หมู่บ้านข้าวนาโยน พริกปลอดสารพิษ

บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 7

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558230,000|230,000|230,000|ใช้หมด2015511436271.pdf201511121348371.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1337]   วันที่รายงาน  [16/7/2558]
ไตรมาส 3
ผลการดำเนินโครงการมีดังนี้
2.1 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำกับดักสารล่อแมลงวันพริก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยากรโดย ผศ.เผดิมศิลป์ รามศิริ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 12 คน
2.2 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับการปลูกข้าวนาโยน โดยให้เกษตรกรเก็บตัวอย่างพื้นที่นาที่เข้าร่วมโครงการมาตรวจวิเคราะ ห์ธาตุอาหารในดิน วิทยากรโดย ผศ. ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 48 คน อบรมในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2558 2.3.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะกล้าข้าวและการทำปุ๋ยน้ำหมักสำหรับนาข้าว วิทยากรโดย ผศ. ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 28 คน อบรมในระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558
2.4 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การโยนกล้าข้าวและพิธีเปิดหมู่บ้านข้าวนาโยน พริกปลอดสารพิษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร รัตนาพันธุ์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโ นโลยี ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านป่าเหียง จัดพิธีเปิด “หมู่บ้านข้าวนาโยน พริกปลอดสารพิษ” ณ บ้านป่าเหียง ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในวันที่4-5 มิถุนายน 2558 โดยมีนายอำเภอปัว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ หน้า 2 เกษตรกรบ้านป่าเหียง และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกันโยนกล้าในแปลงสาธิตการทำข้า วนาโยน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 89 คน
2.5 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการศัตรูข้าวนาโยนและอบรมหลักสูตรการจั ดการดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน วิทยากรโดยผศ.เผดิมศิลป์ รามศิริและผศ. ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ อบรมในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 26 คน
ค่าใช้จ่าย : 205,000
จำนวนผู้รับบริการ : 203
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1426]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]


ระบุผลการดำเนินงาน1.จัดอบรมหลักสูตรการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์   โดยอาจารย์มงคล  พุทธวงศ์ ในการอบรมครั้งนี้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปคัดเลือกการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็กพันธุ์พริกเพื่อใช้ในฤดูการต่อไป       อบรมในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558 มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 คน 


ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559240,000|240,000|213,760|26,240201644942561.pdf2017141142281.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1748]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

ระบุ : หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับการปลูกข้าวนาโยน โดยให้เกษตรกรเก็บตัวอย่างพื้นที่นาที่เข้าร่วมโครงการมาตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินทั้งสมาชิกรายเก่าและรายใหม่ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ทิมขำ  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำตัวอย่างดินจากนาที่เข้าร่วมโครงการทำข้าวนาโยนมาวิเคราะห์เพื่อตรวจหาธาตุอาหารและเป็นแนวทางในการใส่ปุ๋ยให้กับนาข้าวเป็นการประหยัดต้นทุนการใช้ปุ๋ยในนาข้าว  

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1749]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

ระบุ : หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงดินโดยการปลูกปอเทืองและวิธีการเพาะปลูก/เตรียมดิน ข้าวนาโยน  วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  รัตนาพันธุ์  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านข้าวนาโยนเข้ารับการอบรมการปรับปรุงดินโดยรับเมล็ดปอเทืองไปหว่างในพื้นที่นาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำนาโยน และวิธีการเพาะกล้าข้าวนาโยน  เกษตรกรร่วมกันทำปุ๋ยน้ำหมักเพื่อใช้ในนาโยนโดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น เช่น มะละกอ ผักทอง แตง และผักผลไม้ที่เหลือจากการเกษตร 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1750]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

ระบุ : หลักสูตรจัดฝึกการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี    วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผดิมศิลป์ รามศิริ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เกษตรกรได้รับความรู้การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี  ได้ฝึกหัดทำเชือบิวเวอเรียใช้ในแปลงนาข้าวนาโยน  จากการอบรมในครั้งนี้เกษตรกรในหมู่ได้จัดทำห้องผลิตเชื้อบิวเวอเรียเพื่อบริการให้กับสมาชิกได้นำไปใช้ในการกำจัดศัตรูพืชในแปลงเกษตรในหมู่บ้าน 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1751]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

ระบุ : นำสมาชิกกลุ่มหมู่บ้านป่าเหียงศึกษาดูงาน “หมู่บ้านบิวเวอเรีย” บ้านนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชทางชีววิธี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเกษตรกรในหมู่บ้านบิวเวอเรียที่มีความสำเร็จจากการใช้งานเชื้อราบิวเวอเรียในการทำการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรบ้านป่าเหียงมีความเชื่อมั่นในการใช้จุลินทรีย์ในการควบคุมโรคและแมลงในนาข้าวมากขึ้น วันที่สองนำเกษตรบ้านป่าเหียงศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดพิษณุโลก เกษตรกรได้เข้าศึกษาดูงานการผลิตและการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการควบคุมพืช รวมทั้งการใช้พืชที่มีคุณสมบัติควบคุมพืช  หลังจากได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้แล้วเกษตรกรเข้าใจในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชทางชีววิธี ซึ่งทำให้เกษตรกรเชื่อมั่นในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

          ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีเกษตรเข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 15 คน ศึกษาดูงานในระหว่างวันที่25-27 เมษายน 2559

ค่าใช้จ่าย : 213,760
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง s_rattanapant@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates