หมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารพิษ บ้านโนนตาล

หมู่ที่ 3 บ้านโนนตาล ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2559300,000|300,000|52,350|247,65020163221313541.pdf2016122952361.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1557]   วันที่รายงาน  [7/4/2559]

นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล นักวิชาการ และนายอัศวิน บุญชัย ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี ได้ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
1) วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน”
ณ สถานที่ตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบ้านโนนตาล ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ ผักปลอดภัยไร้สารพิษโนนตาล บ้านโนนตาล ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้มีการชี้แจงโครงการ การพัฒนา การฝึกอบรมต่างๆ เป็นการเพิ่มศักยภาพแก่กลุ่มเกษตรกรที่ดูแลการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการปลูกผัก รวมทั้งรับฟังปัญหาของชาวบ้าน และร่างแผนพัฒนาหมู่บ้าน มีหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบดำเนินงาน คือ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู และเทศบาลตำบลฝั่งแดง เพื่อดำเนินงานพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมต่อไป จากการประชุมครั้งนี้ได้ประเด็นความต้องการและมีการร่วมกันวางแผนงานของกลุ่มในการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ 3 เรื่อง คือ วันที่ 3 มีนาคม 2559 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง” วันที่ 22 เมษายน 2559 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำ” และวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปลูกผักในโรงเรือน”

2) วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ส่งตัวแทนชาวบ้านจากโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในระบบเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2 : การตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงดิน การควบคุมโรคพืช และการเก็บเมล็ดพันธ์พืชพื้นบ้านเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และลดต้นทุนการผลิต” ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยผู้เข้าร่วมอบรมกลุ่มนี้เป็นตัวแทนจากกลุ่มหมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารพิษโนนตาล อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู จำนวน 5 คน เนื้อหาการฝึกอบรมครั้งนี้มีการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการวิเคราะห์ดิน ได้แก่ เทคนิคการเก็บตัวอย่างดิน การวัดค่า pH การตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักในดิน การปรับปรุงดิน การควบคุมโรค การตรวจวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ไวรัส แมลงศัตรูพืช และการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และลดต้นทุนการผลิต โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.) ซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่กลุ่มเกษตรกรได้รับในครั้งนี้ จะนำไปประยุกต์ใช้การดำเนินงานในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของตนเองต่อไป

3) วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง” ณ สถานที่ตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบ้านโนนตาล ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ ผักปลอดภัยไร้สารพิษโนนตาล บ้านโนนตาล ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ค่าใช้จ่าย : 52,350
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|250,000|191,770|58,2302017430173851.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2195]   วันที่รายงาน  [4/4/2560]

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยผู้แทนกระทรวง เข้าตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านโนนตาล ตำบลฝั่งแดงอ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เพื่อติดตามผลและประเมินสถาณะเพื่อความพร้อมที่จะเป็นหมู่บ้านต่อไป มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรปลอดภัย ผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจแก่ผู้แทนกระทรวง พร้อมกันนั้นก็ได้ให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆต่อไป

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2196]   วันที่รายงาน  [4/4/2560]

ได้ทำการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการหมู่บ้านข้าวและผักปลอดภัยโนนสูง ได้แก่ นายวัชรพล จันทเนาว์ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 - กรกฎาคม 2560 

ค่าใช้จ่าย : 45,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2397]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

วันที่ 18 เมษายน 2560  นายอรุณศักดิ์  ไชยอุบล ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี“หมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารพิษโนนตาล”ปีงบประมาณ 2560 และกำหนดกิจกรรมเพื่อสำรวจเกษตรกรในพื้นที่ ที่ประสงค์จะให้โครงการไปดำเนินการ และประชุมวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์วันฝึกอบรมให้สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำผักปลอดภัยไร้สารพิษโนนตาลทราบ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนตาล ตำบลฝั่งแดง จังหวัดหนองบัวลำภู จากการประชุมครั้งนี้ได้ประเด็นความต้องการและมีการร่วมกันวางแผนงานของกลุ่มในการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ  5 เรื่อง คือ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง และสารไล่แมลง วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการแหล่งน้ำโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักปลอดภัย” วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
ด้วยเทคโนโลยี” และวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการปลูกผักในระบบโรงเรือน”

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2398]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง และการผลิตสารไล่แมลง เพื่อผลิตผักปลอดภัยไร้สารพิษ” ภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารพิษโนนตาลปีที่ 2เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการผลิตผักปลอดภัย ได้ผลผลิตสูง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนการผลิต
และพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายของโครงการ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนตาล ตำบลฝั่งแดง
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 36 คนโดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกันทำกองปุ๋ยหมักแบไม่พลิกกลับกองความยาว 8 เมตร จำนวน 1 กอง และทำสารไล่แมลงจากสมุนไพรจำนวน 500 ลิตร เพื่อแจกจ่ายให้สมาชิกในกลุ่มเพื่อไปใช้ในการผลิตผักปลอดภัย

            วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายมรกต ศรีโพนทอง ประธานกลุ่มผักปลอดภัยไร้สารพิษโนนตาล ได้พาสมาชิกในกลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง“การจัดการสื่อออนไลน์ สำหรับกลุ่มสมาชิกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”ภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมู่บ้านข้าวและผักปลอดภัยโนนสูง และหมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารพิษโนนตาล ณห้อง ประชุม 14102 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มเกษตรกร เกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตของกลุ่มเป็นที่รู้จักในท้องตลาด และกลุ่มผู้บริโภคได้หลากหลายขึ้น

          วันที่ 12 มิถุนายน 2560คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักปลอดภัยไร้สารพิษภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารพิษโนนตาลปีที่ 2เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม สำหรับจำหน่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง และพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายของโครงการ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนตาล ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน

ค่าใช้จ่าย : 42,810
จำนวนผู้รับบริการ : 68
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2466]   วันที่รายงาน  [11/9/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ กลุ่มเกษตรแผนใหม่โนนตาล ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 31 คน พร้อมทั้งอบรมการผลิตสารไล่แมลงจากธรรมชาติ ผลไที่ได้กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่นเปลี่ยนเป็นปัจจัยการผลิตของตนอย่างมีคุณภาพและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ ได้ปุ๋ยทั้งสิ้น 1 ตัน และน้ำฮอร์โมนไล่แมลงเพื่อใช้ในภาคเกษตรของตน และสามารถนำไปต่อยอดผลิตเองได้

อบรมการแปรรูปผักปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ กลุ่มเกษตรแผนใหม่โนนตาล ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 21 คน ผลผลิตที่ได้เป็นการแปรรูปผักโดยการดอง อย่างถูกสุขลักษณะ เกิดเป็นผลิตภัณ์กลุ่มขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ๆในการผลิตสินค้าของกลุ่มต่อไปอบรมปุ๋ยและสารไล่แมลง

ค่าใช้จ่าย : 48,240
จำนวนผู้รับบริการ : 52
ปัญหาอุปสรรค : -การแปรรูปผักไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากรสชาติไม่เป็นที่ถูกใจของทางกลุ่ม สินค้ายากต่อการรับรอง
แนวทางแก้ไข : -ใช้รับประทานเองในครัวเรือน และหาทางผลิตสูตรต่างๆต่อไป
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2467]   วันที่รายงาน  [11/9/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ติดตามงานการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ และชี้แจงการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ยังไม่แล้วเสร็จอีก 3 งาน ได้แก่ การปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน ซึ่งจะดำเนินการอบรมวันที่ 15 กันยายน 2560 การบริหารจัดการน้ำโดยใช้เทคโนโลยีขนาดเล็กและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 25 กันยายน 2560 และกิจกรรมการเปิดป้ายหมู่บ้านวิทยา่ศาสตร์วันที่ 29 กันยายน 2560 

ค่าใช้จ่าย : 55,720
จำนวนผู้รับบริการ : 21
ปัญหาอุปสรรค : -การดำเนินงานอบรมไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากติดฤดูกาลการเกษตร
แนวทางแก้ไข : -เลื่อนการจัดกิจกรรม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561250,000|250,000|12,240|237,7602018251543541.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3085]   วันที่รายงาน  [3/1/2562]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

 

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการฝึกอบรมการจัดการแหล่งน้ำโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเทคนิคการพัฒนาโรงเรือนปลูกผักแบบกางมุ้ง เพื่อผลิตผักปลอดภัยภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี“หมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารพิษโนนตาล”ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สถานที่ ศาลาประชาคมบ้านโนนตาล ตำบลฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โดยมีวัตถุประสงค์
๑) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่จำกัด และเทคนิคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการปลูกผักระบบปิด
๒) เพื่อให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการ ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่จำกัด และเทคนิคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการปลูกผักระบบปิด
๓) เพื่อดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมชุมชน และหน่วยงานของจังหวัด ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกร ก้าวไปสู่แนวทางการทำเกษตรแบบปลอดภัยในอนาคต

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กลุ่มเกษตรพัฒนาแผนใหม่บ้านโนนตาล ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

โดยมีเนื้อหาดังนี้ คือ

การจัดการแหล่งน้ำโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนาแหล่งน้ำ ให้เพียงพอต่อความ ต้องการ  เทคนิคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการปลูกผักระบบปิดตามแนวการผลิตเกษตรปลอดภัย และการจัดการระบบโรงเรือนปลูกผักแบบอัตโนมัติ (SMART FARM)

มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๕๐ ราย

มีการลงพื้นที่เพื่อระบุเป้าหมายในการจัดทำโรงเรือนพลาสติก และระบบน้ำซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้สนับสนุน ตลอดจนกำหนดพื้นที่และวันเวลาในการจัดทำโรงเรือนต้นแบบจำนวนสองแห่ง
 

ค่าใช้จ่าย : 12,240
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดินจัดสรรของ สปก. จึงไม่สามารถจดขึ้นทะเบียนเกษตรอินทรีย์ได้ ถึงแม้จะมีระบบโรงเรือนเข้ามาช่วย
แนวทางแก้ไข : หามาตรฐานที่เหมาะสมของการรับรองจากหน่วยงานที่สามารถ รับกับเงื่อนไขที่ดิน สปก.ได้
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates