หมู่บ้านโคเนื้อ

ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2559290,250|290,250|17,000|273,2502016316155931.pdf20161211556171.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1535]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางแกนนำผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในเขตตำบลทุ่งลาน โดยลงพื้นที่ทำความเข้าใจ และวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยลงพื้นที่  เมื่อวันที่  19 และ 26 มีนาคม 2559 ณบ้านของนายประพันธ์ ประพรหม หมู่ 6 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน  และนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 9 เมษายน 2559 


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 7
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1536]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

ยังไม่ได้ดำเนินการ


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : โครงการได้รับอนุมัติล่าช้่า ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามไตรมาส
แนวทางแก้ไข : ดำเนินการในไตรมาสที่ 3
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1537]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : โครงการได้รับอนุมัติล่าช้่า ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามไตรมาส
แนวทางแก้ไข : ดำเนินการในไตรมาสที่ 3
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1538]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : โครงการได้รับอนุมัติล่าช้่า ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามไตรมาส
แนวทางแก้ไข : ดำเนินการในไตรมาสที่ 3
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1539]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

ยังไม่ได้ดำเนิการ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : โครงการได้รับอนุมัติล่าช้่า ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามไตรมาส
แนวทางแก้ไข : ดำเนินการในไตรมาสที่ 3
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1843]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

ได้นัดประชุมเกษตรกร เพื่อร่วมจัดตั้ง "กลุ่มโคเนื้อตำบลทุ่งลาน" ณ ที่่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง

จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

 1. วันที่ 9 เมษายน 2559 ได้นัดเกษตรกรร่วมกันปรึกษาหารือ โดยมีการเลือกประธาน และกรรมการ ในการดำเนินงาน ซึ่งสมาชิกได้มีมติ เลือกคณะกรรมการกลุ่มดังนี้

     ว่าที่ ร้อยตรี ภิรมณ์  ประทุมทอง    ประธาน

     นายพันธ์  ประพรหม                       รองประธาน

     นายวิสุทธิ์   แก้วสุวรรณ                  เหรัญญิก

     นายประพร   ชุมประยูร                    กรรมการ

     นายสมมาตย์  แก้วบุตร                   กรรมการ

     นายสมศักดิ์  แก้วสุวรรณ                กรรมการ

     นายจรัญ  เสชะนะ                          กรรมการ

     นายวีระศักดิ์  แก้วชูทอง                กรรมการ

     นายประสิทธิ์  แก้วสุวรรณ             กรรมการ

     นายวิสุทธิ์  จุลจินดา                     กรรมการ

     นายสมพร  แก้วประดับ                 กรรมการ

     นางเหลื่อม  จุลจินดา                   กรรมการ

     ว่าที่ ร้อยตรี ชาญณรงค์  บุญชูช่วย   กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

2.วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 ได้นัดคณะกรรมการกลุ่มโคเนื้อ ต.ทุ่งลานเพื่อร่วมกันยกร่างระเบียบของกลุ่ม รวมทั้งกิจกรรมที่ควรจัดให้มี แนวทางการช่วยเหลือสมาชิก

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1845]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

จัดฝึกอบรม การจัดการฟาร์มโคเนื้อ ให้กับสมาชิก โดย มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร้วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการโคของตนเองให้ได้ผลผลิตผลิตดี รวมถึงการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เช่น การถ่ายพยาธิ การใให้ไวตามินเพื่อบำรุงโค  และมีการศึกษาดูงานการเลี้ยงโค ของเกษตรกรตัวอย่าง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำมาปรับใช้ในการเลี้ยงดูโคของตนเอง

 

ค่าใช้จ่าย : 17,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|250,000||250,00020176161125271.pdf20182211046141.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2561250,000|250,000||250,00020181311722581.pdf20192181341161.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง mongkol.th@skru.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates