หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านเสารีก หมู่ 5 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

บ้านเสารีก หมู่ 5

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558401,040|299,650|179,670|119,9802015721549481.pdf20151118179401.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1307]   วันที่รายงาน  [5/7/2558]


1. จัดเวทีเสวนา เตรียมความพร้อมร่วมกับแกนนำกลุ่มเกษตรกร พร้อมชี้แจงและแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลพระเหลา สำนักงานเกษตรอำเภอพนา ปศุสัตว์อำเภอพนา ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

3. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี

• การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน วันที่อบรม 31 มีนาคม 2558 โดย วว. (นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย) ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 89.56%

• การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน วันที่อบรม 31 มีนาคม 2558 โดยศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด (นางวรินทร นาถาบุตร) ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 86.89%

• การเตรียม/ดูแลแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวผู้เข้าอบรม 56 คน วันที่ 24 เมษายน 2558 โดยศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ (นายประทาย เคนเหลื่อม) ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 83.33%

• การผลิตแก๊ซชีวภาพ จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน วันที่อบรม 31 มีนาคม 2558 โดย วว. (นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย) ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 89.56%

• การสร้างบ่อแก๊ซชีวภาพในพื้นที่ ผู้เข้าอบรม 55 คน วันที่ 23 เมษายน 2558 โดย วว. (นายวัชรพงศ์ พรทัศน์) ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 85.04%

• เทคนิคการเป็นวิทยากร จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน วันที่อบรม 1 เมษายน 2558 โดย วว. (นางสาวอัปสร เสถียรทิพย์) ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 92.00%

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 151 คน


ค่าใช้จ่าย : 179,670
จำนวนผู้รับบริการ : 151
ปัญหาอุปสรรค : ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มบ้านเสารีกต้องล่าช้า เนื่องจากปีนี้ฝนมาช้า
แนวทางแก้ไข : คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นพื้นที่ลุ่ม และมีบ่อน้ำสาธารณะที่สามารถดึงน้ำมาใช้ได้ เพื่อให้ทันต่อการเพาะปลูก
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559388,900|250,000|250,000|ใช้หมด20165241019151.pdf20169301417341.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1545]   วันที่รายงาน  [30/6/2559]

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี2559
2. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพในพื้นที่ จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน วันที่อบรม 24 มีนาคม 2559 โดย วว. (นายวัชรพงศ์ พรทัศน์) ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 82.69%
3. การศึกษาดูงาน
• หมู่บ้านเห็ดบ้านแก้งน้อย ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จำนวนผู้เข้าร่วม 10 คน วันที่ 3 มีนาคม 2559 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 85.24%

 

การฝึกปฏิบัติทำบ่อก๊าซชีวภาพ

การทำบ่อก๊าซชีวภาพ

บ่อก๊าซเมื่อติดตั้งสำเร็จแล้ว
 

ค่าใช้จ่าย : 78,996
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -1. เทคโนโลยีการผลิตแก็สชีวภาพมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากที่ต้องการบ่อแก็สชีวภาพ เพราะเป็นเทคโนโลยีง่ายไม่ยุ่งยาก ใช้ได้จริง
แนวทางแก้ไข : -1. วว. ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อม ได้แก่
- ต้องเป็นเกษตรกรที่ต้องการใช้แก็สชีวภาพจริงๆ และใช้จริง
- ต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสม
- ต้องมีวัตถุดิบ เช่นมูลสัตว์ต่างๆ ให้เพียงพอตามที่ วว. กำหนด
- วว. จะเก็บผลการดำเนินงานประมาณ 3 ปี หากมีการชำรุด ไม่ดูแลจนใช้ไม่ได้จะมีคณะกรรมการกลุ่มดังกล่าวปรับค่าเสียหาย (แล้วแต่กลุ่มตกลง) เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการทำบ่อแก็สให้กับเกษตรกรรายต่อไป เพื่อให้เกษตรกรเกิดจิตสำนึกและรักษาสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐต่อไป

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1699]   วันที่รายงาน  [30/6/2559]

1. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• การศึกษาทดลองการใช้ปุ๋ยนาข้าวระดับกระถางในเรือนทดลอง จำนวนผู้เข้าอบรม 40 คน วันที่26 เมษายน 2559 อบรม โดยนางรัตนา ตันติศิริวิทย์ จาก วว. ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 87.57%

 

 

• เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 60 คน วันที่ 8 มิถุนายน 2559 อบรมโดยนายประทาย เคนเหลื่อม จากศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 86.36%

 

2. การจัดเตรียมวัสดุส่งเสริมการสาธิตการปฏิบัติในพื้นที่

3. การเก็บตัวอย่างดินและปุ๋ย
3.1 การเก็บตัวอย่างดินก่อนการปลูกในกระถางทดลอง
3.2 การเก็บตัวอย่างปุ๋ย
 

ค่าใช้จ่าย : 77,586
จำนวนผู้รับบริการ : 100
ปัญหาอุปสรรค : 1. การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน เมื่อบริษัทมารับซื้อเกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาเองได้
แนวทางแก้ไข : รประชุมระดมความคิดเพื่อหาช่องทางการตลาดที่มากขึ้น ทางกลุ่มจะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน มีการตรวจแปลงที่มีกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีมาเป็นพี่เลี้ยง และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในนามกลุ่มเอง
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1909]   วันที่รายงาน  [12/9/2559]

ผลการดำเนินงาน
1. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• การอบรมเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ จำนวนผู้เข้าอบรม 49 คน วันที่18 สิงหาคม 2559 อบรม โดยนางรัตนา ตันติศิริวิทย์ จาก วว. ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 86.39 %

 

 


2. การจัดเตรียมวัสดุส่งเสริมการสาธิตการปฏิบัติในพื้นที่


3. การศึกษาดูงาน
- การศึกษาดูงานสวนศรียา และศูนย์ภูมิรักษ์ อ.เมือง จ.นครนายก จำนวนผู้เข้าร่วม 2 คน วันที่ 9-10 สิงหาคม 2559 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 95.56 %

 

 


4. ติดตามประเมินผลโครงการ
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 93,418
จำนวนผู้รับบริการ : 51
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|250,000|250,000|ใช้หมด20174301756511.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2191]   วันที่รายงาน  [3/4/2560]

กิจกรรมที่ 1. อบรมสัมมนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 วันที่ 16-19 มกราคม 2560 ณ.กรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 5 ราย
1. นายฉลอง แสนหาญ
2. นางแสงทอง โพธิ์แก้ว
3. นางสุกัลยา ศรีระดา
4. นางพัดศรี พรมโพธิ์ธิน
5. นางอำนวย สาระรัตน์

ผลลัพธ์ของกิจกรรม – กลุ่มฯได้เรียนรู้วิธีการดำเนินงานโดยยึดแนวพระราชดำริของพระองค์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เพื่อก่อประโยชน์ โดยคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรม มีดังนี้ 1.เรื่อง บทบาทการเป็นวิทยากร 89.78%, 2.การศึกษาดูงานเรื่องดินและปุ๋ย 90.22%, 3.การศึกษาดูงานการเกษตรในพระราชดำริของในหลวง 94.22%, การศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ 94.22%

 

 

กิจกรรมที่ 2. เป็นวิทยากรนอกสถานที่ เรื่อง “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง” วันที่ 26 มกราคม 2560
ณ.โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 136 ราย
รายชื่อวิทยากร จำนวน 3 ราย
1. นางประมาพร ธิติวรรณ
2. นายฉลอง แสนหาญ
3. นายแปลง แรกเรียง

ผลลัพธ์ของกิจกรรม – ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงกระบวนการผลิตปุ๋ย และการบริหารจัดการภายในกลุ่ม
ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข – บางครั้งระยะเวลาในการอบรมบางครั้งมีเวลาน้อยไป ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้มากขึ้นกว่านี้

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 3. การศึกษาทดลองการใช้ปุ๋ยนาข้าวระดับกระถางในเรือนทดลอง วันที่ 2 มีนาคม 2560 ได้มีการประชุม วางแผนการทดลองของปี 60 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 23 ราย ผลลัพธ์ของกิจกรรม เกษตรกรได้ใช้วิทยาศาสตร์ในการสังเกตและจดบันทึก ช่วยให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการใส่ปุ๋ยเข้าไปในแต่ละครั้ง ว่าการใส่ปุ๋ยกรรมวิธีใดที่สามารถตอบสนองผลผลิตข้าวได้มากกว่า และได้ทราบถึงผลการทดลองในปี 59 ที่ผ่านมาว่ากรรมวิธีใดให้ผลผลิตสูง และกรรมวิธีใดให้ผลผลิตต่ำ รวมถึงกรรมวิธีใดต้นทุนการผลิตสูง และกรรมวิธีใดต้นทุนการผลิตต่ำ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางของการทดลองครั้งต่อใปในปี 60 ได้

 

 

กิจกรรมที่ 4. ฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ.ศาลาหมู่บ้านเสารีก อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 64 ราย โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก่นายธนพัฒน์ สุระนรากุล และนางสาวจารุวรรณ ศรีสม

ผลลัพธ์ของกิจกรรม – เกษตรกรได้รับความรู้ด้านอาหารสัตว์ สามารถผลิตอาหารสัตว์ไว้ใช้เองได้ โดยใช้แหล่งวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งสามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ได้ โค-กระบือมีสุขภาพสมบูรณ์ขึ้น เนื่องจากมีอาหารสัตว์คุณภาพดี โดยคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรม 89.63%
 

 

ค่าใช้จ่าย : 95,937
จำนวนผู้รับบริการ : 243
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2275]   วันที่รายงาน  [30/6/2560]

1.ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็นอาชีพรอง/เสริม
1.1 อบรมเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 25 เมษายน 2560 (กิจกรรมที่ 1)
ณ.ศาลาหมู่บ้านเสารีก ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 51 ราย
วิทยากร ได้แก่ นางวรินทร นาถาบุตร นักวิชาการจากศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด
ผลลัพธ์ของกิจกรรม - เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมากขึ้น และมีผลผลิต
เพิ่มขึ้น รวมถึงรู้จักวิธีป้องกันแมลงศัตรูข้าว
โดยคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรม 90.19 %

 

 

 

1.2 อบรมเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ วันที่ 25 เมษายน 2560 (กิจกรรมที่ 2)
ณ.ศาลาหมู่บ้านเสารีก ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 51 ราย
วิทยากร ได้แก่ นายประสิทธิ์ บำรุงสุข สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผลลัพธ์ของกิจกรรม – เกษตรกรสามารถสร้างบ่อก๊าซชีวภาพไว้ใช้เองภายในชุมชนได้
สามารถลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้ และกากที่ได้จากการหมัก
ก๊าซชีวภาพสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยได้อีกด้วย
โดยคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรม 87.15 %

 

 

 

2. อบรมลูกข่าย โดยเป็นวิทยากรนอกสถานที่ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง” (กิจกรรมที่ 3)
วันที่ 25 เมษายน 2560 กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองลี่ ณ.ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองหลี่ หมู่7
ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 ราย
วิทยากร จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายฉลอง แสนหาญ นางอำนวย สาระรัตน์ และนางแสงทอง โพธิ์แก้ว จากหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านเสารีก
ผลลัพธ์ของกิจกรรม – ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงกระบวนการผลิตปุ๋ย รวมถึงการปฏิบัติในขั้นตอนของการหมักปุ๋ย และการบริหารจัดการภายในกลุ่ม โดยคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรม 86.30%

 

 

 

3. การศึกษาทดลองการใช้ปุ๋ยนาข้าวระดับกระถางในเรือนทดลอง ปี2 (กิจกรรมที่ 4)
วันที่ 25 เมษายน 2560 ณ.โรงปุ๋ยบ้านเสารีก ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ได้มีการเตรียมดิน
ชั่งน้ำหนักดิน เตรียมความพร้อมในงานทดลอง และเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ เพื่อได้ทราบปริมาณ
ธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้เหมาะสมกับการที่พืชจะนำไปใช้
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ได้มีการปรับระดับพื้นโรงเรือน และใส่ปุ๋ยรองพื้น
ผลลัพธ์ของกิจกรรม – เกษตรกรได้มีการฝึกการปฏิบัติงานทดลองการใช้ปุ๋ยนาข้าวระดับกระถางใน
เรือนทดลอง ได้ใช้วิทยาศาสตร์ในการสังเกตและจดบันทึก ช่วยให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากการใส่ปุ๋ยเข้าไปในแต่ละครั้งว่าการใส่ปุ๋ยกรรมวิธีใดที่สามารถตอบสนองผลผลิตข้าวได้มากกว่า

 

 

ค่าใช้จ่าย : 60,829
จำนวนผู้รับบริการ : 102
ปัญหาอุปสรรค : 1.ปัญหา/อุปสรรค ในการสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ ได้แก่ บางพื้นที่มีต้นไม้อยู่บริเวณใกล้เคียง จะมีกิ่งไม้หล่นลงมาตกใส่ถุงพลาสติก LAPE จะทำให้ถุงเกิดการชำรุด/รั่วได้ 2.ปัญหา/อุปสรรคในการสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ อีกอย่างได้แก่ การลืมเติมมูลสัตว์ ทำให้เกิดปริมาณก๊าซน้อย
แนวทางแก้ไข : 1. แก้ไขโดยการตัดกิ่งไม้ที่ยื่นออกมา ไม่ให้หล่นใส่ถุงพลาสติก หรือหาพื้นที่บริเวณโล่งแจ้ง 2. แก้ไขโดย ทำการเติมมูลสัตว์ทุกสัปดาห์ เพื่อให้ปริมาณก๊าซมีมากขึ้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2462]   วันที่รายงาน  [11/9/2560]

กิจกรรมที่ 1 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
(1) กลุ่มได้ผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพไว้ใช้เองภายในชุมชน จำนวน 180 ตัน
ผลลัพธ์ของกิจกรรม - ทำให้ช่วยลดรายจ่ายในการทำนาปลูกข้าว และทำให้ดินนามีคุณภาพที่ดีขึ้น


(2) อบรมลูกข่าย โดยเป็นวิทยากรนอกสถานที่ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง”
(2.1) วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ.โรงปุ๋ย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพรเจริญ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 39 ราย วิทยากร จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวประมาพร ธิติวรรณ นางหยาดฟ้า ปัญญาดี และนางอภิญญา สายตา จากหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านเสารีก โดยคะแนนประเมินวิทยากร 87.22%
ผลลัพธ์ของกิจกรรม – ผู้เข้ารับการอบรม(ลูกข่าย) ได้ทราบถึงหลักการบริหารจัดการภายในกลุ่ม กระบวนการผลิตปุ๋ย รวมถึงการปฏิบัติในขั้นตอนของการหมักปุ๋ย โดยคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรม 85.56%

(2.2) วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ. ศาลาเอนกประสงค์ กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านหนองสามสี ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 51 ราย วิทยากร จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวประมาพร ธิติวรรณ นางหยาดฟ้า ปัญญาดี และนางอภิญญา สายตา จากหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านเสารีก โดยคะแนนประเมินวิทยากร 90.00%
ผลลัพธ์ของกิจกรรม – ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักการบริหารจัดการภายในกลุ่ม กระบวนการผลิตปุ๋ย รวมถึงการปฏิบัติในขั้นตอนของการหมักปุ๋ย โดยคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรม 88.48%

 

 

กิจกรรมที่ 2 เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ
ผลลัพธ์ของกิจกรรม – กลุ่มฯสามารถสร้างบ่อก๊าซชีวภาพไว้ใช้เองในชุมชนได้ จำนวน 4 บ่อ สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้

กิจกรรมที่ 3 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ผลลัพธ์ของกิจกรรม – กลุ่มฯสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นขยาย สำหรับใช้ปลูกข้าวในปีถัดไป

กิจกรรมที่ 4 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์
ผลลัพธ์ของกิจกรรม –มีการจัดตั้งกลุ่มฯ/สมาชิก มีการระดมหุ้นเพื่อเป็นทุนในการผลิตอาหารสัตว์ และสามารถผลิตอาหารเริ่มต้น ประมาณ 2 ตัน

กิจกรรมที่ 5 การศึกษาทดลองการใช้ปุ๋ยนาข้าวระดับกระถางในเรือนทดลอง (ปี2)
(1) วันที่ 6-15 กรกฏาคม 2560 ณ.โรงปุ๋ยบ้านเสารีก ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
ได้มีการย้ายต้นกล้าลงกระถาง และคัดต้นกล้าที่แข็งแรงเหลือจำนวน 2 ต้นเพื่อการทดลอง

 

 

(2) วันที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ.โรงปุ๋ยบ้านเสารีก ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
ได้มีการใส่ปุ๋ย และเก็บผลการทดลองครั้งที่ 1

 

 

ผลลัพธ์ของกิจกรรม – เกษตรกรได้มีการฝึกการปฏิบัติงานทดลองการใช้ปุ๋ยนาข้าวระดับกระถางในเรือนทดลอง ได้ใช้วิทยาศาสตร์ในการสังเกตและจดบันทึก ช่วยให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการใส่ปุ๋ยเข้าไปในแต่ละครั้งว่าการใส่ปุ๋ยกรรมวิธีใดที่สามารถตอบสนองผลผลิตข้าวได้มากกว่า
 

ค่าใช้จ่าย : 93,234
จำนวนผู้รับบริการ : 90
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ratana_k@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates