หมู่บ้านพลังงานทางเลือก

หมู่ 9 บ้านป่าพงศ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2559300,000|300,000|300,000|ใช้หมด2016314161921.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1533]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]
เตรียมความพร้อม หัวหน้าโครงการลงพื้นที่และประสานงานกับชุมชนในการวางแผนสํารวจพื้นที่ วัตถุดิบ วัสดุเหลือใช้ในชุมชน และวางแผนการจัดเวทีเสวนา

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1534]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

ดำเนินการวางแผนขออนุมัติโครงการ และกำหนดวันลงพื้นที่ร่วมกับผู้ร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1576]   วันที่รายงาน  [18/4/2559]

ประชุมปรึกษากับผู้ร่วมโครงการในการกำหนดหัวข้อเสวนา

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1597]   วันที่รายงาน  [23/5/2559]

วางแผน กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผน ประสานงานและสำรวจพื้นที่จัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

จัดเวทีเสวนา ความเป็นไปได้ในการนำวัสดุเหลือใช้จากครัวเรือนและการเกษตรของชุมชนเพื่อผลิตพลังงานทางเลือก

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1602]   วันที่รายงาน  [3/6/2559]

30 พ.ค.59 เปิดโครงการหมู่บ้านพลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้งานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรมที่ 1 เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกจากวัสดุเหลือใช้ ในชุมชน โดยใช้หลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถเอื้อต่อชุมชนได้ ณ หมู่ที่ 9 บ้านป่าพงศ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง โดยมีทีมคลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย สงขลา หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการ

และลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อฝึกให้วิทยากรชุมชนมีทักษะปฏิบัติ

ค่าใช้จ่าย : 130,200
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1870]   วันที่รายงาน  [31/7/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ผู้ร่วมจัดโครงการและวิทยากรได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพแก่วิทยากรชุมชนและผู้ที่สนใจโดยวิทยากรชุมชน โดยวิทยากรชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจั จัดเรือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระบบแก๊สชีวภาพ และลงพื้นที่และลงพื้นที่ติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพทุกขั้นตอน และพบว่า และพบว่าครัวเรือนที่รับบริการติดตั้งระบบแก๊ซชีวภาพมีแก๊สชีวภาพใช้งานได้แล้ว  

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1871]   วันที่รายงาน  [31/7/2559]

 วิทยากรชุมชนได้จัดเตรียม PowerPoint และวีดีโอการผลิตระบบแก๊สชีวภาพ จากการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ประสบการณ์ ประสบการณ์ตรง ในการฝึกทักษะในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพแก่นักศึกษา กศน. อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 20 คน ทั้งในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์เรียนรู้พลังงานทางเลือก ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่ 9 บ้านป่าพงศ์ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยที่ศูนย์เรียนรู้มีไวนิลอธิบายขั้นตอนการผลิตระบบแก๊สชีวภาพและโมเดลระบบแก๊สชีวภาพ 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 87600
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=1872]   วันที่รายงาน  [31/7/2559]

 วิทยากรชุมชนได้จัดเตรียม PowerPoint และวีดีโอการผลิตระบบแก๊สชีวภาพ จากการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ประสบการณ์ ประสบการณ์ตรง ในการฝึกทักษะในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพแก่นักศึกษา กศน. อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 20 คน ทั้งในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์เรียนรู้พลังงานทางเลือก ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่ 9 บ้านป่าพงศ์ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยที่ศูนย์เรียนรู้มีไวนิลอธิบายขั้นตอนการผลิตระบบแก๊สชีวภาพและโมเดลระบบแก๊สชีวภาพ 

ค่าใช้จ่าย : 87,600
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=1928]   วันที่รายงาน  [20/9/2559]

มีเวทีเสวนา การบริหารจัดการกลุ่มพลังงานทางเลือก (แก๊สชีวภาพ) โดยมีการการจัดการเรื่องการเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสำหรับวิทยากรชุมชน มีการบริหารจัดการอาหารที่มีผู้เข้ารับการอบรมที่ศูนย์โดยจัดการจากหลักการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการนำปิ่นโตมาทานร่วมกันและจ่ายค่าอาหารกลางวันให้กับผู้เข้าแทนที่จะจ้างจากแม่ครัวทำอาหารแค่ 3-4 รายการ ในการนำปิ่นโตมาทานร่วมกันได้รับการตอบรับที่ดี มีอาหารหลากหลาย ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ในกรณีที่ไม่ต้องเข้าร่วมอบรมเองก็แค่นำปิ่นโตมาร่วมและได้รับเงินค่าปิ่นโต มีการบริหารจัดการในการจัดโต๊ะ จัดเก้าอี้ จัดจาน ช้อนและที่ล้างจานเพื่อประหยัดอุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองและเป็นขยะได้อีกทางนึง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 42
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=1929]   วันที่รายงาน  [20/9/2559]

มีการจัดเวทีเสวนา เรื่องการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ ทั้งการเตรียมความพร้อมของวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊ส และการเตรียมความพร้อมการอบรมที่ศูนย์ โดยการเฉพาะการจัดเลี้ยงอาหารจะใช้วิธีการเลี้ยงอาหารปิ่นโต เพื่อเพิ่มความหลากหลายของชนิดอาหาร เพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อมจากวัสดุห่ออาหาร

ค่าใช้จ่าย : 31,000
จำนวนผู้รับบริการ : 42
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=1930]   วันที่รายงาน  [20/9/2559]

กิจกรรมติดตาม ประเมินผลและเสวนาสรุปผลโครงการ ได้กำหนดดำเนินโครงการเพื่อสรุปผลที่เกิดจากการดำเนินโครงการในทุกกิจกรรมที่ได้ร่วมกันจัดมาทั้งหมดและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นที่รู้จักด้วย

ค่าใช้จ่าย : 51,200
จำนวนผู้รับบริการ : 42
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560300,000|230,000|230,000|ใช้หมด20176161127311.pdf201711131139171.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2215]   วันที่รายงาน  [4/4/2560]

มีนาคม 2560 ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน เพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินโครงการหมู่บ้านพลังงานทางเลือกในปีที่สอง โดยยังคงส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพโดยวิทยากรชุมชนต่อเนื่อง และจะจดทะเบียนวิสาหกิจพลังงานทางเลือก ส่วนในปีที่สองจะถ่ายทอดการทำเตาชีวมวลในเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นสินค้าชุมชน 

เมษายน 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการและขออนุญาตดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2262]   วันที่รายงาน  [4/7/2560]

 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการในวันที่ 12 -15 กรกฎาคม 2560 และ 8 สิงหาคม 2560 ณ หมู่ที่ 9 บ้านป่าพงค์ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง และได้ดำเนินการประสานงานกับชุมชนและติดต่อวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวลสำหรับครัวเรือนเรียบร้อยแล้ว 

ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล มี 3 กิจกรรม ด้วยกัน ดังนี้

กิจกรรมที่ 1. จัดอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล12-13 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะเพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและเสวนาการบริหารจัดการกลุ่มพลังงานทางเลือก

14-15 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม ประเมินผลและเสวนาสรุปผลโครงการ   8 สิงหาคม 2560

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2450]   วันที่รายงาน  [2/9/2560]

 12-13 กรกฎาคม2560 

ดำเนินการจัด กิจกรรมที่1. จัดอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเตาชีวมวล มีผู้เข้าร่วมโครงการ39 คนดำเนินการณศูนย์พลังงานทางเลือกหมู่ที่9 ตำบลตะโหมดอำเภอโหมดจังหวัดพัทลุงโดยมีนายอำเภอตะโหมดให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและมีดร.วรรณขุนจันทร์ปราชญ์ชาวบ้านกล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าของบ้าน

ค่าใช้จ่าย : 121,800
จำนวนผู้รับบริการ : 39
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2451]   วันที่รายงาน  [2/9/2560]

14-15 กรกฎาคม2560

กิจกรรมที่2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะเพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและเสวนาการบริหารจัดการกลุ่มพลังงานทางเลือก

ได้นำวิทยากรชุมชนประจำหมู่บ้านพลังงานทางเลือกร่วมกับอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่นำผลงานเตาชีวมวลที่ได้รับการถ่ายทอดไปสาธิตการใช้งานจริงเจียวไข่ทอดขนมเจาะหูและตู้อบไอน้ำสมุนไพรณโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุง

ค่าใช้จ่าย : 82,400
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2452]   วันที่รายงาน  [2/9/2560]

18 สิงหาคม2560

กิจกรรมที่3 การติดตามประเมินผลและเสวนาสรุปผลโครงการ  

จัดเวทีเสาวนาพร้อมร่วมแสดงผลงานในงานคนโหมด9 ย่างตามทางพ่อดินน้ำป่าในโอกาสจัดงานเชิดชูเกียรติชุมชนตะโหมดได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว

ค่าใช้จ่าย : 25,800
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561300,000|250,000|250,000|ใช้หมด20181311715481.pdf20181121349221.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2725]   วันที่รายงาน  [5/4/2561]

การเตรียมความพร้อมของผู้สนใจและพื้นที่ และประสานงานกับชุมชน

 

จัดทำแผน ประสานงานและการสำรวจพื้นที่จัดเวที  เสวนา ร่วมกับชุมชน 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2726]   วันที่รายงาน  [5/4/2561]

ประชาสัมพันธ์โครงการผานไลน์กลุ่ม ผ่านผู้นำชุมชน และประสานงานวิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2870]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุมัติดำเนินโครงการจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วแต่ต้องเลื่อนกำหนดการเนื่องจากโครงการอนุมัติช้าไม่สามารถดำเนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ได้ทันจึงขอเลื่อนดำเนินการเป็น 28-30 กรกฎาคม 2561

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2871]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

เลื่อนกำหนดการเป็นช่วง 28-30 กรกฎาคม 2561

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3038]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

28-30 กรกฎาคม 2561

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ “หมู่บ้านพลังงานทางเลือกปีที่ 3” โดย ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา เป็นหัวหน้าโครงการ โดยชุมชนมีการเตรียมโรงเรือนสำหรับติดตั้งเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง และเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูงที่ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบิัติการจากวิทยากรจาก มทร.ศรีวิชัยและวิทยากรจากเครือข่ายพลังงานจังหวัดสงขลา ในการผลิตเตาเผาและช่วยกันพร่้อมติดตั้ง จากนั้นอีกวันก็เรียนรู้กระบวนการเผาถ่านทุกขั้นตอนและเก็บน้ำส้มควันไม้ จากนั้นก็เรียนรู้กระบวนการบดถ่าน ผสมถ่านกับตัวประสานโดยใช้แป้งมันสำปะหลัง และปรับสูตรจนสามารถอัดแท่งถ่านได้อย่างมีคุณภาพ 

8-9 กันยายน 2561  ณ ศูนย์พลังงานทางเลือกมีรถเยอะเป็นพิเศษเนื่องจากมีการประเมินโดยกรรมการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเมินการทำงานหมู่บ้านพลังงานทางเลือกปีที่ 3 แน่นอนค่ะเตรียมตัว PowerPoint แต่เรื่องอื่นไม่กังวลค่ะ ทีมงานดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เชื่อมือทั้งทีมงานที่ลงพื้นที่ด้วยกันเสมอมา และขอบคุณเป็นที่สุดกับความทุ่มเท และทีมงานชุมชนที่เข้มแข็ง ผ่านฉลุยค่ะแถมได้รับคำชมและจะนำไปเป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะบุฟเฟ่ต์อย่าลืมชั้น (ชั้น=ปิ่นโต)และมีกิจกรรมที่นำนักศึกษาวิชาแหล่งพลังงานทางเลือกทุกคณะ วันละ 40 กว่าคน ลงพื้นที่เรียนรู้ทำเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูงและถ่านอัดแท่งโดยวิทยากรชุมชน และมีนักศึกษา อาจารย์จาก ม. วลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ทำวิจัยอัตลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชนตะโหมดด้วย และที่น่าภูมิใจไปกว่านั้นมีชาวบ้านจากชุมชนอื่นๆที่สนใจเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ขอเข้าร่วมเรียนรู้กับนักศึกษาที่ลงเรียนรายวิชาแหล่งพลังงานทางเลือกจากทุกคณะของ มทร.ศรีวิชัยค่ะ ... การเรียนรู้แบบรับใช้สังคม เป็นนดีก็พอจะมีเวลาจัดการเรียนการสอนแบบนี้

 

Tell me and I forget
Teach me and remember 
Involve me and I learn

Many thanks to all who have always supported me

8 กันยายน 2561 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา หัวหน้าโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ “หมู่บ้านพลังงานทางเลือกปีที่ 3” พร้อมด้วยหน่วยบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย รับการตรวจประเมินโครงการโดยผู้ตรวจประเมินจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

10 กันยายน 2561
#น้ำส้มควันไม้ จากควันที่ได้จากการเผาถ่านเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำในลำไม้ไผ่ มีกลิ่นไหม้ สีน้ำตาลแดง มีฤทธิ์เป็นกรด #ขอบคุณ น้ำส้มควันไม้จากโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ “หมู่บ้านพลังงานทางเลือก” ณ ตะโหมดซิตี้ เพื่อนำมาใช้ประกอบการสอนในคาบเรียนวิชาเคมีค่ะ
ค่าใช้จ่าย : 250,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3067]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

อบรมการเผาถ่าน

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3068]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

ถ่านที่เผาโดยเตาเผาประสิทธิภาพสูง

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3069]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

ถ่านอัดแท่ง

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3070]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

เด็ก ๆ สนใจเรียนรู้การทำถ่านอัดแท่งที่ศูนย์พลังงานทางเลือก

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=3071]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

นักศึกษาลงพื้นที่เรียนรู้การผลิตเตา การเผาถ่าน และการอัดแท่งถ่านโดยวิทยากรชุมชน

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=3072]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=3073]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=3074]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

วิทยากรชุมชนสาธิตการบดถ่านเพื่อทำถ่านอัดแท่ง

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=3075]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

บุฟเฟต์ อย่าลืมชั้น (ชั้น คือ ปิ่นโต) การบริหารจัดการโดยศูนย์พลังงานทางเลือกที่มีเสน่ห้

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 15 [IG=3076]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 16 [IG=3078]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

ถ่ายรูปร่วมกับกรรมการประเมินหมู่บ้านฯ 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 17 [IG=3079]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 18 [IG=3082]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 19 [IG=3083]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

สื่อขั้นตอนการผลิตเตา การเผาถ่าน การบด การผสม การอัดถ่านแท่ง

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 20 [IG=3084]   วันที่รายงาน  [1/10/2561]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates