หมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราบ้านโนนบก

หมู่บ้านโนนบก ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2559330,000|300,000|129,629|170,371201644132211.pdf20161121059451.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1564]   วันที่รายงาน  [26/9/2559]

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2
โครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราบ้านโนนบก
งานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
การดำเนินงานที่ผ่านมา
1. ทางคณะทำงานฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ วว. ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อมและสอบถามข้อมูลจากทางกลุ่มเกี่ยวกับการดำเนินงานการทำสวนยางพาราของกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบก ทางกลุ่มฯสนใจการทำผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยางเพราะมีความต้องการของเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่ ที่สามารถป้องกันมือจากการตำหรือบาดจากต้นข้าว ต้นอ้อย หญ้า และการทำเกษตรกรรมอื่นๆ
2. ได้แนะนำทางกลุ่มฯ ให้เตรียมความพร้อมในการส่งน้ำยางพาราของทางพื้นที่ภาคอีสานเพื่อทำการทดสอบคุณสมบัติของน้ำยางข้นเบื้องต้น โดยทดสอบที่ กลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประทศไทย เพื่อใช้ในการทำสูตรน้ำยางสำหรับการชุบเคลือบถุงมือผ้า และได้ผลการทดสอบดังตาราง
สมบัติ ผลการทดสอบ วิธีทดสอบ
ปริมาณส่วนที่ไม่ใช่ยาง (Non rubber solids)
ร้อยละต่อน้ำหนักยาง 1.65 -
ความถ่วงจำเพาะที่ 25 องศาเซลเซียส 0.947 -
ความคงตัวของน้ำยางต่อเครื่องมือกล MST, วินาที 628 ( ISO 35:2004)
ปริมาณสลัดจ์ ร้อยละต่อน้ำหนักยาง 0.007 ( ISO 2005:1992)
ปริมาณยางจับเป็นก้อน ร้อยละต่อน้ำหนักยาง 0.0008 ( ISO 706:2004)
ความหนืด โดยเครื่อง Brookfield Viscosity รุ่น LVT, Speed 60 rpm (cPs) 127.5 ( ISO 1652:2011)
ปริมาณของแข็งทั้งหมด (TSC) ร้อยละต่อน้ำหนักยาง 62.10  (ISO 124:2014)
ปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) ร้อยละต่อน้ำหนักยาง 60.45 ( ISO 126:2005)
ปริมาณความเป็นด่าง (NH3) ร้อยละต่อน้ำหนักยาง 0.62  (ISO 125:2011)
จำนวนกรดไขมันระเหย 0.021 ( ISO 506:1992)
จำนวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH number) 0.6  (ISO 127:2012)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 10.39  ( ISO 976:2013)

 

3. ได้แนะนำทางกลุ่มฯสร้างเตาอบ เพื่อใช้ในการอบถุงมือผ้าเคลือบยางหลังการชุบน้ำยาง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง เตาอบทำจากโครงเหล็ก บุผนังดัวยแผ่นอะลูมิเนียม มีขดลวดให้ความร้อนที่สามารถใช้งานที่อุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส และมีระบบดูดความชื้น ออกโดยใช้พัดลม 2 ตัวติดอยู่ด้านบน มีระบบควบคุมและตรวจวัดอุณหภูมิโดยอัตโนมัติซึ่งทางกลุ่มได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1719]   วันที่รายงาน  [26/9/2559]

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3
โครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราบ้านโนนบก
งานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ 23 มิถุนายน 2559

การปฏิบัติฝึกอบรมครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเดือนธันวาคม 2559 ทางทีมงาน วว. ได้ลงพื้นที่และดำเนินการฝึกอบรมครั้งแรก โดยอบรมเรื่องการเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี การผสมสูตรสารเคมีและน้ำยาง และกระบวนการชุบถุงมือยาง แต่เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการหลุดร่อนของแผ่นยางกับถุงมือผ้า ยางไม่สามารถเคลือบกับเส้นด้ายบนถุงมือผ้าอย่างแนบแน่น ทำให้เกิดการหลุดลอกขณะใช้งาน สาเหตุอาจเกิดจากเตาอบมีความร้อนสูงไม่เพียงพอและไม่มีระบบดูดความชื้น เนื่องจากอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งให้ความร้อน คือ ไฟสปอตร์ไลท์ ซึ่งมีกำลังความร้อนไม่มากพอ ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว
ดังนั้นคณะทำงานจากฝ่ายนวัตกรรมวัสดุจึงได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอีกครั้งเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อให้มีคุณภาพในการนำไปใช้งานจริง จึงได้ทำการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม คือ

1. การตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำยางข้น ที่จะใช้เพื่อให้ทราบว่าน้ำยางที่นำมาใช้นั้น ไม่เสื่อมสภาพ โดยนำน้ำยางข้น ผลิตจากโรงงานในจังหวัดมุกดาหารมาทดสอบ จากการตรวจสอบสมบัติก่อนนำมาใช้งานนั้น พบว่าน้ำยางมีสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตามที่ต้องการ ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลทดสอบน้ำยางข้นจากโรงงานในจังหวัดมุกดาหาร
สมบัติ ผลการทดสอบ วิธีทดสอบ
ปริมาณส่วนที่ไม่ใช่ยาง (Non rubber solids)
ร้อยละต่อน้ำหนักยาง 1.91 -
ความถ่วงจำเพาะที่ 25 องศาเซลเซียส 0.948 -
ความคงตัวของน้ำยางต่อเครื่องมือกล MST, วินาที 687 ISO 35:2004
ปริมาณสลัดจ์ ร้อยละต่อน้ำหนักยาง 0.008 ISO 2005:1992
ปริมาณยางจับเป็นก้อน ร้อยละต่อน้ำหนักยาง 0.001 ISO 706:2004
ความหนืด โดยเครื่อง Brookfield Viscosity รุ่น LVT, Speed 60 rpm (cPs) 97.5 ISO 1652:2011
ปริมาณของแข็งทั้งหมด (TSC) ร้อยละต่อน้ำหนักยาง 62.06 ISO 124:2014
ปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) ร้อยละต่อน้ำหนักยาง 60.15 ISO 126:2005
ปริมาณความเป็นด่าง (NH3) ร้อยละต่อน้ำหนักยาง 0.5 ISO 125:2011
จำนวนกรดไขมันระเหย 0.029 ISO 506:1992
จำนวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ๖KOH number) 0.7 ISO 127:2012
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 10.19 ISO 976:2013

2. การปรับปรุงการทำเตาอบ เพื่อใช้ในการอบถุงมือผ้าเคลือบยางหลังการชุบน้ำยาง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง เตาอบทำจากโครงเหล็ก บุผนังดัวยแผ่นอะลูมิเนียม มีขดลวดให้ความร้อนที่สามารถใช้งานที่อุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส และมีระบบดูดความชื้น ออกโดยใช้พัดลม 2 ตัวติดอยู่ด้านบน มีระบบควบคุมและตรวจวัดอุณหภูมิโดยอัตโนมัติซึ่งทางกลุ่มได้ดำเนินการแล้วเสร็จ แสดงดังรูป

3. การเตรียมความพร้อมของแม่แบบมือที่ทาง วว. นำต้นแบบไปให้ และทางกลุ่มได้หาช่างไม้ที่สามารถทำแม่แบบได้ เพื่อใส่ถุงมือผ้าก่อนดำเนินการชุบน้ำยาง โดยแม่แบบมีผลที่ดีต่อการยึดติดของยาง คือ ขนาดของแม่แบบไม้ควรพอดีกับขนาดของถุงมือผ้า ถ้าแม่แบบเล็กจะทำให้ฟิล์มยางที่เคลือบย่น ถ้าแม่แบบใหญ่จะทำให้ฟิล์มยางที่เคลือบ เกินออกจากฝ่ามือของถุงมือผ้า ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้เกิดการหลุดร่อนหลังใช้งานได้ แม่แบบไม้แสดงดังรูป

4. การเตรียมถุงมือผ้าเคลือบยาง โดย วว. เป็นผู้ทำการทดลองเพื่อหาส่วนผสมและสภาวะการอบที่เหมาะสม จากนั้นจึงส่งไปให้ทางกลุ่มสหกรณ์สวนยางพาราบ้านโนนบก ไปใช้งานจริง เพื่อทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของถุงมือผ้า โดยทางกลุ่มได้นำไปใช้กับกิจกรรมทางเกษตรกรรม เช่น การถอนวัชพืช และการจับอุปกรณ์ทางการเกษตร พบว่า ไม่เกิดการหลุดร่อน หลังการใช้งาน หรือแม้แต่หลังการซักล้างสิ่งสกปรกด้วยเครื่องซักผ้า


จากนั้นเมื่อดำเนินการจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทางทีมงาน วว. จึงได้ดำเนินการลงไปฝึกอบรมอีกครั้ง ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 หัวข้อในการฝึกอบรม คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยางจากน้ำยางธรรมชาติ โดยมีทีมงาน วว. ทั้งหมด 3 ท่านในการลงพื้นที่ ครั้งนี้ คือ ดร. ศิริพร ลาภเกียรติถาวร
ดร. ปิยาลัคน์ เงินชูกลิ่น และ ดร. เจต พานิชภักดี โดยเริ่มการฝึกอบรมให้กับสมาชิกที่เป็นแกนหลัก จำนวน 10 คน เพื่อให้เกิดการเข้าใจและฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึง ผลการดำเนินงานดังข้อมูลข้างล่าง

ผลสรุปการดำเนินงาน เป็นดังนี้
1. ชื่อเทคโนโลยี
หมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราบ้านโนนบก

2. ผู้รับผิดชอบ
2.1 ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ที่ปรึกษาโครงการ
2.2 ดร. ศิริพร ลาภเกียรติถาวร หัวหน้าโครงการ
2.3 ดร. ปิยาลัคน์ เงินชูกลิ่น ผู้ร่วมโครงการ
2.4 ดร. เจต พานิชภักดี ผู้ร่วมโครงการ

3. พื้นที่ดำเนินการ/ระยะเวลา/จำนวนผู้เข้าอบรม
3.1 พื้นที่ดำเนินการ
กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบก ต. น้ำโสม อ. น้ำโสม จ. อุดรธานี
3.2 ระยะเวลาดำเนินการ
เวลาในการอบรม 2 วัน คือ ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559
3.3 จำนวนผู้เข้าอบรม
มีจำนวนผู้เข้าอบรม 11 คน (ตามเอกสารแนบ 1 )

4. เนื้อหาที่ดำเนินการถ่ายทอด  : เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยางจากน้ำยางธรรมชาติ
ณ กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบก ต. น้ำโสม อ. น้ำโสม จ. อุดรธานี
ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559

5. กิจกรรม

- ดร. ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ได้กล่าวเปิดงาน และอธิบายความเป็นมาของโครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราบ้านโนนบก ที่สนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมทั้งแนะนำอุปกรณ์ในการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยางจากน้ำยางธรรมชาติ
- ก่อนการชุบกับน้ำยาง จำเป็นต้องชุบน้ำยารองพื้น (primer) กับถุงมือผ้า โดย ดร. เจต ได้สาธิตวิธีและสอนผู้ร่วมเข้าอบรมแบบมือต่อมือ (hand on hand) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี เมื่อชุบน้ำยารองพื้นแล้ว ผึ่งลมไว้ประมาณ 15 นาที เพื่อให้น้ำยารองพื้นซึมซับเข้าไปในเส้นด้าย เนื่องจากการชุบน้ำยารองพื้น มีส่วนสำคัญต่อการเคลือบของยางบนเส้นด้ายของถุงมือ
- จากนั้นเตรียมน้ำยางใส่ถาดทิ้งไว้เพื่อให้ฟองบนผิวหน้าแตกออก กวนน้ำยางก่อนชุบเพื่อไม่ให้เกิดการแยกชั้นของสี จากนั้นจึงนำแม่แบบไม้ที่มีถุงมือผ้าสวมอยู่ จุ่มลงในอ่างน้ำยางตามเวลาที่กำหนด และสลัดน้ำยางส่วนเกินออก จะเห็นได้ว่า สีของยางที่ชุบบนถุงมือจะเป็นสีอ่อนๆ ก่อนน้ำเข้าอบ
- ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านสามารถปฏิบัติในทุกขั้นตอน คนละ 2-3 รอบ เนื่องจากทางคณะทำงานได้เลือกผู้อบรมกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 10 คน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนและถูกต้อง นอกจากนี้ทางคณะทำงาน ได้จดบันทึกชื่อของผู้อบรมให้ตรงกับถุงมือที่ได้ทดลองชุบเคลือบ จึงสามารถรู้ว่าท่านใดมีความสามารถในด้านการชุบและปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี
- จากนั้นผู้ร่วมอบรมได้ศึกษาขั้นตอนของการผึ่งแห้งและการเข้าอบ อุณหภูมิในการอบ ระยะเวลาในการอบ การจัดเรียงของเข้าเตาอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพให้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้เนื้อยางเคลือบถุงมือผ้าได้อย่างหนาแน่น ไม่หลุดร่อนง่าย
- ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้และการสังเกตุสีของเนื้อยางก่อนและหลังอบ เนื้อยางก่อนอบจะมีสีอ่อนกว่า ในขณะที่เนื้อยางหลังอบจะมีสีเข้มขึ้น ซึ่งสีของเนื้อยางเป็นตัวบ่งบอกถึงการยึดติดระหว่างเนื้อยางบนถุงมือผ้า นอกจากนี้ยังได้รับการฝึกเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานหลังอบ เพื่อให้เกิดความรู้และความชำนาญต่อๆไป
- คณะทำงานได้ถ่ายภาพรวมกับผู้นำกลุ่มสหกรณ์ยางพาราบ้านโนนบก คุณบุษบา คำคุต ผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นนั้น ได้ถูกคัดเพื่อส่งถุงมือที่มีการชุบอย่างสมบูรณ์และไม่มีตำหนิให้กับพ่อค้า/แม่ค้า ภายในพื้นที่ หลังการฝึกอบรม ซึ่งได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี และมีการสั่งของเพิ่มขึ้นอีก ทางกลุ่มจึงได้เร่งการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยทางทาง วว. ได้สนับสนุนทางด้านวัตถุดิบในเบื้องต้น
- นอกจากนี้ทาง วว. ได้ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการของผู้ขาย และผู้ซื้อ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ ประเมินคุณภาพของถุงมือผ้าที่ทางกลุ่มโนนบกได้ผลิตขึ้น โดยทำเป็นแบบสอบถาม ให้ทางกลุ่มดำเนินการสอบถามพ่อค้า/แม่ค้า และผู้ใช้งาน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ภายในภาคหน้าต่อไป


7. สรุปผลการดำเนินการ

7.1 การอบรมครั้งนี้ ในหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยางจากน้ำยางธรรมชาติ” วันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ณ กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบก ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 11 คน ผู้ร่วมอบรมให้ความร่วมมือและตั้งใจในการปฏิบัติการฝึกอบรมจนครบหลักสูตร และสามารถปฏิบัติได้จริง และสามารถนำผลผลิตไปเสนอขายได้กับพ่อค้า/แม่ค้า ในพื้นที่ พร้อมกันนี้ยังได้รับยอดสั่งซื้อเพิ่มอีก ทำใจประธานกลุ่มมีความมั่นใจและความตั้งใจเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีการผลิตครั้งละมากๆ

7.2 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการฝึกอบรม พบว่า ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลังการฝึกอบรม ในระดับดีมาก มีถึง 82 % การประเมินวิทยากรในเนื้อหาการบรรยาย การถ่ายทอด และสื่อที่ใช้ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก ถึง 91 % ส่วนความพร้อมของหลักสูตร และการใช้บริการอบรมโดยรวมแล้วอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ประมาณ 80 %

7.3 ผลสรุปของเป้าหมายที่ได้ดำเนินการอบรมในครั้งนี้กับแผนที่วางไว้ มีดังนี้
เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 

1. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่นำเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ หมู่บ้าน/ชุมชน  1 กลุ่ม สหกรณ์ยางพาราบ้านโนนบก
2. จำนวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด (ระบุชื่อเทคโนโลยีหลัก)   เรื่อง 1 เทคโนโลยีการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยางพารา
3. จำนวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด คน 1  คุณบุษบา คำคุต
ประธานกลุ่มกลุ่มสหกรณ์ยางพาราบ้านโนนบก
4. จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  10 คน (จากเป้าหมาย 50 คน) จะจัดอบรมอีก 1 ครั้ง ภาย ในเดือน ก.ค. หรือ ส.ค.
5. ร้อยละ ๕๐ ของผู้รับการถ่ายทอดนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 5 ได้  11 คน ในลักษณะการรวมกลุ่มเพื่อทำผลิตภัณฑ์
6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ดำเนินการในระดับดี-ดีมาก  100 % ระดับดีมาก 82 %
ระดับดี 18 %

7.4 ผู้เข้าฝึกอบรมมีความยินดีที่สามารถแปรรูปผลผลิตจากน้ำยางธรรมชาติให้เป็นผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยาง ที่มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง ในพื้นที่ทุกครัวเรือนมีการทำสวนยางและทำการเกษตร เช่น การปลูกข้าว ตัดอ้อย ถางป่า เป็นต้น และสามารถเพิ่มมูลค่าจากน้ำยางราคาถูกให้เป็นถุงมือผ้าเคลือบยางที่มีราคาสูงขึ้นและประสิทธิภาพดีกว่าที่ขายตามท้องตลาด เนื่องจากมีความทนทานและความยืดหยุ่นสูง ชาวบ้านต้องการใช้ถุงมือเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันการบาดเจ็บขณะทำการเกษตร ขุดดิน ถอนรากพืช เก็บเกี่ยวผลผลิต และมีความต้องการเพื่อใช้งานเป็นอย่างสูงในฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต และการเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก

 

เอกสารแนบ 1
รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยางจากน้ำยางธรรมชาติ”
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2559
ณ กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบก ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
1. นางสมร ผากอง 157 หมู่ 14 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี -
2. นางเต็มจิต คำนุชิต 110 หมู่ 1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 091 742 9993
3. นายนิพล สิงห์สาธร 27 หมู่ 1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 093 575 3411
4. นางทองคล้อย ภักดีกุล 5 หมู่ 12 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 098 698 0245
5. นางพุธ จำปาแก้ว 19 หมู่ 14 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี -
6. นางกุหลาบ พิกุลศรี 76 หมู่ 2 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 080 011 0337
7. นางบุญมี บัวราภา 182 หมู่ 3 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 093 362 7203
8. นายสุวสันต์ พิกุลศรี 76 หมู่ 2 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 096 383 3495
9. นางบุษบา คำคุต 238 หมู่ 2 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 092 279 6337
10. นายชูชาติ คำคต 111 หมู่ 14 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 080 417 1791
11. น.ส.ปพิชญา มีโสภา 129 หมู่ 14 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 092 119 7104ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 45,422
จำนวนผู้รับบริการ : 11
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1957]   วันที่รายงาน  [26/9/2559]

ข้อมูลไฟล์ผู้รับบริการ ตามแนบ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1959]   วันที่รายงาน  [26/9/2559]

                                รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4
        โครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราบ้านโนนบก
 งานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2559
                                           กันยายน 2559
          ทางคณะทำงาน วว. ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง” ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบก ต. น้ำโสม อ. น้ำโสม จ. อุดรธานี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมจากการอบรมครั้งที่แล้วได้มีการพัฒนาทักษะการผลิตให้ชำนาญยิ่งขึ้น และในส่วนผู้เข้าอบรมใหม่ จะได้เรียนรู้วิธีการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 41 คน หัวข้อการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหหลักๆ คือ การเตรียมน้ำยางเพื่อการเคลือบถุงมือผ้า และการพัฒนากระบวนการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง โดยมีทีมงาน วว. ทั้งหมด 3 ท่านในที่เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ ดร. ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ดร. ปิยาลัคน์ เงินชูกลิ่น และ ดร. เจต พานิชภักดี

ผลการดำเนินงานดังข้อมูลข้างล่าง
ผลสรุปการดำเนินงาน เป็นดังนี้


1. ชื่อเทคโนโลยี
หมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราบ้านโนนบก


2. ผู้รับผิดชอบ
2.1 ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ที่ปรึกษาโครงการ
2.2 ดร. ศิริพร ลาภเกียรติถาวร หัวหน้าโครงการ
2.3 ดร. ปิยาลัคน์ เงินชูกลิ่น ผู้ร่วมโครงการ
2.4 ดร. เจต พานิชภักดี ผู้ร่วมโครงการ


3. พื้นที่ดำเนินการ/ระยะเวลา/จำนวนผู้เข้าอบรม
3.1 พื้นที่ดำเนินการกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบก ต. น้ำโสม อ. น้ำโสม จ. อุดรธานี
3.2 ระยะเวลาดำเนินการ       เวลาในการอบรม 1 วัน คือ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559
3.3 จำนวนผู้เข้าอบรม      มีจำนวนผู้เข้าอบรม 41 คน (ตามเอกสารแนบ 1 )


4. เนื้อหาที่ดำเนินการถ่ายทอด
                             ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ
   เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง
 ณ กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบก ต. น้ำโสม อ. น้ำโสม จ. อุดรธานี
                            ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559
วันที่                        เวลา               กิจกรรม
9 ส.ค. 59       9.00-9.15 น         ลงทะเบียน
                       9.15-9.30 น.         พิธีเปิดอบรม
                                                      ดร. ศิริพร ลาภเกียรติถาวร
                      9.30-10.30             ปฏิบัติ: เรื่อง “การเตรียมน้ำยางเพื่อการเคลือบถุงมือผ้า”
                                                       • แนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและจัดเตรียมความพร้อม
                                                       • การเตรียมวัตถุดิบ ถุงมือ น้ำยาง และการเตรียมแม่พิมพ์
                                                       ดร. ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ดร. ปิยาลัคน์ เงินชูกลิ่น และ ดร. เจต พานิชภักดี

                      10.30-12.00 น.       ปฏิบัติ : “พัฒนากระบวนการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง”
                                                        ดร. ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ดร. ปิยาลัคน์ เงินชูกลิ่น และ ดร. เจต พานิชภักดี

                      12.00-13.00 น.         พักรับประธานอาหารกลางวัน
                      13.00-16.00 น.         ปฏิบัติ (ต่อ) : “พัฒนากระบวนการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง”
                                                          ดร. ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ดร. ปิยาลัคน์ เงินชูกลิ่น และ ดร. เจต พานิชภักดี

                      16.00-16.30 น.         ตอบข้อซักถาม
                                                          ดร. ศิริพร ลาภเกียรติถาวร

5. กิจกรรม
1. ดร. ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ได้กล่าวเปิดงาน และอธิบายความเป็นมาของโครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราบ้านโนนบก ที่สนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมทั้งแนะนำอุปกรณ์ในการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยางจากน้ำยางธรรมชาติ
2. เริ่มการอบรมโดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมคัดเลือกถุงมือและตรวจสอบความเรียบร้อย โดยเลือกถุงมือที่ไม่มีรูหรือขาด และตัดด้ายส่วนเกินออก จากนั้นนำไปใส่ในแม่แบบมือที่ทำจากไม้ เตรียมไว้สำหรับการชุบน้ำยาตัวรองพื้น
3. ขั้นตอนการชุบน้ำยารองพื้น (primer) กับถุงมือผ้า ชุบให้ทั่วบริเวณที่ถุงมือสัมผัสกับน้ำยาง จากนั้นผึ่งลมไว้ประมาณ 15 นาที เพื่อให้น้ำยารองพื้นซึมซับเข้าไปในเส้นด้าย เนื่องจากการชุบน้ำยารองพื้น มีส่วนสำคัญต่อการเคลือบของยางบนเส้นด้ายของถุงมือ
4. จากนั้นจึงนำถุงมือที่ชุบน้ำยารองพื้นหมาดๆ ไปเคลือบโดยน้ำยางที่ผสมสารเคมีไว้แล้ว ข้อควรระวังในการชุบ คือ ต้องไม่ให้มีฟองบนผิวของน้ำยาง และเอียงแม่แบบมือในองศาที่พอดี เพื่อไม่ให้เกินขอบถุงมือหรือส่วนนิ้วของถุงมือ
5. จากนั้นจึงนำถุงมือที่ชุบยางแล้วมาผึ่งแห้งประมาณ 15 นาที และเข้าตู้อบ อุณหภูมิในการอบ ระยะเวลาในการอบ จะต้องพอดี ซึ่งจะทำให้เนื้อยางเคลือบถุงมือผ้าได้อย่างหนาแน่น ไม่หลุดร่อนง่าย
6. จากนั้น ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถตรวจสอบสีของเนื้อยางที่สุกแล้วหลังเข้าอบ ซึ่งจะสัมพันธ์กับการยึดเกาะของเนื้อยางกับถุงมือผ้า อุณหภูมิในการอบที่เหมาะสมจะทำให้เนื้อยางยึดเกาะได้ดี นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรม ยังได้รับการฝึกเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานหลังอบ เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปขายสู่ท้องตลาดด้วย
7. คณะทำงานจาก วว. ได้ถ่ายภาพรวมกับผู้นำกลุ่มสหกรณ์ยางพาราบ้านโนนบก คุณบุษบา คำคุต และผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นระหว่างการอบรม หลังการฝึกอบรม คุณบุษบาและกลุ่มได้ผลิตถุงมือเพิ่ม เพื่อให้มีจำนวนมากพอกับการสั่งซื้อ โดยทาง วว. ได้สนับสนุนทางด้านวัตถุดิบในเบื้องต้น เช่น น้ำยางข้น ถุงมือผ้า น้ำยารองพื้น สติกเกอร์สำหรับการขายสู่ท้องตลาด เป็นต้น
8. นอกจากนี้ทาง วว. ยังได้จัดทำ สติกเกอร์ติดถุงสำหรับใช้ถุงมือ เพื่อเป็นการโฆษณาสินค้าและแหล่งผลิต ของถุงมือผ้าเคลือบยางบ้านโนนบก เพื่อประโยชน์ต่อการสั่งซื้อของผู้สนใจ และมีการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. ทางกลุ่มยางบ้านโนนบก ได้นำผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายในงานที่ การยางแห่งประเทศไทย จัดขึ้น เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559


6. ประเมินผลการฝึกอบรม : ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม ดังรายละเอียด
                                               ความพึงพอใจผู้เข้าอบรม
               เรื่อง “การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง”
               วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบก ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
                                      ผู้เข้าอบรม 41 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม 41 คน

รายการสำรวจความพึงพอใจ
                                                                                                    ดีมาก (%) ดี (%) ปานกลาง (%) น้อย (%) น้อยมาก (%)
 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการฝึกอบรม (หลังการอบรม) 61            35           4                  -               -
3. ประเมินวิทยากร
3.1 การเตรียมน้ำยางเพื่อการเคลือบถุงมือผ้า (นายเจต ภักดีพานิช)
3.1.1 ความรอบรู้ในหัวข้อบรรยาย                                                  68            32
3.1.2 ความสามารถในการถ่ายทอด                                               63             33         4
3.1.3 การใช้สื่อประกอบการบรรยาย                                              86            14


3.2 พัฒนากระบวนการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง
(น.ส.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร/น.ส.ปิยาลัคน์ เงินชูกลิ่น/นายเจต พานิชภักดี)
3.2.1 ความรอบรู้ในหัวข้อบรรยาย                                                 65              35
3.2.2 ความสามารถในการถ่ายทอด                                              65               35
3.2.3 การใช้สื่อประกอบการบรรยาย                                             84               16


4. ความพร้อมของหลักสูตร และการใช้บริการอบรม
4.1 เนื้อหาหลักสูตรมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้งาน          70               28                   2  _
4.2 ความพร้อมด้านเอกสารประกอบการฝึกอบรมมีเนื้อหาครบถ้วนชัดเจน   75    23                 2
4.3 การรับทราบข่าวสาร, ความสะดวกในการติดต่อ/สมัครเข้ารับการสัมมนา/
ฝึกอบรม                                                                                          79             14                    7
4.4 การอำนวยความสะดวกในระหว่างการสัมมนา/ฝึกอบรม             72              26                  2
4.5 ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์/อุปกรณ์/เครื่องมือประกอบการสัมมนา/ฝึกอบรม 70   23    7
4.6 ความพึงพอใจในสถานที่สัมมนา/ฝึกอบรม                                  70             28                    2
5. โดยภาพรวมท่านพอใจกับการจัดฝึกอบรมครั้ง มาก/น้อยเพียงใด 77              23
6. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม เหมาะสม100 ไม่เหมาะสม
-
                             เอกสารแนบ 1
             รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง”
                      วันที่ 9 สิงหาคม 2559
ณ กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบก ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี


ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
1. นางบุญมี บัวราภา 182 หมู่ 3 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 093 362 7203
2. น.ส.บุญหลาย วันรักษา 152 หมู่ 1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 098 110 6313
3. นายศิวะ วันรักษาร 152 หมู่ 1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 098 110 6313
4. นายขำทอง วันรักษา 92 หม่ 8 ต.โคกน้อย จ.อุดรธานี 098 110 6313
5. น.ส.ปิยะนุช วิญญาสกุล 123 หมู่ 2 ต.นางัว จ.อุดรธานี 098 110 6313
6. นายสมบัติ จ้ำหนองโพธิ์ 48 หมู่ 14 ต.โนนบก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี -
7. นางบุญโฮม หอมสุด 17 หมู่ 1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 094 503 8427
8. นางแดง ไชยโชค 102 หมู่ 1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี -
9. นายสว่าง วิเศษนัน 70 หมู่ 6 ต.โนนสวรรค์ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 093 415 9679
10. นางอภัย วิเศษนัย 70 หมู่ 6 ต.โนนสวรรค์ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 080 417 1791
11. นายนิพล สิงห์สาม 70 หมู่ 6 ต.โนนสวรรค์ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 093 575 3411
12. นายกำพล ผิวเหลือ ธกส. สาขาน้ำโสม 089 720 7032
13. นางทองคล้อย ภักดีกุล 5 หมู่ 12 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 098 698 0245
14. น.ส.นฤนาจ ชมขุนทด 257 หมู่ 1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี -
15. นายจักรพรรณ สิงห์ราช 27 หมู่ 4 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี -
16. น.ส.ทองพูน แสนจันทะ 14 หมู่ 14 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 081 794 5459
17. นางสมัย บุญยืน 133 หมู่ 1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 081 260 2940
18. นายสี ชาวนา 51 หมู่ 1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี -
19 น.ส.อิสราภรณ์ กรแสงสิงห์ 97 หมู่ 14 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 097 072 0167
20. นางรัตนา เชิงดี 109 หมู่ 1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 093 083 9813

21. นางทองย้อน ชัยศิริ 104 หมู่ 1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 061 630 8169
22. นางคำปัน กตติยะ 28 หมู่ 1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 093 479 2799
23. นางกุหลาบ พิกุลศรี 76 หมู่ 2 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 080 011 0337
24. นายสุวสันต์ พิกุลศรี 76 หมู่ 2 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 096 383 3495
25. นายชูชาติ คำคต 111 หมู่ 14 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 080 417 1791
26. นางสมร ผากอง 157 หมู่ 14 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี -
27. นางเต็มจิต คำนุชิต 110 หมู่ 1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 091 742 9993
28. นางพุธ จำปาแก้ว 19 หมู่ 14 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
29. นางนิภาภรณ์ โยธากุล 43 หมู่ 1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 085 013 9436
30. นางสุขประเสริฐ สนสุรัตน์ 132 หมู่ 12 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 087 222 7203
31. นางชบา เมฆวัน 144 หมู่ 12 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี -
32. นางสถาพร คำอุต 118 หมู่ 12 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 087 989 0657
33. นางบุษบา คำคุต 238 หมู่ 2 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 092 279 6337
34. นายสังเวียน สาโรจน์ 123 หมู่ 14 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 084 391 9468
35. สจ.พัฒน์พงษ์ กันบุรมย์ 33/13 หมู่ 5 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 090 107 8488
36. น.ส.นัชรินทร์ ฤทธิ์อ้วน 228 หมู่ 6 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี -
37. น.ส.อริสรา คะดวง 122 หมู่ 12 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
38. นางอมรรัตน์ บงบุตร 126/3 หมู่ 8 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 098 235 6089
39. นายธนวรรค ฤทธิ์อ้วน 69 หมู่ 3 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
40. นายบุญนำ ภักดีกุล 5 หมู่ 12 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
41. นายกันยา มีโสภา 55 หมู่ 1 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

 

างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 84,207
จำนวนผู้รับบริการ : 41
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1960]   วันที่รายงาน  [26/9/2559]

1.  การเก็บข้อมูลการขายและความพึงพอใจในการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้ซื้อ
ทาง วว. ได้เก็บข้อมูล ผู้ขาย และความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากผู้ซื้อ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ ประเมินคุณภาพของถุงมือผ้าที่ทางกลุ่มโนนบกได้ผลิตขึ้น โดยทำเป็นแบบสอบถาม ให้ทางกลุ่มดำเนินการสอบถามพ่อค้า/แม่ค้า และผู้ใช้งาน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ภายในภาคหน้าต่อไป การประเมิน โดยสรุป คือ
1. จากผู้ขาย- การตอบรับจากผู้ซื้อและความพึงพอใจดี ถุงมือมีความหนาที่เหมาะสมและนุ่ม เหมาะสำหรับใช้กับงานหนัก
2. ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากผู้ซื้อ – มีความต้องการความหนาของถุงมือแตกต่างกัน ความยืดหยุ่นดี ความกระชับปานกลาง และโดยรวมแล้วพอใจในการใช้ถุงมือ


2. หลังจากการฝึกอบรมช่วงกลางเดือน มิ.ย. นั้น ทางกลุ่มได้ดำเนินการผลิตและทดลองตลาด
รายละเอียดดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 การผลิตถุงมือผ้าเคลือบยางของกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบก ในช่วงเดือนกรกฎาคม
วัน เดือน ปี            จำนวนถุงมือที่ผลิต (คู่)
10 ก.ค. 59                       72
11 ก.ค. 59                       120
25 ก.ค. 59                       120
29 ก.ค. 59                         24
รวม                                    336

ตารางที่ 2 การขายถุงมือผ้าเคลือบยางของกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบก ในช่วงเดือนกรกฎาคม
วัน เดือน ปี              ผู้ซื้อ                         จำนวนถุงมือที่ขาย (คู่)
16 ก.ค. 59            ออกงานที่ ก.ย.ส.                 100
19 ก.ค. 59            เกษตรกร                                50
22 ก.ค. 59            ประชุมกลุ่ม                            42
26 ก.ค. 59            ออกงานที่ ธ.ก.ส.                   85
28 ก.ค. 59            ส่งร้านค้าที่ อ. สังคม              25
30 ก.ค. 59            เกษตรกร                                2
30 ก.ค. 59           หัวหน้าพิสิท                           10
                      รวม                                               314

โดยสรุป คือ ในช่วงเดือนกรกฎาคม กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบก สามารถผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง ได้ จำนวน 336 คู่ และจำหน่ายได้ 314 คู่

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1961]   วันที่รายงาน  [26/9/2559]

                                      7. สรุปผลการดำเนินการ
7.1 การอบรมครั้งนี้ ในหลักสูตร “การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง” วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบก ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 41 คน ผู้ร่วมอบรมให้ความร่วมมือและตั้งใจในการปฏิบัติการฝึกอบรมจนครบหลักสูตร และสามารถปฏิบัติได้จริง

7.2 ผลการสำรวจความพึงพอใจในการฝึกอบรม พบว่า ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลังการฝึกอบรม ในระดับดีมาก เฉลี่ย 70 % การประเมินวิทยากรในเนื้อหาการบรรยาย การถ่ายทอด และสื่อที่ใช้ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก เฉลี่ย 70 % ส่วนความพร้อมของหลักสูตร และการใช้บริการอบรมโดยรวมแล้วอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ประมาณ 70 %
7.3 ผลสรุปของเป้าหมายที่ได้ดำเนินการอบรมในครั้งนี้กับแผนที่วางไว้ มีดังนี้
    เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์  และตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลผลิต/ผลลัพธ์   (สอดคล้องกับข้อ ๑๐)               หน่วย                       ค่าเป้าหมายปี 2559        ผลที่ได้                หมายเหตุ
1. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่นำเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ หมู่บ้าน/ชุมชน  1             1 กลุ่มสหกรณ์
ยางพาราบ้านโนนบก
2. จำนวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด (ระบุชื่อเทคโนโลยีหลัก)
เรื่อง 1 เทคโนโลยีการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยางพารา
3. จำนวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด         1 คน            1                 คุณบุษบา คำคุต
ประธานกลุ่มกลุ่มสหกรณ์ยางพาราบ้านโนนบก
4. จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ไม่นับซ้ำ) ***                                       50   คน     51               อบรมวันที่ 13-14 มิ.ย และ 9 ส.ค. 2559
๕. ร้อยละ ๕๐ ของผู้รับการถ่ายทอดนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 5                                         11 คน ในลักษณะการรวมกลุ่มเพื่อทำผลิตภัณฑ์
๖. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ดำเนินการในระดับดี-ดีมาก ร้อยละ 80    100 % ระดับดีมาก         61 %
ระดับดี 35 %

7.4 ผลการประเมินการขายและความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินคุณภาพของถุงมือผ้าที่ทางกลุ่มโนนบกได้ผลิตขึ้น คือ ในส่วนของผู้ขาย ได้รับความพึงพอใจจากผู้ซื้อ เนื่องจาก ถุงมือมีความหนาและนุ่ม เหมาะสำหรับใช้กับงานหนัก ในส่วนของความพึงพอใจจากผู้ซื้อนั้น โดยรวมแล้วพอใจในการใช้ถุงมือ มีความยืดหยุ่นดี ความกระชับ
7.5 ในช่วงเดือนกรกฎาคม กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบก สามารถผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง ได้ จำนวน 336 คู่ และจำหน่ายได้ 314 คู่ ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้งาน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|250,000|200,000|50,00020174301743541.pdf201711181912471.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2233]   วันที่รายงาน  [5/4/2560]

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2
โครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราบ้านโนนบก
งานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่ 5 เมษายน 2560

1. ทางคณะทำงานได้ดำเนินการปรับสูตรสารเคมีและน้ำยางข้น การเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ถุงมือยางในห้องปฏิบัติการ ตามลำดับ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 ปรับสูตรน้ำยางข้นให้เหมาะสามสำหรับการนำไปใช้ผลิตถุงมือยางหรือถุงมือแม่บ้าน โดยการเติมสารปรับความคงตัว ตัวเร่ง สารตัวเติม เป็นต้น ซึ่งจากขั้นตอนนี้จะได้น้ำยางข้นที่ดี และมีคุณสมบัติเหมาะสม ดังแสดงในรูป
 


 

1.2 การเตรียมแม่พิมพ์มือเซรามิก
เริ่มจากจากการทำความสะอาดแม่พิมพ์มือเซรามิกให้สะอาด ทำการจุ่มแม่พิมพ์มือลงในprimer และทำการอบให้แห้งเพื่อเตรียมนำไปใช้ในการชุบถุงมือยาง ดังแสดงในรูป


 

1.3 กระบวนการชุบถุงมือยาง
นำน้ำยางข้นที่ปรับส่วนผสมแล้วจากขั้นตอนที่ 1.1 และแม่พิมพ์มือเซรามิกจากขั้นตอนที่ 1.2 มาใช้ในกระบวนการชุบถุงมือยาง โดยเริ่มจากจุ่มแม่พิมพ์มือลงในน้ำยางข้น และนำไปอบให้ความร้อนเพื่อให้น้ำยางคงตัว จะได้ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางดังแสดงในรูป
 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ในระหว่างกระบวนการชุบถุงมือยางแม่บ้าน เกิดฟองอากาศขึ้นบนถุงมือจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อทำให้คุณสมบัติทางกายภาพมีค่าลดลงและทำให้คุณภาพของถุงมือต่ำลงไปด้วย
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2234]   วันที่รายงาน  [5/4/2560]

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1
โครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราบ้านโนนบก
งานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่ 5 มกราคม 2560

การดำเนินงานที่ผ่านมา
1. ทดสอบคุณสมบัติน้ำยางข้นที่ได้จากกลุ่มแหล่งผลิตในพื้นที่ เพื่อใช้ศึกษาและปรับสูตรน้ำยางข้นให้มีส่วนผสมเหมาะสมกับการนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ถุงมือยางหรือถุงมือแม่บ้าน ผลการทดสอบคุณสมบัติได้ถูกแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติของน้ำยางข้นที่ได้จากกลุ่มแหล่งผลิตในพื้นที่

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2357]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3
โครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราบ้านโนนบก
งานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
       วันที่ 5 กรกฎาคม2560

การดำเนินงานที่ผ่านมา
1. หลังจากการฝึกอบรมครั้งแรกเรื่องการเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีการผสมสูตรสารเคมีและน้ำยางและกระบวนการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยางให้กับกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบกทางคณะทำงานได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลด้านการขายและตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ และความต้องการบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุถุงมือผ้าเคลือบยางจากทางกลุ่มฯ
 

 

บรรจุภัณฑ์ที่ทางกลุ่มฯใช้บรรจุถุงมือผ้าเคลือบยาง เพื่อวางจำหน่ายในปัจจุบัน

โดยการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยางของทางกลุ่มฯ ตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2559ถึงเดือนเมษายนปี 2560 มีปริมาณการผลิตทั้งหมด 4,280 ข้างหรือ 2,140 คู่ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่คือ ร้านค้าชุมชน และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งทางกลุ่มฯขายถุงมือผ้าเคลือบยางในราคาคู่ละ 20 บาท สร้างรายได้กับทางกลุ่มฯ คิดเป็นจำนวนเงิน 42,800 บาท รายละเอียดข้อมูลแสดงดังตาราง 1 และ 2 (ภาคผนวก)
ผลจากการสอบถามข้อมูลบรรจุภัณฑ์ ทางกลุ่มฯมีความต้องการอยากได้บรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่สวยงาม สะดุดตา มีความชัดเจนในเรื่องของชื่อกลุ่มผลิต โลโก้ต่างๆ และสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในบรรจุภัณฑ์ได้ รวมทั้งต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีความทนทานและสามารถกันฝุ่นได้

2. ทางคณะทำงานได้ดำเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุพลาสติกประกบ 2 ชั้น(OPP/PE) สำหรับบรรจุถุงมือผ้าเคลือบยางจำนวน 1 คู่ พร้อมทั้งได้ออกแบบร่างกราฟิกบรรจุภัณฑ์จำนวน 3 แบบ แสดงดังรูป


3. ทางคณะทำงานได้ดำเนินการหาข้อมูลการขยายตลาดและจัดหาช่องทางการวางจำหน่าย โดยเริ่มจากร้านค้าเกษตรชุมชนในอำเภอน้ำโสม เครือข่ายอำเภอสังคม และจังหวัดใกล้เคียง

 

ภาคผนวก

ตารางที่ 1 ปริมาณการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยางของกลุ่มฯ

ตารางที่ 2 ปริมาณการขายถุงมือผ้าเคลือบยางของกลุ่มฯ

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2363]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2472]   วันที่รายงาน  [13/9/2560]

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4

โครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราบ้านโนนบก

งานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

       วันที่ 5กันยายน 2560

การดำเนินงานที่ผ่านมา

1. หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยางของกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบกมีความต้องการในท้องตลาดมากขึ้น มีการนำไปออกบูทขายที่ห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองงอุดร คณะทำงานจึงได้ทำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยางให้กับกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบกจากรูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิมดังแสดง

รูปที่ 1 ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เดิมที่วางขาย


โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยาง “บ้านโนนบก”
1.1 ออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบรรจุภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยางให้สามารถคุ้มครองป้องกันสินค้าได้อย่างปลอดภัยจากความชื้นและฝุ่นละอองได้ดี รวมทั้งออกแบบกราฟิกให้มีรูปแบบที่ทันสมัย โดดเด่น น่าซื้อ มีประสิทธิภาพในการสื่อสารคุณภาพของสินค้าและลักษณะของสินค้า ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ได้เป็นอย่างดี จดจำง่ายต่อผู้บริโภค และโดดเด่นต่อผู้พบเห็น
1.2 ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ : เลือกใช้ถุงพลาสติกชั้นเดียวทำจากพลาสติกพอลิพอเอทิลีน (Polyethylene, PE60 ไมครอน) ขนาดความหนา 60 ไมครอน มีขนาดกว้าง 17 เซนติเมตร และยาว 29 เซนติเมตร และซีลข้างทั้ง 2 ด้าน

 รูปที่ 2 รูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ซองพลาสติกบรรจุถุงมือผ้าเคลือบยาง


1.3 การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ : มีรูปแบบที่ทันสมัยและสามารถมีประสิทธิภาพในการสื่อสารคุณภาพของสินค้า ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตราสินค้าได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญต้องมีเอกลักษณ์ที่ จดจำง่าย และโดดเด่นต่อผู้พบเห็น ให้ภาพลักษณ์ของสินค้าคุณภาพที่ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ
(1) ออกแบบตราสินค้าใหม่ ออกแบบตราสินค้า โดยใช้ชื่อ “บ้านโนนบก” และออกแบบเครื่องหมาย (Logo) ซึ่งมีที่มาจากเครื่องหมายของสวนยางบ้านโนนบกอำเภอน้ำโสม จำกัด สื่อถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์
(2) ออกแบบร่าง (Sketch design) จากแนวคิดการออกแบบข้างต้น จำนวน 3 แบบ ดังนี้

รูปที่ 3 แบบร่างกราฟิกบรรจุภัณฑ์ (Sketch design) และตราสินค้า “บ้านโนนบก”


 - แบบA ให้มีภาพลักษณ์และรูปลักษณ์ร่วมสมัย โดยใช้ภาพมือ แบบลายเส้น และตราสินค้า “บ้านโนนบก”และชื่อผลิตภัณฑ์ เป็นจุดเด่นของภาพ โดยใช้สีพิมพ์ในโทนสีดำ ส้ม
 - แบบ B ให้มีภาพลักษณ์และรูปลักษณ์ทันสมัย สื่อตราสินค้า “บ้านโนนบก” เป็นจุดเด่นของภาพ ในโทนสี ส้มดำ
- แบบ C ให้มีภาพลักษณ์และรูปลักษณ์ทันสมัย สื่อรูปมือประสานกัน แบบลายเส้น และชื่อผลิตภัณฑ์ เป็นจุดเด่นของภาพ เน้นโทนสีส้ม
(3) พัฒนาแบบ (Development design) เลือกภาพแบบร่างแบบ A และพัฒนาสีของภาพกราฟิกเพิ่มใหม่ จำนวน 3 สี คือ สีเขียว สีน้ำเงิน และสีส้ม และเลือกแบบสีเขียว เพื่อจัดทำแบบโทนสีเขียวเพื่อคัดเลือกเป็นแบบสุดท้ายต่อไป

รูปที่ 4 พัฒนาแบบ (Development design) จำนวน 3 สี

รูปที่ 5 พัฒนาแบบ (Development design) สีเขียว จำนวน 6 สี


(4) แบบสุดท้าย (Final design) เลือกโทนสีเขียวดังรูปที่ 6 และลงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ จนเป็นแบบสุดท้าย เพื่อจัดทำแบบการผลิต (Artwork) และผลิตเป็นถุงเพื่อการจัดจำหน่ายต่อไป ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 บรรจุภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยางที่ผลิตสำหรับออกสู่ตลาด

รูปที่ 7 ผู้ประกอบการและบรรจุภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยางพร้อมออกสู่ตลาด


2. เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา คณะทำงานได้ลงพื้นที่สํารวจหาลูกข่ายที่มีความพร้อมและความสนใจที่จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยางจากหมู่บ้านแม่ข่ายโนนบก จากผลการสำรวจพบว่ากลุ่มวิสาหกิจบ้านนาเมืองไทย ต.น้ำโสม อ. น้ำโสม จ.อุดรธานี ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากสมาชิกของบ้านนาเมืองไทยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรทำสวนยางพารา ทำให้มีความต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราโดยทำเป็นผลิตภัณฑ์ อีกทั้งกลุ่มบ้านนาเมืองไทยยังอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับกลุ่มแม่ข่ายบ้านโนนบก สมาชิกสามารถเข้ามาอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ฝึกปฏิบัติงานจริงได้ง่ายและสะดวก ดังนั้นทางคณะทำงานและหมู่บ้านแม่ข่ายโนนบกจึงวางแผนที่จะจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยางให้กับลูกข่ายกลุ่มวิสาหกิจบ้านนาเมืองไทย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและศักยภาพของแม่ข่ายในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกข่าย ส่งเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ยางพาราและเพิ่มรายได้ให้กับลูกข่ายในพื้นที่อย่างทั่วถึง 


3. จากนั้นคณะทำงานได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยางให้กับกลุ่มวิสาหกิจบ้านนาเมืองไทยในวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยให้หัวหน้าและสมาชิกแกนหลักของกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบก (หมู่บ้านแม่ข่าย) ดำเนินการสาธิตและอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบ้านนาเมืองไทยเข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คน (ตามเอกสารแนบ 1) ผลการดำเนินงานดังข้อมูลข้างล่าง


อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง”
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2560
ณ บ้านนาเมืองไทย ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
……………………………………………………………………………………………….

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม 
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดการอบรม
09.15 – 10.15 น. บรรยายเรื่องกระบวนการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30 – 12.00 น. จัดเตรียมอุปกรณ์ และสาธิตการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. ฝึกภาคปฏิบัติการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 – 15.45 น. ฝึกภาคปฏิบัติการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง (ต่อ)
15.45 – 16.10 น. สรุปการอบรม
16.10 – 16.30 น. ตอบข้อซักถาม /พิธีปิดการอบรม

รูปที่ 8 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยาง ให้กับกลุ่มวิสาหกิจบ้านนาเมืองไทย วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ บ้านนาเมืองไทย ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี


 

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง siriporn@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates