หมู่บ้านน้ำแร่พรรั้ง

หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558200,000|200,000|199,946|54201512221424551.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1213]   วันที่รายงาน  [3/4/2558]
1. ประสานงานกับพัฒนาชุมชน อ.เมือง จ.ระนอง/ผู้ใหญ่บ้าน
2. จัดประชุมราชการเรื่อง “การจัดทำแผนการดำเนินงานหมู่บ้านน้ำแร่พรรั้ง”ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านบางริ้น ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง บูรณาการร่วมกับสมาชิกกลุ่มน้ำแร่พรรั้ง เจ้าหน้าที่หน่วยงานในท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
3. เก็บตัวอย่างน้ำแร่เพื่อทดลองใช้ในผลิตภัณฑ์
ค่าใช้จ่าย : 26,460
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1240]   วันที่รายงาน  [3/6/2558]
1. ทดลองผลิตผลิตภัณฑ์โดยใช้น้ำแร่จาก พรรั้ง
2. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากน้ำแร่ธรรมชาติ (สบู่เหลวสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ล้างจาน และเกลือขัดผิวสมุนไพร)” จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านบางริ้น ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
3. จัดซื้อขวดบรรจุภัณฑ์ สารเคมี กระดาษวัด pH
ค่าใช้จ่าย : 13,490
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1248]   วันที่รายงาน  [12/6/2558]

1. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากน้ำแร่ธรรมชาติ (สบู่เหลวสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ล้างจาน และเกลือขัดผิวสมุนไพร) จำนวน 39 คน  ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2558  ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านบางริ้น ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง
2. ติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำแร่ให้กับกลุ่ม
3. จัดหาอุปกรณ์ เช่น กระบอกตวง เหยือกพลาสติก ไม้พาย กะละมัง


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 39
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1280]   วันที่รายงาน  [3/7/2558]

1. ประสานงานกับกลุ่ม เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี
2. จัดซื้ออุปกรณ์ ชามผสมแป้ง ทัพพี  ฟิล์มหด กระปุกใส่เกลือ ขวดน้ำยาล้างจาน น้ำหอม


ค่าใช้จ่าย : 81,084
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1344]   วันที่รายงาน  [20/8/2558]

1. ประสานงานกับกลุ่ม เกี่ยวกับออกแบบบรรจุภัณฑ์
2. ซื้อบรรจุภัณฑ์เกลือขัดผิว ให้กับกลุ่มหมู่บ้านน้ำแร่พรรั้ง
3. สั่งจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับ กลุ่มหมู่บ้านน้ำแร่พรรั้ง


ค่าใช้จ่าย : 7,662
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1378]   วันที่รายงาน  [14/9/2558]

1. ซื้อบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก โซดาไฟไข่มุก วัสดุ ถุงมือยาง หน้ากากเขียว ให้กับกลุ่มหมู่บ้านน้ำแร่พรรั้ง
2. เพื่อลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของหมู่บ้านน้ำแร่พรรั้ง  ในวันที่ ๓ กันยายน  ๒๕๕๘  ณ  กลุ่มหมู่บ้านน้ำแร่พรรั้ง  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  

ค่าใช้จ่าย : 52,440
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1398]   วันที่รายงาน  [25/9/2558]

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของหมู่บ้านน้ำแร่พรรั้ง  ในวันที่ ๓ กันยายน  ๒๕๕๘  ณ  กลุ่มหมู่บ้านน้ำแร่พรรั้ง  ตำบลบางริ้น  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง


ค่าใช้จ่าย : 18,810
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559200,000|200,000|199,998|220161191634451.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1592]   วันที่รายงาน  [10/5/2559]

-จัดเสวนาเรื่อง “การจัดทำแผนการดำเนินงานหมู่บ้านน้ำแร่พรรั้ง” ในวันที่อังคาร 29 มีนาคม 2559  ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านบางริ้น ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
- ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำแร่ ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559  ณ จังหวัดระนอง
 

ค่าใช้จ่าย : 30,482
จำนวนผู้รับบริการ : 26
ปัญหาอุปสรรค : -สมาชิกของหมู่บ้านติดภารกิจจึงมีผู้เข้าร่วมเสวนา จำนวน 26 คน
แนวทางแก้ไข : -การจัดฝึกอบรมในครั้งต่อไปจึงจัดวันเสาร์- อาทิตย์
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1593]   วันที่รายงาน  [18/5/2559]

สั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการทำผลิตภัณฑ์
- ติดต่อประสานงานวิทยากรเรื่องการเขียนแผนธุรกิจสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองและสมาชิก
หมู่บ้านน้ำแร่พรรั้ง ในอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1669]   วันที่รายงาน  [24/6/2559]

- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการฝึกอบรม
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากน้ำแร่ธรรมชาติ “(การเขียนแผนธุรกิจ สบู่ก้อนกาแฟ และเกลือขัดผิวกาแฟ)” วันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านบางริ้น ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวน ๔๐ คน
- ออกแบบฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ล้างจาน
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ให้สมาชิกได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์
- ทดสอบปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำแร่ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
- ติดตามการปรับปรุงสถานที่ผลิตแห่งใหม่
 

ค่าใช้จ่าย : 73,616
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1869]   วันที่รายงาน  [25/7/2559]

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากน้ำแร่ธรรมชาติ (การจัดสถานที่ผลิตให้ ถูกสุขลักษณะ สบู่ก้อนมังคุด และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว)” ให้แก่สมาชิกหมู่บ้านน้ำแร่พรรั้ง และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๓๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านบางริ้น ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการฝึกอบรม
- ติดตามการปรับปรุงสถานที่ผลิตแห่งใหม่
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ให้สมาชิกได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์
- จัดซื้อจัดจ้างฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ล้างจาน
 

ค่าใช้จ่าย : 92,939
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1885]   วันที่รายงาน  [24/8/2559]

ซื้อขวดบรรจุภัณฑ์

ค่าใช้จ่าย : 2,961
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1985]   วันที่รายงาน  [28/9/2559]

- จัดส่งฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ล้างจานให้สมาชิก

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1986]   วันที่รายงาน  [28/9/2559]

- สรุปผลการดำเนินงานโครงการและจัดทำรูปเล่ม

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|250,000|249,606|3942017616113071.pdf20171031151151.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2240]   วันที่รายงาน  [25/5/2560]

วศ. ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับอำเภอและผู้นำหมู่บ้านน้ำแร่พรรั้ง เพื่อเตรียมการสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในเดือน มิถุนายน 2560  

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2419]   วันที่รายงาน  [19/7/2560]

- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม

- การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากน้ำแร่ธรรมชาติ (การผลิตผลิตภัณฑ์สบู่เหลวน้ำผึ้ง  สบู่ก้อนกลีเซอรีน  สเปรย์น้ำแร่)”

- วศ. ให้คำแนะนำทางกลุ่มเรื่องการจัดสถานที่ห้องผลิตให้ถูกสุขลักษณะที่ดีเนื่องจากกลุ่มมีการย้ายสถานที่ผลิตเครื่องสำอางจากที่เดิมมายังสถานที่ใหม่

ค่าใช้จ่าย : 54,403
จำนวนผู้รับบริการ : 28
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2427]   วันที่รายงาน  [10/8/2560]

ดำเนิการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากน้ำแร่ธรรมชาติ (แชมพูสมุนไพรผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมสมุนไพร ครีมหมักผมผสมสมุนไพร)"  ในวันที่ 24-25  กรกฎาคม 2560 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 29 ราย

ค่าใช้จ่าย : 9,213
จำนวนผู้รับบริการ : 29
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2454]   วันที่รายงาน  [5/9/2560]

- จัดซื้อวัสดุและสารเคมีให้แก่หมู่บ้านน้ำแร่พรรั้ง ได้แก่ เบสสบู่ พิมพ์สบู่ บรรจุภัณฑ์ สารเคมีที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร น้ำหอม สารกันเสีย เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย : 171,810
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2564]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของหมู่บ้านน้ำแร่พรรั้ง การมอบบรรจุภัณฑ์ และฉลากบรรจุภัณฑ์ ให้กับสมาชิกกลุ่ม ในวันที่ 15 กันยายน 2560

ค่าใช้จ่าย : 14,180
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง subongkoch@dss.go.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates