หมู่บ้านบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทนในฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน (ใช้งบปี 58)

-

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2559300,000|300,000|300,000|ใช้หมด201512281315501.pdf2016122110271.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1466]   วันที่รายงาน  [1/4/2559]

1. ทำการประเมินศักยภาพพื้นที่และปริมาณของเสียเพื่อใช้ในการคัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพที่เหมาะสม
2. ทำการคัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพที่เหมาะสม มีทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่
    - แบบฝาครอบลอย ขนาด 4 คิว จำนวน 1 ระบบ
    - แบบโอ่ง ขนาด 2 คิว จำนวน 8 ระบบ
    - แบบถุง ขนาด 8 คิว จำนวน 1 ระบบ
    - แบบอ่าง ขนาด 4 คิว จำนวน 1 ระบบ

3. ทำการคัดเลือกครัวเรือนที่มีศักยภาพและมีปริมาณของเสียเพียงพอต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ จำนวน 10 ครัวเรือน ดังนี้
    - แบบฝาครอบลอย ได้แก่ บ้านเลขที่ 14/3
    - แบบโอ่ง ได้แก่ บ้านเลขที่ 113, 113/2, 8/1 และ 8/2
    - แบบถุง ได้แก่ บ้านเลขที่ 16, 16/1 และ 16/3
    - แบบอ่าง ได้แก่ บ้านเลขที่ 16/4 และ 16/6

4. จัดฝึกอบรมการสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ทั้ง 4 แบบ จำนวน 10 ระบบ ให้แก่ชุมชนโดยให้ชาวบ้านรวมกลุ่มและมีส่วรร่วมในการสร้างบ่อหมักก๊าซ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ ระยะเวลา 1 เดือน

 ภาพกิจกรรม           

 

 

ค่าใช้จ่าย : 180,000
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1577]   วันที่รายงาน  [19/4/2559]

คัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพที่เหมาะสม มีทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่
- แบบฝาครอบลอย ขนาด 4 คิว จำนวน 1 ระบบ
- แบบโอ่ง ขนาด 2 คิว จำนวน 8 ระบบ
- แบบถุง ขนาด 8 คิว จำนวน 1 ระบบ
- แบบอ่าง ขนาด 4 คิว จำนวน 1 ระบบระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1578]   วันที่รายงาน  [19/4/2559]

คัดเลือกครัวเรือนที่มีศักยภาพและมีปริมาณของเสียเพียงพอต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ จำนวน 10 ครัวเรือน ดังนี้
- แบบฝาครอบลอย ได้แก่ บ้านเลขที่ 14/3
- แบบโอ่ง ได้แก่ บ้านเลขที่ 113, 113/2, 8/1 และ 8/2
- แบบถุง ได้แก่ บ้านเลขที่ 16, 16/1 และ 16/3
- แบบอ่าง ได้แก่ บ้านเลขที่ 16/4 และ 16/6ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1579]   วันที่รายงาน  [19/4/2559]

จัดฝึกอบรมการสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ทั้ง 4 แบบ จำนวน 10 ระบบ ให้แก่ชุมชนโดยให้ชาวบ้านรวมกลุ่มและมีส่วรร่วมในการสร้างบ่อหมักก๊าซ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ ระยะเวลา 1 เดือนระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2004]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน การดูแลรักษา และการแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อบ่อหมักก๊าซรั่ว

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : จัดฝึกอบรมในช่วงเดือน มิถุนายน 2559
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2008]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

1. ติดตามประเมินผลการใช้งาน และปัญหาที่เกิดจากการใช้บ่อหมักก๊าซ

             

- การใช้แก๊สชีวภาพที่ได้จากบ่อหมักก๊าซ

             

- บ่อหมักก๊าซแบบถุง

             

- บ่อหมักก๊าซแบบโอ่ง

            

- บ่อหมักก๊าซแบบฝาครอบลอย

2. ซ่อมบำรุงบ่อหมักก๊าซ และแก้ไขปัญหาแก๊สรั่ว การไม่เกิดแก๊ส

3. ติดตามผลการจัดทำบัญชีครัวเรือนของสมาชิกในกลุ่มที่ใช้แก๊สชีวภาพจากบ่อหมักก๊าซท่สร้างขึ้น

ค่าใช้จ่าย : 70,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : ติดตามประเมินผลหลังจากสร้างบ่อหมักก๊าซไปแล้ว 1 เดือน และ 3 เดือน คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม และเดือนกันยายน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2012]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

1. จากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้กิดการขยายผล เป็นหมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านปลอด LPG ตามวิถีชุมชนพอเพียง

      

2. ประชุมกับสมาชิกในชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์จากบ่อหมักก๊าซ

     ผลจากการประชุมสมาชิกในชุมชนมีความคิดที่อยากจะทำปุ๋ยอัดเม็ด น้ำหมักชีวภาพที่ได้จากบ่อหมักกีาซชีวภาพ และปรับเปลี่ยนเตาแก๊สให้เหมาะสมกับการใช้งาน

3. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560300,000|215,000||215,0002017430156371.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2582]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนัดหมาย วัน เวลา จากการประชุมสมาชิกในกลุ่มเป้าหมายได้เสนอความคิดเห็น ดังนี้

1. อยากให้มีการปรับปรุงคุณภาพแก๊สให้สะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นก่อนนำมาใช้งาน

2. ส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนโดยใช้กากที่ได้จากระบบผลิตแกีสชีวภาพเป็นวัสดุสำหรับเพาะเลี้ยงไส้เเดือน

3. ทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2584]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

พัฒนาสูตรตัวดูดซับก๊าซไฮโดรเจน และกำลังดำเนินการถ่ายเทคโนโลยีองค์ความรู้การนำกากที่ได้จากระบบมาใช้ให้เกิดประโยชน์และการทำตัวดูดซับอย่างง่ายไว้ใช้ในชุมชน ในวันที่ 6 - 9  ตุลาคม 2560

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2585]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ประสานกับกลุ่มหมายเพื่อนัด วัน เวลาในการจัดกิจกรรม ในวันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2560

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2586]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

จะทำการติดตามผลการดำเนินโครงการหลังจากจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น ติดตามหลังจากจัดกิจกรรมเสร็จทันที และติดตามหลังจากจัดกิจกรรมไปแล้ว 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง renewboy@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates