หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านชุมพล

บ้านชุมพล ต.ค้อใต้ อ.สว่างดินแดน จ.สกลนคร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 5 พื้นที่

  • กลุ่มเกษตรกรบ้านบงเหนือ หมู่ 1 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านคำเจริญ หมู่5 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองทุ่ม หมู่17 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านนาถ่อน หมู่12 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
  • กลุ่มเกษตรกรบ้านนาทม หมู่2 ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553200,000|200,000|38,807|161,19320132141551441.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=95]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
ค่าใช้จ่าย : 38,807
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20109301638271.pdf
2554265,200|226,800||226,8002013214155351.pdf2012361559491.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555530,700|350,000|211,687|138,3132012515112121.pdf2013131152051.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=317]   วันที่รายงาน  [21/7/2555]
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การเพาะเห็ด และการผลิตพันธุ์ข้าวเหลือง 11 (วิทยากรผศ.วัชรินทร์ สราวิช) วันที่ 14 ก.พ. 55 ผู้อบรม 8 คน ณ มทร.อีสาน เขตกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
- การตรวจสอบดิน (วิทยากรนายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล), การทำเชื้อเห็ด (วิทยากรนายธนภักษ์ อินยอด), การทำบล็อกประสาน (วิทยากรนายวุฒินัย กกกำแหง) และการผลิตก๊าวชีวภาพ (วิทยากรรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) วันที่ 25 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 9 คน ณ วว.
- การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (วิทยากรนายวารินทร์ ศรีถัด ,นายชวลิต หาญดี) วันที่ 26 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 3 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ค่าใช้จ่าย : 117,587
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=436]   วันที่รายงาน  [16/10/2555]
อบรมเทคโนโลยี การฝึกปฏิบัติการสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ โดยรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ วันที่ 20-Aug-55 จำนวน 20 คน |การเลี้ยงไก่ไข่ โดยนายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ วันที่ 11-14-ก.ย.-55 จำนวน 6 คน |การเลี้ยงปลานิล โดยนายเจษฎากรณ์ สายตา โดย 11-14-ก.ย.-55 จำนวน 6 คน |การเลี้ยงปลาสลิด โดยนายจรัญ งาสวรรค์ โดย 11-14-ก.ย.-55 จำนวน 3 คน |การปลูกมะม่วง โดยนายสุวิทย์ คุณาวุฒิ โดย 12-Sep-55 จำนวน 6 คน |การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิชและผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย.55 จำนวน 4 คน |การแปรรูปเห็ด โดยนางวรรณดี มหรรณพกุล โดย 21-Sep-55 จำนวน 2 คน ค่าใช้จ่าย : 94,100
จำนวนผู้รับบริการ : 55
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง suriya@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates