หมู่บ้านผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

บ้านเกี๋ยง ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2559294,008|294,008|207,300|86,7082016314119541.pdf2017719115131.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1507]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

ผลการดำเนินกิจกรรม  จากการลงเวทีชุมชนเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 เพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 54 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเมี่ยง สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีคุณภาพครบทั้งวงจรการผลิต ตั้งแต่การดูแลพื้นที่ปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการจัดจำหน่าย
2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตเมี่ยงดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์เมี่ยงในรูปแบบใหม่ ให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปประเด็นที่ได้จาก เวทีชุมชน หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง
1. สมาชิกในกลุ่มได้จัดทำหุ้นเมี่ยง โดยให้สมาชิกในกลุ่มเก็บใบชาอัสสัมสดมาส่งให้ทางกลุ่มผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชาเขียว โดยจะคืนเป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิกตามจำนวนตามราคาในท้องตลาด ซึ่งทางพัฒนาชุมชนจะช่วยหาตลาด ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ออกจำหน่ายในนามกลุ่มเท่านั้น จะไม่อนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มนำบรรจุภัณฑ์และฉลากไปใช้เป็นของตัวเอง
2. สมาชิกอยากได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น ชากลิ่นผลไม้ (กลิ่นส้ม กลิ่นองุ่น กลิ่นสตรอเบอร์รี่) ชากลิ่นดอกไม้
3. ผลิตภัณฑ์เมี่ยงทรงเครื่อง ต้องการให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก
4. สมาชิกกลุ่มต้องการให้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เมี่ยงของทางกลุ่ม
5. สมาชิกต้องการให้แนะนำความรู้เกี่ยวกับชา เช่นประโยชน์ของชา สาระสำคัญในชา เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มออกร้านแล้วมีลูกค้าถามว่า ชาที่ทางกลุ่มผลิตออกมาแตกต่างจากชาที่อื่นอย่างไร
6. การสนับสนุนช่องทางการตลาด

จากประเด็นดังกล่าวทั้งหมด ทางผู้ดำเนินงานได้วางแผนการดำเนินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2559 ไว้ดังนี้
1) อบรมการจัดการพื้นที่ปลูกชาเมี่ยง (๒ ครั้ง)
- การตัดแต่งต้นชา
- การกำจัดวัชพืช
- การบำรุงรักษาต้นชา
- การจัดทำข้อมูลการจัดการแปลงและปริมาณผลผลิตของเกษตรกรแต่ละราย เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
2) การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศรีนาป่าน-ตาแวน จ.น่าน
3) การอบรมการพัฒนากระบวนการผลิตเมี่ยงดั้งเดิมให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค (๒ ครั้ง)
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงรสชาติต่างๆ ให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภค
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับเมี่ยงดั้งเดิมให้มีรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการจัดจำหน่ายและมีความปลอดภัยต่อการบริโภค
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เมี่ยง ได้แก่ คุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยต่อการบริโภค

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 54
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1779]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]
หลังจากลงพื้นที่เสวนาชุมชนเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ทำให้ทราบประเด็นในเบื้องต้นว่า ทางเกษตรกรยังขาดความรู้และทักษะในการแปรรูปชา การจัดการการรวมกลุ่ม ดังนั้นทางผู้ดำเนินโครงการได้จัดกิจกรรมพาเกษตรกรไปดูกระบวนการแปรรูปของกลุ่มเกษตรกรรายอื่นที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม วันที่ 2 มิถุนายน 2559 สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานแปลงสาธิตการปลูกชาอินทรีย์ การแปรรูปชา การการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสำรวจเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชุมชน โดยมีเกษตรกร เจ้าหน้าที่จากพัฒนาชุมชนอำเภอเทิง และษูนยส่งเสริมและพัฒนาอาชึพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) เข้าร่วมโครงการ 50 คน ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศรีนาป่าน-ตาแวน ตำบลเรือง อ.เมือง จ.น่าน โดยได้เชิญ คุณเปล่ง มโนวร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เป็นวิทยากรแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับชา ประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชา การจัดการบัญชี และสำรวจเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศรีนาป่าน-ตาแวนมีพื้นที่ปลูกชาเมี่ยง 5,000 ไร่ เป็นชาอินทรีย์ทั้งหมด พื้นที่ปลูกชาอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยชุมชนเป็นผู้จัดการดูแลป่าทั้งหมด ในช่วงเริ่มต้นของการจัดตั้งกลุ่มผลิตชา ทางกลุ่มได้รับความช่วยเหลือด้านการแปรรูปจากประเทศอินเดียและกรมส่งเสริมการเกษตร มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 หลังจากนั้นได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันอาหาร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย : 21,800
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1782]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]
การอบรมการการจัดการพื้นที่ปลูกชาเมี่ยง (วันที่ 22-23 มิถุนายน 2559) การอบรมการจัดการพื้นที่ปลูกชาเมี่ยง ได้แก่ การตัดแต่งต้นชา, การกำจัดวัชพืช, การบำรุงรักษาต้นชา, การต่อเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นสำหรับทำปุ๋ย, การทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยแห้ง, การจัดทำข้อมูลการจัดการแปลงและปริมาณผลผลิต ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ท่าน มาร่วมเป็นวิทยากร คือ นายเลิศศักดิ์ สุกุลบุญมี และ นายพนม มณีรัตน์ ในการอบรมครั้งนี้มีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงและเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกชาเมี่ยงที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจาก ตำบลตับเต่า มาร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ผู้เข้าร่วมอบรบ จำนวน 50 ราย โดยวิทยากรให้ความรู้ทางวิชาการและปฏิบัติจริงให้กับเกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในแปลงชาและในชีวิตประจำวันของเกษตรกรต่อไป และการอบรมครั้งนี้สมาชิกโครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงยังได้สร้างเครือข่ายทางงการค้าระหว่างกลุ่มกับเกษตรกรผู้ปลูกชาเมี่ยงจากตำบลตับเต่าอีกด้วย ค่าใช้จ่าย : 28,300
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2029]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]


  

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2030]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 91,200
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2031]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 6,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2035]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2036]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ให้ตัวแทนกลุ่มทดลองผลิตเมี่ยงตามคำแนะนำ จากนั้นทำการเก็บตัวอย่างเป็นเวลา 3 เดือน (สุมตัวอย่างทุกๆเดือน)เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านกายกาพ เคมี ลุลืนทรีย์ เปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตเมี่ยงแบบดั้งเดิม

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560294,008|227,400||227,40020174301455341.pdf2017122210461.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2491]   วันที่รายงาน  [19/9/2560]

อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าโครงการได้นำทีมนักวิจัยสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมเวทีเสวนาร่วมกับชุมชนหมู่บ้านเกี๋ยง โครงการหมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงปีที่ 2 ณ หอประชุมหมู่บ้านเกี๋ยง หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยได้หารือวางแผนการดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกับผู้นำชุมชน สมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. และนายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ซึ่งทุกฝ่ายพร้อมช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอย่างเต็มที่

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2492]   วันที่รายงาน  [19/9/2560]

การจัดกิจกรรมอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สปาจากเมี่ยง ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมหมู่บ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้เชิญ อาจารย์ ดร.นภัตสร ดิษฐาวุฒิกุล  อาจารย์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางเ ป็นวิทยากร ในการให้ความรู้เรื่อง การผลิตผลิตภัณฑ์สปาให้ได้มาตรฐาน อาทิเช่น วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์สปา สุขอนามัยในการผลิตผลิตภัณฑ์สปา การฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์
สบู่เหลวจากสารสกัดจากเมี่ยง การทำสเปรย์ดับกลิ่นเท้าจากสารสกัดจากเมี่ยง แชมพูผสมครีมนวด และผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิว นอกจากนี้แล้วได้มีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมืองน่าน และสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศรีนาป่าน-ตาแวน ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้เดินทางเข้าร่วมอบรมด้วย ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ทั้งนี้ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาแม่ลอย และเกษตรกรในโครงการต่างมีความสนใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ นำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชาเมี่ยง ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates