หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ข้าวอินทรีย์บ้านเหิบ

หมู่1 บ้านเหิบ ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยนครพนม
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558250,000|250,000|175,200|74,800201568104811.pdf2016120164271.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1275]   วันที่รายงาน  [2/7/2558]


1. แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดตั้งหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ข้าวอินทรีย์บ้านเหิบแก่สมาชิก และเกษตรอำเภอเรณูนคร รับทราบ

2.ดำเนินการจัดทำฐานขัอมูลสมาชิกในหมู่บ้านให้เป็นระเบียบในระบบคอมพิวเตอร์

3. กำลังดำเนินการจัดทำแผนที่เพาะปลูกข้าวของสมาชิกแต่ละคนโดยใช้ GPS ทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิก เกษตรตำบล และทีมผู้รับผิดชอบ

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์เบื้องต้นจากสมาชิกผู้มีประสบการณ์แก่สมาชิกคนอื่นๆ

5. แจ้งให้สมาชิกทุกคนดำเนินการส่งดินตรวจกับบริษัทที่จังหวัดได้ดำเนินการจ้างให้เป็นผู้รับรอง

6. ประชุมวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการผลผลิต เช่น การแปรรูป ว่าสมาชิกต้องการจะทำอะไรบ้าง โดยมีแนวคิดจะทำ ขนมจีน (ข้าวปุ้น) อินทรีย์ ทั้งแบบเส้นสด และอบแห้งเพื่อเพิ่มมูลค่าจำหน่ายในตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ

7. ติดต่อวิทยากรอบรม เรื่อง การผลิตข้าวอินทรย์ จากกรมการข้าว


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากการผลการพิจารณาโครงการล่าช้า ทำให้การเซ็นต์สัญญาล่าช้า การดำเนินงานฝึกอบรม
แนวทางแก้ไข : 1. ให้สมาชิกที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับข้าวอินทรีย์ให้สมาชิกที่ยังไม่มีประสบการณ์ โดยเฉพาะการจัดบันทึก
2. เกษตรตำบล และทีมผู้รับผิดชอบเข้าไปให้ความรู้ และสอบถามอยู่อย่างต่อเนื่อง

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1381]   วันที่รายงาน  [1/3/2559]

การดำเนินงานได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก และกำลังจัดทำแผนที่พื้นที่เพาะปลูกข้าวของสมาชิกทุกคน นอกจากนี้ ได้กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ โรคและแมลงในข้าว และ ดินและปุ๋ย ไปเรียบร้อย สมาชิกหมู่บ้านได้ให้ความร่วมมืออย่างดี เมื่อมีการอนุมัติโครงการทำให้จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผู้สนใจเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการได้รับการอนุมัติหลังจากที่เกษตรกรได้ทำการปลูกข้าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สมาชิกบางส่วนจะเป็นผู้ที่สนใจเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเคมี เป็นข้าวอินทรีย์ร่วมด้วย ดังนั้น ในปีที่ 1 ได้เสนอแนะให้สมาชิกทุกคนส่งดินเข้าตรวจเพื่อขอรับการรับรองข้าวอินทรีย์ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของสมาชิกแต่ละคน และจำนวนผู้ผ่านมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ของหมู่บ้านด้วย 

การจำหน่ายได้มีการปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นประธานกลุ่มว่าควรมีการวางแผน และแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างสมาชิกหมู่บ้านเกี่ยวกับผลผลิตข้าวที่จะเก็บเกี่ยวว่าจะจัดการกับผลผลิตข้าวอย่างไร โดยทางกลุ่มได้ติดต่อกับกลุ่มข้าวอินทรีย์บริเวณใกล้เคียงซึ่งต้องการข้าวอินทรีย์โดยจะรับซื้อในราคาสูงกว่าราคาปกติ กิโลกรัมละ 2 บาท แต่จะรับซื้อเฉพาะผู้ที่มีรับรับรองเท่านั้น ดังนั้น จะมีสมาชิกมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ที่ยังไม่ผ่านการรับรอง ทั้งอยู่ระยะปรับเปลี่ยน และผู้ที่ยังไม่เคยส่งตรวจสอบมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ดังนั้น กลุ่มจำเป็นต้องวางแผนการขายผลผลิตข้าวอย่างเร่งด่วน โดยให้ข้อเสนอแนะไปว่า หากขายเป็นข้าวเปลือกจะได้ราคาต่ำ ควรจะทำการบรรจุถุงขายเป็นข้าวสาร รวมทั้งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น เช่น ขนมจีนอบแห้ง หรือขนมจีนเส้นสด เนื่องจาก อ.เรณูนคร ขึ้นชื่อเรื่องขนมจีนที่อร่อย การดำเนินโครงการจะเหลือกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว และการศึกษาดูงาน

 

กิจกรรม(ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ)

งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)

งบประมาณคงเหลือ (บาท)

หน่วยงานผู้ดำเนินการ

1) ชื่อกิจกรรม การประชุมร่วมกับกลุ่มเพื่อรวมวางแผน และแจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 1.1) วิธีการดำเนินการ ประชุมร่วมกับกลุ่มเกี่ยวกับการได้รับให้ดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ชื่อ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ข้าวอินทรีย์บ้านเหิบ ปีที่ 1 และให้สมาชิกกรอกใบสมัคร และจัดทำหนังสือแจ้งการดำเนินโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2) ผลการดำเนินการ การประชุมสมาชิกได้ดำเนินการกรอกใบสมัคร และนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลของกลุ่ม พร้อมให้ผู้ใหญ่บ้านนำเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเลขโฉนดที่ดินให้กับเกษตรตำบลเพื่อขอรับข้อมูลพิกัดของพื้นที่แต่ละแปลงเรียบร้อย และได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งการจัดทำโครงการแก่ เกษตรอำเภอเรณูนคร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม เรียบร้อยแล้ว

5,000

0

คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม

2) ชื่อกิจกรรม อบรม และฝึกปฏิบัติการผลิตข้าวอินทรีย์

2.1) วิธีการดำเนินการ
- การให้ความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐาน การตรวจสอบ
- การให้ความรู้เรื่องโรคและแมลงในข้าว
- การให้ความรู้เรื่องดินและปุ๋ย
-การให้ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว

2.2) ผลการดำเนินการ ได้ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐาน การตรวจสอบ, โรคและแมลงในข้าว และดินและปุ๋ย เรียบร้อยแล้ว โดยแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการประเมินการให้ความรู้ทุกครั้ง และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากกลุ่ม โดยเฉพาะเรื่องโรคและแมลง และดินและปุ๋ย เนื่องจากเกษตรกรอยู่ในระหว่างของการประสบปัญหาในนาข้าว สมาชิกได้เข้าร่วมการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

170,500

0


คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม

สถานีทดลองพันธุ์ข้าวสกลนคร


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 53
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากโครงการได้รับการอนุมัติในช่วงไตรมาสที่ 3 ถึง 4 และเกษตรกรดำเนินการปลูกข้าวเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้การดำเนินงานของโครงการต้องจัดการให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เกษตรกรผู้ซึ่งเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มโดยการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวเคมีเป็นข้าวอินทรีย์ เกี่ยวกับการจัดบันทึกและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเพาะปลูก และจัดการข้าวอินทรีย์
แนวทางแก้ไข : ปรับแผนและดำเนินการจัดการให้ความรู้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องให้ทันตามกำหนด
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1382]   วันที่รายงาน  [20/9/2558]

การดำเนินงานได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก และกำลังจัดทำแผนที่พื้นที่เพาะปลูกข้าวของสมาชิกทุกคน นอกจากนี้ ได้กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ โรคและแมลงในข้าว และ ดินและปุ๋ย ไปเรียบร้อย สมาชิกหมู่บ้านได้ให้ความร่วมมืออย่างดี เมื่อมีการอนุมัติโครงการทำให้จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผู้สนใจเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการได้รับการอนุมัติหลังจากที่เกษตรกรได้ทำการปลูกข้าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สมาชิกบางส่วนจะเป็นผู้ที่สนใจเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเคมี เป็นข้าวอินทรีย์ร่วมด้วย ดังนั้น ในปีที่ 1 ได้เสนอแนะให้สมาชิกทุกคนส่งดินเข้าตรวจเพื่อขอรับการรับรองข้าวอินทรีย์ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของสมาชิกแต่ละคน และจำนวนผู้ผ่านมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ของหมู่บ้านด้วย การจำหน่ายได้มีการปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นประธานกลุ่มว่าควรมีการวางแผน และแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างสมาชิกหมู่บ้านเกี่ยวกับผลผลิตข้าวที่จะเก็บเกี่ยวว่าจะจัดการกับผลผลิตข้าวอย่างไร โดยทางกลุ่มได้ติดต่อกับกลุ่มข้าวอินทรีย์บริเวณใกล้เคียงซึ่งต้องการข้าวอินทรีย์โดยจะรับซื้อในราคาสูงกว่าราคาปกติ กิโลกรัมละ 2 บาท แต่จะรับซื้อเฉพาะผู้ที่มีรับรับรองเท่านั้น ดังนั้น จะมีสมาชิกมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ที่ยังไม่ผ่านการรับรอง ทั้งอยู่ระยะปรับเปลี่ยน และผู้ที่ยังไม่เคยส่งตรวจสอบมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ดังนั้น กลุ่มจำเป็นต้องวางแผนการขายผลผลิตข้าวอย่างเร่งด่วน โดยให้ข้อเสนอแนะไปว่า หากขายเป็นข้าวเปลือกจะได้ราคาต่ำ ควรจะทำการบรรจุถุงขายเป็นข้าวสาร รวมทั้งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น เช่น ขนมจีนอบแห้ง หรือขนมจีนเส้นสด เนื่องจาก อ.เรณูนคร ขึ้นชื่อเรื่องขนมจีนที่อร่อย การดำเนินโครงการจะเหลือกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว และการศึกษาดูงาน

 

กิจกรรม(ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ)

งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)

งบประมาณคงเหลือ (บาท)

หน่วยงานผู้ดำเนินการ

1.1 ชื่อกิจกรรม การประชุมร่วมกับกลุ่มเพื่อรวมวางแผน และแจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

1.2 วิธีการดำเนินการ ประชุมร่วมกับกลุ่มเกี่ยวกับการได้รับให้ดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ชื่อ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ข้าวอินทรีย์บ้านเหิบ ปีที่ 1 และให้สมาชิกกรอกใบสมัคร และจัดทำหนังสือแจ้งการดำเนินโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3 ผลการดำเนินการ การประชุมสมาชิกได้ดำเนินการกรอกใบสมัคร และนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลของกลุ่ม พร้อมให้ผู้ใหญ่บ้านนำเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเลขโฉนดที่ดินให้กับเกษตรตำบลเพื่อขอรับข้อมูลพิกัดของพื้นที่แต่ละแปลงเรียบร้อย และได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งการจัดทำโครงการแก่ เกษตรอำเภอเรณูนคร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม เรียบร้อยแล้ว

5,000

0

คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม

2.1 ชื่อกิจกรรม อบรม และฝึกปฏิบัติการผลิตข้าวอินทรีย์

2.2 วิธีการดำเนินการ

- การให้ความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐาน การตรวจสอบ
- การให้ความรู้เรื่องโรคและแมลงในข้าว
- การให้ความรู้เรื่องดินและปุ๋ย
-การให้ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว

2.3 ผลการดำเนินการ ได้ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์ มาตรฐาน การตรวจสอบ, โรคและแมลงในข้าว และดินและปุ๋ย เรียบร้อยแล้ว โดยแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการประเมินการให้ความรู้ทุกครั้ง และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากกลุ่ม โดยเฉพาะเรื่องโรคและแมลง และดินและปุ๋ย เนื่องจากเกษตรกรอยู่ในระหว่างของการประสบปัญหาในนาข้าว สมาชิกได้เข้าร่วมการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

170,500

0คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนมสถานีทดลองพันธุ์ข้าวสกลนคร


ค่าใช้จ่าย : 175,200
จำนวนผู้รับบริการ : 53
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากโครงการได้รับการอนุมัติในช่วงไตรมาสที่ 3 ถึง 4 และเกษตรกรดำเนินการปลูกข้าวเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้การดำเนินงานของโครงการต้องจัดการให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เกษตรกรผู้ซึ่งเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มโดยการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวเคมีเป็นข้าวอินทรีย์ เกี่ยวกับการจัดบันทึกและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเพาะปลูก และจัดการข้าวอินทรีย์
แนวทางแก้ไข : ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน และให้ความรู้กับเกษตรกรให้ได้ตามกำหนด
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559250,000|250,000|36,058|213,942201644108581.pdf2016111162531.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1516]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

ได้ประชุมร่วมกับกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่ม โดยการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ได้ผลการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เป็นดังนี้ ประกอบด้วย 15 คน
1. นายวิจิตร ธรรมเม    ประธานกลุ่ม
2. นายบุญวาสน์ หูมวงศ์   รองประธานกลุ่ม
3. นายสุทิน ชัยสงค์  เหรัญญิก
4. นางฉวีวรรณ วงค์จำปา  การตลาด
5. นางจินตนา บุตรดี  ประชาสัมพันธ์
6. นายสมหมาย ญาติสมบูรณ์  กรรรมการ
7. นายหลิง พรหมจันทร์  กรรมการ
8. นายแม้ง อินนะระ  กรรมการ
9. นายไมตรี ขนุน    กรรมการ
10. นางดนตรี ธ.น.เฮือง   กรรมการ
11. นางผ่องศรี เพียโคตร   กรรมการ
12. นายศรีพนม จุลทอง   กรรมการ
13. นายสมพงค์  ธ.น.โม้   กรรมการ
14.นางกันติพร ปารจูม   กรรมการ
15. นายทองศิลป์ เหล่าแสนแก้ว  เลขานุการ

ค่าใช้จ่าย : 7,992
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : สมาชิกส่วนมากไม่ว่างติดภาระกิจ แต่ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าร่วมจะเป็นสมาชิกที่มีศักยภาพที่เป็นผู้นำของกลุ่ม และช่วยงานของกลุ่มอยู่เสมอมา
แนวทางแก้ไข : ให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งรายงานการประชุมให้สมาชิกรับทราบผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1540]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

คณะกรรมการกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มได้รวมกันประชุมเพื่อระบุปัญหาการผลิตข้าวที่ผ่านมา และคณะกรรมการบริหารกลุ่มได้ประชุมเพื่อวางแผนการผลิตข้าวในปีการเพาะปลูก 2559/60 รวมถึงการแปรรูปผลผลิต จะทำการทำขนมจีนข้าวอินทรีย์เรณูสำเร็จรูป โดยกลุ่มจะทำการรวบรวมพันธุ์ข้าวที่ต้องใช้ในการผลิตเส้นขนมจีน เพื่อขยายพันธุ์ เตรียมความพร้อม รวมทั้ง แจ้งผลการพิจารณาการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ข้าวอินทรีย์บ้านเหิบ ปีที่ 2 ให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร และองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม 


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : สมาชิกกลุ่มยังขาดความรู้เรื่องเกี่ยวกับการร่วมหุ้น การปันผลประโยชน์ ซึ่งต้องชี้แจงให้สมาชิกทุกคนรับทราบ และเข้าใจร่วมกันทั้งหมด
แนวทางแก้ไข : ผู้รับผิดชอบจะเพิ่มกิจกรรมโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการร่วมหุ้น การปันผลประโยชน์ของการจัดตั้งกลุ่ม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1541]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

ได้จัดอบรมให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่ม เรื่อง เมล็ดพันธู์ข้าว โดยมีวิทยากร นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวหนองคาย และผศ.ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์ อาจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากร พร้อมกับนำตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี และไม่ดี ให้สมาชิกช่วยกันพิจารณาว่าตัวอย่างไหนที่เป็นข้าวที่เป็นที่มีคุณภาพที่ดี โดยได้รับความสนใจจากสมาชิกมาก แล้วเริ่มวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้เองภายในกลุ่มด้วย


ค่าใช้จ่าย : 22,716
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : สมาชิกกลุ่มบางส่วนไม่ได้สามารถมาร่วมงานได้เนื่องจากติดภาระกิจส่วนตัว
แนวทางแก้ไข : ให้มีการถ่ายทอดความรู้ และจัดทำสื่อความรู้ต่อไป
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1670]   วันที่รายงาน  [24/6/2559]

ตัวแทนสมาชิกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ข้าวอินทรีย์บ้านเหิบ จำนวน 15 คน ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ "การใช้และการผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อใช้ในครัวเรือนและการผลิตพืช" โดยมี ดร.เกริก มีมุ่งกิจ เป็นวิทยากร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ในการให้เกษตรกรใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร และลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยการสอนการเผาถ่านด้วยเตาเผาขนาด 200 ลิตร และการเก็บน้ำส้มควัันไม้ รวมทั้งการทำเตาชีวมวลเพื่อใช้ในการลดการใช้เตาแก๊สในการหุงต้มซึ่งใช้วัสดุที่อยู่ในชุมชน ต้นทุนต่ำ เนื่องจากใช้ปี๊บ ภายหลังสมาชิกเข้าร่วมอบรมได้ไปทำใช้ในครัวเรือน ลดการใช้เตาแก๊ส และยังสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องนี้อีกด้วย อบรมการทำเผาถ่าน และการใช้น้ำส้มควันไม้ และการผลิตเตาชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การทำเตาชีวมวลให้สมาชิกในกลุ่ม

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับข้าวอินทรีย์จะดำเนินการในเดือนกรกฎาคม เนื่องจาก เกษตรกรติดการทำนา และมีการทำถนนภายในหมู่บ้านทำให้เดินทางลำบาก จึงขอเลื่อนออกไป

ค่าใช้จ่าย : 5,350
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากช่วงฤดูฝนทำให้สมาชิกเดินทางมาร่วมลำบาก
แนวทางแก้ไข : เดินทางร่วมกันโดยใช้รถที่มีหลังคา
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1947]   วันที่รายงาน  [24/9/2559]

วันที่ 22 กันยายน 2559 ได้จัดให้มีการอบรมการแปรรูปผลผลิตข้าวโดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมจำนวน 27 คน โดยมี อาจารย์นิสากร ศรีธัญรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปข้าวต่างๆ ทำให้ชาวบ้านเกิดแนวความคิด ในช่วงเช้า และในช่วงบ่าย ผศ.ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์ ได้ดำเนินการบรรยายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ และการดำเนินการการผลิตและจำหน่ายผลผลิตข้าวของหมู่บ้านในปีการเพาะปลูก 2559/2560 ซึ่งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยพบว่า กลุ่มอยากจะผลิตข้าวสารบรรจุถุงก่อนในช่วงแรก เนื่องจากใช้ต้นทุนต่ำ และได้แนะนำให้กลุ่มดำเนินการขอความสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กองทุนช่วยเหลือเกษตรกร และวางแผนการของบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโครงการคูปอง OTOP 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 27
ปัญหาอุปสรรค : การจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจมีปัญหา เนื่องจากในหมู่บ้านมีกลุ่มเดิมแต่เนื่องจากชื่อไม่ตรงกับกิจกรรมหลัก และการติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มกับเกษตรอำเภอไม่เข้าใจกัน ทำให้เกิดการล่าช้าในการจดทะเบียนกลุ่ม
แนวทางแก้ไข : ได้เข้าไปพูดคุยร่วมกับเกษตรอำเภอถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และได้ดำเนินการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้วซึ่งอยู่ในขั้นตอนการรออนุมัติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1948]   วันที่รายงาน  [24/9/2559]

การศึกษาดูงานด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวได้เดินทางไปดูงานที่ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายหนูเพ็ญ นาโควงค์ เป็นประธานกลุ่มโดยการผลิตข้าวฮางอินทรีย์ซึ่งมีทั้งข้าวเจ้า และข้าวเหนียว ได้บรรยายประวัติความเป็นมา และกระบวนการขั้นตอนการผลิตข้าวฮางจนกระทั่งการบรรจุภัณฑ์ให้แก่สมาชิกในกลุ่มทำให้เกิดความสนใจที่จะผลิตข้าวฮาง หรือข้าวบรรจุถุงก่อนการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ เนื่องจากไม่ต้องลงทุนมาก และสามารถทำได้ง่าย นอกจากนี้ พบว่า กลุ่มของนายหนูเพ็ญ นาโควงค์ เป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งรับซื้อข้าวจากกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านเหิบอีกด้วย เนื่องจากเป็นเครือข่ายข้าวอินทรีย์เช่นเดียวกัน โดยในการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้มีตัวแทนสมาชิกจำนวน 20 คน และได้นำความรู้ และประสบการณ์การดูงานไปถ่ายทอดให้คณะกรรมการบริหารกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มทราบ และวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่อไป

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1949]   วันที่รายงาน  [24/9/2559]

ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานเรียบร้อย และยังมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 3 กิจกรรม จากจำนวน  9 กิจกรรม ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=1950]   วันที่รายงาน  [24/9/2559]

ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ โดยเฉพาะเรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่จะไม่จำหน่ายข้าวในรูปของข้าวเปลือกทั้งหมด โดยได้ข้อสรุปว่า ในปีที่ 1 ซึ่งเป็นปีแรกของการเข้าร่วมโครงการสมาชิกได้เข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายข้าวอินทรีย์ทำให้ขายข้าวได้ในราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาปกติ กิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งเป็นที่พอใจของกลุ่ม และในปีที่ 2 สมาชิกและผู้รับผิดชอบได้วางแผนจะขายข้าวในรูปของข้าวสารบรรจุถุงด้วย แต่ยังจำเป็นต้องขายข้าวในรูปของข้าวเปลือกบางส่วน และกลุ่มได้มีการรวมหุ้นและรับสมัครสมาชิกในรูปแบบที่มีหุ้นนี้ ทำให้สมาชิกเดิมแรกเข้าในปีที่ 1 จำนวน 53 คน เหลือในปีที่ 2 จำนวน 40 คน ซึ่งมีหุ้นร่วมกัน ส่วนสมาชิกเดิมที่ยังไม่เข้าร่วมหุ้นขอดูผลการดำเนินงานของกลุ่มก่อน อย่างไรก็ตาม มีสมาชิกที่เข้ามาใหม่ด้วยที่เข้ามาร่วมหุ้นกับกลุ่ม

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ยังขาดอุปกรณ์ในการแปรรูป เช่น เครื่องแพ๊คถุงสูญญากาศ
แนวทางแก้ไข : ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=1951]   วันที่รายงาน  [24/9/2559]

การประชุม พบว่า ปัญหาคือการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังล่าช้า และซับซ้อนกันระหว่างกลุ่มที่เคยมี รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตร อธิบายการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาได้ไม่ชัดเจน ทำให้สมาชิกต้องเสียเวลา และไม่สามารถดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ปัญหาที่พบ คือ การขาดอุปกรณ์ในการแปรรูป เนื่องจากกลุ่มยังมีเงินทุนน้อย และเป็นช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงในการขายข้าวในรูปของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่การขายข้าวเปลือก ดังนั้น การดำเนินงานจึงล่าช้า

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ขาดอุปกรณ์ และเงินทุนในการดำเนินการแปรรูป
แนวทางแก้ไข : หาหน่วยงานสนับสนุนช่วยเหลือ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|234,000|20,000|214,00020174301731311.pdf20181241026201.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2269]   วันที่รายงาน  [29/6/2560]

ได้ดำเนินการเข้าไปประชุมกับสมาชิกกลุ่ม รวมทั้งกรรมการบริหารกลุ่ม โดยได้แจ้งผลการประเมินหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้ทำหนังสือแจ้งถึงหน่วยงานในพื้นที่ได้รับทราบ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร และองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2270]   วันที่รายงาน  [29/6/2560]

ดำเนินการประชุมร่วมกันวางแผนการผลิตประจำปีเพาะปลูก2560/61 โดยพบว่า ปีการเพาะปลูกนี้ได้เตรียมแปลงเรียบร้อยแล้ว และได้เพิ่มพันธุ์ข้าวที่นอกเหนือไปจากข้าวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งราคาต่ำ มาปลูกพันธุ์อื่นมากขึ้น รวมทั้งได้ดำเนินการเตรียมรับการตรวจประเมินเพื่อขอใบรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน ให้ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น ในแง่ของปัจจัยการผลิต มีการผลิต และขยายเชื้อบิวเวอเรีย และไตรคอร์เดอร์มา ไว้ใช้ในการป้องกันศัตรูพืช 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 27
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2271]   วันที่รายงาน  [29/6/2560]

ดำเนินการอบรมโดยมีวิทยากรจาก สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดนครพนม เรื่องการทำบัญชีครัวเรือน โดยมีการฝึกคิด และคำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนครัวเรือน การเขียนบัญชีรายรับ รายจ่าย เป็นรายบุคคล

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2558]   วันที่รายงาน  [28/9/2560]

ได้ดำเนินการอบรมสมาชิกเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ โดยมี ดร. หทัยกาญจน์ กกแก้ว อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม มีจำนวนสมาชิก 24 คน เข้าร่วมอบรม ซึ่งภายหลังการอบรม ได้ดำเนินประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการตั้งชื่อแบรนด์สินค้า  และผลสรุปว่า ผลิตภัณฑ์ข้าวของกลุ่ม มีชื่อว่า "อิ่มเรณู" 

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 24
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2559]   วันที่รายงาน  [28/9/2560]

ได้ดำเนินการอบรมการทำบรรจุภัณฑ์ โดยมีวิทยากรคือ ดร. หทัยกาญจน์ กกแก้ว อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยี คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม มีสมาชิกเข้าอบรม 24 คน โดยวิทยากรได้ให้ความรู้และไอเดียเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับสมาชิก และภายหลังการประชุม และภายหลังการประชุมได้ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ โดยจะใช้ถุงพลาสติก ใช้เครื่องปิดปากถุงและใช้สติ๊กเกอร์ทำตราสินค้าติดด้านหน้าถุง โดยตราสินค้าจะเป็นรูปภาพเขียนผู้ชายและผู้หญิงชาวเรณูนคร ถือเคียวเกี่ยวข้าว และมีภาพลายเส้นพระธาตุเรณูด้านหลัง โดยผู้ดำเนินโครงการจะให้ออกแบบดำเนินการออกแบบให้

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 24
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง saowakon@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates