หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ บ้านดอนเขียง

บ้านดอนเขียง ต.คำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2559300,000|300,000||300,000
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1652]   วันที่รายงาน  [20/6/2559]

สวทช. โดยฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการ และหารือวางแผนการดำเนินงาน ณ บ้านดอนเขียง ต.คำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559
ผลที่ได้คือ มีผู้เข้าร่วม 17 คน และได้แผนดำเนินโครงการ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1653]   วันที่รายงาน  [20/6/2559]

สวทช. โดยฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การทำเกษตรอินทรีย์ และการปลูกผักในระบบโรงเรือน” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมทั้งหมดจำนวน 74คน ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตรกรใน 4 พื้นที่ และหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่
1)      กลุ่มเกษตรกร บ้านดอนเขียง ต.คำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น จำนวน 13 คน
2)      กลุ่มเกษตรกร บ้านนาเยีย ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี จำนวน 12 คน
3)      กลุ่มเกษตรกร บ้านทุ่งเจริญ ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี จำนวน 11 คน
4)      กลุ่มเกษตรกร บ้านหนองมัง ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี จำนวน 35 คน
5)      เจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (EFFU: Empowerment Small - Scale Farmers in Climate Change Risk Reduction and Improve Food Security through Promotion Farming in Ubon Ratchathani) จำนวน 3 คน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1654]   วันที่รายงาน  [20/6/2559]

สวทช. โดยฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ได้จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างผู้ประกอบการสีเขียว ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษาผสมผสานวัฒนธรรม” ณ อาศรมพลังงาน ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่งวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2559

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คาดว่าจะเกิดชุมชนนำร่องที่ทดลองนำเอากระบวนการเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษาผสมผสานวัฒนธรรมไปใช้ในชุมชนตนเอง และเกิดผู้ประกอบการชุมชนที่สามารถยกระดับสินค้าและบริการในชุมชนตนเองด้วยการสร้างเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังเกิดความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษากับชุมชนในการพัฒนาชุมชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา
ซึ่งเกษตรกร หรือชาวบ้านสามารถนำเอาโจทย์จากสินค้าหรือบริการในชุมชนมาสร้างแผนธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการสีเขียวได้ สามารถสร้างชุมชนนำร่องการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาผสมผสานวัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างผู้ประกอบการชุมชนที่จะก้าวเข้าสู่ธุรกิจสีเขียวได้ สวทช. จึงพิจารณาเห็นว่า ควรมีเวทีที่จะได้มีการนำประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับเครือข่ายภายนอกที่มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการกระตุ้น และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายพันธมิตรอื่นที่ประสบความสำเร็จ เรื่อง “การสร้างผู้ประกอบการสีเขียวด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษาผสมผสานวัฒนธรรม” ขึ้นมา
มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 42 คน โดยเป็นผู้สังเกตการณ์จากงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท ไบโอเทค จำนวน 2 คน และเกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานเครือข่ายจาก 16 พื้นที่ จำนวน 40 คน ได้แก่
1) กลุ่มเกษตรกร บ้านดอนเขียง ต.คำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น จำนวน 3 คน
2) กลุ่มเกษตรกร บ้านนาเยีย ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี จำนวน 2 คน
3) กลุ่มเกษตรกร บ้านทุ่งเจริญ ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี จำนวน 3 คน
4) กลุ่มเกษตรกร บ้านหนองมัง ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี จำนวน 3 คน
5) กลุ่มเกษตรกร บ้านอุดม-สมบูรณ์ ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ จำนวน 3 คน
6) กลุ่มเกษตรกร บ้านโคกขาม ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา จำนวน 2 คน
7) ผู้ประกอบการฟาร์มไส้เดือนดินไม้งาน ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จำนวน 2 คน
8) ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มแม่ฑีตาผ้าย้อมคราม ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร จำนวน 2 คน
9) ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มปลาบู่มัดย้อม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 2 คน
10) ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านหนองขอน ต.แสงวัง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 คน
11) ผู้ประกอบการชุมชน บ้านหนองฟานสะเดา ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา จำนวน 3 คน
12) ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มตลาดนัดสีเขียวราษีไศล ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จำนวน 3 คน
13) เจ้าหน้าที่สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (อาศรมพลังงาน) ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 4 คน
14) เจ้าหน้าที่คลินิคเทคโนโลยี ม.นครพนม และเกษตรกรเครือข่าย จำนวน 3 คน
15) เจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาอีสาน (NET) จ.สุรินทร์  จำนวน 2 คน
16) กรรมการตลาดนัดสีเขียว ต.แนงนุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ จำนวน 2 คน
 
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1655]   วันที่รายงาน  [20/6/2559]

สวทช. โดยฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์และปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด ต.อำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เรื่องการตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงดินสำหรับเกษตรกร เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

การจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 39 คน ผู้ร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของดิน และการปรับปรุงดิน สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ช่วยลดต้นทุนการผลิต

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1656]   วันที่รายงาน  [20/6/2559]

สวทช. โดยฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์และปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด ต.อำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เรื่องการตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงดินสำหรับเกษตรกร เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

การจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 39 คน ผู้ร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของดิน และการปรับปรุงดิน สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ช่วยลดต้นทุนการผลิต

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1657]   วันที่รายงาน  [20/6/2559]
สวทช. โดยฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ หลักสูตร “เยาวชนหัวใจอินทรีย์” ณ โรงเรียนคำแมด ต.คำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนของโรงเรียนในพื้นที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบ้านดอนเขียง ได้ศึกษาเรียนรู้และเห็นคุณค่าของกระบวนการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เด็กๆ ได้เกิดความตระหนักและสามารถพึ่งตนเองได้ในเรื่องอาหารและสุขภาพในระยะยาวต่อไป
 
การจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 66 คน ผู้ร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของดิน และการปรับปรุงดิน เกิดความตระหนักและเกิดการเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภคในโรงเรียนและครอบครัว
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ีuraipan@nstda.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates