขยายพันธุ์ส้มจี๊ด คือ อาจารย์ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  การพัฒนาการแปรรูปการผลิตส้มจี๊ด คือ อาจารย์กฤตภาส จินาภาค มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ เรืองวัชรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 

ค่าใช้จ่าย : 150,000
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2542]   วันที่รายงาน  [28/9/2560]

อ.ดร.สุทธิรักษ ผลเจริญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหมู่บ้านส้มจี๊ด ที่บ้านทอน-อม อำเภอ ตำยลช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมีนางจินตนา ไพบูลย์ เป็นผู้ดูแแลศูนย์เรียนรู้

ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2543]   วันที่รายงาน  [28/9/2560]

อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ และทีมงานดำเนินงาน ลงพื้นที่หมู่บ้นส้มจี๊ด บ้านทอน-อม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อดำเนินการสำรวจและแนะนำ รวมถึงคำปรึกษาให้แก่ผู้ที่สนในร่วมโครงการหมู่บ้านส้มจี๊ด เพื่อถ่ายทอดวิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีทุกขั้นตอนในการผลิตส้มจี๊ดตั้งแต่ต้นน้ำยังปลายน้ำ

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2544]   วันที่รายงาน  [28/9/2560]

การติดตามและการประเมินผลรวมถึงการให้คำปรึกษา ทั้งนี้คณะทำงานดำเนินการลงพื้นที่หมู่บ้านเพื่อดำเนินการติดตามและให้คำปรึกษา โดยทำการการสำรวจ สอบถาม แนะนำ และให้คำปรึกษา ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการดำเนินการหมู่บ้าน รวมถึงการดำเนินการสรุปและรายงานผลโครงการหมู่บ้านส้มจี๊ด  โดยได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานผลคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน โจทย์วิจัย และแนวทางการขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2545]   วันที่รายงาน  [28/9/2560]

\สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานผลคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน โจทย์วิจัย และแนวทางการขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561350,000|300,000|300,000|ใช้หมด20181311712351.pdf2018104114161.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2669]   วันที่รายงาน  [2/4/2561]

อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ และทีมคณะดำเนินงาน ลงพื้นที่ หมู่บ้านส้มจี๊ด บ้านทอน-อม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อดำเนินเตรียมการประสานงานและสำรวจข้อมูลในหมู่บ้านเพื่อเป็นข้อมูลในดำเนินงานขั้นต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2670]   วันที่รายงาน  [2/4/2561]

อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ และทีมคณะผู้ดำเนินงาน ดำเนินการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการปลูก การดูและ การขยายพันธุ์ ส้มจี๊ด เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกต้นส้มจี๊ดเพื่อเป็นพืชแซมในสวน เพื่อเป็นรายได้รองในอนาคต

ค่าใช้จ่าย : 70,000
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2843]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญและทีมงานลงพื้นที่หมู่บ้านส้มจี๊ด บ้นทอน-อม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการให้
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกส้มจี๊ด โดยอ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ พร้อมด้วยทีมงาน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ให้เข้มแข็ง โดยส่งเสริมองค์ความรู้ และแนะนำความรู้เรื่องการปลูกส้มจี๊ด ในหัวข้อดังต่อไปนี้
- อบรมเชิงปฏิบัติการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากส้มจี๊ด
- อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาส้มจี๊ด
- อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปน้ำส้มจี๊ดเข้มข้น syrup

ค่าใช้จ่าย : 120,000
จำนวนผู้รับบริการ : 100
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2844]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ และทีมงานดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่อง การยกระดับมาตรฐานการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มจี๊ดเพื่อให้ได้รับรองมาตรฐานสากลในด้านการผลิต GMP

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2926]   วันที่รายงาน  [5/9/2561]

การติดตามและการประเมินผลรวมถึงการให้คำปรึกษา ทั้งนี้คณะทำงานดำเนินการลงพื้นที่หมู่บ้านเพื่อดำเนินการติดตามและให้คำปรึกษา โดยทำการการสำรวจ สอบถาม แนะนำ และให้คำปรึกษา ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานจากการตอบแบบสอบถามการประเมินการดำเนินการหมู่บ้าน

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2927]   วันที่รายงาน  [5/9/2561]

ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานผลคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน โจทย์วิจัย และแนวทางการขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates