หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส และปลาร้าผงอบแห้ง

158 หมู่ที่ 4 ถ.อรุณประเสริฐ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558300,000|300,000|274,004|25,9962015116927131.pdf2015116924271.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1237]   วันที่รายงาน  [3/6/2558]

ครั้งที่ 1 วันที่ 1-4 เมษายน พ.ศ. 2558
- สำรวจพื้นที่ที่ทำการจัดอบรม ณ. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร โดยมี นางจิตตา สาตร์เพ็ชร์ นางสาวมนัสนันท์ ไชยกมล และนางสาวมยุรา ล้านไชย สำรวจพื้นที่ก่อนลงปฏิบัติงาน
- ปรึกษานักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร คุณผกาทิพย์ อินทรทรัพย์ เพื่อที่จะนำโครงการแม่ข่ายฯ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส และปลาร้าผงอบแห้ง" เผยแพร่ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน เพื่อนำไปเป็นรายได้เสริม


ค่าใช้จ่าย : 33,350
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1238]   วันที่รายงาน  [3/6/2558]

ครั้งที่ 2 วันที่ 26-30 เมษายน พ.ศ.2558
- จัดระดมความคิดเห็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส และปลาร้าผงอบแห้ง" ณ. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร


ค่าใช้จ่าย : 73,134
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : - อาคารการผลิต
ปกติทำการผลิตไข่มดแดงอัดกระป๋อง และเห็ดกระป๋อง ถ้าเพิ่มการผลิตน้ำปลาร้าปรุงรส และปลาร้าผงอบแห้ง อาจก่อให้เกิดกลิ่น การปนเปื้อนได้ โดยเฉพาะแมลงวันเป็นตัวนำพาเชื้อโรค
แนวทางแก้ไข : ควรแยกไลน์การผลิตออกจากกัน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1239]   วันที่รายงาน  [3/6/2558]

ครั้งที่ 3 วันที่ 18-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแม่ข่ายฯ "โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส และปลาร้าผงอบแห้ง" โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ดังนี้ 1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดย ดร. พัชรา มณีสินธุ์ นักวิจัยอาวุโส วว. 2. เจาะประเด็นข้อกำหนด GMP  โดยเภสัชกรชำนาญการนายประเสริฐ ชุษณะวัคคีย์ 3. การตลาดและการขนส่ง โดย นางสาวมนัสนันท์ ไทยกมล เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจกองการตลาด วว. 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำปลาร้าปรุงรส และปลาร้าผงอบแห้ง โดย นางอรุณี พรหมสุข และนางจิตตา สารต์เพ็ชร์ นักวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร วว. ณง โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดอบรม เช่น การทำป้ายหมู่บ้านโครงการแม่ข่ายฯ ป้ายไวนิล ค่าเสื้อเอี๊ยม-หมวก ค่าบรรจุภัณฑืในการใส่น้ำปลาร้าปรุงรส และอื่นๆ

ค่าใช้จ่าย : 134,120
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1400]   วันที่รายงาน  [28/9/2558]

วันที่ 9-11 ส.ค. 2558
- เข้าร่วมโครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดย สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 28-30 ต.ค. 2558
- จัดการประเมินสถานการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558

ค่าใช้จ่าย : 33,400
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559300,000|250,000|151,060|98,940201647101761.pdf201610101348121.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1635]   วันที่รายงาน  [2/8/2559]

- ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในเรื่องวัตถุดิบ

- เตรียมความพร้อมในการจัดอบรม วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เพราะตรงกับช่วงฤดูฝนหาวัตถุดิบได้ง่าย

ค่าใช้จ่าย : 26,090
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ขาดแคลนวัตถุดิบในช่วงฤดูร้อนหรือหน้าแล้ง
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1958]   วันที่รายงาน  [26/9/2559]

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแม่ข่าย "หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส และปลาร้าผงอบแห้ง"

     หัวข้อที่ทำการอบรม ได้แก่

1. เจาะประเด็นข้อกำหนด GMP โดย ดร. นารีเทพ เกษแดงสกลวุฒิ (นักวิจัย วว.)

2. สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน โดย ดร. เทพวิฑูรย์ ทองศรี (นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ วศ.)

3. การตลาดและการขนส่ง โดย นางสาวมนัสนันท์ ไทยกมล (เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ วว.)

4. ประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงาน โดย คุณอรุณ พรหมสุข (ประธานกลุ่มแม่บ้านหนองแฝก)

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำน้ำปลาร้าปรุงรส" โดย ทีมงานนักวิจัย วว. และ อาจารย์อรุณี พรหมสุข

* ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 

- ค่าดำเนินการจัดอบรม ณ. วัดดอนกลอย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร งบประมาณที่ใช้ 62,665 บาท

- ค่าส่งตัวอย่างน้ำปลาร้าปรุงรส ตรวจสอบวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ณ. บริษัท ห้องปฎิบัติกลาง (ประเทศไทย) จำกัด งบประมาณ 12,305 บาท

- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ, สติ๊กเกอร์น้ำปลาร้าปรุงรส และถุงบรรจุสูญญากาศ งบประมาณที่ใช้ 50,000 บาท

ค่าใช้จ่าย : 124,970
จำนวนผู้รับบริการ : 61
ปัญหาอุปสรรค : - สถานที่ผลิตน้ำปลาร้าควรมีบริเวณในการผลิตค่อนข้างกว้าง และแยกออกจากส่วนผลิตอื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนข้าม
แนวทางแก้ไข : - ดำเนินการจัดทำ 5 ส. ในการจัดเก็บอุปกรณ์ให้มีความระเบียบเรียบร้อย
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|250,000|156,292|93,70820174301746381.pdf20171111333491.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2428]   วันที่รายงาน  [11/8/2560]

ลงพื้นที่ในประชุมชี้แจงโครงการแม่ข่าย : โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส และปลาร้าผงอบแห้ง
- นางจิตตา หัวหน้าโครงการ ชี้แจงงบประมาณโครงการการดำเนินงานปี ๒๕๖๐ การดำเนินงานในปีนี้ประกอบด้วยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้
- น้ำปลาร้าปรุงรส
- ปลาร้าผงอบแห้ง
- นายสมบัติ ตัวแทนพัฒนาชุมชนจังหวัดกล่าวรายงานนโยบายที่จะพัฒนาจังหวัดยโสธรในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ การลดสารเคมีเมืองวิธีอีสาน
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
- ผ้าพื้นเมือง
- ปลาส้ม
นอกจากนั้นยังให้ วว. เข้าร่วมการแนะนำโครงการโอทอป
และมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 24 คน 

ค่าใช้จ่าย : 45,732
จำนวนผู้รับบริการ : 24
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2429]   วันที่รายงาน  [11/8/2560]

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแม่ข่าย "หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส และปลาร้าผงอบแห้ง"
     หัวข้อที่ทำการอบรม ได้แก่
1. แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (GMP) โดย เภสัชกรหญิงจิตทิพย์ ชนาเทพาพร
2. การตลาดและการขนส่ง โดย นางสาวมนัสนันท์ ไทยกมล (เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ วว.)
3. ประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงาน โดย คุณอรุณ พรหมสุข (ประธานกลุ่มแม่บ้านหนองแฝก)
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำน้ำปลาร้าปรุงรส และปลาร้าผงอบแห้ง" โดย ทีมงานนักวิจัย วว. และ อาจารย์อรุณี พรหมสุข
* ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานครั้งนี้ แบ่งออกเป็น
- ค่าดำเนินการจัดอบรม ณ โรงเรียนผือฮีนาลานาจาน ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร งบประมาณที่ใช้ 60,560 บาท
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ, สติ๊กเกอร์น้ำปลาร้าปรุงรส ปลาร้าผงอบแห้ง และถุงบรรจุสูญญากาศ งบประมาณที่ใช้ 50,000 บาท 

ค่าใช้จ่าย : 110,560
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ผู้ประกอบการยังไม่มีโรงเรือนหรือสถานประกอบการเป็นกิจลักษณะ
แนวทางแก้ไข : สร้างโรงเรือนหรือสถานประกอบการ
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง chitta@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates