หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ (ใช้งบปี 58)

บ้านคูหาใน

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2559300,000|300,000|300,000|ใช้หมด201645119571.pdf2016104113351.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1465]   วันที่รายงาน  [5/1/2559]

27 สิงหาคม 2558 โครงการหมูบ้าน วท โดยคลินิกเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.  จัดประชุมทำความเข้าใจและถอดบทเรียนด้านการตลาดข้าวอินทรีย์ (ภายใต้โครงการหมู่บ้าน วท : หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ ครั้งที่ 1/2558) ณ ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยมี รศ. ดร.สมยศ ทุ่งหว้า ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. หัวหน้าโครงการ  นายธนศักดิ์  สุขสง ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตฯ และคณะผู้รับผิดชอบร่วมโครงการฯ ดำเนินการประชุม ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มนาข้าวอินทรีย์เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน  จากการประชุมครั้งนี้ ได้ความต้องการของสมาชิกกลุ่มที่สามารถนำมาจัดลำดับแผนการดำเนินกิจกรรม ในปี 2559

9 กันยายน 2558 โครงการหมูบ้าน วท โดยคลินิกเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. จัดประชุมเพื่อจัดเตรียมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรม ภายใต้โครงการหมู่บ้าน วท. : หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ ครั้งที่ 2/2558 ณ ร้าน Biz Time อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) โดยมี รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. หัวหน้าโครงการ และคณะอาจารย์/นักวิจัย จาก ม.อ. และ มทร.สงขลา จำนวน  9 คน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบร่วมโครงการย่อยภายใต้โครงการ หมู่บ้าน วท.  จากการประชุมครั้งนี้ อาจารย์/นักวิจัย ผู้รับผิดชอบร่วมโครงการย่อย ต้องจัดทำข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่จะดำเนินการในปี 2559 ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) โครงการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2) โครงการด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ 3) โครงการด้านการตลาด

ค่าใช้จ่าย : 6,050
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1517]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]


วันที่ 27 สิงหาคม 2558 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง รัตภูมิ) ภายใต้คลินิกเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. จัดประชุมทำความเข้าใจและถอดบทเรียนด้านการตลาดข้าวอินทรีย์ ณ ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยมี รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. หัวหน้าโครงการ  นายธนศักดิ์  สุขสง ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตฯ และคณะผู้รับผิดชอบร่วมโครงการฯ ดำเนินการประชุม ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน  จากการประชุมครั้งนี้ ได้มาซึ่งข้อมูลความต้องการของสมาชิกกลุ่มที่สามารถนำมาจัดลำดับแผนการดำเนินกิจกรรม ในปี 2559 


ค่าใช้จ่าย : 5,850
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1518]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]


วันที่ 3 เมษายน 2559 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรการทำนาปลอดสารพิษ หมู่ที่ 3 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน โดยตอนท้าย รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า หัวหน้าโครงการ ได้ให้แนวทางว่ากลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน ควรใช้โอกาสของการประชุมคณะทำงานกลุ่ม ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือนเมษายน นำประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดกิจกรรมและหรือแผนการผลิตทั้งรายบุคคลและในนามของกลุ่ม ไปพูดคุยหรือระดมความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแนวทางและแผนการผลิตที่จะนำไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดต่อไป อย่างไรก็ตามทางโครงการจะเร่งติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลให้ทราบในไตรมาสที่ 3 
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1519]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]


- วันที่ 9 กันยายน 2558 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง รัตภูมิ ภายใต้คลินิกเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. จัดประชุมเพื่อจัดเตรียมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรม ณ ร้าน Biz Time  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) โดยมี รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. หัวหน้าโครงการ และคณะอาจารย์/นักวิจัย จาก ม.อ. และ มทร.สงขลา จำนวน  9 คน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบร่วมโครงการย่อยภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ จากการประชุมครั้งนี้ อาจารย์/นักวิจัย ผู้รับผิดชอบร่วมโครงการย่อย จะดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่จะดำเนินการในปี 2559 ใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 2) ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ 3) ด้านการตลาด นำมาซึ่งการพัฒนาและอนุมัติการดำเนินงานโครงการย่อย ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้างต้นจำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย          โครงการย่อยที่ 1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน ซึ่งมี อ.จินตนา  เจริญเนตรกุล สังกัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหัวหน้าโครงการ          โครงการย่อยที่ 2 โครงการการพัฒนาอัตลักษณ์เพื่อการตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของกลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน         อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ซึ่งมี อ.สมพร นิลมณี สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย        สงขลานครินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการ          โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย์บนแผนที่ออนไลน์ ซึ่งมี อ.ศักดิ์ชัย  ปรีชากุล สังกัดสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาการจัดการ เป็นหัวหน้าโครงการ - วันที่ 14 มกราคม 2559 โครงการหมูบ้านวิทยาศาสตร์ฯ โดยโครงการย่อย “โครงการการพัฒนาอัตลักษณ์เพื่อการตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของกลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา”จัดประชุมคณะทำงานโครงการย่อย ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดแผน/การลงพื้นที่เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อนำมากำหนดเป็นชื่อแบรนสินค้า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อไป

 - วันที่ 27 มกราคม 2559 โครงการหมูบ้านวิทยาศาสตร์ฯ คลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ. และโครงการการพัฒนาอัตลักษณ์เพื่อการตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของกลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา นำโดย อ.สมพร นิลมณี และคณะ ลงพื้นที่จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยเบื้องต้นได้นำบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นฝีมือการออกแบบของนักศึกษาไปนำเสนอ ผลโดยภาพรวมคือชุมชนมีความพึงพอใจ และได้มีการสั่งทำ Packaging มาจำนวนหนึ่ง โดยใช้งบประมาณส่วนตัว เพื่อนำไปจัดนิทรรศการที่โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นอกจากนี้ทางโครงการได้พยายามใช้คำถามเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันคิดข้อความซึ่งเป็นคำขวัญ เป็นประวัติ เป็นเรื่องราวของพื้นที่ นำมาซึ่งการกำหนดชื่อ แบรนสินค้า คือสบายแสน คูหาใต้อย่างไรก็ตามยังมีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่สมบูรณ์ อาทิ ขนมคุกกี้ : ขาดข้อมูลโภชนาการ ข้าวสาร : ขาดข้อมูลชื่อสายพันธุ์ เหล่านี้เป็นต้นอาจารย์สมพร นิลมณี หัวหน้าโครงการ

 - วันที่ 13 มีนาคม 2559 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ โดยโครงการย่อย “โครงการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน ซึ่งมี อ.จินตนา  เจริญเนตรกุล สังกัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร 10102 หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขา คหกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน โดยมีการถ่ายทอดการแปรรูปทั้งสิ้น 8 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1) ขนมปังไส้ข้าวสังข์หยด 2) ข้าวตังหน้าธัญพืช 3) ขนมปังสองสีเสริมผิวข้าสังข์หยด  4) คุกกี้สอดไส้ข้าวสังข์หยด 5) ธัญพืชอัดแท่ง 6) ขนมทองม้วนผิวข้าวสังข์หยด  7) เมี่ยงข้าวสังข์หยด 8) คุกกี้ธัญพืชข้าวสังข์หยด   อาจารย์จินตนา หัวหน้าโครงการ - วันที่ 2 เมษายน 2559 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ โดยโครงการย่อย “โครงการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน ซึ่งมี อ.จินตนา  เจริญเนตรกุล สังกัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรการทำนาปลอดสารพิษ หมู่ที่ 3 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คนโดยมีการถ่ายทอดการแปรรูปทั้งสิ้น 8 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1) ขนมปังไส้ข้าวสังข์หยด 2) ข้าวตังหน้าธัญพืช 3) ขนมปังสองสีเสริมผิวข้าสังข์หยด 4) คุกกี้สอดไส้ข้าวสังข์หยด  5) ธัญพืชอัดแท่ง 6) ขนมทองม้วนผิวข้าวสังข์หยด 7) เมี่ยงข้าวสังข์หยด 8) คุกกี้ธัญพืชข้าวสังข์หยด   
ค่าใช้จ่าย : 32,185
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1520]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]


เก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิกโดยใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง จำนวน 30 ราย พร้อมทั้งได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว  


ค่าใช้จ่าย : 4,500
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1521]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]


- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ และคลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ. ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม “ย้อนรอยวิถีนา คนคูหาแต่แรก” และร่วมจัดนิทรรศการ โดยนำบรรจุภัณฑ์ซึ่ง อ.สมพร นิลมณี พัฒนาขึ้นไปจัดแสดง ร่วมกับกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดขึ้นซึ่งมีหลายกิจกรรม อาทิ การเก็บข้าวด้วยแกะ การแปรรูปข้าวเป็นขนมจีน การตำข้าวเม่า การสีข้าว การออกร้านจำหน่ายสินค้า ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นๆมาร่วมจัดนิทรรศการ อาทิ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โรงเรียนในพื้นที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 4 โรงเรียน การจัดกิจกรรมดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จอีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญจึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1522]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]


- วันที่ 13มกราคม 2559 (เวลา 13.30 – 17.00 น.) โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะทำงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้อง 417ชั้น 4คณะทรัพยากร ธรรมชาติ ม.อ. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน และมีวาระการประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบประกอบด้วย การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการย่อย การจัดทำ PRE-SAR สถานการณ์ของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และวาระพิจารณา อาทิ การกำหนดกลุ่มบุคคลเป้าหมายของโครงการ การกรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ งบประมาณโครงการ และการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ นำมาซึ่งข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ สามารถเพิ่มเติม จาก 50 คนเดิมซึ่งมีรายชื่ออยู่แล้วได้ ทั้งนี้อาจเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบของหมู่ที่ 3 บ้านคูหาใน โดยมอบหมายให้ นางสาวอรกมล  ทองรักษ์ และ นางปรานี ทองรักษ์ พิจารณาคัดเลือกบุคคลเป้าหมายเพิ่มเติม ประมาณ 10 – 15 ราย เรื่องการจัดประชุมสมาชิก ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่สมาชิกนอกสถานที่ เพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการร่วมกัน เพื่อจุดประกายความคิด แลกเปลี่ยนความเห็น ตลอดจนกำหนดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่ม ซึ่งเน้นกิจกรรมที่จะช่วยให้กลุ่มพึ่งตนเองได้ และเชื่อมโยงอยู่กับฐานทรัพยากรหลักของชุมชน อันจะเป็นการช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตลอดจนการนำภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ฯลฯ นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบการเข้าร่วมเพื่อจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 (เวลา 13.30 – 16.30 น.) โครงการหมูบ้านวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะทำงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 120คณะทรัพยากร ธรรมชาติ ม.อ. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน เพื่อพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับ การจัดทำ Packaging ผลผลิตของชุมชน รูปแบบการจัดประชุมและกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกกลุ่มนาข้าวอินทรีย์ ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 จากการจัดประชุมในครั้งนี้ได้มาซึ่งข้อสรุปสำคัญ คือเห็นควรให้มีการใช้คำว่า “ข้าวอินทรีย์”บนบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นทุกชนิดแม้นว่าผลผลิตจะยังไม่ได้รับการรับรองหรือผ่านมาตรฐานสากล แต่ถือเป็นข้าวอินทรีย์ผ่านมาตรฐานของชุมชน ที่รับรองได้ว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีความปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้าง แต่อย่างไรก็ตามควรมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นมาตรฐานอินทรีย์ของชุมชนคูหาได้ หรือเป็นมาตรฐานอินทรีย์ของรัตภูมิ นำมาซึ่งการกำหนดเป็นสโลแกนบนผลิตภัณฑ์ คือ “รัตภูมิข้าวอินทรีย์ วิถีพอเพียง” ส่วนเรื่องตราสินค้า (Logo) ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ค่ำว่า “สบายแสน คูหาใต้” ที่สำคัญคือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ แต่ละชนิดควรมี 2 แบบ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้ง 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่ซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝาก และ       2) กลุ่มที่ซื้อไปบริโภคเอง โดยคำนึงถึงเรื่องต้นทุนเป็นสำคัญ - วันที่ 3 เมษายน 2559 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรการทำนาปลอดสารพิษ หมู่ที่ 3 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยมี รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. หัวหน้าโครงการ  นายธนศักดิ์  สุขสง ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตฯ คณะผู้รับผิดชอบร่วมโครงการฯ และสมาชิกกลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 40คน จากการประชุมนอกจากผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบถึงผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 แล้วยังได้มีซึ่ง โครงการสร้างกลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน และวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกลุ่มที่ค่อนข้างชัดเจน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มประสบความสำเร็จควรมีการจัดประชุมคณะทำงานให้เร็วที่สุด เพื่อร่วมกันกำหนดกติกา ตลอดจนแผนการดำเนินงานและหรือทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มในอนาคต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ค่าใช้จ่าย : 2,977
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=1523]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการหมูบ้านวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สมาชิกกลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน”ณ รีสอร์ทชุมชนบ้านบากันเคย อ.เมือง จ.สตูล มีผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน ผลจากการจัดประชุมทำให้ทราบปัญหาความต้องการ ผ่านการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน SWOT นำไปสู่การระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน อย่างไรก็ตามปัญหาหลักๆของกลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน คือ การบริหารจัดการกลุ่มที่ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร อันมีสาเหตุเนื่องมากจากโครงสร้างกลุ่มไม่ชัดเจน คณะทำงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่/ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม ไม่มีการจัดประชุมกลุ่ม อีกทั้งเป้าหมายและทิศทางการทำงานไม่ชัดเจน ในการนี้ที่ประชุมจึงมีมติร่วมกันว่าเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญ 2 ประการที่จำเป็นต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ การพัฒนาคน และการพัฒนาองค์กร จึงได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความเห็น และนำข้อสรุปที่ได้ไปดำเนินการพูดคุยทำความเข้าใจกับสมาชิกต่อไป


 


 


 

ค่าใช้จ่าย : 39,197
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=1528]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

การประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา
- จดหมายข่าวหน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558 คอลัมน์บอกข่าวเล่าเรื่อง “คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. จัดทำแผนพัฒนาฯกลุ่มนาข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการหมู้บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง”
- จดหมายข่าวหน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2558 คอลัมน์บอกข่าวเล่าเรื่อง “คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. ต้อนรับคณะทำงานวิเคราะห์ศักยภาพหมู่บ้าน วท. : หมู่บ้านเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง”
- จดหมายข่าวหน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2559 คอลัมน์บอกข่าวเล่าเรื่อง “ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มนาข้าวอินทรีย์คูหาใต้ แก้ปัญหา ทำนาอย่างไรไม่ให้ขาดทุน”

- Facebook : หน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม/ CILO ดังนี้

1. กิจกรรม “ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรการทำนาปลอดสารพิษ   บ้านคูหาใน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา”เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559
2. กิจกรรม “ติดตามการดำเนินงานกลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรการทำนาปลอดสารพิษ

บ้านคูหาใน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559


 


 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=1765]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ เรียกประชุมโครงการย่อย “โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย์บนแผนที่ออนไลน์” ซึ่งมี อ.ศักดิ์ชัย  ปรีชากุล สังกัดสถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าโครงการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา ณ ร้าน Blue ตึก BSC คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยหัวหน้าโครงการได้มอบหมายให้ น.ส.ณพัส  กังวานตระกูล และน.ส.ธัสรา  โพธิพุกกณะ คณะทำงานโครงการเป็นผู้นำเสนอ พบว่าผลการดำเนินงานโครงการมีความก้าวหน้าพอสมควร ทั้งนี้ รศ.ดร. สมยศ  ทุ่งหว้า มีข้อเสนอแนะเพื่อให้โครงการพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์ขึ้น อาทิ ควรเพิ่มข้อมูลพิกัดรายแปลง พื้นที่ พันธุ์ข้าว เหล่านี้เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย : 310
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=1766]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

- วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ โดยโครงการย่อย “โครงการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน ซึ่งมี อ.จินตนา  เจริญเนตรกุล สังกัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรการทำนาปลอดสารพิษ หมู่ที่ 3 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน โดยมีการถ่ายทอดการแปรรูปทั้งสิ้น 8 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1) ขนมปังไส้ข้าวสังข์หยด 2) ข้าวตังหน้าธัญพืช 3) ขนมปังสองสีเสริมผิวข้าสังข์หยด 4) คุกกี้สอดไส้ข้าวสังข์หยด  5) ธัญพืชอัดแท่ง 6) ขนมทองม้วนผิวข้าวสังข์หยด  7) เมี่ยงข้าวสังข์หยด 8) คุกกี้ธัญพืชข้าวสังข์หยด

 

  

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=1767]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

เก็บข้อมูลพิกัดรายแปลง พร้อมสำรวจสภาพพื้นที่

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=1768]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โครงการหมูบ้านวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรการทำนาปลอดสารพิษ หมู่ที่ 3 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยมี รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. หัวหน้าโครงการ  นายธนศักดิ์  สุขสง ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตฯ คณะผู้รับผิดชอบร่วมโครงการฯ และสมาชิกกลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 32คน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแจ้งให้สมาชิกกลุ่มทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม วัตถุประสงค์การดำเนินงานของกลุ่ม การจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12-21 ส.ค. 59 ตลอดจนการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆเพื่อให้สอดรับกับเงื่อนไขที่ทางแหล่งทุน (กระทรวงวิทย์ฯ) กำหนด

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 32
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=1769]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 โครงการหมูบ้านวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะทำงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์: หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 120คณะทรัพยากร ธรรมชาติ ม.อ. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน และมีวาระการประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบประกอบด้วย การจัดนิทรรศการงานเกษตรภาคใต้ ผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย และมีวาระพิจารณาประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย์บนแผนที่ออนไลน์” งบประมาณโครงการ การถอดบทเรียนการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 1,008
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 15 [IG=1770]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

- โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ โดย รศ.ดร.สมยศ  ทุ่งหว้า เข้าร่วมอบรมระบบออนไลน์ Clinic Monitoring Online (CMO) ซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 16 [IG=1771]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

นายธนศักดิ์  สุขสง คณะทำงานโครงการฯ และคณะ ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม Pre-SAR ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 17 [IG=1772]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

จัดทำจดหมายข่าวหน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม – เมษายน 2559 คอลัมน์บอกข่าวเล่าเรื่อง “กระทรวงวิทย์ฯ จับมือคลินิก ม.อ. ดันคูหาใต้ ต้นแบบหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง”

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 18 [IG=2119]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

วันที่ 5 กันยายน 2559 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะทำงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ : หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ ครั้งที่ 4/2559 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรการทำนาปลอดสารพิษ หมู่ที่ 3 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 19 คน เพื่อพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับ ผลการจัดนิทรรศการงานเกษตรภาคใต้ ทิศทางการดำเนินงานของกลุ่ม ตลอดจนเพื่อเติมเต็มข้อมูลกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มจากการประชุมครั้งนี้ได้มาซึ่งข้อสรุปสำคัญ คือ กิจกรรมการจัดนิทรรศการงานเกษตรภาคใต้ประจำปี 2559 ของกลุ่มถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควร เพราะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์กลุ่มให้เป็นที่รู้จักแล้ว ยังมีการนำผลผลิตของกลุ่มที่ได้รับการถ่ายทอด ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ออกจำหน่ายสร้างรายได้แก่สมาชิก ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักควรชี้แจงผลการดำเนินงาน (รายรับ-รายจ่าย) ให้ทางกลุ่มรับทราบในโอกาสต่อไป ในส่วนของกระบวนการผลิตข้าวของกลุ่มได้มีการระดมความเห็นนำมาซึ่งข้อสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิต ความต้องการ และหน่วยงานที่จะเข้ามาหนุนเสริมสนับสนุนทั้งในส่วนของต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 19
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 19 [IG=2120]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

2 กันยายน 2559 โครงการหมูบ้านวิทยาศาสตร์ฯ คลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ. และโครงการการพัฒนาอัตลักษณ์เพื่อการตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของกลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ขึ้น ณ โรงเรียนวัดคูหาใน อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีสมาชิกกลุ่มและบุตรหลานซึ่งเป็นเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมจำนวน 35 ราย 

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 20 [IG=2121]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเกษตรอินทรีย์บนแผนที่ออนไลน์ ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ กลุ่มนาข้าวอินทรีย์วิถีพอเพียงคูหาใน โดยจด Domain ภายใต้ชื่อ www.khuhanai-organic.psu.ac.th 

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 38
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 21 [IG=2122]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิชาการรับใช้สังคม กับหน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 22 [IG=2123]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

วันที่ 12 - 21 สิงหาคม 2559 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยภายในบูทมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ดังนี้ 1) การแสดงนิทรรศการ โมเดลกระบวนการทำนาอินทรีย์ 2) การจัดแสดงและการสาธิตการแปรรูป เช่น การแปรรูปขนม (ขนมจาก ขนมโค ขนมเจาะหู และขนมต้มสามเหลี่ยม) การบรรจุข้าวแบบสุญญากาศ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดง ประกอบด้วย ข้าวสังหยด ข้าวไรเบอร์รี่ ข้าวหอมนิล ข้าวหอมปทุม ข้าวเล็บนก ขนมคุกกี้ และขนมทองพับ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มผลิตขึ้น 3) กิจกรรมกึ่งสาธิตกึ่งปฏิบัติจริง เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ของกลุ่มนาข้าวเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงคูหาใน ซึ่งเป็นผลงานของโครงพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศฯ ที่มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้ได้ทดลองใช้จริง 4) บอร์ดนิทรรศการระบบการเกษตร การผลิตข้าวอินทรีย์ของคนคูหาใต้ โดยนำโมเดลของคุณวิโรจน์ คงนุ้ย เกษตรกรซึ่งประสบความสำเร็จ ด้วยมีความหลากหลายของกิจกรรมและมีการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายที่ชัดเจน

ค่าใช้จ่าย : 77,923
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 23 [IG=2124]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

 การประชาสัมพันธ์ โครงการฯได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานผ่านสื่อประเภทต่างๆ อาทิ จดหมายข่าว, facebook, จัดแสดงนิทรรศการ และการเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าว

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 24 [IG=2125]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และจัดทำป้ายโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560223,000|223,000|223,000|ใช้หมด20176161116401.pdf2017112144621.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2226]   วันที่รายงาน  [5/4/2560]

วันที่ 29 มีนาคม 2560 คลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ. ได้รับแจ้งเงินโอน (งบประมาณ) จาก สป.วท.

ปัจจุบัน คลินิกเทคโนโลยี สำนักวิจัยฯ ม.อ. กำลังดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายและตัดโอนงบประมาณให้ต้นสังกัดของเจ้าของโครงการ"

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : การโอนงบประมาณล่าช้า
แนวทางแก้ไข : การแจ้งผลโครงการฯ ล่าช้า
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2356]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ประชุม ระดมความคิดและกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2)   และกำหนดวัน เวลาลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนสำหรับการพัฒนาโครงการต่อเนื่องปีที่ 2ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อาคาร 1 ชั้น 12  
 

ค่าใช้จ่าย : 901
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2358]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

วันที่ 1  มิถุนายน   2560   ลงพื้นที่ประชุมและกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อระดมความคิดเห็นของคนในชุมชน ร่วมกับคณะทำงาน และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานสำหรับปีที่ 2  ณ บ้านคูหาใน หมู่ที่ 3 ต. คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  จากการประชุม มีมติให้แปรรูปไข่เป็ดของชุมชนไข่เค็ม และทำข้าวตัง ซึ่งจะมีวิทยากรมาให้ความรู้เพื่อขยายผล โดยมี ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ วิทยากรทางด้านการตลาด เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานทางด้านการตลาด

ค่าใช้จ่าย : 1,600
จำนวนผู้รับบริการ : 17
ปัญหาอุปสรรค : - เนื่องจากติดฤดูทำนา ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมมีจำนวนน้อย
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2362]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

ภาพลงพื้นที่ประชุมและกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อระดมความคิดเห็นของคนในชุมชน ร่วมกับคณะทำงาน 

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ วิทยากรทางด้านการตลาด เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานทางด้านการตลาด

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2601]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

การเตรียมข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนาข้าวเกษตรอินทรีย์ฯ 

อาจารย์อรอนงค์ สัตยารักษ์หัวหน้าโครงการได้มีการสัมภาษณ์และถ่ายทอดวิธีการคิดและคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ให้สมาชิกกลุ่ม และ วิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการผลิตสินค้า ต้นทุนการผลิต และต้นทุนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสรุปข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ ณ หมู่ที่ 3 บ้านคูหาใน ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 วันที่ 8 สิงหาคม 2560 และ วันที่ 2 และ 3 กันยายน 2560  ทำให้ทราบถึงข้อมูลต้นทุนของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนาข้าวเกษตรอินทรีย์ฯ และนำข้อมูลดังกล่าวมากำหนดราคาขายที่เหมาะสม ให้กับกลุ่มฯ

ค่าใช้จ่าย : 7,400
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : -พบว่าสินค้าบางชนิดมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับราคาขายทำให้กลุ่มนาข้าวเกษตรอินทรีย์ มีกำไรขั้นต้นต่ำมาก
แนวทางแก้ไข : -กำหนดราคาขายใหม่ที่เหมาะสม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2602]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

กิจกรรมวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 (เวลา 9.00 – 16.30 น). ทางโครงการฯได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำไข่เค็มโดยวิทยากรคุณบุญทิพย์ สังข์มาศ ณ บ้านคูหาใน หมู่ที่ 3 ต. คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 37 คนซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของไข่เป็ดแต่ละสายพันธุ์ การเลือกไข่เป็ด วิธีการเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อคัดไข่ที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการทำไข่เค็ม รับฟังบรรยายจากวิทยากร เกี่ยวกับส่วนผสมในการทำไข่เป็ด และหลังจากนั้นสมาชิกได้ร่วมกันทำไข่เค็ม ไข่เค็มที่ได้ทำในครั้งนี้เป็นไข่เค็มที่พอกด้วยดินที่หาได้ในท้องถิ่น ผสมเกลือ และคลุกด้วยแกลบเผา รวมถึงวิธีการเก็บรักษา ผลผลิตที่ได้คือไข่เค็มซึ่งสามารถทำไว้บริโภคในครัวเรือนและทำเป็นอาชีพเสริม เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและ เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกกลุ่ม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปข้าว เป็นข้าวตังหน้าข้าวยำ” ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปข้าว เป็นข้าวตังหน้าข้าวยำ”โดย อ.จินตนา เจริญเนตรกุล คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา  ผลผลิตที่ได้คือชุมชนได้ผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น ที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ โดยผลิตภัณฑ์ทำจากข้าวที่ปลูกในชุมชนเข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการทำข้าวตัง ซึ่งสามารถนำความรู้มาผลิตสินค้าใหม่เพื่อสร้างรายได้ให้ครัวเรือน

โครงการสนับสนุน พันธุ์กล้วย กล้วยหิน กล้วยเล็บมือนาง กล้วยน้ำว้า ในวันที่ 3 กันยายน 2560 มาให้สมาชิกในกลุ่ม จำนวน 80 ต้น เพื่อให้สมาชิกนำไปปลูกและนำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปในปีต่อไป ทำให้ได้ผลผลิตในนาข้าวเพิ่มขึ้น เป็นการเตรียมวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในปีต่อไป

กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ส่งเสริมให้มีการออกบูธจำหน่ายสินค้า

-      สมาชิกในโครงการฯ ออกบูธจำหน่ายสินค้าในงานเที่ยวสุขใจ ระหว่างวันที่ 7– 10 กันยายน 2560   ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-      วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2560 ส่งเสริมกลุ่มนาข้าวเกษตรอินทรีย์ฯ ออกบูธจำหน่ายสินค้าในงานแสดงสินค้า “Healthy Lifestyle Hatyai : Eposode II –Change Your Thoughts and Transform Your Life (2017)” ระหว่าง ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในวันที่ 10 กันยายน 2560  ผศ. ดร.ธีระศักดิ์ จินดาบถ และอ. ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์ ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน สำหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ชุมชนและแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่สมาชิก เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ข้าวตัง และ ไข่เค็ม มีการออกแบบกล่องใส่ไข่เค็ม สติ๊กเกอร์สำหรับติดบนฝากล่องใส่ข้าวตัง และไข่เค็ม จัดทำแผ่นพับเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลภายนอก

 

ค่าใช้จ่าย : 159,837
จำนวนผู้รับบริการ : 71
ปัญหาอุปสรรค : -ข้าวตังมีกลิ่นหืน
แนวทางแก้ไข : -อยู่ระหว่างหาวิธีแก้ไข
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2603]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

วันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2560  อาจารย์อรอนงค์ สัตยารักษ์ ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตปัญญาร่วมสมาชิกกลุ่มนาข้าว และได้ทาบทามสมาชิกกลุ่มนาข้าวเป็นวิทยากรบรรยายการทำไข่เค็มให้กับ หมู่ที่ 9 บ้านหัวยาง ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี
แนวทางแก้ไข : -ไม่ม่
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2604]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

วันที่ 26 กันยายน 2560 ตัวแทนสมาชิกฯ ได้ไปถ่ายทอดความรู้การทำไข่เค็มให้กับกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านหัวยาง ต. คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ. สงขลา โดยมีสมาชิกในชุมชนเป็นวิทยากร จำนวน 3 คน และมีผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลคูหาใต้ เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 73 คนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดได้รับความรู้ และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัตถุดิบในชุมชน สร้างวิทยากรตัวคูณ สร้างเครือข่ายภายนอกเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบในการแปรรูป ทำให้วิทยากรชุมชนเกิดความชำนาญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนลูกข่าย

ค่าใช้จ่าย : 25,262
จำนวนผู้รับบริการ : 73
ปัญหาอุปสรรค : -สถานที่คับแคบเกินไป
แนวทางแก้ไข : -จัดกลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ทำไข่เค็มให้ครบทุกคน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2626]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

หัวหน้าโครงการและคณะทำงานโครงการประเมินผลการดำเนินงาน ณ หมู่ที่ 3  บ้านคูหาใน ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เกี่ยวกับผลการดำเนินงานปีที่ 2 ของโครงการ

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งราคาขายที่ไม่สัมพันธ์กับต้นทุน ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวมีกลิ่นหืน การดำเนินงานของกลุ่มสมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม แต่ยังมีกระบวนการกลุ่มไม่มากเท่าที่ควร
แนวทางแก้ไข : จึงเห็นควรผลักดันให้เกิดการจัดรูปแบบองค์กร และถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกเกี่ยวกับการบริหารงานกลุ่มนาข้าวฯ เพิ่มเติม การประเมินทำให้ทราบปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2628]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ได้ดำเนินการประเด็นนี้แล้วเมื่อเริ่มดำเนินโครงการ และช่วงของการประเมินผล

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=2629]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

คณะทำงานได้มีการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานตามข้อกำหนดของโครงการ 

ค่าใช้จ่าย : 18,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561250,000|250,000|214,591|35,4092018261631461.pdf2018123103451.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2698]   วันที่รายงาน  [5/4/2561]

วันที่ 8 มีนาคม 2561 คลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ. ได้รับแจ้งเงินโอน (งบประมาณ) จาก สป.วท.
ปัจจุบัน คลินิกเทคโนโลยี สำนักวิจัยฯ ม.อ. กำลังดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายและตัดโอนงบประมาณให้ต้นสังกัดของเจ้าของโครงการ"

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2907]   วันที่รายงาน  [6/7/2561]

คณะทำงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง รัตภูมิ  ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ปีที่ 3 เบื้องต้นก่อนจะมีการประชุมร่วมกับชุมชน โดยได้มีการพิจารณาถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา ปีที่ 1 ทางโครงการฯ จัดทำแผนการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายสินค้า รวมทั้งพัฒนาในส่วนของการตลาดออนไลน์ เนื่องจากในปีที่ 1 นั้นได้รับงบประมาณในช่วงที่มีผลผลิตจากนาข้าวแล้วจึงเป็นการพัฒนาส่วนของปลายน้ำ ปีที่ 2 ก็ยังคงเป็นการถ่ายทอดเกี่ยวกับการแปรรูป พัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และมีการเพิ่มผลผลิตในนาข้าวด้วยการปลูกกล้วย ทางคณะทำงานจึงมองว่าเพื่อเป็นการเติมเต็มการดำเนินงานของกลุ่มนาข้าวเกษตรอินทรีย์ฯ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการจึงเห็นว่าปีที่ 3 จึงควรมีการพัฒนาในส่วนของต้นน้ำเพื่อให้เกิดการพัฒนาครบวงจร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนโครงสร้างองค์กรและ ส่งเสริมการดำเนินงานในรูปแบบกลุ่มมากยิ่งขึ้น โดยได้นำข้อเสนอแนะเบื้องต้นเสนอในที่ประชุมที่มีการประชุมร่วมกับชุมชน คณะทำงานเข้าร่วม จำนวน 5 คน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2908]   วันที่รายงาน  [6/7/2561]

กิจกรรม 3 กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ มีศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า และ นายธนศักดิ์ สุขสง เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม โดยทั้ง 3 กิจกรรมมีการปฏิบัติในพื้นที่ บ้านคูหาใน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยได้ดำเนินการ 2 กิจกรรม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินงาน การดำเนินงานยังไม่เสร็จสิ้น

กิจกรรมที่ 1โครงการเพิ่มผลผลิตนาข้าว โดยโครงการเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรให้ได้ไม่น้อยกว่า  800กิโลกรัม และสามารถให้บริการดำนาแก่ชาวบ้านประชาชนทั่วไปได้ โดยมีกิจกรรมจัดทำแปลงดำนา แปลงเพาะกล้า และการเลี้ยงเป็ดในนาข้าว มีผู้เข้าร่วม จำนวน 15 คน

 

 

 

กิจกรรมที่ 2โครงการเพิ่มรายได้จากการทำนาผสมผสาน โดยให้เกษตรกรมีรายได้ไม่น้อยกว่า 50,000บาทต่อไร่อปี โดยมีกิจกรรม ทำนาข้าว ปลูกกล้วย เกษตรกรสามารถจำหน่ายหน่อกล้วยพันธุ์ดี และสามารถจำหน่วยอาหารสัตว์และเลี้ยงเป็ดโดยใช้ข้าวกล้องหยวกกล้วยเป็นอาหารได้ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 15 คน

 

ค่าใช้จ่าย : 36,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2909]   วันที่รายงาน  [6/7/2561]

วันที่ 5 เมษายน 2561

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง รัตภูมิ ภายใต้คลินิกเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการจัดประชุมคณะทำงาน ร่วมกับตัวแทนจากชุมชนเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแผนการดำเนินงานสำหรับปีที่ 3 โดยมีคณะทำงาน ตัวแทนชุมชน คณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแผนงานสำหรับการต่อยอดงานวิจัย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 20 คน โดยกำหนดแผนการดำเนินงานดังนี้

 1. การอบรมเพื่อทบทวนโครงสร้างองค์กร กำหนดบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก
 2. การจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิก เมื่อมีการดำเนินงานของกลุ่ม
 3. การเพิ่มผลผลิตในนาข้าว แปลงเพาะกล้า  การประดิษฐ์แพดำนา การเลี้ยงเป็ดในนาข้าว
 4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย/ข้าว
 5. การเพิ่มรายได้ การจำหน่ายข้าวสาร ผลิตภัณฑ์แปรรูป

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2561

คณะทำงาน โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง รัตภูมิ  ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในมุมมองของสมาชิกของกลุ่มนาข้าวฯ เพื่อวางแผนการจัดโครงการจัดโครงสร้างองค์กร มีตัวแทนเข้าร่วมจำนวน 3 คน กิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ในเดือน กรกฎาคม ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และกำหนดบทบาทหน้าที่อีกครั้ง

ค่าใช้จ่าย : 13,839
จำนวนผู้รับบริการ : 23
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3018]   วันที่รายงาน  [29/9/2561]

กิจกรรมอบรม การจัดการผลประโยชน์ของกลุ่มนาข้าวอินทรีย์วิถีพอเพียง รัตภูมิ

-วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์ให้กับสมาชิกกลุ่มนาข้าวเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดคูหาใน บ้านคูหาใน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เวลา 13.00-16.00 น. โดยให้สมาชิกเปรียบเทียบประโยชน์จากการดำเนินงานในลักษณะกลุ่มและการผลิตและขายสินค้าเอง คำนวณผลประกอบการของกลุ่ม ทั้งด้านการคิดและวิธีการ สอนให้สมาชิกคิดทบทวนต้นทุนและผลกำไรได้ด้วยตนเอง รวมไปถึงได้มีกิจกรรมระดมความคิด กลุ่มละประมาณ 5 คน แบ่งตามสถานการณ์ที่วิทยากรได้กำหนดไว้ ให้สมาชิกกลุ่มได้ทดลองคิด ต้นทุนและกำไรในแต่ละสถานการณ์ เพื่อเสริมสร้างความความชำนาญในการคิดต้นทุนและผลกำไรให้กับสมาชิกกลุ่ม

 

ภายหลังกำหนดโครงสร้างกลุ่มได้สมาชิกเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชี จึงได้กำหนดให้มีการวางระบบบัญชีกลุ่ม

ค่าใช้จ่าย : 24,774
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3021]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

กิจกรรมอบรม เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน

-วันที่ 12กรกฎาคม 2561 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างองค์กรและการกำหนดบทบาทหน้าที่ ในการบริหารงานกลุ่มนาข้าวเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง รัตภูมิ โดย ดร.ศิรินุช ลอยกุลนันท์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดคูหาใน บ้านคูหาใน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เวลา 09.30-12.00 น. โดยมีการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร หน้าที่ความสำคัญในแต่ละตำแหน่ง ด้านการจัดการโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม บทบาทของแต่ละตำแหน่ง ร่วมกันทำกิจกรรมระดมความคิด กำหนดตำแหน่งในโครงสร้างของกลุ่มนาข้าวใหม่ เนื่องาจากเดิมมีกรรมการบางส่วนไม่ได้มีส่วนร่วม พร้อมกันนั้น ประธานกลุ่ม นางปรานีทองรักษ์ ได้มีการลาออกจากตำแหน่งประธานกลุ่ม จึงมีการเลือกประธานกลุ่มใหม่ คือ นายธนศักดิ์ สุขสง หลังจากนั้นสมาชิกขอจัดประชุมกลุ่มนาข้าว และเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งกันภายในกลุ่ม ทำให้กลุ่มมีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารกลุ่ม ภายหลังการประชุมของสมาชิกจึงกำหนดกรรมการบริหารกลุ่มนาข้าวเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตามโครงสร้างที่เหมาะสม ซึ่งเป็นผลจากการได้รับการอบรม  ส่งผลให้กลุ่มมีความแข้มแข็ง มีการดำเนินงานในลักษณะกลุ่มมากขึ้น 

โครงสร้างองค์กรกลุ่มนาข้าวอินทรีย์วิถีพอเพียง รัตภูมิ

หมู่ที่ 3 บ้านคูหาใน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 

 

1          นายธนศักดิ์ สุขสง          ประธาน

2          นายนึก ชายแก้ว            รองประธาน

3          นายเนื่อง แก้วดี             รองประธาน

4          นายนึก ชายแก้ว            เลขานุการ

5          นางสาวอรกมล ทองรักษ์  เลขานุการ

6          นางปรานี ทองรักษ์         ฝ่ายการตลาด

7          นางยุพิน แก้วสุวรรณ      ฝ่ายการเงิน

8          นางสาวสรวงสุดา สวนทอง         ฝ่ายบัญชี

9          นางสมใจ เกษมุล           ฝ่ายทะเบียน

10        นางอำนวย หลงแก้ว       ปฏิคม

11        นางอุมาพร สีพุฒ           ประชาสัมพันธ์

12        นางเจริญ ทองประภา     ฝ่ายผลิต

13        นางพุมริน เพรชบูรณ์      ฝ่ายผลิต

14        นายชำเลือง เสวีพงศ์       ฝ่ายตรวจสอบ

15        นายวิโรจน์ คงนุ้ย           ที่ปรึกษา

16        นายชาญ เพรชบูรณ์       ที่ปรึกษา

การอบรมการจัดโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริหารกลุ่มนาข้าวฯ

ค่าใช้จ่าย : 5,550
จำนวนผู้รับบริการ : 22
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=3030]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

กิจกรรม การเพิ่มผลผลิตในนาข้าว

ได้มีการปรับปรุงพัฒนาและทดลอง และดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งปี

 1. การประดิษฐ์แพดำนา  โดยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า และนายธนศักดิ์ สุขสง โดยได้มีการพัฒนาแพดำนามาจำนวน 3 รุ่น ซึ่งมีแนวคิดเพื่อลดต้นทุนการดำนาในส่วนของการจ้างดำนา ซึ่งขาดบุคลากร และค่าจ้างแพง แพดำนาสามารลดระยะเวลาในการดำนาทำให้ประยัดเวลาในการดำนา ซึ่งนาดำ จะสามารถทให้ข้าวแตกกอได้จำนวนรวงข้าวที่สมบูรณ์ และมีจำนวนรวงข้าวต่อ 1 กอ เพิ่มขึ้น
 2. แปลงเพาะกล้าบนแผ่นพลาสติก  แนวคิดของกิจกรรมนี้เพื่อลดต้นทุนในการถอนกล้า รวมทั้งสมารถหลีกเลี่ยงความเสียหายจากน้ำท่วม ในกรณีที่มีปริมาณฝนมากเกินไป และสามารถลดต้นทุนในการถอนต้นกล้าข้าว
 3. การเลี้ยงเป็ดในนาข้าว ซึ่งเป็ดสมารถช่วย กำจัดศัตรูพืชในนาข้าว และเป็นการลดต้นทุนอาหารในการเลี้ยงเป็ด

 

 

กิจกรรมปลูกกล้วย

การปลูกกล้วย จะทำการผ่าหน่อกล้วยเพื่อป้องกันโรคไส้แดง และล้างด้วยยาฆ่าเชื้อชีวภาพ แช่ฮอร์โมนเร่งตา ชำในถุง ตลอดระยะการปลูกใส่ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งผลผลิตกล้วยที่ได้สามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้สมาชิกกลุ่ม และต้นกล้วยก็สามารถนำมาเป็นอาหารให้เป็ด โดยหั่นหยวกกล้วยด้วยอุปกรณ์ประดิษฐ์ของชุมชน

เครื่องหั่นหยวกกล้วย

ค่าใช้จ่าย : 54,416
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : แพดำนาบางรุ่นมีน้ำหนักมากเกินไป
แนวทางแก้ไข : มีการพัฒนาใช้วัสดุที่มีน้ำหนักที่เบาขึ้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=3031]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

กิจกรรม แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว

กลุ่มนาข้าวรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกกลุ่ม และนำมาสี บรรจุถุง และจำหน่าย โดยเป็นการฝึกการดำเนินงานในลักษณะกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มในส่วนของการจำหน่ายข้าวเปลือก เนื่องจากลุ่มรับซื้อข้าวเปลือกในราคาสูงกว่าพ่อค้าคนกลาง นอกจากนี้สมาชิกกลุ่มยังได้รับค่าตอบแทนในส่วนของการสีข้าว การบรรจุข้าวสารเพื่อจำหน่าย และได้ค่าตอบแทนจากการจำหน่ายข้าวสาร โดยที่กำไรจากการจำหน่ายเป็นของกลุ่มนาข้าว กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม

 

 

 

แปรรูปข้าวเพื่อจำหน่าย

ค่าใช้จ่าย : 44,672
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3032]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้แก่เครือข่ายภายนอก     

นางปรานี ทองรักษ์ หัวหน้าแผนกการตลาด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้กับหน่วนงานภายนอกดังนี้

 1. วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ได้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปข้าวตังหน้าข้าวยำให้กับนักเรียนในชุมชน ซึ่งเป็นโครงการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดปัตตานี
 2. วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ได้มีการถ่ายทอดความรู้ของโครงการ ไทยนิยม ไทยยั่งยืน เป็นการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา และการแปรรูปแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมการข้าว ณ กลุ่มสตรีฟื้นฟูนาร้างบ้านพรุชิง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี /องค์ความรู้ของหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ และเครือข่ายชาวนาอำเภอรัตภูมิ ร่วมกับคณะกรรมการนาแปลงใหญ่จากจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส

 

 - วันที่ 19 กรกฎาคม 2561โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับเครือข่ายชาวนาอำเภอรัตภูมิ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ คณะกรรมการนาแปลงใหญ่จากจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส โดยมีการจัดแสดงสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน ทบทวนมาตรฐานการผลิตครบวงจร โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า และ นายธนศักดิ์ สุขสง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ณ  วิโรจน์ โฮมสเตย์ บ้านคูหาใน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เวลา 09.00-16.30น. โดยมีการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ฐานได้แก่ ฐานแปรรูปอาหารสัตว์  ฐานนวัตกรรมการผลิตแพดำนา ฐานการตลาด ฐานการแปรรูปผลผลิตการเกษตร

 1. ฐานการแปรรูปอาหารสัตว์ เป็นกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การผลิตอาหารเลี้ยงเป็ดในนาข้าว โดยใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรจากการจำหน่ายเนื้อเป็ดอีกทางหนึ่งด้วย และได้สาธิตเครื่องสับหยวกกล้วยผลิตอาหารสัตว์ และมีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการผลิตเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติที่จะมีการผลิตต่อไปในอนาคตข้างหน้าอีกด้วย

 2. ฐานนวัตกรรมการผลิตแพดำนา ภายในฐานมีกิจกรรม การทำนาหว่าน และการสาธิตแพดำนา ที่สมาชิกกลุ่มได้พัฒนาขึ้นโดยมีแนวคิดมาจากการที่เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการจ้างดำนา แต่พบปัญหา ทั้งด้านแรงงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ค่าจ้างสูง และด้านความสม่ำเสมอในการลงต้นกล้าข้าว จึงมีแนวคิดที่สร้างแพดำนาที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง เพื่อช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนการผลิตในด้านแรงงานจ้างลงอีกด้วย
 3. ฐานการตลาด สมาชิกได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการขายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ  เช่นการจำหน่ายสินค้าโดยการออกร้าน การขายในชุมชน รวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าออนไลน์
 4. ฐานการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร มีการแนะนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนาข้าวฯ และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว


 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ค่าใช้จ่าย : 7,320
จำนวนผู้รับบริการ : 160
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=3033]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

ประชุมคณะทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มนาข้าว

วันที่ 5 กันยายน 2561 ประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานกลุ่ม ณ ศูนย์ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจากผลการประชุม เวลา 13.30 – 16.30 น. มีมติให้มีการจัดทำแผนการตลาด และวางระบบบัญชีเพื่อให้กลุ่มสามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มและสมาชิกโดยทางกลุ่มได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรครบทุกตำแหน่งแล้ว พร้อมกันนั้นสมาชิกมีความเห็นอยากให้มีการถ่ายทอดการแปรรูปกล้วย และเป็ด เนื่องจากมีผลผลิตกล้วยและเป็ดซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ เดิมทางกลุ่มฯ ขายกล้วยสด แต่เนื่องจากปัจจุบันราคากล้วยท้องตลาดมีราคาลดลงจึงมีความต้องการแปรรูปผลผลิตดังกล่าว สำหรับเป็ดทางกลุ่มมีความต้องการนำเนื้อเป็ดมาแปรรูป ซึ่งมีสมาชิกเป็นคนคิดค้นสูตรในการแปรรูป จึงมีสมาชิกบางส่วนยังไม่ได้รับการถ่ายทอด

ค่าใช้จ่าย : 2,836
จำนวนผู้รับบริการ : 13
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=3034]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

ประชุมคณะทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มนาข้าว

วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดคูหาใน บ้านคูหาใน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เวลา 13.30-16.30 น.ประชุมเพื่อสรุปการดำเนินงานกลุ่ม  โดยสมาชิกรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม และรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรม พร้อมกับสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

สมาชิกร่วมประชุมจำนวน  20 คน

ค่าใช้จ่าย : 2,656
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=3035]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

ประเมินโครงการ

วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดคูหาใน บ้านคูหาใน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เวลา 09.00- 12.00 น.สมาชิกให้ข้อมูลกรรมการประเมิน และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับดำเนินกิจกรรมของกลุ่มนาข้าวฯ ในแต่ละกิจกรรม

ค่าใช้จ่าย : 13,136
จำนวนผู้รับบริการ : 29
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=3036]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

กิจกรรมจัดทำแผนการตลาด และเทคนิคการขาย

วันที่ 28 กันยายน 2561 สมาชิกกลุ่มรับการถ่ายทอดเกี่ยวกับการจัดทำแผนการตลาด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ณ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดคูหาใน บ้านคูหาใน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เวลา 09.00- 16.00 น. สมาชิกได้รับการถ่ายทอดการจัดทำแผนการตลาด จัดทำตัวแบบธุรกิจของผลิตภัณฑ์ กำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด  การวิเคราะห์ SWOT กำหนดเป้าหมายการขาย ลักษณะเด่นของสินค้า กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตำแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์  กลยุทธ์การตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการจัดทำประมาณการทางการเงิน ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวสมาชิกสามารถประยุกต์ความรู้จากการจัดทำแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวอย่างมาพัฒนาและจัดทำแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นของกลุ่มได้เช่นกัน  

 

 

 

การจัดทำแผนการตลาด และเทคนิคการขาย

ค่าใช้จ่าย : 9,392
จำนวนผู้รับบริการ : 23
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง on-anong.s@psu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates