หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด (หมู่บ้านท่าม่วง)(ใช้งบปี 58)

หมู่บ้านท่าม่วง

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2559300,000|300,000|300,000|ใช้หมด20151117952381.pdf20161111620201.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1548]   วันที่รายงาน  [7/4/2559]

จัดประชุมเพื่อทำแผนเสวนาการนำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านเห็ดท่าม่วง มีตัวแทนจากหมู่บ้านทั้งสี 4 หมูบ้าน เข้าร่วมประชุม จำนวน 85 คน


ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 85
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1549]   วันที่รายงาน  [7/4/2559]

จัดอบรมให้เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการทำหัวเชื้อเห็ดและการแปรรูปอาหาาจากเห็ด โดยมีท่านคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งชาวบ้านในชุมชน และนักศึกษา ณ ห้องประชุมเทศบาลท่าม่วง ตำยลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หัวข้อของการอบรมคือ การตรียมอาหารพีดีเอเพื่อทำหัวเชื้อเห็ด การเขี่ยเนื้อเยื่อเห็ดลงอาหารวุ้นพีดีเอ การเขี่ยหัวเชื้อเห็ดจากวุ้นพีดีเอลงเมล็ดข้าวฟ่าง การต้มและการนึ่งเมล็ดข้าวฟ่าง และการแปรรูปเห็ดเป็นข้าวเกรียบเห็ด


ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 85
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1550]   วันที่รายงาน  [7/4/2559]

พาชาวบ้านจำนวน 30 คน อบรมการทำก้อนเชื้อเห็ด ที่สวนเห็ดรุจิรา จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้จัดซื้อวัสดุสำหรับทำก้อนเชื้อเห็ดเองหลังจากผ่านการอบรม


ค่าใช้จ่าย : 64,250
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1551]   วันที่รายงาน  [7/4/2559]

จัดการอบรมเชิงลึกให้กับกลุ่มเห็ด หมู่ 3 หมู่บ้านท่าม่วง ได้มีการสอนการเพิ่มเติมการเขี่ยเชื้อเห็ด การทำก้อนเห็ด การดูแลและแก้ปัญหาระหวางการเพาะเห็ด 


ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1552]   วันที่รายงาน  [7/4/2559]

จัดอบรมและลงมือผลิตก้อนเชื้อเห็ด โดยมีชาวบ้านกลุ่มเห็ดและนักศึกษาเข้าร่วมอบรมและผลิตก้อนเชื้อเห็ด หลังจากผลิตได้ก้อนเชื้อเห็ดได้ก็สอนกระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อและระยะเวลาที่เหมาะสม โดยปัจจุบันได้ทำการผลิตก้อนเห็ดขอนได้จำนวน 4000 ก้อน ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการบ่มให้เส้นใยเจริญเต็มก้อน


ค่าใช้จ่าย : 39,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1553]   วันที่รายงาน  [7/4/2559]

ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1608]   วันที่รายงาน  [5/6/2559]

พาชาวบ้านสมาชิกในโครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีเห็ด บ้านท่าม่วง ไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ที่ หมู่บ้านเทคโนโลยีเห็ดบ้านดงคราม จำนวน 40 คน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้าน การบริหารจัดการการเพาะเห็ด ด้านการจดบัญชี การจำหน่ายเห็ด ตลอดจนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทำโครงการ

ค่าใช้จ่าย : 23,200
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=1609]   วันที่รายงาน  [5/6/2559]

จัดประชุมกับสมาชิกกลุ่มถึงความพร้อมในการผลิตก้อนเห็ด ดดยสมาชิกทุกคนแจ้งว่ามีความพร้อม และอยากให้เจ้าของโครงการอยู่ในความรู้ตลอดเวลาที่ผลิตก้อนเห็ด

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=1610]   วันที่รายงาน  [5/6/2559]

จัดประชุมสอบถามถึงการดำเนินการ และการจัดการหลังจากเริ่มผลิตก้อนเห็ด พบว่าสมาชิกมีความรู้ในการผลิตก้อนเห็ดมากขึ้น แต่ยังต้องอาศัยผู้ชายในการยกและตักขี้เลื่อย โดยในที่จัดประชุมสามารถผลิตก้อนเห็ดได้แล้วเจ็ดพันก้อน

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=1611]   วันที่รายงาน  [5/6/2559]

ทางกลุ่มมีความพร้อมในการรับการประเมิน เนื่องจากทุกกระบวนได้ดำเนินการเรียบร้อยเหลือเพียงแต่การถอดบทเรียนและการสรุปรอบสุดท้ายก่อนการจัดทำรายงาน หากทางผู้ให้ทุนจะเดินทางมา อยากให้ท่านมาช่วงเดือน สิงหาคม ครับ กรุณาแจ้งวันที่จะเดินทางมาด้วยจะได้เตรียมจัดสถานที่และสมาชิกกลุ่มไว้ครับ

เข้าร่วม ชมรมเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=2141]   วันที่รายงาน  [24/10/2559]

จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และเตรียมรับการตรวจประเมิน

ค่าใช้จ่าย : 38,500
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=2142]   วันที่รายงาน  [24/10/2559]

จักทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และเตรียมรับการประเมิน

ค่าใช้จ่าย : 50
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|250,000|110,000|140,00020174301736411.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2241]   วันที่รายงาน  [6/6/2560]

จัดประชุมกลุ่มเห็ด เพื่อสอบถามและสรุปปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2242]   วันที่รายงาน  [6/6/2560]

พาสมาชิกกลุ่มเห็ด ไปเรียนรู้การจัดการด้านการเพาะเห็ดที่ฟาร์มลุงหยุด จังหวัดสระบุรี 

ชาวบ้านทราบถึงแนวคิด การแก้ไขในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเพาะเห็ด 

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2243]   วันที่รายงาน  [6/6/2560]

จัดอบรมเพิ่มเติมให้สมาชิกกลุ่มเห็ดในการทำก้อนเชื้อเห็ด

ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2244]   วันที่รายงาน  [6/6/2560]

ปรุบปรุงและขยายโรงเรือน

ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561250,000|250,000|250,000|ใช้หมด2018251540161.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2953]   วันที่รายงาน  [24/9/2561]

จัดประชุมสรุปงานในปีที่ผ่านมา และในปีที่ได้รับงบประมาณใหม่ 

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2954]   วันที่รายงาน  [24/9/2561]

ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ ตลอดทั้งโครงการ

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 1
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2955]   วันที่รายงาน  [24/9/2561]

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำก้อนเห็ด 

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำสบู่

อบรมปฏิบัติการการทำโรงเรือน

ค่าใช้จ่าย : 120,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2956]   วันที่รายงาน  [24/9/2561]

ค่าสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำเล่ม

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2957]   วันที่รายงาน  [24/9/2561]

เดินทางไปศึกษาดูงานที่ฟาร์มเห็ดตระการ

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2958]   วันที่รายงาน  [24/9/2561]

ค่าวัสดุทำก้อนเห็ด และโรงเรือน

ค่าใช้จ่าย : 45,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2959]   วันที่รายงาน  [24/9/2561]

ค่าตอบแทนวิทยาการกลุ่มและการถอดบทเรียน

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง surachai_med@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates