หมู่บ้านแปรรูปปลาท่องเที่ยว

หมู่ 12 บ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2559300,000|300,000|300,000|ใช้หมด20163141618271.pdf20177201534431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1530]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

อยู่ระหว่างขออนุมัติและขออนุญาตดำเนินโครงการ


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1832]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

ได้ทำการอบรมเพื่อแนะแนำการบริหารจัดการกลุ่มและการทำบัญชี  ให้แก่สมาชิก  โดยใช้วิทยากรจากสาขาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ  มทร.ศรีวิชัย  เมื่อวันที่ 19 พ.ค.59

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1833]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

20-22 พ.ค.59 อบรมกิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาท่องเที่ยว  โดยวิทยากร  ดร.กมลทิพย์  นิคมรัตน์  จาก  ม.ราชภัฏสงขลา  โดยนำปลาท่องเที่ยวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ปลาท่องเที่ยวหวานแดดเดียว  น้ำพริกปลาท่องเที่ยว  ปลาท่องเที่ยวแดดเดียว  และปลาชนิดอื่นที่พบในทะเลสาบสงขลา  ได้แก่ปลานิล  โดยนำมาแปรรูปเป็นน้ำพริกปลานิล  และปลานิลแดดเดียว

ค่าใช้จ่าย : 82,700
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1834]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

19  พ.ค.59  อบรมการบริหารจัดการกลุ่ม/การทำบัญชี  โดยวิทยากร  อ.กมลพร  วรรณชาติ  จากสาขาการบัญชี  มทร.ศรีวิชัย  มาอบรมการบริหารจัดการกลุ่ม  และแนวทางการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่าย : 10,200
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1835]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

23-24  พ.ค.59  อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ  โดยวิทยากร ได้แก่ อ.นพดล  โพชกำเหนิด  และ ผศ.ณิชา  ประสงค์จันทร์ จากมทร.ศรีวิชัย  เพื่อนำก๊าซชีวภาพมาใช้เป็นแหล่งพลังงานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์  เพื่อลดรายจ่ายในการผลิต  และนำของเสียที่ผ่านกระบวนการผลิตมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ  ทั้งนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศฯ์บริเวณที่ทำบ่อ เพื่อให้ดูสวยงาม  และวางแผนปลูกพืช เช่น พริก มะนาว เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปปลาท่องเที่ยว เพื่อลดรายจ่ายต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 90,200
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1838]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

25-26  พ.ค.59  อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์  โดยวิทยากร  อ.วราวุฒิ  ดวงศิริ และ อ.สมบูรณ์  ประสงค์จันทร์ จาก มทร.ศรีวิชัย  โดยได้ถ่ายทอเเทคโนโลยีการผลิตตู้อบแสงอาทิตย์ซึ่งได้ติดตั้งอุปกรณ์ให้ความร้อนแก่ตัวตู้เพิ่มเติม (Heater) ทำให้สามารถใช้งานตู้อบอย่างมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น  ผลิตภัณฑ์สามารถแห้งได้เร็วขึ้น  และสามารถผลิตได้ทุกสภาพอากาาศ แม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนก็ตาม

ค่าใช้จ่าย : 82,200
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1841]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

27  พ.ค.59  ทำกิจกรรมที่ 4 การอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำเศษเหลือจากการแปรรูปมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ  โดยวิทยากรชุมชน  นายถาวร  พันละม้าย และ นายอุดมฮิ่นเซ่ง  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำของเสียมาใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ  เพื่อจุดประสงค์ในการลดของเสียจากการแปรรูป  และนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมัก  มาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนในการเพาะปลูกพืชต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 34,700
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=1844]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

30  พ.ค. - 5 ก.ค.59  ได้ติดตามผลการดำเนินการโดยพบว่า   ผู้เข้าร่วมโครงการได้เริ่มดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด ได้แก่  ตู้อบแสงอาทิตย์โดยได้เริ่มนำมาแปรรูปรูปเป็นกุ้งแห้ง ปลาแห้ง  เนื่องจากตู้อบที่ทำการถ่ายทอดมีข้อดีที่สามารถผลิตได้ทุกช่วงเวลา  แม้วันที่มีฝนตก  จึงได้รับความพึงพอใจจากชุมชนเป็นอย่างดี  และกำลังทดลองปัจจัยในการอบผลิตภะณฑ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหาจุดคุ้มทุนในการแปรรูปวัตถุดิบ  และในส่วนของปลาท่องเที่ยว  ได้มีการเตรียมพร้อมในการแปรรูปปลาท่องเที่ยว  ที่จะเริ่มจับได้จากแหล่งในทะเลสาบสงขลา  เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2116]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ได้ทำการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่าได้มีการนำเทคโนโลยีการอบแห้งโดยใช้ตู้อบแสงอาทิตย์ที่ได้ทำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่จับได้ม เช่น ปลาขาวมาแปรรูปเป็นปลาตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์ ซึ่งผลผลิตที่ได้มีคุณภาพค่อนข้างดี  พบว่ามีความต้องการของตลาด แต่วัตถุดิบที่ได้ยังมีปรมาณไม่มากนัก  จึงไม่ได้ผลิตขายอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2117]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

การติดตามผลการดำเนินการแปรรูปปลาท่องเที่ยวเป็นผลิตภัณฑ์นั้นพบว่า  ทางกลุ่มยังไม่สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้  เนื่องจากปลาท่องเที่ยวเป็นปลาที่จับได้ตามฤดูกาลซึ่งจะเริ่มจับได้ในช่วงเดือน พฤศจิกายน เป็นต้นไป  แต่ได้เตรียมพร้อมทั้งด้านสถานที่ และอุปกรณ์ในการผลิต  เพื่อรองรับวัตถุดิบที่จะเข้ามาในไม่ช้านี้

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ขาดแคลนวัตถุดิบได้แก่ปลาท่องเที่ยวในการทำผลิตภัณฑ์ เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงฤดูกาลจับปลาชนิดดังกล่าว ซึ่งเริ่มในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
แนวทางแก้ไข : ส่งเสริมให้กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถจับได้ในทะลสาบสงขลา เพื่อจำหน่ายไปก่อน ได้แก่ ปลาขาวตากแห้งด้วยตู้อบแสงอาทิตย์
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560300,000|210,000|210,000|ใช้หมด2017616112731.pdf2017112924181.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2214]   วันที่รายงาน  [4/4/2560]

อยู่ระหว่างเตรียมการขออนุมัติโครงการ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2377]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

5-6 มิถุนายน 2560 ดำเนินการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุกให้แก่กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาดุกร้า ปลาดุกแดดเดียว ปลาดุกฟู และน้ำพริกปลาดุก

ค่าใช้จ่าย : 36,400
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2378]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

7-8 มิถุนายน 2560 ดำเนินการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างธนาคารปลาขี้ตัง เพื่อเพิ่มมูลค่าปลาขี้ตัง โดยใช้เศษปลาที่เหลือจากการแปรรูปปลาดุกมาใช้เป็นอาหารปลาเพื่อลดต้นทุน

ค่าใช้จ่าย : 136,800
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2380]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

9-10 มิ.ย.60 ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวในบ่อซีเมนต์โดยใช้ปุ๋ยจากน้ำหมักชีวภาพร่วมกับการตะกอนจากบ่อแก๊สชีวภาพ  เพื่อเป็นการส่งเสริมการนำของเสียจากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าว เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการในการดำรงชีพ และส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชน

ค่าใช้จ่าย : 36,800
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2382]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

อยู่ระหว่างการติดามประเมินผลโครงการ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2605]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ติดตามกลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุก พบว่ามีการขยายผลในการสร้างบ่อปลาดุกเพื่อเพิ่มผลผลิตเป็นจำนวนถึง 30 บ่อ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2606]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

จากการติดตามผลการสร้างธนาคารปลาขี้ตัง ธนาคารปลาขี้ตังที่จัดสร้างในโครงการทั้งสิ้น 8 บ่อ และทางชุมชนมีการขยายผลเพิ่มขึ้นอีก 5 บ่อ ทำให้ในชุมชนมีธนาคารปลาขี้ตังเป็นจำนวนทั้งสิ้น 13 บ่อ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 13
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2607]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

การติดตามกิจกรรมการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์จำนวน 2 บ่อ ซึ่ง 1 ใน 2 บ่อ ได้มีการลงทุนขยายบ่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น  โดยได้ปลูกข้าวแล้วพบว่าประสบปัญหาเรื่องลมพายุข้าวจึงหักล้มลง  ทางชุมชนเรียนรู้ในการปลูกใหม่ ซึ่งใช้ข้าวพันธุ์เตี้ยที่ลำต้นแข็งแรงกว่า ซึ่งกำลังอยู่ในระยะการดำเนินการใหม่

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ต้นข้าวโดนลมพายุ
แนวทางแก้ไข : ดำเนินการปลูกใหม่
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2610]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ได้ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปปลาดุก รวมเป็น 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ปลาดุกร้า ปลาดุกแดดเดียว  น้ำพริกปลาดุก และน้ำบูดูหวานจากน้ำที่ผ่านการทำปลาดุกร้า  และได้มีการหาช่องทางการจำหน่ายปลาดุกสดแนวทางใหม่ คือเมื่อมีงานศพ หรืองานบุญในหมู่บ้านก็จะซื้อปลาดุกจากทางกลุ่มฯ มาใช้เป็นวัตถุดิบในการเลี้ยงแขกภายในงาน  ส่งผลให้ผู้เลี้ยงสามารถขายผลผลิตได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561250,000|250,000|250,000|ใช้หมด20181311716151.pdf2018112113671.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2659]   วันที่รายงาน  [6/3/2561]

อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการจากมหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2702]   วันที่รายงาน  [5/4/2561]

ได้เชิญอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย คือ อ.กมลพร  วรรณชาติ มาทำแผนธุรกิจ เพื่อวางแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยมีคุณสิริวรรณ บุญฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางเหรียงเข้าร่วม เพื่อนำแผนพัฒฯาธุรกิจไปวางแนวทางการสนับสนุน ต่อไป

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2785]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

14-15 พ.ค.61อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแนวทางมาตรฐานการผลิต พร้อมกับการเปิดโครงการที่ดำเนินการในปีที่ 3

ค่าใช้จ่าย : 31,900
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2786]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

เปฺิดโครงการหมู่บ้านปีที่ 3 ในวันที่ 15 พ.ค.61

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2787]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

การปรับปรุงโรงเรือนการผลิต

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2788]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

การปรับปรุงอาคารโรงเรือนการผลิต

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2789]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

การปรับปรุงโรงเรือนการผลิต

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2790]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

การปรับปรุงโรงเรือนผลิต

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2791]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

การปรับปรุงโรงเรือนผลิต

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2792]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

การปรับปรุงโรงเรือนผลิต

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=2793]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

การยืดอายุผลิตภัณฑ์โดยเทคนิค cooling

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=2794]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

การใช้เทคนิค cooling

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=2795]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

การใช้เทคนิค cooling

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=2796]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

การบรรจุสุญญากาศ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 15 [IG=2797]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

การบรรจุสุญญากาศ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 16 [IG=2798]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

การบรรจุสุญญากาศ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 17 [IG=2799]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

การบรรจุสุญญากาศ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 18 [IG=2800]   วันที่รายงาน  [1/7/2561]

การบรรจุสุญญากาศ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 19 [IG=2872]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

16 พ.ค.61 อบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์  โดยเน้นการมีส่วร่วมของชุมชน วิเคราะห์  วิจารณ์ ให้ได้มาซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับชุมชน

ค่าใช้จ่าย : 20,350
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 20 [IG=2873]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

การอบรมออกแบบบรรจุภัณฑ์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 21 [IG=2874]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

การอบรมออกแบบบรรจุภัณฑ์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 22 [IG=2875]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

การอบรมออกแบบบรรจุภัณฑ์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 23 [IG=2876]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

การบรรจุภัณฑ์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 24 [IG=2877]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

บรรจุภัณฑ์ (น้ำพริกปลาท่องเที่ยว)

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 25 [IG=2878]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

บรรจุภัณฑ์(น้ำพริกนรกปลา)

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 26 [IG=2879]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

บรรจุภัณฑ์ (ปลาหยอง)

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 27 [IG=2880]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

บรรจุภัณฑ์ (ปลาดุกร้า)

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 28 [IG=2881]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

บรรจุภัณฑ์ (ปลาท่องเที่ยวแดดเดียว)

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 29 [IG=2882]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

17-18 พ.ค.61 อบรมเชิงปฏิบ้ติการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน  ท้งนี้มีเครือข่ายชุมชน บ้านหนำคอก ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา เข้าร่วมเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนของตนเองต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 104,700
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 30 [IG=2883]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 31 [IG=2884]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 32 [IG=2885]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 33 [IG=2886]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 34 [IG=2887]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 35 [IG=2888]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

บรรยากาศการถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 36 [IG=2889]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

19-20 พ.ค.61 อบรมเชิงปฏิบ้ติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมักและวัสดุปลูกเพื่อสนับสนุนวัตถุดิบในการแปรรูป ซึ่งจะส่งให้ทางกลุ่มลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการแปรรูป และดเวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ

ค่าใช้จ่าย : 80,700
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 37 [IG=2890]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

บรรยากาศกิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมัก 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 38 [IG=2891]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

บรรยากาศกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อสนับสนุนการแปรรูป

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 39 [IG=2892]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

บรรยากาศกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อสนับสนุนารแปรรูป

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 40 [IG=2893]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

บรรยากาศกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อสนับสนุนการแปรรูป

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 41 [IG=2894]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

บรรยากาศกิจกรรมการทำปุ๋ญหมักเพื่อสนับสนุนการแปรรูป

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 42 [IG=2895]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

21 พ.ค.61 อบรมการผลิตอาหารปลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในด้านการจัดหาอาหารปลาเพื่อ ส่งผลให้ต้นทุนในการหาวัตถุดิบลดลง และเป็นการใช้ของเหลือจากการแปรรูปให้เกิดประโยชน์

ค่าใช้จ่าย : 12,350
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 43 [IG=2896]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

บรรยากาศการอบรมผลิตอาหารเลี้ยงปลาอัดเม็ด

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 44 [IG=2897]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

บรรยากาศการอบรมการผลิตอาหารปลาอัดเม็ด

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 45 [IG=2898]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

บรรยากาศการผลิตอาหารปลาอัดเม็ดเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 46 [IG=2899]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

บรรยากาศการอบรมการผลิตอาหารปลาอัดเม็ดเพื่อสนับสนุนการเลี้ยง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 47 [IG=2900]   วันที่รายงาน  [5/7/2561]

อบรมการผลิตอาหารปลาอัดเม็ด

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 48 [IG=3023]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

17 ก.ย.61  รับคณะผู้ตรวจประเมินโครงการฯ ณ กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านโคกเมือง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates