หมู่บ้านหม่อนไหมหมี่โฮล (ใช้งบปี 58)

บ้านตาหยวก

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่ชุมชน

  1. เทคโนโลยีย้อมสีธรรมชาติ
  2. เทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
  3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์

 

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2559300,000|300,000|106,200|193,80020151228131751.pdf201714140291.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1543]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

การดำเนินโครงการหมู่บ้านหม่อนไหมหมี่โฮล บ้านตาหยวก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในส่วนของแผนงานที่ 1 จัดเวทีเสวนา/จัดทำแผนชุมชน/สำรวจหมู่บ้าน/นำแผนสู่การปฏิบัติ นั้น ได้ดำเนินงานโดยแบ่งเป็นกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม คือ
1.1 จัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชนและทำ SWOT “หมู่บ้านหม่อนไหมหมี่โฮล” คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.

1.2 ศึกษาดูงาน หมู่บ้านวทน. ที่ประสบความสำเร็จ หมู่บ้าน หม่อนไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่บ้านหม่อนไหมหมี่โฮล คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ บ้านหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสมาชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

1.3 ประชุมเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม “หมู่บ้านหม่อนไหมหมี่โฮล” ให้แข็งแรง หมู่บ้านหม่อนไหมหมี่โฮล คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

1.4 เวทีเสวนา “หมู่บ้านหม่อนไหมเซราะโฮล” ประชุมสมาชิกหมู่บ้านหม่อนไหมหมี่โฮล สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๕๘ และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การปลูกเห็ด หมู่บ้านหม่อนไหมหมี่โฮล คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

1.5 เวทีเสวนาเพื่อถอดบทเรียน “การบริหารจัดการเพื่อความเข้มแข็งชุมชน” หมู่บ้านหม่อนไหมหมี่โฮล คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

ค่าใช้จ่าย : 89,800
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1831]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

จัดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การย้อมด้วยครั่ง เปลือกกระบก แก่น แข ฝาง ประโหด มะพร้าว ใบสบู่เลือด

การอบรมผ่านไปได้ด้วยดี ชาวบ้านมีทักษะในการย้อมผ้ามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ค่าใช้จ่าย : 16,400
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2113]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

1.       อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติเพื่อเติมเพื่อให้ชาวบ้านเกิดความชำนาญ

2.       อบรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยได้รับการสนับสนุนการศูนย์หม่อนไหมฯ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมได้รับการสนับสนุน กร้าหม่อนเป็นจำนวน 5,000 ต้น และไข่ไหมจำนวน 30 แผ่น เพื่อให้เกิดการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ในชุมชน เพื่อให้มีการผลิตวัตถุดิบต้นน้ำ ลดต้นทุนการผลิต

3.       เมื่อไหมสุก จนกลายเป็นฝักไหมมีการติดตามผล พร้อมทั้งมีการอบรมวิธีการสาวไหมที่ถูกต้องให้กับชาวบ้าน

4.       ได้มีการออกติดตามผล ต้นหม่อนที่ชาวบ้านได้รับ มีการเจริญเติมโตเป็นอย่างดี

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -ปัญหาและอุปสรรคของการเลี้ยงหม่อนไหม คือ มีการฉีดยากันยุง ทำให้หนอนไหมตาย ไปกว่าครึ่ง ผลผลิตจึงได้ไม่มีเท่าที่ควร -ถึงแม้จะมีการอบรมแต่ชาวบ้านก็ยังคงใช้วิธีการเลี้ยงไหมด้วยวิธีดั่งเดิม
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2114]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

1.       อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติเพื่อเติมเพื่อให้ชาวบ้านเกิดความชำนาญ

2.       อบรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยได้รับการสนับสนุนการศูนย์หม่อนไหมฯ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมได้รับการสนับสนุน กล้าหม่อนเป็นจำนวน 5,000 ต้น และไข่ไหมจำนวน 30 แผ่น เพื่อให้เกิดการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ในชุมชน เพื่อให้มีการผลิตวัตถุดิบต้นน้ำ ลดต้นทุนการผลิต

3.       เมื่อไหมสุก จนกลายเป็นฝักไหมมีการติดตามผล พร้อมทั้งมีการอบรมวิธีการสาวไหมที่ถูกต้องให้กับชาวบ้าน

4.       ได้มีการออกติดตามผล ต้นหม่อนที่ชาวบ้านได้รับ มีการเจริญเติมโตเป็นอย่างดี ปัญหาและอุปสรรคของการเลี้ยงหม่อนไหม คือ มีการฉีดยากันยุง ทำให้หนอนไหมตาย ไปกว่าครึ่ง ผลผลิตจึงได้ไม่มีเท่าที่ควร

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560230,000|230,000|139,800|90,20020174301733281.pdf20171118198361.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2374]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

ศึกษาดูงานหมู่บ้านย้อมคราม จังหวัดสกลนคร

ค่าใช้จ่าย : 21,300
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2375]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

อบรมเทคนิคการสาวไหม

อบรมการพัฒนากระบวนการกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม

อบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

อบรมการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

ค่าใช้จ่าย : 118,500
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง kanokks@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates