หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (บ้านผาเบียด)

บ้านผาเบียด ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553200,000|200,000|7,465|192,53520132141553561.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=96]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
ค่าใช้จ่าย : 7,465
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20109301639231.pdf
2554370,400|226,800||226,80020132141555201.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555530,700|350,000|147,736|202,26420125151121451.pdf20131311520551.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=318]   วันที่รายงาน  [23/7/2555]
1.อบรมเทคโนโลยี (ลูกข่าย)เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากรคุณถนอม นาคคำ ในวันที่ 26 เม.ย. 55 จำนวนผู้เข้าอบรม 85 คน อบต.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 2.อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี - การเพาะเห็ด และการผลิตพันธุ์ข้าวเหลือง 11 โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิช วันที่ 14 ก.พ. 55 ผู้อบรม 8 คน ณ มทร.อีสาน เขตกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ค่าใช้จ่าย : 147,736
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=413]   วันที่รายงาน  [10/10/2555]
แบบประเมินค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง suriya@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates