หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตถ่านจากเตาคุณภาพสูง บ้านเขาน้อย

ชุมชนบ้านเขาน้อย หมู่ 5 ต.ดงประดำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558298,100|281,600|281,600|ใช้หมด2015721014261.pdf201511121357191.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1252]   วันที่รายงาน  [1/7/2558]

1. ทำการออกแบบและสร้างเตาเผาถ่านคุณภาพสูง (เตาอิวาเตะ)
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเผาถ่านจากเตาเผาถ่านคุณภาพสูง (เตาอิวาเตะ) วันที่ 11 - 18 มิถุนายน 2558
3. อยู่ระหว่างทำการทดสอบคุณภาพถ่านและเตาเผาถ่านคุณภาพสูง
ภาพกิจกรรม ขั้นตอนที่ 1 ปั่นดินให้ละเอียด


 

 


 

ขั้นที่ 2 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับก่อสร้างเตา


 


 


 


 

ขั้นตอนที่ 3 ปรับพื้นที่และทำฐานล่าง


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

ขั้นที่ 4 วางโครงสร้างเตา


 


 


 


 


 


 


ขั้นตอนที่ 5 สร้างเตา

 

ขั้นตอนที่ 6 เผาไม้เพื่อไล่ความชื้นภายในเตา

ขั้นตอนที่ 6 เก็บรายละเอียดและตรวจสอบรอยแตกร้าวก่อนทำหลังคาเตา

ขั้นตอนที่ 7 ทำหลังคาเตา


 

ค่าใช้จ่าย : 180,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1402]   วันที่รายงาน  [28/9/2558]

ผลการดำเนินงาน
1. ทดสอบคุณภาพถ่านและเตาเผาถ่าน
  วัสดุและอุปกรณ์                  

1.       ผงถ่านอัดแท่ง  
2.       เตาเผาควบคุมอุณหภูมิ
3.       เครื่องดูดความชื้น
4.       เครื่อง Bomb Calorimeter
5.       ถ้วยทนไฟ
6.       ถุงมือทนความร้อน
7.       คีมจับของร้อน

ค่าใช้จ่าย : 101,600
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559300,000|250,000|250,000|ใช้หมด20169221644581.pdf20161221043341.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1733]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

1. ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากถ่านและน้ำส้มควันไม้ เช่น ถ่านใจดำ ถ่านใจดี แชมพูอาบน้ำสุนัข แชมพูสระผม สบู่เหลว

                                 

2. อยู่ในระหว่างการพัฒนาแบรนด์ ของชุมชน

ค่าใช้จ่าย : 150,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2017]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

ถ่ายทอดการทำผลิตภัณฑ์จากถ่านและน้ำส้มควันไม้

    ผลิตภัณฑ์ที่ได้ ได้แก่ แชมพู สบู่เหลว สบู่ก้อน น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน

     

    

    

ค่าใช้จ่าย : 65,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2021]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

จัดประชุมสมาชิกในกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาแบรนด์สินค้าของชุมชน ได้แก่ ชื่อสินค้า บรรจุภัณฑ์ ราคาสินค้า

และจุดจำหน่ายสินค้า จากการประชุมได้มติการประชุม ดังนี้

1. ชื่อสินค้า "Green Society"

2. ราคาสินค้า 

    - แชมพู จำหน่ายขวดละ 70 บาท

   - สบู่เหลว จำหน่ายขวดละ 70 บาท

   - สบู่ก้อน จำหน่ายก้อนละ 50 บาท

   - น้ำยาล้างจาน จำหน่ายขวดละ 65 บาท

   - น้ำยาถูพื้น จำหน่ายขวดละ 80 บาท

3. บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า

       

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2025]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

ติดตามผลการดำเนินโครงการหลังจากถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนไปแล้ว 1 เดือน และ 3 เดือน

พบว่าสมาชิกในกลุ่ม มีการรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้า และผลิตสินค้าเพื่อนำมาทดลองใช้และจำหน่ายภายในชุมชน

ดดยมีการนำสินค้าไปทดลองวางจำหน่ายที่ร้านค้าภายในชุมชน

     

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2027]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินโครงการ  ผลที่ได้จากการดำเนินงาน มีปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข และการขยายผลโครงการ และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง pisitm@nu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates