หมู่บ้านเห็ดตับเต่าสามเรือน

ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558200,000|200,000|73,500|126,5002015511845461.pdf201622171111.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1204]   วันที่รายงาน  [2/4/2558]


ขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณ


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1321]   วันที่รายงาน  [7/7/2558]


ระบุผลการดำเนินงานวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ และทบทวนแผนการปฏิบัติงาน ทำความเข้าใจร่วมกับชุมชนเป้าหมาย แจ้งรายละเอียดผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 


ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1447]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]


วันที่-เดือน-ปี    26-27 กันยายน 558                           เวลา    09:00 – 16.30 น. การฝึกอบรมการเพาะเห็ดตีนแรด วันที่ 26 กันยายน 2558 โดยช่วงเวลา 09:00 - 09:45น.การดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมการเพาะเห็ดตีนแรด  ลงทะเบียน ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้าน และเปิดการอบรมโดย นายศุภฤกษ์ กลั่นเกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน- เริ่มการบรรยายประกอบสื่อวีดีทัศน์ ในหัวข้อ “การเพาะเห็ดตีนแรด” วิทยากรโดย รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ด การทำอาหารวุ้นเลี้ยงเชื้อ จนถึงเวลา 12:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน -ช่วงบ่ายก็ฝึกปฏิบัติ  “การเพาะเห็ดตีนแรด” (ทำก้อนเชื้อ) วิทยากรโดย รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี และ นายสมคิด พิณสามสาย เริ่มตั้งแต่การผสมสูตรวัสดุหลักที่ใช้เพาะ โดยมี ขี้เลื่อย รำละเอียด ปูนขาวและ น้ำ ผสมใน   อัตราส่วนที่เหมาะสม สอนวิธีการดูว่าใช้ได้หรือยัง โดยการบีบดูความชื้นว่ามีน้ำซึมออกมาหรือไม่ หลังจากการผสมเชื้อเสร็จแล้วก็เริ่มบรรจุใส่ถุง และจำลองการนึ่งก้อนเชื้อในถังขนาด 200 ลิตร- หลังจากการฝึกปฏิบัติ “ การเพาะเห็ดตีนแรด” เรียบร้อยแล้ว ก็เปิดโอกาสให้เกษตรกรซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเพาะเห็ดตีนแรด - ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 41 คนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  วันที่ 27 กันยายน 2558  ช่วงเช้าเวลา 09:00 – 09.45 น.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การทำหัวเชื้อเห็ดตีนแรด” ได้เปิดลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมวันที่สอง และทำการเปิดการอบรม เปิดการอบรมโดย นายศุภฤกษ์ กลั่นเกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน- เริ่มการฟังบรรยาย ประกอบสื่อวีดีทัศน์ ในหัวข้อ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ และการทำเชื้อเห็ดในข้าวฟ่าง และให้ความรู้และวิธีการใช้หม้อนึ่งความดัน วิทยากรโดย รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี - ช่วงบ่าย สาธิตการทำหัวเชื้อเห็ดตีนแรด วิทยากรโดย รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี และนายสมคิด พิณสามสาย และให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติ การเตรียมข้าวฟ่าง การแยกเชื้อบริสุทธิ์ และการทำหัวเชื้อเห็ดใน

   ข้าวฟ่าง โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 5  กลุ่ม จำนวน 41 คน 

ค่าใช้จ่าย : 63,500
จำนวนผู้รับบริการ : 41
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|250,000|274,000|-24,00020174301717491.pdf201711221657391.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2350]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

มีการประชุมชี้แจงโครงการตามแผนการดำเนินงาน 1 ครั้ง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2351]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 12,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2352]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

ประชุมชี้แจ้งรายระเอียดโครงการปีที่ 2 ที่ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา หัวข้อกิจกรรมที่ดำเนินในปีที่ 2

1. การฝึกอบรมมและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบผสมผสานร่วมกับเกษตรกรจำนวน 2 ครั้ง

2. ฝึกอบรมการแปรรูปจากเห็ด จำนวน 2 ครั้ง

3. ศึกษาดูงาน

4. ถ่ายเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2474]   วันที่รายงาน  [15/9/2560]

วันที่ 22 กรกฎาคม 2560  ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
หมู่ที่ 5 ต.สามเรือน อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา โดยช่วงเวลา
09:00 – 09:45 น. ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก ต่อมาเริ่มการบรรยายทบทวนขั้นตอนการเพาะเห็ดตีนแรด โดย รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี โดยมีเนื้อหาของขั้นตอนการเพาะเห็ดตีนแรด จนถึงเวลา 12:00 น. พักรับประทานอาหาร

             - หลังรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วนั้น ช่วงบ่ายจะเป็นการทบทวน ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการเพาะเห็ดตีนแรด เริ่มจากการทำหัวเชื้อเห็ด โดย รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี และให้เกษตรฝึกปฏิบัติ การเตรียมข้าวฟ่าง การแยกเชื้อบริสุทธิ์ และการทำหัวเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่าง

- หลังจากทำหัวเชื้อเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนของการทำก้อนเชื้อ
มีส่วนผสมวัสดุหลักที่ใช้ในการเพาะเชื้อเห็ดตีนแรด
สูตรที่ใช้ ขี้เลื่อย รำละเอียด ข้าวโพดป่น ปูนขาว
ในอัตราส่วน 100:5:0.5:0.5:10 และน้ำ 70-75% ผสมให้เข้ากัน จะสังเกตได้จากการบีบดูความชื้นว่ามีน้ำออกมาหรือไม่ หลังจากผสมวัสดุต่างๆเสร็จแล้วจึ่งเริ่มบรรจุใส่ถุง และจำลองก้อนเชื้อที่นึ่งฆ่าเชื้อเสร็จแล้วนำออกมาเป็นตัวอย่างให้ดูพอสังเขป

การฝึกอบรมทบทวนขั้นตอนการเพาะเห็ดตีนแรด 23 กรกฎาคม 2560 ช่วงเช้าเวลา 09:00 – 09:45 น. ได้เปิดให้ทำการลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมครั้งที่ 2 และทำการเปิดการอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการเตรียมตัวเป็นวิทยากรที่ดี” จนถึงเวลา 12:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

- หลังจากการฝึกอบรม “เทคนิคการเตรียมตัวเป็นวิทยากรที่ดี” เรียบร้อยแล้ว ในช่วงบ่ายจะให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม จึงมีการฝึกให้ชาวบ้านเป็นวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นวิทยากรที่ดี เมื่อมีนักท้องเที่ยวเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่จะได้นำเทคนิคการพูดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

หลังจากฝึกเทคนิคการเตรียมตัวเป็นวิทยากรที่ดี เสร็จเรียบร้อยแล้ว รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
ได้มอบก้อนเชื้อเห็ดตีนแรดให้กับเกษตรกรและชาวบ้าน เพื่อนำไปทดลองเพาะเห็ดตีนแรดที่บ้านของตนเอง

 

 


 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 38
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2475]   วันที่รายงาน  [15/9/2560]

         การฝึกอบรมเชิงทฤษฏี “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด” 7 สิงหาคม 2560 เวลา 9:00-09:45 น. ได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมครั้งที่ 3 และทำการเปิดการอบรม จนถึงเวลา 16:30 น. โดย ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล และอาจารย์ วชิรญา เหลียวตระกูล

        หลังจากฝึกอบรมเชิงทฤษฏี “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและผลิตภัณฑ์เห็ด”เรียบร้อยแล้ว วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 – 09:45 น. เปิดลงทะเบียนเข้าฝึกอบรม ช่วงเช้า ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการแปรรูป ได้มีการบรรยายถึงวิธีการขั้นตอนต่างๆของผลิตภัณฑ์ เช่น ซาลาเปาไส้หมูเห็ดตับเต่า กะหรี่ปั๊บไส้ไก่เห็ดตับเต่า ให้กับกลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านได้เข้าใจถึงกรรมวิธีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด โดย ดร. วิจิตรา เหลียวตระกู จนถึงเวลา 12:00 น. พักรับประทานอาหาร

        ช่วงบ่าย “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด” ซาลาเปาไส้หมูเห็ดตับเต่า กะหรี่ปั๊บไส้ไก่เห็ดตับเต่า โดย อาจารย์ วชิรญา เหลียวตระกูล จนถึงเวลา 16:30 น. และได้ปิดการอบรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและผลิตภัณฑ์เห็ด”

        

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 38
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2476]   วันที่รายงาน  [15/9/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต.การศึกษาดูงาน ระบบการผลิตเห็ด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดตีนแรด และแปลงผักปลอดสารพิษ
การศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการจัดการระบบการผลิตในแปลงของตนเอง และเข้าถึงประโยชน์ของการร่วมกลุ่มของการผลิตในชุมชน โดยได้จัดการศึกษาดูงาน 2 แห่ง คือ
1. มหาชัยฟาร์มเห็ด ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
มหาชัยฟาร์มเห็ด ดำเนินการโดย คุณ ธิติวัฒน์ สิริภาสคงพัฒน์ จากเดิมคุณ ธิติวัฒน์ ได้ทำธุรกิจด้าน IT จึงเล็งเห็นความมั่นคงในเรื่องการเกษตร จึงผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรในด้านการเพาะเห็ด เนื่องจากว่า ทำง่ายได้กำไรเร็ว และในจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ดินเค็ม ไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้
จึงมองเห็นว่า ในพื้นที่มีความชื้นสูง กับดินที่มีความเค็มเล็กน้อยเห็ดจะชอบ จึงตัดสินใจทำธุรกิจฟาร์มเห็ด
คุณ ธิติวัฒน์ ยังกล่าวว่า เมื่อตอนเริ่มทำฟาร์มเห็ด ทางฟาร์มได้เพาะเห็ดที่เป็นพื้นฐานก่อน คือ เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดหูหนู แต่เมื่อเริ่มทำผลิตเยอะขึ้นได้เงินน้อย จึงเปลี่ยนระบบการผลิตเห็ดใหม่
เริ่มจากหาตลาดก่อน และทำอย่างไรให้เห็ดมีจุดเด่น และจำหน่ายในราคาที่เราสามารถกำหนดได้ 
จึงเป็นจุดเปลี่ยนในการผลิตเห็ดที่ตลาดต้องการและพันธุ์เห็ดหลักๆ ของมหาชัยฟาร์มเห็ด ได้แก่
เห็ดมิลค์กี้ หรือ เห็ดตีนแรด เป็นสายพันธุ์ของฟิลิปปินส์ จุดเด่นของเห็ดชนิดนี้คือ ความขาว ดอกใหญ่ สวย รสชาติดี ราคาผลตอบแทนสูง
ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

2. บ้านสวนผัก ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
บ้านสวนผัก ออร์แกนิค ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดย คุณบุญศรี รักขยัน
 

ค่าใช้จ่าย : 70,000
จำนวนผู้รับบริการ : 38
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2477]   วันที่รายงาน  [15/9/2560]

 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและผลิตภัณฑ์เห็ด ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลสามเรือน อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 38
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2478]   วันที่รายงาน  [15/9/2560]

ผู้ดำเนินงานได้ดำเนินโครงการตามรายละเอียดของโครงการ เป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากการเข้าประชุมชี้แจง โครงการก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม เริ่มจากทบทวนขั้นตอนการเพาะเห็ดตีนแรด
หรือเห็ดตับเต่าขาว จนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดซึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีเกษตรกรรายเก่า จำนวน 11 คน และเกษตรกรรายใหม่ จำนวน 20 คน ผลิตภัณฑ์ที่นำมาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได้ลองแปรรูปนั้น ได้แก่ ซาลาเปา ไส้หมูเห็ดตับเต่า กะหรี่ปั๊บ ไส้ไก่เห็ดตับเต่า

ดังนั้น โครงการในปีที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด จึงเป็นที่สนใจเป็นอย่างมาก นอกจากเกษตรกรจะสามารถนำเห็ดที่มีอยู่ในท้องถิ่นไปแปรรูปได้แล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ดตับเต่าดำ เห็ดตับเต่าขาว หรือเห็ดตีนแรดได้อีกทางเลือกหนึ่ง จากการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์รายบุคคล เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติจริงและใช้ประโยชน์ได้ 100 เปอร์เซ็นต์

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 38
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2479]   วันที่รายงาน  [15/9/2560]

การติดตามผละการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

ค่าใช้จ่าย : 12,000
จำนวนผู้รับบริการ : 38
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2561250,000|236,000|252,000|-16,0002018221056521.pdf201810311538491.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2682]   วันที่รายงาน  [3/4/2561]

ผู้รับผิดชอบโครงการลงพื้นที่หารือร่วมกับเกษตรกรเห็ดตับเต่า ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ถึงแนวทางการดำเนินโครงการในปีที่ 3 งบประมาณ 2561 ลงพื้นที่ วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 5

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2802]   วันที่รายงาน  [2/7/2561]

ประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานฝึกอบรมในปีที่ 3 (2561)

(โดย รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี  ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อ.วชิรญา  เหลียวตระกูล และ ผศ. สุวันชัย สินโพธิ์)

ณ บริเวณศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ 5  ต. สามเรือน อ. บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ค่าใช้จ่าย : 21,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2803]   วันที่รายงาน  [2/7/2561]

ทบทวนแผนการปฏิบัติงานของปีที่ 1 และปีที่ 2

โดย รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ อ.วชิรญา  เหลียวตระกูล

      - ทบทวนขั้นตอนการเพาะเห็ดตีนแรดและการเปิดดอก

      - ทบทวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดตีนแรด

ณ บริเวณศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ 5  ต. สามเรือน อ. บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ค่าใช้จ่าย : 43,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2829]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

อบรมการควบคุมคุณภาพ การผลิตผลิตภัณฑ์ และโรงอบ 
(โดย รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อ.วชิรญา  เหลียวตระกูล และ ผศ. สุวันชัย สินโพธิ์)

-          การเพาะเห็ดตีนแรด

-          แปลงเรียนรู้และสาธิตการผลิตเห็ด

-          ผลิตภัณฑ์เห็ด การแปรรูป

-          การสร้างโรงอบเห็ด 

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2830]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี 
กิจกรรม
    - การเพาะเห็ดตีนแรด
    - แปลงเรียนรู้และสาธิตการผลิตเห็ด

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2831]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

(โดย รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อ.วชิรญา  เหลียวตระกูล และ ผศ. สุวันชัย สินโพธิ์)
      กิจกรรม
            - ศึกษาดูงานการแปรรูปและโรงอบ

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2832]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

ผศ. สุวันชัย สินโพธิ์

กิจกรรม 
     - อบรมการควบคุมคุณภาพ การผลิตผลิตภัณฑ์ และการสร้างโรงอบเห็ด 

ค่าใช้จ่าย : 43,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2833]   วันที่รายงาน  [4/7/2561]

โดย รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อ.วชิรญา  เหลียวตระกูล และ ผศ. สุวันชัย สินโพธิ์
    กิจกรรม การติดตามประเมินผลและทำรายงาน
 

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=3022]   วันที่รายงาน  [30/9/2561]

ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการดำเนินโครงการ พร้อมส่งมอบ โรงอบ และโรงเพาะเห็ดให้ชุมชน และ ทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 31
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง d_raweewon@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates