หมู่บ้านผลิตข้าวสังข์หยดแบบครบวงจรสู่ความยั่งยืน

บ้านหนองสามก้อน หมู่ 5 ต. แหลมตโหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558200,000|200,000|380,000|-180,0002015581429461.pdf201511181655361.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1250]   วันที่รายงาน  [21/6/2558]

1. ได้จัดทำข้อมูลจัดทำทะเบียนผู้ร่วมโครงการกำหนดกิจกรรม
2. สมาชิกในกลุ่มได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้คำปรึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับข้าวสังข์หยด ได้แก่ องค์ความรู้มาตรฐานการทำเกษตรที่ดี  องค์ความรู้การผลิตแป้งจากข้าวสังข์หยด องค์ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด องค์ความรู้การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตจากข้าว องค์ความรู้การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด องค์ความรู้การจัดการด้านการตลาด
3. สมาชิกในกลุ่มได้ไปศึกษาดูงานและได้รับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการแปรรูปข้าว และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้องกบการแปรรูปข้าว

ค่าใช้จ่าย : 90,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : 1. งบประมาณมค่อนข้างล่าช้าทำให้มีเวลาในการดำเนินงานน้อย ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมีการเปิด-ปิด ภาคเรียน ตามแบบอาเซียน ทำให้การดำเนินงานของทีมงานทำได้ยากเนื่องจากมีภาระงานสอน ในช่วงที่เกษตรกรมีเวลาว่าง ทางอาจารย์มีภาระงานมาก จึงต้องลงพื้นที่ในช่วงสุดสัปดาห์
2. กลุ่มชาวบ้านมีความสนใจในผลิตภัณฑ์แปรรูปหลายชนิด อยากให้ทีมงานจัดอบรมให้มากขึ้น รวมทั้งทางกลุ่มต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากข้าวสังข์หยด เช่น ขนมลาจากข้าวสังข์หยด แต่จำกัดด้วยงบประมาณจึงต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเฟสถถัดไป
3. มีเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการน้อย
แนวทางแก้ไข : 1. อาจารย์และทีมงานต้องปรับตัวและทำงานให้เข้ากับวิถีชีวิตของชาวบ้าน
2. ปีงบประมาณหน้าควรมีการจัดสรรค์งบประมาณในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเชิงพานิชน์
3. พยายามจัดโครงการเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมโครงการให้มากขึ้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1251]   วันที่รายงาน  [24/6/2558]

1. ได้จัดทำข้อมูลจัดทำทะเบียนผู้ร่วมโครงการกำหนดกิจกรรม
2. สมาชิกในกลุ่มได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้คำปรึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับข้าวสังข์หยด ได้แก่ องค์ความรู้มาตรฐานการทำเกษตรที่ดี  องค์ความรู้การผลิตแป้งจากข้าวสังข์หยด องค์ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด องค์ความรู้การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตจากข้าว องค์ความรู้การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด องค์ความรู้การจัดการด้านการตลาด
3. สมาชิกในกลุ่มได้ไปศึกษาดูงานและได้รับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการแปรรูปข้าว และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้องกบการแปรรูปข้าว

ค่าใช้จ่าย : 90,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : 1. ทางโครงการได้รับงบประมาณค่อนข้างล่าช้าทำให้ในช่วงแรกทำงานได้ติดขัดล่าช้า
2. กลุ่มเกษตรกรอกแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมาก (หลายผลิตภัณฑ์) แต่งบประมาณมีอย่างจำกัดจึงทำให้ดำเนินงานตามความเหมะสม

แนวทางแก้ไข : 1. ทีมงานต้องสำรองงบประมาณสำรองจ่ายในบางส่วนไปก่อน
2. จัดอบรมการแปรรูปเพิ่มเติมในปีงบประมาณหน้า

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1420]   วันที่รายงาน  [29/9/2558]

1. นัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระหว่างทีมวิจัยและหมู่บ้าน จำนวน 2 ครั้ง
2.  มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้าวสังข์หยด ได้แก่ การแปรรูปข้าวสังข์หยด  บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา และการตลาด โดยการฝึกอบเชิงปฏิบัติการ 5 ครั้ง ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้
 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแป้งข้าวสังข์หยดและการผลิตขนมพื้นบ้านจากแป้งข้าวสังข์หยด ณ ศาลาหมู่บ้าน ม. 5 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง วันที่  23-25 พฤษภาคม โดยมีวิทยากร 2 คน คือ ผศ.ดร. อมรรัตน์  ถนนแก้ว และนางสาวสายใจ วิบูลย์พันธ์
 2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวสังข์หยด (คุกกี้ ไอศกรีม ผงชงพร้อมดื่ม ซีเรียลบาร์ ข้าวกรอบปรุงรส) ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วันที่  13-14 มิถุนายน 2558 เวลา โดยมีวิทยากร 2 คน คือ ผศ.ดร. อมรรัตน์  ถนนแก้ว และนางสาวสายใจ วิบูลย์พันธ์

3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวสังข์หยด (ขนมเดือนสิบ: ขนมลา ขนมเจาะหู ขนมเทียน) ณ ศาลาหมู่บ้าน ม. 5 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  วันที่  11-12 กรกฎาคม 2558 โดยมีวิทยากร 2 คน คือ ผศ.ดร. อมรรัตน์  ถนนแก้ว และนางอารีย์ ถนนแก้ว

4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วันที่  1-2 สิงหาคม 2558 โดยมีวิทยากร 2 คน  ผศ.ดร. อมรรัตน์  ถนนแก้ว และนางสาวสายใจ วิบูลย์พันธ์

5) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการตลาดของข้าวสังข์หยดและผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วันที่ 2 สิงหาคม 2558 โดยมีวิทยากร 2 คน  ผศ.ดร. อมรรัตน์  ถนนแก้ว และนางสาววิไลวรรณ  ถนนแก้ว

3. การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากข้าว จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

1) การศึกษาดูงานการผลิตขนมทองม้วนเชิงพาณิชย์  “ ขนมทองม้วนณัฐวรรณ์” ณ บ้านลานสกา อ.ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
2) การศึกษาดูงานด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับหรับผลิตภัณฑ์จากข้าว ในพื้นที่ จ. สงขลาในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

4. จัดกิจกรรมการบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยด โดยการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนกับซีเรียลบาร์ กลายเป็นขนมทองม้วนสอดไส้ซีเรียลบาร์ ณ ศาลาหมู่บ้าน ม. 5 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  ในวันที่  22 กรกฎาคม 2558

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตข้าวสังข์หยดครบวงจร ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักคือ
1) การศึกษาดูงานในด้านการผลิตข้าวสังข์หยด ตามหลัก GAP การแปรรูปข้าว (การสีข้าว) ตามหลัก GMP การบรรจุและการเก็บรักษาข้าวตามวิธีต่าง ๆ  การสร้างตราสินค้า และการตลาดของข้าวสังข์หยดณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ในวันที่  1 กรกฎาคม 2558
2) จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายและสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 -30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
3) การทดลองจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนข้าวสังข์หยดที่ร้านของฝากในสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2558

5. ผู้รับผิดชอบโครงการลงพื้นที่การประเมินติดตามผลการดำเนินโครงการ จำนวน 4 ครั้ง
6. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และการพัฒนาโครงการเพื่อดำเนินการในปีที่ 2

ค่าใช้จ่าย : 180,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : 1. การประสานงานระหว่างคลินิกเทคโนโลยีกับนักวิจัยไม่เป็นไปอย่างมีระบบ ทำให้ติดตามการทำงานและการส่งรายงานความก้าวหน้าค่อนข้างเป็นไปอย่างยากลำบาก
2. ในบางกิจกรรมชาวบ้านให้ความร่วมมือไม่มาก โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยเข้ามามีบทบาทในชุมชน
3. กลุ่มมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมมาก โดยเฉพาะมีความต้องการให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ให้อาจารย์ยากลำบากในการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ

แนวทางแก้ไข : 1. ควรปรับปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยเน้นสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการให้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น
2. ควรมีแนวทางในการทำให้คนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มให้มากขึ้น
3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1422]   วันที่รายงาน  [29/9/2558]

1. นัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการระหว่างทีมวิจัยและหมู่บ้าน จำนวน2 ครั้ง
2.  มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้าวสังข์หยด ได้แก่ การแปรรูปข้าวสังข์หยด  บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา และการตลาด โดยการฝึกอบเชิงปฏิบัติการ 5 ครั้ง ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้

1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแป้งข้าวสังข์หยดและการผลิตขนมพื้นบ้านจากแป้งข้าวสังข์หยด ณ ศาลาหมู่บ้าน ม. 5 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง วันที่  23-25 พฤษภาคม
โดยมีวิทยากร 2 คน คือ ผศ.ดร. อมรรัตน์  ถนนแก้ว และนางสาวสายใจ วิบูลย์พันธ์
2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวสังข์หยด (คุกกี้ ไอศกรีม ผงชงพร้อมดื่ม ซีเรียลบาร์ ข้าวกรอบปรุงรส) ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วันที่  13-14 มิถุนายน 2558 เวลา โดยมีวิทยากร 2 คน คือ ผศ.ดร. อมรรัตน์  ถนนแก้ว และนางสาวสายใจ วิบูลย์พันธ์
3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวสังข์หยด (ขนมเดือนสิบ: ขนมลา ขนมเจาะหู ขนมเทียน)
ณ ศาลาหมู่บ้าน ม. 5 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  วันที่  11-12 กรกฎาคม 2558 โดยมีวิทยากร 2 คน คือ ผศ.ดร. อมรรัตน์  ถนนแก้ว และนางอารีย์ ถนนแก้ว
4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วันที่  1-2 สิงหาคม 2558 โดยมีวิทยากร 2 คน  ผศ.ดร. อมรรัตน์  ถนนแก้ว และนางสาวสายใจ วิบูลย์พันธ์
5) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการตลาดของข้าวสังข์หยดและผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดพัทลุง ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วันที่ 2 สิงหาคม 2558 โดยมีวิทยากร 2 คน  ผศ.ดร. อมรรัตน์  ถนนแก้ว และนางสาววิไลวรรณ  ถนนแก้ว

3. การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากข้าว จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
1) การศึกษาดูงานการผลิตขนมทองม้วนเชิงพาณิชย์  “ ขนมทองม้วนณัฐวรรณ์” ณ บ้านลานสกา อ.ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
2) การศึกษาดูงานด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับหรับผลิตภัณฑ์จากข้าว ในพื้นที่ จ. สงขลาในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

4. จัดกิจกรรมการบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยด โดยการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนกับซีเรียลบาร์ กลายเป็นขนมทองม้วนสอดไส้ซีเรียลบาร์ ณ ศาลาหมู่บ้าน ม. 5 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  ในวันที่  22 กรกฎาคม 2558

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตข้าวสังข์หยดครบวงจร ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักคือ
1) การศึกษาดูงานในด้านการผลิตข้าวสังข์หยด ตามหลัก GAP การแปรรูปข้าว (การสีข้าว) ตามหลัก GMP การบรรจุและการเก็บรักษาข้าวตามวิธีต่าง ๆ  การสร้างตราสินค้า และการตลาดของข้าวสังข์หยดณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ในวันที่  1 กรกฎาคม 2558
2) จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายและสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21 -30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
3) การทดลองจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนข้าวสังข์หยดที่ร้านของฝากในสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง

ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2558

5. ผู้รับผิดชอบโครงการลงพื้นที่การประเมินติดตามผลการดำเนินโครงการ จำนวน 4 ครั้ง

6. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และการพัฒนาโครงการเพื่อดำเนินการในปีที่ 2

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 250
ปัญหาอุปสรรค : 1. การประสานงานระหว่างคลินิกเทคโนโลยีกับนักวิจัยไม่เป็นไปอย่างมีระบบ ทำให้ติดตามการทำงานและการส่งรายงานความก้าวหน้าค่อนข้างเป็นไปอย่างยากลำบาก
2. ในบางกิจกรรมชาวบ้านให้ความร่วมมือไม่มาก โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยเข้ามามีบทบาทในชุมชน
3. กลุ่มมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมมาก โดยเฉพาะมีความต้องการให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ให้อาจารย์ยากลำบากในการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ

แนวทางแก้ไข : 1. ควรปรับปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยเน้นสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการให้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการให้มากขึ้น
2. ควรมีแนวทางในการทำให้คนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มให้มากขึ้น
3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559250,000|250,000|250,000|ใช้หมด20163231111261.pdf20171111812321.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1494]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

ประสานงานกับวิทยากร


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีงบในการจัดอบรม
แนวทางแก้ไข : ให้งบมาจัดอบรมให้เป็นไปตามแผน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1495]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]


ติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบรรจุภัณฑ์


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีงบ
แนวทางแก้ไข : ให้งบมาดำเนินการ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1496]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

ประสานงานกับร้านค้าในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และสงขลา 


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีงบทำผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอแก่ลูกค้า
แนวทางแก้ไข : จัดงบประมาณให้ตามกำหนด
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1497]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

ประสานงานกับวิทยากรไว้แล้ว จะดำเนินการในเดือนพฤษภาคม


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีงบ
แนวทางแก้ไข : จัดงบมาให้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1498]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

เตรียมวัสดุบางส่วนไว้แล้ว กำลังอยู่ในกระบวนการปรับปรุง 


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีงบ
แนวทางแก้ไข : จัดงบมาให้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1499]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

ติดต่อวิทยากรไว้แล้ว จะดำเนินการในเดือน พฤกษภาคม 


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีงบ
แนวทางแก้ไข : จัดงบมาให้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1500]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

ประสานงานกับวิทยากรแล้ว

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีงบ
แนวทางแก้ไข : จัดงบมาให้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=1501]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

ศึกษากระบวนการกับเจ้าหน้าที่แล้ว แต่จะทำได้เมื่อปรับปรุงอาคารเรียบร้อยแล้ว

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=1502]   วันที่รายงาน  [5/4/2559]

ประสานกับพื้นที่ดูงานเรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการในวันที่ 19-24 เมษายน 2559 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=1691]   วันที่รายงาน  [28/6/2559]

ได้แนวทางในการพัฒนากลุ่ม และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าว

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค : อยากไปดูงานในภาคอีสานและภาคกลางหลายคนแต่งบประมาณไม่เพียงพอ
แนวทางแก้ไข : ส่งเฉพาะตัวแทนกลุ่มไปร่วมกิจกรรม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=1692]   วันที่รายงาน  [28/6/2559]

ดำเนินการปรับปรุงอาคารแปรรูปขนาด 6*12 ตารางเมตร ได้มุงหลังคาแล้ว และกำลังดำเนินการเทพื้นและทำฝาผนังกั้น โดยทั้งหมดอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณน้อย
แนวทางแก้ไข : สมาชิกช่วยกันออกแรงช่วยกันสร้าง และได้รับความอนุเคราะห์ด้านเครื่องมือเครื่องจักรจาก อบต.แหลมโตนด
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=1693]   วันที่รายงาน  [28/6/2559]

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแปรรูปอาหารที่ถูกสุขลักษณะ(GMP)

โดยคุณสุวัลลี ฉันทกุล และ ผศ.ดร. อมรรัตน์  ถนนแก้ว

วันที่  24 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน ม. 5 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ผู้เข้าร่วม 40 คน

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดภายนอกชุมชน

โดย นายพชร จันทรเพท และผศ.ดร. อมรรัตน์  ถนนแก้ว

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน ม. 5 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ผู้เข้าร่วม 35 คน 

ค่าใช้จ่าย : 38,000
จำนวนผู้รับบริการ : 75
ปัญหาอุปสรรค : สมาบิกเข้าร่วมน้อยกว่าที่กำหนด เนื่องจากหลายท่านติดภารกิจต้องไปทำงานรับจ้างนอกพื้นที่ เนื่องจากงานเกษตรทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการจุนเจือครอบครัว
แนวทางแก้ไข : ปรัปกิจกรรมและจัดกิจกรรมอื่น ๆ เสริม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 13 [IG=1694]   วันที่รายงาน  [28/6/2559]

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตอาหารตามหลักมาตรฐานอาหาร อย. มผช. ฮาลาล   โดย ผศ.ดร. อมรรัตน์  ถนนแก้ว และนางสาวสายใจ วิบูลย์พันธ์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน ม. 5 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ผู้เข้าร่วม 35 คน ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : คนเข้าร่วมน้อย คนในพื้นที่ออกไปหางานทำนอกพื้นที่มากขึ้น
แนวทางแก้ไข : ปรับกิจกรรมและทำกิจกรรมเสริม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 14 [IG=1695]   วันที่รายงาน  [28/6/2559]

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ฉลากอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร โดย ผศ.ดร. อมรรัตน์  ถนนแก้ว และนางสาวสายใจ วิบูลย์พันธ์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน ม. 5 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ผู้เข้าร่วม 33 คน รฮะบุ 

ค่าใช้จ่าย : 32,000
จำนวนผู้รับบริการ : 33
ปัญหาอุปสรรค : คนเข้าร่วมน้อย
แนวทางแก้ไข : ปรัปกิจกรรม และทำกิจกรรมเสริม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 15 [IG=2050]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

คุณวีรยา สมณะ และทีมงานมาเป็นวิทยากรอบรมการผลิตข้าวสังข์หยดรสกล้วยอัดแท่้งในวันที่ 16 เดือนกรกฎาคม 2559 พัฒนาสูตรโดยการใช้จมูกข้าวเพิ่มปริมาณคุณค่าทางโภชนาการให้กับผลิตภัณฑ์ 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : อาคารแปรรูปอยู่ในระหว่างการปรับปรุงทำให้ทำงานไม่สะดวก อาจารย์ติดราชการต่างประเทศทำให้ไม่ได้อยู่ร่วมกิจกรรม
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 16 [IG=2051]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ประชุมทำความเข้าใจและการเตรียมการทำโครงการในปีที่ 3
เครื่องทำขนมทองพับทองม้วนเสีย
อาคารไม่เสร็จต้องใช้งบในการทำงานอีก เศรษฐกิจไม่ดีอาคารไม่เสร็จ
ผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและอาจารย์ในการดำเนินงานมาโดยตลอด
ชาวบ้านในชุมชนอื่น เริ่มมีความสนใจในการแปรรูปข้าวมากขึ้น

สมาชิกในกลุ่มเข้าทำกิจกรรมกับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ มากขึ้น 

ค่าใช้จ่าย : 55,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : อาจารย์ไปต่างประเทศ ผู้ประสานงานในชุมชนแต่งงานมีครอบครัว ประธานกลุ่มมีปัญหาสุขภาพไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาชิก
แนวทางแก้ไข : ขยายเวลาการดำเนินงาน อาจารย์ลงพื้นที่ทำงานให้บ่อยขึ้น เลือกประธานกลุ่มคนใหม่
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง amonrat.thanonkaew@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates