หมู่บ้านส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดภัยด้วยพันธุ์ข้าวพื้นเมือง (ใช้งบปี 58)

-

หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2559300,000|300,000|300,000|ใช้หมด201512281315171.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1477]   วันที่รายงาน  [4/4/2559]

- ได้จัดหาสมาชิกและพื้นที่การปลูกข้าวปลอดภัยด้วยพันธ์ข้าวพื้นเมือง
- ได้พื้นที่ดำเนินการหมุ่3 บ้านปิยา  ต.ปิยามุมัง  อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี โดยมี นายสมคาร คงถาวร  ผู้ประสานและหัวหน้ากลุ่ม
-การจัดเสนาได้ดำนินการจัดทำเสนาในเรื่องต่างๆคือ  ทำความรู่จักคลินิกเทคโนโลยี  หน่วยงานสนุบสนับการทำนา พันธุ์พื้นเมือง  การปลูกข้าวและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำนาข้าวโดยมีผู้ร่วมเสนา คือ นายสมควร  คงถาวร     นายประยูร  แก้วยอดจันทร์   นายประมูล  ทองขาว  นายสุวิทย์  แก้วมณี  โดยมี นายประกาย  พรหมจันทร์   ผู้ดำนินการเสนา  ผู้เข้าร่วมการเสนาเป็นเกษตร 40 คน


ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -การหาพื้นที่การดำเนินงานมีความยากในพื้นไม่สงบ
-หาผู้เชีญชาญการทำนาข้าวมียากบานสาเหตุไม่สงบในพื้น
-หาสมาชิกหาเกษตรกรมีจำนวนน้อยเนื่องจากมีสติที่ว่าการทำนาต้องใช้แรงงานเยอะเหนื่อยมากไปประกอบอาชีพอื่นมารายได้และสันทางคงมากว่า
แนวทางแก้ไข : -ใช้บุคการในพื้นที่
-ประสติต่อการทำนาข้าว
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1478]   วันที่รายงาน  [4/4/2559]


-ได้จัดหาสถานีซึ่งที่นาร้างจำนวน 30 ไร่ ดำเนินการปรับสถาพดิน จัดหาแหล่งนำ้และระบบส่งน้ำ


ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -ด้วยที่เป็นร้างหน้าดิงไม่ได้ปรับปรุงเป็นเวลานานจึงทำให้ปรับสถาพดินต้องใช้เวลามากส่วนในเรื่องจัดหาแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเนื่องจากพื้นที่ดำเนินงานอยู่ไกล้กับแหล่งน้ำจึงได้ทำการปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในเป้นตามแผนของโครงการ
แนวทางแก้ไข : -ใช้เทคโนโลยีมาช่วยการดำเนิน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1479]   วันที่รายงาน  [4/4/2559]

-ได้ดำเนิการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมีนายสุวิทย์  แก้มณี  วิทยากรด้านการปลูกข้าวและทำปุ๋ย  พร้อมด้วยคณะครูเป็นผู้ช่วยวิทยากรด้านเทคโนโลยี 


ค่าใช้จ่าย : 80,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -ขาดต้นแบบจริงที่จะนำมาใช้ -วัสดุการทำปุ๋ยมีน้อย
แนวทางแก้ไข : -ใช้สื้อภาพและวิดีทันในการถ่ายทอด -จัดหาวัสดุจากพื้นที่อื่น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1739]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]
1.การนำเทคโนโลยีใช้ในการทำนา
2.เทคโนโลยีการแปรรูป (เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก)
3.เทคโนโลยีการแปรรูป (การคัดแยกข้าวกล้อง)
4.การบรรจุภัณฑ์ข้าวฯ
5.มอบผลิตภัณฑ์ข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่ม
6.ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยีได้มอบผลิตภัณฑ์ข้าวให้กับผู้ราชการจังหวัดปัตตานี
สถานที่ดำเนินงาน : ม.3  ต.ปิยามุมัง   อ.ยะหริ่ง   จ.ปัตตานี
ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : --
แนวทางแก้ไข : --
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1952]   วันที่รายงาน  [26/9/2559]

1.ได้นำผู้นำกลุ่มกับข้าวบ้านปิยาเข้าร่วมประชุม 7-9 สค. 59 คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2559 จัดโดย สนง.ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้รับผิดชอบโครงการคลินิกฯ โครงการหมู่บ้านฯโครงการคูปองนวัตกรรม และ สมาชิก อสวท. จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมพร้อมกันกว่า 500 คน โดยในครั้งนี้มีเรื่องน่าสนใจที่ กระทรวงวิทย์ มีแนวคิดในการสนับสนุน งปม. ที่ชัดเจนและเฉพาะไปในประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการทันที

2.ติดตามผลการดำเนินโครงการโดยแบบสอบถาม ผลการดำเนินงานอยู่ไประดับ ดี

3.จัดหาวัสดุสำนังงานโครวงการ

4.กำลังทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|250,000|250,000|ใช้หมด20176161128251.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2632]   วันที่รายงาน  [30/9/2560]

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลแบบมีส่วนรวม

2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคนิคการทำบัญชีครัวเรือน

3.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์ด้านการผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทองการจัดการจำนวนด้านส่งเสริมการตลาด

4.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวกล่อง

5.คัดเมล็ดพันธ์ข้าว

1.จัดเวทีเสนา swot จัดทำแผนชุมชนและสำรวจชุมชน นำแผนสู่การปฏิบัติ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพื้นเมืองและหน่วยงานสนับสนุน

2.จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตข้าวพื้นเมือง

3.มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการลดการใช้สารเคมีและการทำหมักชีวภาพ

- การปลูกข้าว

การให้ความรู้พื้นฐานเรื่องพันธ์ข้าว

 


ค่าใช้จ่าย : 250,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : เหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่
แนวทางแก้ไข : -ประสานงานคนในพื้นที่
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง pramoon14@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates