หมู่บ้านแปรรูป ผลิตภัณฑ์มังคุดแปรรูป

หมู่14 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558330,000|236,500|236,500|ใช้หมด2015581433591.pdf20151118173421.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1207]   วันที่รายงาน  [3/4/2558]


ลงพื้นที่พูดคุยกับทางตัวแทนกลุ่มสหกรณ์นครผักผลไม้ จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมังคุดบ้านสวนผัก และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมังคุดบ้านท่าเรือ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการ ติดต่อประสานงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อมาให้คำแนะนำในการปรับปรุงโรงเรือนในการผลิต 

ค่าใช้จ่าย : 1,800
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : มีโรงเรือนการผลิตอยู่ใน 2 พื้นที่
แนวทางแก้ไข : ดำเนินการแบ่งการผลิตในแต่ละพื้นที่ กลุ่มท่าเรือผลิตผลิตน้ำมังคุดและแยมมังคุด และกลุ่มสวนผักผลิตมังคุดกวน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1254]   วันที่รายงาน  [26/6/2558]

1.       กิจกรรมจัดทำแผนธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนธุรกิจ คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชุนบ้านสวนผัก และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเรือ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 8 คน  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้  

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

1

นางสาววรรลพา  สุขบำเพ็ญ

บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

2

นายณรงค์ คงมาก

บ้านท่าเรือ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

3

นางสาววนิดา  แช่ปัง

บ้านท่าเรือ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

4

นายสมชาย เพชรประสิทธิ์

บ้านท่าเรือ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

5

นางสาวทิพรัตน์  ราชบุรี

บ้านท่าเรือ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

6

นางสาวจุฑารัตน์  ราชบุรี

บ้านท่าเรือ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

7

นางนิตยา  บุญสังข์

บ้านท่าเรือ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

8

นายธรรมรัตน์  นาคสัน

น้าหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราชสำหรับวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนธุรกิจ จำนวน 3 คน คือ นางธมลพรรณ จุลพูล นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร และนางสาวพิชญ์สินี บุญเตโช ได้กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2558  เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป จำนวน 1 วันครึ่ง โดยมุ่งเน้นเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นำมาซึ่งการตั้งราคาขายให้แก่ทั้ง 2 กลุ่ม รวมทั้งหัวข้อต่างๆในแผนธุรกิจ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม และเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น  และในวันดังกล่าวได้จัดกิจกรรมพบที่ปรึกษาทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยเชิญอาจารย์พลัฎฐ์  ยิ้มประเสิรฐ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ให้บริการคำปรึกษาและแนวคิดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในอนาคตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ

2.       กิจกรรมประเมินแผนธุรกิจ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภายในและภายนอก โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

หน่วยงานสังกัด

1

อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

2

คุณกิตติพงษ์  โปษะบุตร

ธนาคาร SMEs สาขาพัทลุง

3

นางสาวเชาวลักษณ์  สมาคม

ผจก.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

3.       กิจกรรมพบที่ปรึกษา
3.1   เรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเปลืองมังคุด ซึ่งเป็นประเด็นที่ทางกลุ่มเป้าหมาย

สนใจและอยากขอคำแนะนำ ข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เหลือใช้ ได้แก่ เปลือกมังคุด ที่มีเป็นจำนวนมากในสหกรณ์นครผักผลไม้ ในแต่ละฤดูกาล ดังนั้นทางโครงการจึงได้จัดที่ปรึกษาลงพื้นที่ ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ สหกรณ์นครผักผลไม้ โดยมีที่ปรึกษาคือนางสาวเบ็ญจวรรณ  บัวขวัญ นักวิชาการ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมดังรายชื่อต่อไปนี้

 

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

หน่วยงานสังกัด

1

นายธรรมรัตน์  นาคสัน

น้าหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

2

นายวิจิตร  อาจไพรินทร์

ตำบลทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

3

นางประดับ  วงศ์สุนทร

ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

3.2   เรื่องการปรับปรุงสถานประกอบการ โรงเรือน ในการแปรรูป โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มาให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่ ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ สหกรณ์นครผักผลไม้ เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงสามารถยื่นขอมาตรฐาน อย.ต่อไป

4.       กิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูป 3 ผลิตภัณฑ์  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ
4.1   อบรมแปรรูปแยมมังคุด และท็อฟฟี่มังคุด ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน จากสมาชิกสหกรณ์นครผักผลไม้ จำกัด  โดยมีวิทยากร จำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ และอาจารย์ ดร.พรพิมล  มะยะเฉียว สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
4.2   อบรมแปรรูปน้ำมังคุด ได้มีการวางแผนจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ที่จะถึงนี้  

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 61
ปัญหาอุปสรรค : ด้วยสมาชิกว่างไปพร้อมกันในการจัดกิจกรรมต่างๆ
แนวทางแก้ไข : ทยอยจัดกิจกรรมต่างๆ โดยให้มีตัวแทนมาร่วม และนำไปถ่ายทอดภายในชุมชนกันต่อไป
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1415]   วันที่รายงาน  [29/9/2558]

- นัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระหว่างทีมวิจัยและหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง
- ดำเนินการศึกษาต้นทุนและแนวทางการตลาดของสินค้าที่แปรรูป และดำเนินการพัฒนาสูตรการแปรรูปมังคุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมังคุด แยมมังคุด ท๊อฟฟี่มังคุด เงาะยัดไส้สัปบะรด
- จัดประชุมผู้นำและผู้แทนผู้บ้านเพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนธุรกิจจำนวน 2 ฉบับ
- ปรับปรุงโรงเรือนสถานที่ผลิต ณ สหกรณ์นครผักผลไม้
- จัดทำฉลากบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฉลากน้ำมังคุด และฉลากแยมมังคุด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ฟิลม์หดปิดฝาบรรจุภัณฑ์
- จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 -30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และนำผลิตภัณฑ์ออกบูธจำหน่าย ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2558
- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด 2 ครั้ง ครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
- ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งการรวบรวมประเด็นความต้องการและปัญหาที่ต้องการแก้ไข หมู่บ้านในปีที่ 2
- ประสานงานผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาให้บริการคำปรึกษาและแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขโรงเรือน ณ สหกรณ์นครผักผลไม้
- อยู่ระหว่างดำเนินการ กรอกเอกสารใบสมัคร แบบประเมิน และแบบติดตามผล ซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558
- นัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระหว่างทีมวิจัยและหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง
- ดำเนินการศึกษาต้นทุนและแนวทางการตลาดของสินค้าที่แปรรูป และดำเนินการพัฒนาสูตรการแปรรูปมังคุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมังคุด แยมมังคุด ท๊อฟฟี่มังคุด เงาะยัดไส้สัปบะรด
- จัดประชุมผู้นำและผู้แทนผู้บ้านเพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนธุรกิจจำนวน 2 ฉบับ
- ปรับปรุงโรงเรือนสถานที่ผลิต ณ สหกรณ์นครผักผลไม้
- จัดทำฉลากบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฉลากน้ำมังคุด และฉลากแยมมังคุด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ฟิลม์หดปิดฝาบรรจุภัณฑ์
- จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 -30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และนำผลิตภัณฑ์ออกบูธจำหน่าย ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2558
- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด 2 ครั้ง ครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
- ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งการรวบรวมประเด็นความต้องการและปัญหาที่ต้องการแก้ไข หมู่บ้านในปีที่ 2
- ประสานงานผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาให้บริการคำปรึกษาและแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขโรงเรือน ณ สหกรณ์นครผักผลไม้
- อยู่ระหว่างดำเนินการ กรอกเอกสารใบสมัคร แบบประเมิน และแบบติดตามผล ซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558
- นัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระหว่างทีมวิจัยและหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง
- ดำเนินการศึกษาต้นทุนและแนวทางการตลาดของสินค้าที่แปรรูป และดำเนินการพัฒนาสูตรการแปรรูปมังคุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมังคุด แยมมังคุด ท๊อฟฟี่มังคุด เงาะยัดไส้สัปบะรด
- จัดประชุมผู้นำและผู้แทนผู้บ้านเพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนธุรกิจจำนวน 2 ฉบับ
- ปรับปรุงโรงเรือนสถานที่ผลิต ณ สหกรณ์นครผักผลไม้
- จัดทำฉลากบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฉลากน้ำมังคุด และฉลากแยมมังคุด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ฟิลม์หดปิดฝาบรรจุภัณฑ์
- จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 -30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และนำผลิตภัณฑ์ออกบูธจำหน่าย ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2558

 

- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด 2 ครั้ง ครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

- ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งการรวบรวมประเด็นความต้องการและปัญหาที่ต้องการแก้ไข หมู่บ้านในปีที่ 2

 

- ประสานงานผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาให้บริการคำปรึกษาและแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขโรงเรือน ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ กรอกเอกสารใบสมัคร แบบประเมิน และแบบติดตามผล ซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

 

- นัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระหว่างทีมวิจัยและหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง

 

- ดำเนินการศึกษาต้นทุนและแนวทางการตลาดของสินค้าที่แปรรูป และดำเนินการพัฒนาสูตรการแปรรูปมังคุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมังคุด แยมมังคุด ท๊อฟฟี่มังคุด เงาะยัดไส้สัปบะรด

 

- จัดประชุมผู้นำและผู้แทนผู้บ้านเพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนธุรกิจจำนวน 2 ฉบับ

 

- ปรับปรุงโรงเรือนสถานที่ผลิต ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- จัดทำฉลากบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฉลากน้ำมังคุด และฉลากแยมมังคุด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ฟิลม์หดปิดฝาบรรจุภัณฑ์

 

- จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 -30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และนำผลิตภัณฑ์ออกบูธจำหน่าย ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2558

 

- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด 2 ครั้ง ครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
- ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งการรวบรวมประเด็นความต้องการและปัญหาที่ต้องการแก้ไข หมู่บ้านในปีที่ 2
- ประสานงานผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาให้บริการคำปรึกษาและแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขโรงเรือน ณ สหกรณ์นครผักผลไม้
- อยู่ระหว่างดำเนินการ กรอกเอกสารใบสมัคร แบบประเมิน และแบบติดตามผล ซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558
- นัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระหว่างทีมวิจัยและหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง
- ดำเนินการศึกษาต้นทุนและแนวทางการตลาดของสินค้าที่แปรรูป และดำเนินการพัฒนาสูตรการแปรรูปมังคุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมังคุด แยมมังคุด ท๊อฟฟี่มังคุด เงาะยัดไส้สัปบะรด
- จัดประชุมผู้นำและผู้แทนผู้บ้านเพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนธุรกิจจำนวน 2 ฉบับ
- ปรับปรุงโรงเรือนสถานที่ผลิต ณ สหกรณ์นครผักผลไม้
- จัดทำฉลากบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฉลากน้ำมังคุด และฉลากแยมมังคุด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ฟิลม์หดปิดฝาบรรจุภัณฑ์
- จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 -30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และนำผลิตภัณฑ์ออกบูธจำหน่าย ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2558
- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด 2 ครั้ง ครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
- ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งการรวบรวมประเด็นความต้องการและปัญหาที่ต้องการแก้ไข หมู่บ้านในปีที่ 2
- ประสานงานผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาให้บริการคำปรึกษาและแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขโรงเรือน ณ สหกรณ์นครผักผลไม้
- อยู่ระหว่างดำเนินการ กรอกเอกสารใบสมัคร แบบประเมิน และแบบติดตามผล ซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558
- นัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระหว่างทีมวิจัยและหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง
- ดำเนินการศึกษาต้นทุนและแนวทางการตลาดของสินค้าที่แปรรูป และดำเนินการพัฒนาสูตรการแปรรูปมังคุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมังคุด แยมมังคุด ท๊อฟฟี่มังคุด เงาะยัดไส้สัปบะรด
- จัดประชุมผู้นำและผู้แทนผู้บ้านเพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนธุรกิจจำนวน 2 ฉบับ
- ปรับปรุงโรงเรือนสถานที่ผลิต ณ สหกรณ์นครผักผลไม้
- จัดทำฉลากบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฉลากน้ำมังคุด และฉลากแยมมังคุด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ฟิลม์หดปิดฝาบรรจุภัณฑ์
- จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 -30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และนำผลิตภัณฑ์ออกบูธจำหน่าย ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2558
- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด 2 ครั้ง ครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

- ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งการรวบรวมประเด็นความต้องการและปัญหาที่ต้องการแก้ไข หมู่บ้านในปีที่ 2

 

- ประสานงานผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาให้บริการคำปรึกษาและแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขโรงเรือน ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ กรอกเอกสารใบสมัคร แบบประเมิน และแบบติดตามผล ซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

 

- นัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระหว่างทีมวิจัยและหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง

 

- ดำเนินการศึกษาต้นทุนและแนวทางการตลาดของสินค้าที่แปรรูป และดำเนินการพัฒนาสูตรการแปรรูปมังคุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมังคุด แยมมังคุด ท๊อฟฟี่มังคุด เงาะยัดไส้สัปบะรด

 

- จัดประชุมผู้นำและผู้แทนผู้บ้านเพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนธุรกิจจำนวน 2 ฉบับ

 

- ปรับปรุงโรงเรือนสถานที่ผลิต ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- จัดทำฉลากบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฉลากน้ำมังคุด และฉลากแยมมังคุด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ฟิลม์หดปิดฝาบรรจุภัณฑ์

 

- จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 -30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และนำผลิตภัณฑ์ออกบูธจำหน่าย ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2558

 

- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด 2 ครั้ง ครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

- ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งการรวบรวมประเด็นความต้องการและปัญหาที่ต้องการแก้ไข หมู่บ้านในปีที่ 2

 

- ประสานงานผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาให้บริการคำปรึกษาและแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขโรงเรือน ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ กรอกเอกสารใบสมัคร แบบประเมิน และแบบติดตามผล ซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

 

- นัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระหว่างทีมวิจัยและหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง

 

- ดำเนินการศึกษาต้นทุนและแนวทางการตลาดของสินค้าที่แปรรูป และดำเนินการพัฒนาสูตรการแปรรูปมังคุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมังคุด แยมมังคุด ท๊อฟฟี่มังคุด เงาะยัดไส้สัปบะรด

 

- จัดประชุมผู้นำและผู้แทนผู้บ้านเพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนธุรกิจจำนวน 2 ฉบับ

 

- ปรับปรุงโรงเรือนสถานที่ผลิต ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- จัดทำฉลากบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฉลากน้ำมังคุด และฉลากแยมมังคุด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ฟิลม์หดปิดฝาบรรจุภัณฑ์

 

- จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 -30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และนำผลิตภัณฑ์ออกบูธจำหน่าย ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2558

 

- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด 2 ครั้ง ครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

- ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งการรวบรวมประเด็นความต้องการและปัญหาที่ต้องการแก้ไข หมู่บ้านในปีที่ 2

 

- ประสานงานผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาให้บริการคำปรึกษาและแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขโรงเรือน ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ กรอกเอกสารใบสมัคร แบบประเมิน และแบบติดตามผล ซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

 

- นัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระหว่างทีมวิจัยและหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง

 

- ดำเนินการศึกษาต้นทุนและแนวทางการตลาดของสินค้าที่แปรรูป และดำเนินการพัฒนาสูตรการแปรรูปมังคุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมังคุด แยมมังคุด ท๊อฟฟี่มังคุด เงาะยัดไส้สัปบะรด

 

- จัดประชุมผู้นำและผู้แทนผู้บ้านเพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนธุรกิจจำนวน 2 ฉบับ

 

- ปรับปรุงโรงเรือนสถานที่ผลิต ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- จัดทำฉลากบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฉลากน้ำมังคุด และฉลากแยมมังคุด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ฟิลม์หดปิดฝาบรรจุภัณฑ์

 

- จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 -30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และนำผลิตภัณฑ์ออกบูธจำหน่าย ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2558

 

- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด 2 ครั้ง ครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

- ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งการรวบรวมประเด็นความต้องการและปัญหาที่ต้องการแก้ไข หมู่บ้านในปีที่ 2

 

- ประสานงานผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาให้บริการคำปรึกษาและแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขโรงเรือน ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ กรอกเอกสารใบสมัคร แบบประเมิน และแบบติดตามผล ซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

 

- นัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระหว่างทีมวิจัยและหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง

 

- ดำเนินการศึกษาต้นทุนและแนวทางการตลาดของสินค้าที่แปรรูป และดำเนินการพัฒนาสูตรการแปรรูปมังคุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมังคุด แยมมังคุด ท๊อฟฟี่มังคุด เงาะยัดไส้สัปบะรด

 

- จัดประชุมผู้นำและผู้แทนผู้บ้านเพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนธุรกิจจำนวน 2 ฉบับ

 

- ปรับปรุงโรงเรือนสถานที่ผลิต ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- จัดทำฉลากบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฉลากน้ำมังคุด และฉลากแยมมังคุด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ฟิลม์หดปิดฝาบรรจุภัณฑ์

 

- จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 -30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และนำผลิตภัณฑ์ออกบูธจำหน่าย ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2558

 

- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด 2 ครั้ง ครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

- ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งการรวบรวมประเด็นความต้องการและปัญหาที่ต้องการแก้ไข หมู่บ้านในปีที่ 2

 

- ประสานงานผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาให้บริการคำปรึกษาและแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขโรงเรือน ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ กรอกเอกสารใบสมัคร แบบประเมิน และแบบติดตามผล ซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

 

- นัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระหว่างทีมวิจัยและหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง

 

- ดำเนินการศึกษาต้นทุนและแนวทางการตลาดของสินค้าที่แปรรูป และดำเนินการพัฒนาสูตรการแปรรูปมังคุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมังคุด แยมมังคุด ท๊อฟฟี่มังคุด เงาะยัดไส้สัปบะรด

 

- จัดประชุมผู้นำและผู้แทนผู้บ้านเพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนธุรกิจจำนวน 2 ฉบับ

 

- ปรับปรุงโรงเรือนสถานที่ผลิต ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- จัดทำฉลากบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฉลากน้ำมังคุด และฉลากแยมมังคุด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ฟิลม์หดปิดฝาบรรจุภัณฑ์

 

- จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 -30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และนำผลิตภัณฑ์ออกบูธจำหน่าย ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2558

 

- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด 2 ครั้ง ครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

- ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งการรวบรวมประเด็นความต้องการและปัญหาที่ต้องการแก้ไข หมู่บ้านในปีที่ 2

 

- ประสานงานผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาให้บริการคำปรึกษาและแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขโรงเรือน ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ กรอกเอกสารใบสมัคร แบบประเมิน และแบบติดตามผล ซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

 

- นัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระหว่างทีมวิจัยและหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง

 

- ดำเนินการศึกษาต้นทุนและแนวทางการตลาดของสินค้าที่แปรรูป และดำเนินการพัฒนาสูตรการแปรรูปมังคุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมังคุด แยมมังคุด ท๊อฟฟี่มังคุด เงาะยัดไส้สัปบะรด

 

- จัดประชุมผู้นำและผู้แทนผู้บ้านเพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนธุรกิจจำนวน 2 ฉบับ

 

- ปรับปรุงโรงเรือนสถานที่ผลิต ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- จัดทำฉลากบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฉลากน้ำมังคุด และฉลากแยมมังคุด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ฟิลม์หดปิดฝาบรรจุภัณฑ์

 

- จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 -30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และนำผลิตภัณฑ์ออกบูธจำหน่าย ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2558

 

- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด 2 ครั้ง ครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

- ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งการรวบรวมประเด็นความต้องการและปัญหาที่ต้องการแก้ไข หมู่บ้านในปีที่ 2

 

- ประสานงานผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาให้บริการคำปรึกษาและแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขโรงเรือน ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ กรอกเอกสารใบสมัคร แบบประเมิน และแบบติดตามผล ซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

 

- นัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระหว่างทีมวิจัยและหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง

 

- ดำเนินการศึกษาต้นทุนและแนวทางการตลาดของสินค้าที่แปรรูป และดำเนินการพัฒนาสูตรการแปรรูปมังคุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมังคุด แยมมังคุด ท๊อฟฟี่มังคุด เงาะยัดไส้สัปบะรด

 

- จัดประชุมผู้นำและผู้แทนผู้บ้านเพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนธุรกิจจำนวน 2 ฉบับ

 

- ปรับปรุงโรงเรือนสถานที่ผลิต ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- จัดทำฉลากบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฉลากน้ำมังคุด และฉลากแยมมังคุด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ฟิลม์หดปิดฝาบรรจุภัณฑ์

 

- จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 -30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และนำผลิตภัณฑ์ออกบูธจำหน่าย ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2558

 

- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด 2 ครั้ง ครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

- ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งการรวบรวมประเด็นความต้องการและปัญหาที่ต้องการแก้ไข หมู่บ้านในปีที่ 2

 

- ประสานงานผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาให้บริการคำปรึกษาและแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขโรงเรือน ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ กรอกเอกสารใบสมัคร แบบประเมิน และแบบติดตามผล ซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

 

- นัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระหว่างทีมวิจัยและหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง

 

- ดำเนินการศึกษาต้นทุนและแนวทางการตลาดของสินค้าที่แปรรูป และดำเนินการพัฒนาสูตรการแปรรูปมังคุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมังคุด แยมมังคุด ท๊อฟฟี่มังคุด เงาะยัดไส้สัปบะรด

 

- จัดประชุมผู้นำและผู้แทนผู้บ้านเพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนธุรกิจจำนวน 2 ฉบับ

 

- ปรับปรุงโรงเรือนสถานที่ผลิต ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- จัดทำฉลากบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฉลากน้ำมังคุด และฉลากแยมมังคุด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ฟิลม์หดปิดฝาบรรจุภัณฑ์

 

- จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 -30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และนำผลิตภัณฑ์ออกบูธจำหน่าย ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2558

 

- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด 2 ครั้ง ครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

- ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งการรวบรวมประเด็นความต้องการและปัญหาที่ต้องการแก้ไข หมู่บ้านในปีที่ 2

 

- ประสานงานผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาให้บริการคำปรึกษาและแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขโรงเรือน ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ กรอกเอกสารใบสมัคร แบบประเมิน และแบบติดตามผล ซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

 

- นัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระหว่างทีมวิจัยและหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง

 

- ดำเนินการศึกษาต้นทุนและแนวทางการตลาดของสินค้าที่แปรรูป และดำเนินการพัฒนาสูตรการแปรรูปมังคุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมังคุด แยมมังคุด ท๊อฟฟี่มังคุด เงาะยัดไส้สัปบะรด

 

- จัดประชุมผู้นำและผู้แทนผู้บ้านเพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนธุรกิจจำนวน 2 ฉบับ

 

- ปรับปรุงโรงเรือนสถานที่ผลิต ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- จัดทำฉลากบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฉลากน้ำมังคุด และฉลากแยมมังคุด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ฟิลม์หดปิดฝาบรรจุภัณฑ์

 

- จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 -30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และนำผลิตภัณฑ์ออกบูธจำหน่าย ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2558

 

- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด 2 ครั้ง ครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

- ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งการรวบรวมประเด็นความต้องการและปัญหาที่ต้องการแก้ไข หมู่บ้านในปีที่ 2

 

- ประสานงานผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาให้บริการคำปรึกษาและแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขโรงเรือน ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ กรอกเอกสารใบสมัคร แบบประเมิน และแบบติดตามผล ซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

 

- นัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระหว่างทีมวิจัยและหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง

 

- ดำเนินการศึกษาต้นทุนและแนวทางการตลาดของสินค้าที่แปรรูป และดำเนินการพัฒนาสูตรการแปรรูปมังคุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมังคุด แยมมังคุด ท๊อฟฟี่มังคุด เงาะยัดไส้สัปบะรด

 

- จัดประชุมผู้นำและผู้แทนผู้บ้านเพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และจัดทำแผนธุรกิจจำนวน 2 ฉบับ

 

- ปรับปรุงโรงเรือนสถานที่ผลิต ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- จัดทำฉลากบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฉลากน้ำมังคุด และฉลากแยมมังคุด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ฟิลม์หดปิดฝาบรรจุภัณฑ์

 

- จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 -30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และนำผลิตภัณฑ์ออกบูธจำหน่าย ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2558

 

- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด 2 ครั้ง ครั้งที่1 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

- ติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งการรวบรวมประเด็นความต้องการและปัญหาที่ต้องการแก้ไข หมู่บ้านในปีที่ 2

 

- ประสานงานผู้เชี่ยวชาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาให้บริการคำปรึกษาและแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขโรงเรือน ณ สหกรณ์นครผักผลไม้

 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ กรอกเอกสารใบสมัคร แบบประเมิน และแบบติดตามผล ซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 

ค่าใช้จ่าย : 234,700
จำนวนผู้รับบริการ : 68
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559250,000|250,000|250,000|ใช้หมด2016329102921.pdf20177191453501.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1510]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

ดำเนินการลงพื้นที่ไปชี้แจ้งรายละเอียดและแผนงานการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านปีที่ 2  ณ ชุมชนท่าเรือ และสหกรณ์นครผักผลไม้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ซึ่งในปีนี้อยู่ระหว่างรอดูปริมาณผลผลิตมังคุด เนื่องจากในปีที่แล้วไม่มีเนื้อมังคุดเก็บไว้ ทำให้การดำเนินกิจกรรมแปรรูปยังไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งทางโครงการจะดำเนินการในกิจกรรมอื่นๆ ไปก่อน  หากในปีนี้ไม่มีผลผลิตเนื้อมังคุด ทางโครงการขอเปลี่ยนชื่อโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดขึ้นและกลุ่มเป้าหมายยังคงได้รับเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดไปยังประโยชน์ในหมู่บ้านและชุมชนต่อไป   

ในวันที่ 22 เมษายน 2559 นี้ จะเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉลาก เครื่องหมายการค้า ลงพื้นที่ ณ สหกรณ์นครผักผลไม้ และทางโครงการนำเครื่องบดเครื่องแกงไปให้ทางกลุ่มยืมใช้เพื่อทดลองผลิตเครื่องแกง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเสริมให้กับสมาชิก 

ในวันที่ 30 เมษายน 2559 นี้จะลงกลุ่มท่าเรือพร้อมกับเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาตรวจโรงงานเพื่อขอมาตรฐานGMP เกษตร และอย. ต่อไป 

ค่าใช้จ่าย : 2,000
จำนวนผู้รับบริการ : 21
ปัญหาอุปสรรค : เนื้อมังคุดไม่มีให้แปรรูป
แนวทางแก้ไข : รอดูผลผลิตมังคุดในปีนี้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1714]   วันที่รายงาน  [1/7/2559]

. กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบเครื่องหมายการค้า โดย อาจารย์ พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ์ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ให้กับ สหกรณ์นครผักผลไม้ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ 22เมษายน 2559 ซึ่งจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 2 ขนาดสำหรับผลิตภัณฑ์ผลไม้กวน พร้อมกับเครื่องหมายการค้า ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 69,955
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : เรื่องผลผลิตมังคุดที่จะออกมาสู่ตลาด ปัจจุบันราคาสูง และปริมาณน้อย จึงต้องเลื่อนกิจกรรมการอบรมแปรรูปออกไป รวมทั้งสมาชิกไม่มีการเก็บมังคุดตกเกรดในฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้วัตถุดิบที่จะนำมาแปรรูป
แนวทางแก้ไข : รอช่วงผลผลิตมังคุดออกจึงสามารถแปรรูปได้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1715]   วันที่รายงาน  [1/7/2559]

กิจกรรมให้สมาชิกสหกรณ์นครผักผลไม้ เครือข่ายบ้านหินตก ยืมเครื่องบดแกงไปทดลองผลิตเครื่องแกง เพื่อจำหน่าย เป็นระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2559 ถึง 22 ตุลาคม 2559 และเก็บรวบรวมข้อมูลรายได้ต่อเดือน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเสริมการแปรรูปเครื่องแกงให้กับกลุ่มสมาชิก

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1716]   วันที่รายงาน  [2/7/2559]

กิจกรรมจดเครื่องหมายการค้าให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเรือ เมื่อวันที่11 มีนาคม 2559 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2053]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

1.       ดำเนินการจดเครื่องหมายการค้าให้กับกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ เครือข่ายท่าเรือ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11มีนาคม 2559

2.       พบที่ปรึกษาด้านการออกแบบ อ.พลัฐ ยิ้มประเสริฐ เพื่อระดมสมองรวบรวมข้อมูลให้อาจารย์นำไปออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลไม้กวน สำหรับเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์นครผักผลไม้ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1

3.       สมาชิกสหกรณ์นครผักผลไม้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธุรกิจกิจการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้ตามฤดูกาล ภายใต้โครงการ “พัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน” ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

4.       สมาชิกสหกรณ์นครผักผลไม้อบรมเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานการพัฒนาโรงเรือนและการวางระบบของโรงเรือน ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

5.       พบที่ปรึกษาด้านการออกแบบ อ.พลัฐ ยิ้มประเสริฐ เพื่อติดตามและแก้ไขแบบบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 2

6.       อบรมแปรรูปเยลลี่มังคุด เงาะยัดไส้สัปบะรด น้ำเสาวรส น้ำเงาะ และให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาเครื่องแกง ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2559  ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

7.       ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการติดตามและประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2054]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

1.       ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการติดตามและประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1    20 กันยายน 2559 ติดตามและประเมินผลเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์กลุ่มท่าเรือ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช แต่ยังคงติดปัญหาการเก็บรวมรวมผลการประเมินเนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่เร่งเก็บผลผลิตเงาะเพื่อให้ทันกับorder ที่ลูกค้าสั่งเข้ามา

1.2    22 กันยายน 2559 ติดตามและประเมินผลเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นกลุ่มมุสลิม ที่ได้นำการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปไปผลิตจำหน่ายในโรงเรียนและมีรายได้เป็นเงิน 1,400 บาท และยังมีความต้องการเทคโนโลยีด้านการแปรรูปเบเกอรี่จากวัตถุดิบในท้องถิ่นให้กับนักเรียนและสตรีมุสลิมในชุมชนเกาะขันธ์ ในปี 2560

1.3    25 กันยายน 2559 ติดตามและประเมินผลเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์กลุ่มถลุงทอง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ด้วยทางสมาชิกไม่มีผลผลิตมังคุด ในปีนี้จึงไม่มีการแปรรูป แต่มีรายได้จากการแปรรูปเครื่องแกงแทน ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8,200 บาท (พ.ค.ถึง มิ.ย.59) ซึ่งทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประสานงานขอยืมเครื่องบดพริกแกง จากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ไปให้ทางกลุ่มเพื่อผลิตเครื่องแกงทดลองจำหน่ายจนมีรายได้เกิดขึ้นดังข้างต้นนี้

8.จัดทำLay out การวางเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตให้กับกลุ่มท่าเรือ เพื่อจัดเตรียมโรงเรือนขอมาตรฐานอย.ต่อไป

9.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุดและผลไม้อื่นๆในชุมชน ธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 178,045
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากในปี2559 ผลผลิตมังคุดน้อย เนื่องจากภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์มังคุด ดังนั้นในปีนี้ทางวิทยากรและผู้รับผิดชอบโครงการฯ
แนวทางแก้ไข : จึงแก้ไขปัญหาโดยการมองหาผลไม้อื่นๆที่อยู่ในชุมชนที่สมาชิกสหกรณ์อาศัยอยู่ทดแทน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหารายได้ของเกษตรกรที่ลดลงจากภัยแล้ง และปัญหาที่ราคาเงาะลดลงช่วงเดือนกันยายน นี้เช่นกัน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|219,100|219,100|ใช้หมด20176161119181.pdf201710301517261.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2254]   วันที่รายงาน  [4/7/2560]

สำหรับกิจกรรมในปีที่ 3 ของหมู่บ้าน ผู้รับผิดชอบโครงการโดยอาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ ได้ดำเนินการประชุมชี้แจง และสร้างความตระหนักให้กับกิจกรรมต่างๆภายในโครงการให้กับผู้นำ นายณรงค์ คงมาก และตัวแทนสมาชิก ณ สถานที่ผลิต บ้านท่าเรือ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560  เพื่อจะดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการและสมาชิกหมู่บ้าน โดยวางแผนกิจกรรมดำเนินงานดังต่อไปนี้

1.       กิจกรรมที่ 1 การดำเนินการช่วยประสานงานและจัดเตรียมเอกสารยื่นขอมาตรฐานอย.สถานที่ผลิตให้แล้วเสร็จ เนื่องจากช่วยปลายปีที่ผ่านมาดำเนินการไปและกำลังจะยื่นขอ ทางสถานที่ผลิตก็มาประสบภัยน้ำท่วม สร้างความเสียหายให้กับสถานที่ผลิต จนไม่สามารถขอยื่นขอมาตรฐานอย. ในเวลาดังกล่าวได้

2.        กิจกรรมที่ 2 คือการจัดเตรียมคู่มือมาตรฐานการผลิตและกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จัดการฝึกอบรมไปแล้วในปีที่ 1 และปีที่ 2

3.       กิจกรรมที่ 3 คือการให้สมาชิกไปออกงานแสดงสินค้าเพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์สินค้าที่ดำเนินการไว้แล้วในปีที่ 1 และ 2 รวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่ม  ได้แก่ ออกบูธแสดงสินค้าในงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ปัญหาในปัจจุบันคือไม่มีวัตถุดิบเนื้อมังคุดในการแปรรูป เนื่องจากราคามังคุดสดมีราคาสูง และเมื่อปลายปีประสบภัยแล้งต่อด้วยน้ำท่วม ทำให้สวนมังคุดได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
แนวทางแก้ไข : หลังจากประชุมชี้แจงและพูดคุยประเด็นกับสมาชิกภายในกลุ่มเรียบร้อย ได้ข้อสรุปคือการนำวัตถุดิบอื่นๆที่มีราคาต่ำ ภายในชุมชนมาดำเนินการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ฟักทอง นำมาแปรรูปเป็นขนมทองพับ ทองม้วน เป็นต้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2568]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

เครือข่ายสมาชิกสหกรณ์นครผักผลไม้ จังหวัดนครศรีธรรมราช  สามารถนำผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมังคุด จำหน่ายออกสู่ตลาด ในแบรนด์สินค้าของตัวเอง และมีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ซึ่งโครงการพัฒนาแบรนด์สินค้า ในนาม 7-Ligor กับ แบรนด์ สวนผักลิกอร์ โดยการดำเนินการให้ทางกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ business matching และงานออกบูธแสดงสินค้า ต่างๆ ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 209,100
จำนวนผู้รับบริการ : 7
ปัญหาอุปสรรค : ปัจจุบันผลผลิตมังคุดที่จะออกมาสู่ตลาดมีราคาสูง และมีปริมาณไม่เพียงพอที่นำมาแปรรูปเพื่อจำหน่าย พร้อมทั้งสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดติดภารกิจกิจกรรมอื่นๆ เช่น การทำสวนผลไม้ การทำสวนยางพารา การค้าขายสินค้าทางการเกษตร เป็นต้น และไม่ได้เป็นแกนนำหลักในการดำเนินงานกระบวนการผลิตน้ำมังคุด น้ำเงาะ ทำให้ในปีที่ 3 จึงมีจำนวนผู้รับการอบรม จำนวน 7 คน และดำเนินการยื่นขอมาตรฐาน อย. จำนวน 1 คน และอยู่ในส่วนของการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและผลิต จำนวน 6 คน โดยสลับกันมาทำงาน ตามออเดอร์ที่ได้รับจากลูกค้า
แนวทางแก้ไข : ดำเนินกิจกรรมต่างๆให้กับสมาชิกที่ปฏิบัติจริงจำนวน 7 คน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2569]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มการยื่นขอมาตรฐาน อย. และเอกสารแนบต่างๆ พร้อมกับการปรับปรุงอุปกรณ์ และเครื่องมือวัดอุณหภูมิ  ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการดำเนินการต่างๆมีการกลับมาปรับแก้ไข เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฏาคม - กันยายน 2560 ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 1
ปัญหาอุปสรรค : -มีการปรับแก้ไขแบบฟอร์ม และเอกสารต่างๆ หลายครั้ง
แนวทางแก้ไข : -ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่สสจ.
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2570]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2571]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ออกบูธงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2560-3กันยายน 2560 และร่วมงาน"ประเพณีบุญสาทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 4
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2572]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ดำเนินการให้ความรู้ในการเตรียมยื่นขอมาตรฐานการผลิต ให้กับแกนนำที่จะดำเนินการประสานงานขอยื่นมาตรฐาน อย. และแนวทางในการปรับปรุงและการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือวัดที่ยังขาดในกระบวนการผลิต ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2573]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

จัดทำคู่มือการแปรรูป และรายละเอียดมาตรฐานการผลิต และจัดทำป้ายไวนิลโครงการหมู่บ้าน วและท สำหรับติดที่โรงงานและใช้เวลา ออกบูธงานแสดงสินค้าต่าองๆ พร้อมกับปรับปรุงฉลาน้ำมังคุด น้ำเงาะ และจัดพิมพ์ต้นแบบให้ ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง tjuntachote@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates