หมู่บ้านผ้าย้อมครามนาโน

บ้านทางโค้ง ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2559280,000|280,000|280,000|ใช้หมด20163141452231.pdf2017131859341.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1568]   วันที่รายงาน  [10/4/2559]

แจ้งการอนุมัติโครงการและประสานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อนัดหมายเวลาที่จะดำเนินการประชุมชี้แจง การดำเนินงานสำรวจความเชี่ยวชาญด้านการย้อมคราม การทอ การแปรรูป/ลวดลาย/อุปกรณ์/ความต้องการและปัญหา

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1569]   วันที่รายงาน  [10/4/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1808]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]
โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านผ้าย้อมครามนาโน

ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน จัดทำแผนและเตรียมการดำเนินงาน ให้กับกลุ่มแม่บ้านวังม่วง  ณ บ้านทางโค้งตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่  9 มิถุนายน  2559 ในระหว่างการดำเนินงานมีตัวแทนหน่วยงานของรัฐคือ นางไพรวรรณ์ ขันธเวช   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว.สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล อำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี  และนายบรรยง โสมสุด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพะลานอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี  เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอปัญหาและความต้องการ เพื่อจัดทำแผนหมู่บ้านผ้าย้อมครามนาโน       พบว่า ชุมชนตระหนักถึงภูมิปัญญาย้อมครามว่ามีประโยชน์ต่อชุมชน ผ้าย้อมครามเป็นผ้าที่ย้อมใส่แล้วดูสวยงามและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็หาได้ในท้องถิ่นและสามารถสร้างรายได้ในชุมชน และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาย้อมครามไว้ให้ลูกหลาน สถานการณ์การผลิตผ้าย้อมครามของกลุ่มในปัจจุบัน คือ การผลิตผ้าย้อมครามในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมและมีหลายหมู่บ้านหลายกลุ่มในชุมชนที่จัดตั้งกลุ่มผ้าย้อมครามขึ้น ผ้าย้อมครามเป็นผ้าที่ผลิตขึ้นมาแล้วขายดีมากและเป็นผ้าที่สวมใส่สบาย ปัญหาที่เจอ คือ ขาดสมาชิกในการทอ ขาดครีมคราม เส้นฝ้ายไม่เพียงพอ และขาดงบประมาณในการซื้อเส้นใยฝ้าย ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตมีน้อย การพัฒนาการผลิตผ้าย้อมครามต้องการอนุรักษ์และพัฒนาด้านลวดลาย การจำหน่าย การบรรจุภัณฑ์ และต้องการพัฒนาในด้านเครื่องแปรรูป กลุ่มต้องการเป็นหมู่บ้านผ้าย้อมครามนาโน ในรูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออก การทำธุรกิจเป็นกลุ่ม เป็นแผนก แบ่งไปตามความชำชาญของแต่ละคนและต้องการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญแต่ละด้านทั้งผู้ทอ ผู้ย้อม ผู้แปรรูปและผู้จำหน่ายที่เข้มแข็ง ต้องการพัฒนาผ้าให้มีนวัตกรรม มีจุดขายเป็นที่ต้องการของท้องตลาด ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าย้อมครามเพื่อให้ขายผ้าย้อมครามในราคาสูงขึ้น ต้องการตลาดขายที่มั่นคง ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมาช่วยเหลือด้านเครื่องทุ่นแรง เพื่อให้สามารถผลิตได้เร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการผลิตบางขั้นตอนและจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การประชาสัมพันธ์ การตลาดและบรรจุภัณฑ์ การปรับขนาดฟืมเพื่อให้ผืนผ้ามีขนาดที่ได้มาตรฐานทำให้ได้ผ้าเกรดเอ ราคาขายเพิ่มขึ้น  และการสำรวจลายผ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของท้องตลาด ผลิตแล้วขายหมดทำให้ไม่มีตัวอย่างลายผ้าได้ครบ    ผลการสำรวจความพึงพอใจพบว่า จำนวนผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 35 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในขั้นตอนการให้บริการคิดเป็น 82.85% วิทยากรเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการคิดเป็น  88.57 %  สถานที่อบรม อาหาร เอกสารอบรม คิดเป็น  71.42 % การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์คิดเป็น  80 %  ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตรคิดเป็น  80 % ความเหมาะสมของวิทยากรคิดเป็น    97.14 %  ระยะเวลาการอบรมคิดเป็น  51.42 % ช่วงเวลาการการจัดการอบรมคิดเป็น  60 % และความคุ้มค่าหรือประโยชน์เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่ายคิดเป็น  65.71 %

ค่าใช้จ่าย : 61,000
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1809]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

ในวันที่ 1  กรกฏาคม  2559ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ้าย้อมครามนาโนให้กับกลุ่มแม่บ้านวังม่วง  ณ บ้านทางโค้งตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างการดำเนินงานมีตัวแทนหน่วยงานของรัฐคือ นางไพรวรรณ์ ขันธเวช   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว. สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล อำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ้าย้อมครามนาโน มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดจำนวน 28 คน ผลการสำรวจความพึงพอใจพบว่า ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในขั้นตอนการให้บริการคิดเป็น 82.14% วิทยากรเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการคิดเป็น  85.71 %  สถานที่อบรม อาหาร เอกสารอบรม คิดเป็น  75 % การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์คิดเป็น  78.57 %  ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตรคิดเป็น  82.14 % ความเหมาะสมของวิทยากรคิดเป็น    96.42 %  ระยะเวลาการอบรมคิดเป็น  50 % ช่วงเวลาการการจัดการอบรมคิดเป็น  71.42 % และความคุ้มค่าหรือประโยชน์เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่ายคิดเป็น  85.71 %

ค่าใช้จ่าย : 130,000
จำนวนผู้รับบริการ : 28
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2107]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านผ้าย้อมครามนาโน ได้สำรวจลายผ้าที่เป็นที่นิยมของท้องตลาดพบว่า ลายผ้าฝ้ายย้อมครามที่นิยมได้แก่ โคมห้า  โคมเจ็ด หมี่บักจั๊บ ลายขอ ดอกจัน ลายต้นสน ปลาหมึก หมี่เอื้อ ขายดีทุกลาย แต่สำหรับตลาดในอำเมือง จังหวัดอุบลราชธานีและร้านที่นำผ้าไปแปรรูปนิยมลายผ้าเล็ก ๆ เช่น โคมห้า  บักจั๊บ  ลายสก๊อต ลายผ้าขาวม้า เนื่องจากต้องนำไปแปรรูปเป็นเสื้อผ้าและตกแต่งกระเป๋า และเป็นลายตลอดทั้งผืน ไม่มีตีนซิ่นเหมือนผ้าถุง ลายสก๊อตแขผ้าขาวม้าควรมีชายที่ไม่มีลายสก๊อตยาวไม่เกิน 15 เซ็นติเมตร ส่วนการสร้างเครือข่ายตลาดขายส่งที่มั่นคง โดยร่วมกับผู้จำหน่าย ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเครือข่ายเดิมของผู้รับผิดชอบโครงการและกลุ่มสมคิดผ้าฝ้ายซึ่งเป็นกลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย ให้กับกลุ่มแม่บ้านวังม่วง  ณ บ้านทางโค้งตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 25 กันยายน 2559  ผลการสำรวจความพึงพอใจพบว่า จำนวนผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 15 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในขั้นตอนการให้บริการคิดเป็น78.95% วิทยากรเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการคิดเป็น  89.47 %  สถานที่อบรม อาหาร เอกสารอบรม คิดเป็น  73.68 % การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์คิดเป็น  73.68 %  ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตรคิดเป็น  78.95 % ความเหมาะสมของวิทยากรคิดเป็น    89.47 %  ระยะเวลาการอบรมคิดเป็น  57.89 % ช่วงเวลาการการจัดการอบรมคิดเป็น  68.42 %  และความคุ้มค่าหรือประโยชน์เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่ายคิดเป็น  84.21 %

ค่าใช้จ่าย : 89,000
จำนวนผู้รับบริการ : 19
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|250,000|250,000|ใช้หมด20174301742261.pdf20181241027381.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2471]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

 

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านผ้าย้อมครามนาโน ได้ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน จัดทำแผนให้กับกลุ่มแม่บ้านวังม่วง  ณ บ้านทางโค้งตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่13 สิงหาคม 2560 และเตรียมการดำเนินงานการออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยสีธรรมชาติ การทำบาติกและพิมพ์สกรีนด้วยสีธรรมชาติ

ได้โลโก้คือ รูปวังม่วง มาจากอ่างเก็บน้ำวังม่วงและภาพคันตากหนังซึ่งภูเขาเป็นรูปหินที่สูงในสมัยโบราณใช้เป็นที่ตากหนังสัตว์   สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน แบรนด์คือ อินดิโกดะ ผลการสำรวจความพึงพอใจพบว่า จำนวนผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 31 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในขั้นตอนการให้บริการคิดเป็น 87.09 % วิทยากรเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการคิดเป็น 80.64 %  สถานที่อบรม อาหาร เอกสารอบรม คิดเป็น 83.87 % การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์คิดเป็น  80.64 %  ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตรคิดเป็น70.96 % ความเหมาะสมของวิทยากรคิดเป็น 83.87   %  ระยะเวลาการอบรมคิดเป็น 70.96 % ช่วงเวลาการการจัดการอบรมคิดเป็น 77.41 % และความคุ้มค่าหรือประโยชน์เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่ายคิดเป็น 70.96 

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 31
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2627]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]
โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านผ้าย้อมครามนาโน ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยสีธรรมชาติ การทำบาติกและพิมพ์สกรีนด้วยสีธรรมชาติบนกระดาษ และผ้าฝ้ายด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น ลายภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนให้กับกลุ่มแม่บ้านวังม่วง  ณ บ้านทางโค้งตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 9 กันยายน  2560 ใช้บล็อกสกรีนโลโก้คือ รูปวังม่วง มาจากอ่างเก็บน้ำวังม่วงและภาพคันตากหนังซึ่งภูเขาเป็นรูปหินที่สูงในสมัยโบราณใช้เป็นที่ตากหนังสัตว์   สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน แบรนด์คือ Indigoka (อินดิโกค่ะ) ซึ่งในบล็อกสกรีน เป็นภาพคันตากหนัง สายน้ำของวังม่วงและใบคราม และมีชื่อแบรนด์ Indigoka  กลุ่มแม่บ้านวังม่วงได้ทดลองแปรรูปผ้าฝ้ายเป็น ผ้าพันคอ ผ้าปูโต๊ะ ถุงผ้าเย็บมือ และใช้เทคนิคการพิมพ์สกรีนด้วยสีธรรมชาติ 3 เฉดสี ได้แก่สีเขียวขี้ม้า น้ำตาลและดำบนผ้าพันคอด้วยบล็อกสกรีนโลโก้เอกลักษณ์ของกลุ่ม และใช้บาติกด้วยสีธรรมชาติ 5 เฉดสี ได้แก่แดง เหลือง น้ำเงิน น้ำตาลและม่วง บนผ้าปูโต๊ะ และทำถุงผ้าเย็บมือผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ 4 เฉดสี ได้แก่ แดง เหลือง น้ำเงินและม่วง ผลการสำรวจความพึงพอใจพบว่า จำนวนผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 30 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในขั้นตอนการให้บริการคิดเป็น 76.66 % วิทยากรเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการคิดเป็น 83.33 %  สถานที่อบรม อาหาร เอกสารอบรม คิดเป็น 83.33 %  การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์คิดเป็น  83.33 %  ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตรคิดเป็น86.66 % ความเหมาะสมของวิทยากรคิดเป็น 86.66 %  ระยะเวลาการอบรมคิดเป็น 83.33 % ช่วงเวลาการการจัดการอบรมคิดเป็น 86.66 % และความคุ้มค่าหรือประโยชน์เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่ายคิดเป็น 83.33 %
ค่าใช้จ่าย : 200,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561300,000|250,000|250,000|ใช้หมด201825155161.pdf2019425112711.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2847]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2561และวางแผนร่วมกับชุมชน ในวันที่   3  มิถุนายน 2561เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกำหนดวันในการเดินทางศึกษาดูงานณ ร้าน Mann Craft และอ้วนกลม แฮปปี้ฟาร์ม

 


ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2848]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ คือ กลุ่มย้อมครามที่จังหวัดสกลนคร (mann craft) โดยศึกษาดูงานเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ร้าน Mann Craft  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในวันที่เสาร์ที่ 30 มิถุนายน 256  และอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์ม เพื่อฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติณ อ้วนกลม แฮปปี้ฟาร์ม บ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ถึง 1 กรกฏาคม 2561ฝึกปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การก่อหม้อครามสูตรต่างๆ การฟื้นหม้อคราม การพิมพ์และสกรีนผ้าด้วยสีจากคราม"ซึ่งจะทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านวังม่วงได้เห็นแนวทางในการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้านาโนย้อมคราม ให้สามารถผลิตออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

ค่าใช้จ่าย : 95,000
จำนวนผู้รับบริการ : 9
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2849]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ คือ กลุ่มย้อมครามที่จังหวัดสกลนคร (mann craft) โดยศึกษาดูงานเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ร้าน Mann Craft  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในวันที่เสาร์ที่ 30 มิถุนายน 256  และอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์ม เพื่อฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติณ อ้วนกลม แฮปปี้ฟาร์ม บ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ถึง 1 กรกฏาคม 2561 ซึ่งจะทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านวังม่วงได้เห็นแนวทางในการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้านาโนย้อมคราม ให้สามารถผลิตออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

ค่าใช้จ่าย : 95,000
จำนวนผู้รับบริการ : 9
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3064]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการการก่อหม้อครามสูตรต่าง ๆ เช่น สูตรก่อหม้อครามที่ก่อ 1 วัน แล้วสามารถย้อมได้ (สูตรเร่งด่วน) สูตรน้ำผลไม้ตามฤดูกาล การย้อมครามให้มีหลากหลายเฉดสี  ตั้งแต่เฉดสีฟ้าอ่อนถึงสีน้ำเงินเข้ม โดยทดลองย้อมคราม 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ครั้ง พร้อมจับเวลา เพื่อให้ได้เฉดสีที่ต้องการ เกิดการเรียนรู้และทักษะ การพิมพ์ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น พิมพ์สกรีนให้ได้ลวดลายต่างๆ เช่น ลายภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนการตรวจสอบคุณภาพด้านความคงทนของสีต่อแสงและความคงทนต่อการซักล้าง ซึ่งดำเนินการในวันที่ 10 สิงหาคม 2561  ผลการสำรวจความพึงพอใจพบว่า จำนวนผู้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 30 คน ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในขั้นตอนการให้บริการคิดเป็น 78.95%  วิทยากรเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการคิดเป็น 83.33 %  สถานที่อบรม อาหาร เอกสารอบรม คิดเป็น 83.33 %  การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์คิดเป็น  83.33 %  ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตรคิดเป็น 86.66 % ความเหมาะสมของวิทยากรคิดเป็น 89.47 %  ระยะเวลาการอบรมคิดเป็น 83.33 % ช่วงเวลาการการจัดการอบรมคิดเป็น 86.66 % และความคุ้มค่าหรือประโยชน์เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่ายคิดเป็น 84.21 %

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง tangkawa@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates