หมู่บ้านการผลิตไก่พื้นเมืองครบวงจร

หมู่ 2 ต.แพรกหา อ.ควบขนุน จ.พัทลุ

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558291,587|250,000|250,000|ใช้หมด201558142831.pdf20151118165281.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1236]   วันที่รายงาน  [21/5/2558]


ประสานงานผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อการชี้แจงโครงการ  และนัดหมายการประชุมเพื่อชี้แจงโครงการ


ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : ในพื้นที่มีโครงการสร้างโรงงานรับซื้อน้ำยาง และการแปรรูปยางพารา และมีข้อขัดแย้งในชุมชน้กิดขึ้น ทำให้ดึงความสนใจของสมาชิกในหมู่บ้าน จากกิจกรรมอื่น ๆ ในหมู่บ้าน
แนวทางแก้ไข : เพิ่มการชี้แจงผู้ที่สนใจโดยการเยี่ยมเยียนในระดับครัวเรือน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1317]   วันที่รายงาน  [5/7/2558]

ประชุมชี้แจงโครงการ  และดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรือนและเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ที่เหมาะสมในหมู่บ้านทำการปรับปรุงสภาพโรงเรือน  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักวิชาการ

จัดเตรียมแม่พันธุ์  หาตลาดรับซื้อผลผลิต


ค่าใช้จ่าย : 23,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : 1. ฤดูฝน การประชุมและหมู่บ้านช่วงเช้าได้รับผลกระทบ
2. ปัญหาความขัดแย้งในการทำโรงงานยางพาราในหมู่บ้าน
แนวทางแก้ไข : ดำเนินการลงพื้นที่บ่อยครั้งขึ้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1318]   วันที่รายงาน  [5/7/2558]


ทำการสำรวจคอกไก่ในชุมชน  และจัดเทคโนโลยี ที่จำเป็นให้สอดคล้องเหมาะสม


ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : การนัดหมาย และการลงพื้นที่ต้องอาศัยช่วงเวลาที่เกษตรกรว่าง
เกษตรกรหลายคนติดภาระกิจงานศพ งานกรีฑา
แนวทางแก้ไข : เพิ่มการติดต่อและติดตามผล
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1457]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]

1. เทคโนโลยีการสร้างตู้ฟักไข่  ตู้ฟักไข่ประเภทต่าง ๆ ณ ศาลาหมู่บ้านไสขาม วิทยากร ดร. อัจฉรัตน์  สุวรรณภักดี  ดร. นิรมล  จันทรชาติ
2.การถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้ฟักไข่  อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้  บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหา วิทยากร ดร. อัจฉรัตน์  สุวรรณภักดี  ดร. นิรมล  จันทรชาติ
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธุ์  และการคัดเลือกไก่พ่อแม่พันธุ์ ณ ศาลาหมู่บ้านไสขาม  วิทยากร ดร. อัจฉรัตน์  สุวรรณภักดี  นายสมจิต  ชูเลื่อน
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมอาหารไก่ในชุมชน  ณ ศาลาหมู่บ้านไสขาม  วิทยากร ดร. อาภรณ์  ส่งแสง
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟักไข่บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหา วิทยากร ดร. อัจฉรัตน์  สุวรรณภักดี  ดร. นิรมล  จันทรชาติ
6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เมล็ดยางพาราผสมในสูตรอาหารไก่  ณ ศาลาหมู่บ้านไสขาม  วิทยากร ดร. อาภรณ์  ส่งแสงระบุผลการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย : 219,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : 1. ปัญหาในพื้นที่ มีการประท้วงเรื่องโรงงานแปรรูปยางพาราของชาวบ้านในหมู่บ้านช่วงต้นในการตำเนินโครงการ
2. ในบางกิจกรรมชาวบ้านมีภารกิจติดงานเทศกาล ต้องเพิ่มระยะเวลาในการพบปะให้ครบจำนวน
3. สภาวะอากาศช่วงหน้าฝนการดำเนินโครงการในช่วงนี้ล่าช้าไปบ้าง

แนวทางแก้ไข : เพิ่มการลงพื้นที่
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1458]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]

รายงานงวดที่ 4 หมู่บ้านการผลิตไก่พื้นเมืองครบวงจร
1. นัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระหว่างทีมวิจัยและหมู่บ้าน
2. มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
  1. เทคโนโลยีการสร้างตู้ฟักไข่ ตู้ฟักไข่ประเภทต่าง ๆ ณ ศาลาหมู่บ้านไสขาม วิทยากร ดร. อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี ดร. นิรมล จันทรชาติ
2.การถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้ฟักไข่ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหา วิทยากร ดร. อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี ดร. นิรมล จันทรชาติ
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธุ์ และการคัดเลือกไก่พ่อแม่พันธุ์ ณ ศาลาหมู่บ้านไสขาม วิทยากร ดร. อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี นายสมจิต ชูเลื่อน
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมอาหารไก่ในชุมชน ณ ศาลาหมู่บ้านไสขาม วิทยากร ดร. อาภรณ์ ส่งแสง
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟักไข่บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหา วิทยากร ดร. อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี ดร. นิรมล จันทรชาติ
6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เมล็ดยางพาราผสมในสูตรอาหารไก่ ณ ศาลาหมู่บ้านไสขาม วิทยากร ดร. อาภรณ์ ส่งแสง

3. การศึกษาดูงาน วิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงไก่บ้านตากแดด จำนวน 1 ครั้ง นายสมจิต ชูเลื่อน
4. จัดกิจกรรมการบูรณาการการติดตามผลและตรวจสุขภาพไก่ ณ. บ้านเกษตรกร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ. พัทลุง
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีในหมู่บ้านไก่พื้นเมืองครบวงจร

1) การสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่
2) จัดกิจกรรมประกวดเมนูไก่กอและ โดยการใช้ไก่พื้นเมืองในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 -30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
3) การทดลองจำหน่ายไก่สดแช่แข็งแก่ผู้บริโภคที่สนใจ

5. ผู้รับผิดชอบโครงการลงพื้นที่การประเมินติดตามผลการดำเนินโครงการ จำนวน 8 ครั้ง
6. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และการพัฒนาโครงการเพื่อดำเนินการในปีที่ 2

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : 1. ปัญหาในพื้นที่ มีการประท้วงเรื่องโรงงานแปรรูปยางพาราของชาวบ้านในหมู่บ้านช่วงต้นในการตำเนินโครงการ
2. ในบางกิจกรรมชาวบ้านมีภารกิจติดงานเทศกาล ต้องเพิ่มระยะเวลาในการพบปะให้ครบจำนวน
3. สภาวะอากาศช่วงหน้าฝนการดำเนินโครงการในช่วงนี้ล่าช้าไปบ้าง

แนวทางแก้ไข :

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1459]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]

รายงานงวดที่ 4
1. นัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระหว่างทีมวิจัยและหมู่บ้าน
2. มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
1. เทคโนโลยีการสร้างตู้ฟักไข่ ตู้ฟักไข่ประเภทต่าง ๆ ณ ศาลาหมู่บ้านไสขาม วิทยากร ดร. อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี ดร. นิรมล จันทรชาติ
2.การถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้ฟักไข่ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหา วิทยากร ดร. อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี ดร. นิรมล จันทรชาติ
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธุ์ และการคัดเลือกไก่พ่อแม่พันธุ์ ณ ศาลาหมู่บ้านไสขาม วิทยากร ดร. อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี นายสมจิต ชูเลื่อน
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมอาหารไก่ในชุมชน ณ ศาลาหมู่บ้านไสขาม วิทยากร ดร. อาภรณ์ ส่งแสง
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟักไข่บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกหา วิทยากร ดร. อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี ดร. นิรมล จันทรชาติ
6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เมล็ดยางพาราผสมในสูตรอาหารไก่ ณ ศาลาหมู่บ้านไสขาม วิทยากร ดร. อาภรณ์ ส่งแสง

3. การศึกษาดูงาน วิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงไก่บ้านตากแดด จำนวน 1 ครั้ง นายสมจิต ชูเลื่อน
4. จัดกิจกรรมการบูรณาการการติดตามผลและตรวจสุขภาพไก่ ณ. บ้านเกษตรกร ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ. พัทลุง
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีในหมู่บ้านไก่พื้นเมืองครบวงจร
   1) การสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่
   2) จัดกิจกรรมประกวดเมนูไก่กอและ โดยการใช้ไก่พื้นเมืองในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 -30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
   3) การทดลองจำหน่ายไก่สดแช่แข็งแก่ผู้บริโภคที่สนใจ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการลงพื้นที่การประเมินติดตามผลการดำเนินโครงการ จำนวน 8 ครั้ง
6. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และการพัฒนาโครงการเพื่อดำเนินการในปีที่ 2

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : 1. ปัญหาในพื้นที่ มีการประท้วงเรื่องโรงงานแปรรูปยางพาราของชาวบ้านในหมู่บ้านช่วงต้นในการตำเนินโครงการ
2. ในบางกิจกรรมชาวบ้านมีภารกิจติดงานเทศกาล ต้องเพิ่มระยะเวลาในการพบปะให้ครบจำนวน
3. สภาวะอากาศช่วงหน้าฝนการดำเนินโครงการในช่วงนี้ล่าช้าไปบ้าง
แนวทางแก้ไข : เพิ่มการลงพื้นที่
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559244,921|244,921|453,000|-208,0792016329115101.pdf2017111189431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1511]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

1. ชี้แจงโครงการแนวทางการดำเนินงานในปีที่ 2
2. สำรวจความต้องการของสมาชิกในการฝึกอบรม และได้โจทย์ เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่ จากไก่ปลด โดยได้ดำเนินการติดต่อวิทยากร สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. เริ่มวางแผนการสำรวจรายรับรายจากจากการผลิตไก่พื้นเมือง
4. แก้ปัญญาการเลี้ยงและโรคติดต่อในฟาร์มเกษตรกร
5. สำรวจ หาวิธีการผสมเทียมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : 1. การเกิดโรคในคอกไก่ของเกษตรกรบางราย
2. การขาดแคลนพ่อไก่ในการใช้สร้างสายพันธุ์ดี
3. การฟักไม่ออกของเกษตรกร

แนวทางแก้ไข : 1. เจาะเลือดสำรวจโรคและพยาธิในฟาร์ม
2. หาเทคโนโลยีการผสมเทียม
3. แนะนำการเก็บรักษาไข่ และการดูแลความชื้นในตู้ฟัก
4. เพิ่มเทคโนโลยีการใช้น้ำหมักสมุนไพรในฟาร์ม ไก่

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1587]   วันที่รายงาน  [28/4/2559]

ผศ. ดร. อุษา  อุ้นทอง  ดำเนินการติดตั้ง แก๊สชีวภาพ  ในการใช้มูลสัตว์  ขี้ไก่  ขี้หมู  ในครัวเรือน  นายอาภรณ์  สุวรรณฤกษ์  เป็นต้นแบบแก่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้่ยงไก่ใส่ขาม  ทำการศึกษาต้นแบบและการใช้งานเป็นที่เรียบร้อย  โดยมีเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์  และชาวบ้านในหมู่บ้านร่วมรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : อากาศร้อนในระหว่างการดำเนินการ ผู้เข้าร่วมโครงการบางคนยังไม่สามารถถเรียนรู้้เทคโนโลยีได้
แนวทางแก้ไข : ทำจุดสาธิตและให้ผู้ต้องการเรียนรู้คนอื่น ๆ รับการถ่ายทอดเทคดนโลยีจากนายอาภรณ์ สุวรรณฤทษ์
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1588]   วันที่รายงาน  [28/4/2559]

ทำการสำรวจข้อมูลการฟักไข่  และพบปัญหาการฟักไม่ออกจำนวน 2 ครั้ง บ้านนางเครื่อพิศ  ทำการสำรวจระยะเวลาการเก็บไข่  และอัตราไข่มีเชื้อ  เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา  และทำการปรับปรุงตู้ฟักไข่ บ้านนายกฤษตพล  ศรีน้อย

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : อากาศร้อน และเป็นปัญหาเรื่องไข่ฟักมีเชื้อน้อย และเป็นปัญหาตู้ฟักที่ประดิษฐ์ มีอุณหภูมิข้างนอกสูงกว่า
แนวทางแก้ไข : ทำการศึกษาวิจัยหาแนวทางแก้ไข หรือปรับสภาพโรงเรือน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1589]   วันที่รายงาน  [28/4/2559]

เตรียมข้อมูล  การแปรรูปไก่บ้าน  หาข้อมูลสูตร  ในการแปรรูป  ต้นทุน  และมูลค่าการขาย  เอกลักษณ์และคุณค่าของไก่พื้นเมือง

ณ บ้าน  นายวิทยกร  ทองสง  

ค่าใช้จ่าย : 2,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1752]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

การวางแผนการใช้เทคโนโลยีการกำจัดของเสียในฟาร์ม  มีการดำเนินการดังนี้

1. นักวิจัยทำการให้ความรู้และคัดเลือกสมาชิกในหมู่บ้านเพื่อดำเนินการติดตั้งแก๊สชีวภาพในครัวเรือน  โดย ผศ. อุษา  อ้นทองทำการคชติดตั้ง  และทดสอบการใช้งาน

2. ทำการให้ความรู้และการปฏิบัติในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ   เป็นการกำจัดของเสียขยะเศษไม้  เศษวัสดุรองพื้น   และซากไก่ที่ตาย

3. สอบถามความพึงพอใจและมองหาแนวทางการกำจัดของเสียในฟาร์ม

 

 

: ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : มีจำนวนไก่ตายเกิดขึ้น สาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกิดจากโรคนิงคาลเซิล ซึ่งมีการอบพยไก่มาจากภาคกลาง โดยหน่วยงานของรัฐ ทำการแจกจ่ายแก่เกษตรกรบางท้องที่ และนำโรคมาแฝงในพื้นที่
แนวทางแก้ไข : หาสาเหตุการตายของไก่และโรคที่ขัดเจน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1753]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

จากการพัฒนาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในหมู่บ้าน ทำให้  กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการผลิต

1. เพิ่มจำนวนตู้ฟักไก่  1 ตู้ จำนวนฟักไก้ 70-100 ฟอง  จากตู้เดิมในหมู่บ้าน

2. จัดการแนวทางการคิดค่าบริการในการฟักไข่  เพื่อให้อยู่ในจุดคุ้มทุน โดยสามารถมีการหมุนเวียนต้นทุนเพื่อการจัดการบริหารเงืนในหมู่บ้านต่อได้

3. เน้นแนวทางในการสำรวจแม่พันธุ์ไก่ที่มีความสามารถในการฟักไข่ที่ดีให้เกษตรกรรายย่อยใช้ควบคู่กับการฟักไข่

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : สภาพอากาศร้อน มีปัญหาความชื้นในการฟักออกของไก่
แนวทางแก้ไข : คัดเลือกแม่ไก่ที่มีการฟักไข่ดี ไว้เป็นแม่พันธุ์
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1754]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

นักวิจัย  และผู้ดำเนินโครงการได้พัฒนาการแปรรูปไก่พื้นเมือง  ไก่แก่  ที่ปลดจากแม่ไก่  อายุเกิน 2 ปีเป็นผลิตภัณฑ์จากก่พื้นเมือง

จำนวน เมนูที่ พัฒนาขึ้น

1. ไก่ทุบ

2.ไก่หยอง

3. ไก่แดดเดียว

4. คั่วไก่บ้าน

และรอเผยแพร่อีกครั้งในงานเกษตรแฟร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ 31 สค 2559

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : จำนวนไก่พื้นเมือง และการผลิตหากต้องการขายผลิตภัณฑ์จากไก่พื้นเมืองจะต้องเพิ่มการผลิต
แนวทางแก้ไข : ประชาสัมพันธ์และหาสมาชิกผู้ต้องการเลี้ยงเพิ่มเติม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=1755]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

ทำการเตรียมความพร้อมเรื่องการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์  โดยการประสานงานกับวิทยากร  เพื่อไปอบรมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

ค่าใช้จ่าย : 1,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค : ระยะเวลาการปิดเรียนของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเลื่อนระยะเวลาเป็นปัยหาอุปสรรค์ต่อการประสานงาน
แนวทางแก้ไข : พยายามจัดตารางการทำงาน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=1756]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=1757]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

เก็บข้อมูล  และอยู่ในระหว่างการประมวลผลการทำรายงาน

ค่าใช้จ่าย : 2,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=2037]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

อบรมการแปรรูปไก่พื้นเมือง  แต่สามาชิกในหมู่บ้าน   ไสขาม  และสมาชิกได้มีทางเลือกในการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน  

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=2038]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมือง อาหาร วงจรการผลิต

แก่เกษตรกรหมู่บ้านใสขามรายเก่าและรายใหม่ที่เพิ่มเติม  


ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 17,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=2039]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ทำการสำรวจข้อมูล ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรแต่ละรายในหมู่บ้าน  เนื่องจากสมาชิกบางรายเลี้ยงไก่ประสบผลสำเหร็จ  บางรายระบุว่าขาดทุน  ทำการแกเปลี่ยนวิธีการและมองหาแนวทางพัฒนาต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=2040]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ศึกษากระบวนการเชือดไก่ในหมู่บ้าน  โรงเชือดขนาดเล็ก  และกระบวนการแปรรูปขั้นต้น

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 15 [IG=2041]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 2,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 16 [IG=2042]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 17 [IG=2043]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 17,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 18 [IG=2044]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 19 [IG=2045]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 20 [IG=2046]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 21 [IG=2047]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 78,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 22 [IG=2048]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 23 [IG=2049]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 34,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง adcharatt@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates