หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มออมทรัพย์เพิ่อการผลิต บ้านหนองตะครอง)

ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553200,000|200,000|10,170|189,83020132141555571.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=97]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
ค่าใช้จ่าย : 10,170
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20109301640121.pdf
2554265,200|226,800||226,80020132141556541.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง suriya@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates