หมู่บ้านแป้งสาคู

บ้านสากเหล็ก หมู่ 2

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558300,000|255,000|35,000|220,000201511181645451.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1285]   วันที่รายงาน  [3/7/2558]

ได้ดำเนินการจัดทำตามแผนการพัฒนาหมู่บ้าน     ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยได้จัดกิจกรรมหลักๆ ดังนี้
1.       ประชุมวางแผนการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้นำชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ     และคณะทำงาน
2.       ปฏิบัติการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านในการผลิตแป้งสาคู การแปรรูปแป้งสาคู     เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเตรียมขั้นตอนการฝึกอบรม การบริการให้คำปรึกษาแก่ชุมชนต่อไป โดยกิจกรรมข้างต้นทั้งหมดนี้ ได้จัดทำขึ้นที่ หมู่บ้านแป้งสาคู บ้านสากเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพประกอบกิจกรรม

  

รูปที่ 1 ร่วมพูดคุยกับคณะตัวแทนชาวบ้าน                                                                        

 รูปที่ 2 สาธิตวิธีการทำแป้งจากต้นสาคู   

                                               รูปที่ 3 ขนมจาก : แป้งสาคู                                        

 รูปที่ 4 ครู และน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสากเหล็ก เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อศึกษาดูงาน           รูปที่ 5 ครู และน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสากเหล็ก ทดลองทำแป้งจากสาคู
รูปที่ 6 ร่วมถ่ายภาพกับคณะตัวแทนชาวบ้าน : บ้านสากเหล็ก

ผลการดำเนินการ    จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว คณะกรรมการ ผู้นำชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงาน         ทุกภาคส่วนล้วนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ผลลัพธ์ในการทำงานจึงค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีพร้อมกับสามารถสานต่อกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป       ได้เป็นอย่างดี

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1460]   วันที่รายงาน  [1/10/2558]

ดำเนินการจัดทำตามแผนการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยได้จัดกิจกรรมหลักๆ ในไตรมาสที่ 4 ดังนี้

1. ประชุมวางแผนการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้นำชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงาน
2. ปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแรงผลักดันให้ชาวบ้านริเริ่มผลิตแป้งสาคูเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่อาหาร และผลิตแป้งสาคูเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “เปิดเวทีคืนความรู้สู่ชุมชน”
3. นำเสนอผลงานในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558” (Thailand Research Expo 2015) โดยได้นำเสนอผลงานวิจัย สาคู : ความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพ และคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2558
โดยกิจกรรมข้างต้นทั้งหมดนี้ ได้จัดทำขึ้นที่ หมู่บ้านแป้งสาคู บ้านสากเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

รูปภาพประกอบกิจกรรม “เปิดเวทีคืนความรู้สู่ชุมชน”

                                                    

                                                    

รูปภาพประกอบการนำเสนอผลงาน งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558” (Thailand Research Expo 2015) โดยได้นำเสนอผลงานวิจัย สาคู : ความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพ และคุณภาพชีวิต

      

      

ผลการดำเนินงาน จากการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี “คืนความรู้สู่ชุมชน” และการนำเสนอผลงานในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558” (Thailand Research Expo 2015) โดยได้นำเสนอผลงานวิจัย สาคู : ความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพ และคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2558ทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจของชาวบ้านรวมไปถึงบุคคลทั่วไป ชาวบ้านเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าสาคูมากขึ้น และรู้จักนำสาคูมาผลิตแป้ง และนำแป้งที่ได้ไปทำขนมเพื่อเสริมสร้างรายได้ และริเริ่มคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากแปงสาคูเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559250,000|250,000|250,000|ใช้หมด2016221125321.pdf2016117150281.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2007]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำพิธีการมอบป้ายและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการสร้างกระแสการกระตุ้นการอนุรักษ์สาคูและมีการจัดนิทรรศการจากหลักสูตรต่างๆ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ค่าใช้จ่าย : 195,000
จำนวนผู้รับบริการ : 200
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2014]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]
ตัวแทนชาวบ้านและแกนนำชุมชนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการศึกษาดูงานการเป็นชุมชนต้นแบบการผลิตแป้งสาคูและการพัฒนากระบวนการขึ้นเม็ดแป้งสาคู ณ ตลาดนาโหนด จังหวัดพัทลุง และดำเนินการเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์การผลิตเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559
ค่าใช้จ่าย : 55,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|250,000|39,000|211,00020176161124521.pdf2018491459291.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2643]   วันที่รายงาน  [30/9/2560]

กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาการผลิตแป้งสาคู ขนมจากแป้งสาคู และแป้งโดว์ ให้กับนักเรียนและคณะครู โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยหมู่บ้านแป้งสาคู

จากการประเมินด้านวิทยากร/กิจกรรม ด้านสถานที่ /ระยะเวลา ของกิจกรรม ด้านความรู้ความเข้าใจและด้านการนำความรู้ไปใช้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.44 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมาก 

โดยทางผู้จัดกิจกรรมจะดำเนินการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป


ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้
1. อยากให้วิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนอีกในครั้งต่อไป
2. ควรมีเอกสารประกอบการอบรม (ใบความรู้) ให้แก่นักเรียน ครู/อาจารย์
3. อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร(ทำขนม) ไม่พร้อม
4. อยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้บ่อย ๆ
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 18,000
จำนวนผู้รับบริการ : 56
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2644]   วันที่รายงาน  [30/9/2560]

กิจกรรมถ่าทอดภูมิปัญญาการผลิตแป้งสาคู และขนมจากแป้งสาคูให้แก่ประชาชน ในชุมชนใกล้เคียง ณ โรงงานผลิตแป้งสาคู บ้านสากเหล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ความพึงพอใจด้านวิทยากร/กิจกรรม ด้านสถานที่ /ระยะเวลา ของกิจกรรม ด้านความรู้ความเข้าใจและด้านการนำความรู้ไปใช้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 คิดเป็นร้อยละ 82.59 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมาก 

ค่าใช้จ่าย : 21,000
จำนวนผู้รับบริการ : 27
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง issarapun@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates