หมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์ ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

ต.บ้านนา ต.บึงบัว ต.หนองหลุม และต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558440,000|290,000|70,000|220,0002015224148381.pdf20163281126301.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1263]   วันที่รายงาน  [2/7/2558]

1 ร่วมพิธีลงกล้าแปลงนาข้าวอินทรีย์เกษตรกรวชิรบารมี ณหมู่ 9บ้านยางโทน ความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ เจ้าหน้ที่ภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น เกษตรกร วันที่ 14 ตุลาคม 2557
2 การประชุมร่วมระหว่างนักวิชาการ เจ้าหน้ที่ภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น เกษตรกร เพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ ณ ห้องประชุมฟาร์มเห็ดเพชรพิจิตร วันที่14 ตุลาคม 2557  
3 ประชุมร่วมกลุ่มนาข้าวอินทรีย์เกษตรกรวชิรบารมี ณ โรงพยาบาลวชิรบารมี วันที่ 17 มีนาคม 2558
4 การเตรียมพื้นที่ปลูกผักปลอดสารหมู่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

 วันที่ 17 มีนาคม 2558
5 การประชุมเพื่อติดตามผลและวางแผนการดำเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ ณ ห้องประชุมฟาร์มเห็ดเพชรพิจิตร วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
6 สาธิตและสนับสนุนการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากฟางข้าว มูลสัตว์และก้อนเห็ดฟาง ณ ฟาร์มเห็ดเพชรพิจิตร วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการเพื่อวางแผนดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการ และมอบเอกสาร หนังสือสมุนไพรให้แก่โรงพยาบาลวชิรบารมี วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
8 บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมโครงการต้นแบบหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุมชนตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ ให้แก่อาสาสมัครหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อวทน.) วันที่ 21 พฤษภาคม 2558

ค่าใช้จ่าย : 70,000
จำนวนผู้รับบริการ : 41
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559445,000|230,000|210,000|20,00020169271542351.pdf20177201459371.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1744]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

1.การติดตามผลการโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-13.30 น.ณ ฟาร์มเห็ดเพชรพิจิตร หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 43 คน

ประเด็นการประชุมมีการติดตาม ความก้าวหน้าผลการดำเนินการของหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเกษตรกร นักวิชาการ ผู้นำท้องถิ่น ด้านการผลิตเกษตรปลอดสาร ข้อจำกัด ปัญหาและความต้องการ การวางแผนงานในอนาคต การสำรวจและติดตามพื้นที่จริง

  สรุปโครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-13.30 น.ณ ฟาร์มเห็ดเพชรพิจิตร หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา

อำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร

        การติดตามผลการโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559  มีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น 43 คน โดยจะมีการการประเมินผลออกเป็น 6 ตอน ได้แก่

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ

ตารางที่ 1

เพศ

จำนวน

ร้อยละ

ชาย

15

34.88

หญิง

28

65.12

รวม

43

100.00

 

 

จากตารางที่ 1  ร้อยละเฉลี่ยข้อมูลทั่วไป โครงการติดตามผล ประจำปี 2559  เป็นเพศชายร้อยละ 34.88 และ   เป็นเพศหญิงร้อยละ 65.12  จากผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 

2. สถานะ

ตารางที่ 2

สถานะผู้เข้าร่วม

จำนวน

ร้อยละ

ผู้บริหารหน่วยงาน

-

-

เจ้าหน้าที่หน่วยงาน

9

20.39

ประชาชนในพื้นที่

34

79.07

รวม

43

100.00

 

 

จากตารางที่ 2 ร้อยละเฉลี่ยข้อมูลทั่วไป   โครงการติดตามผล ประจำปี 2559 ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่ คิดเป็น ร้อยละ 79.07 จากผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

3. สังกัด

ตารางที่  3

สังกัดของผู้เข้าร่วม

จำนวน

ร้อยละ

โรงพยาบาลวชิรบารมี

3

6.98

สาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี

1

2.33

ตำบลบ้านนา

26

60.47

ตำบลบึงบัว

5

11.63

ตำบลวังโมกข์

2

4.65

ตำบลหนองหลุม

6

13.95

รวม

43

100.00

 

จากตารางที่ 3 ร้อยละเฉลี่ยข้อมูลทั่วไป   โครงการติดตามผล ประจำปี 2559 ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่สังกัดตำบลบ้านนาคิดเป็น ร้อยละ 64.47 รองมาสังกัดตำบลหนองหลุ่ม คิดเป็น ร้อยละ 13.95 จากผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการติดตามผลการสร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการ

ตารางที่ 4 ร้อยละเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

ข้อคำถาม

 

S.D.

ระดับ

ความคิดเห็น

1) ด้านการจัดโครงการ

1.กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความน่าสนใจ ตรงกับความต้องการของท่าน

4.47

0.52

มาก

2.ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ

4.27

0.70

มาก

2) ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร

1.สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม

4.26

0.70

มาก

2.ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

4.49

0.52

มาก

3.ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม

4.27

0.70

มาก

4.อาหาร มีความเหมาะสม

4.20

0.68

มาก

3) ประโยชน์ที่ได้รับ

1.ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

4.45

0.64

มาก

2.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

4.47

0.74

มาก

3.สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้

4.60

0.63

มาก

รวม

4.39

0.65

มาก

 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการติดตามผลในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (= 4.39, S.D =0.65) และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ (= 4.60, S.D = 0.63)   

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

หัวข้อ                                           จำนวน                         ร้อยละ

พอใจ                                              43                            100.0

                             ไม่พึงพอใจควรปรับปรุง                          -                               -

รวม                                                43                            100.0

ตอนที่ 4 ความต้องการให้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นอีกหรือไม่

 

หัวข้อ                                           จำนวน                         ร้อยละ

ต้องการ                                           43                            100.0

                                                ไม่ต้องการ                                          -                               -

รวม                                                43                            100.0

 

           รูปกิจกรรมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมเพื่อติดตามผลและวางแผนการดำเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ ณ ห้องประชุมฟาร์มเห็ดเพชรพิจิตร หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร วันที่ 25 พฤษภาคม 2559

                                                

                                             

                                             

                                             

 

2.การติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-13.30 น.ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกมีผู้เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 34 คน

   ประเด็นการประชุมมีการติดตาม ความก้าวหน้าผลการดำเนินการของหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหมู่บ้านแม่ข่ายเดิม เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกับอำเภอวชิรบารมี ในการเตรียมพร้อมการผลิตผักปลอดสารเข้าสู่โรงคัดและบรรจุของตลาดในเครือเซ็นทรัล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเกษตรกร นักวิชาการ ผู้นำท้องถิ่น ด้านการผลิตเกษตรปลอดสาร ข้อจำกัด ปัญหาและความต้องการ การวางแผนงานในอนาคต การสำรวจและติดตามพื้นที่จริง

สรุปโครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมู่บานแม่ข่ายเดิม

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-13.30 น.ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

        การติดตามผลการโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559  มีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น 34 คน โดยจะมีการการประเมินผลออกเป็น 6 ตอน ได้แก่

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ

ตารางที่ 1

เพศ

จำนวน

ร้อยละ

ชาย

13

38.24

หญิง

21

61.76

รวม

34

100.00

 
จากตารางที่ 1  ร้อยละเฉลี่ยข้อมูลทั่วไป โครงการติดตามผล ประจำปี 2559  เป็นเพศชายร้อยละ 38.24 และ   เป็นเพศหญิงร้อยละ 61.76  จากผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

2. สถานะ

ตารางที่ 2

สถานะผู้เข้าร่วม

จำนวน

ร้อยละ

ผู้บริหารหน่วยงาน

-

-

เจ้าหน้าที่หน่วยงาน

2

5.88

ประชาชนในพื้นที่

32

94.12

รวม

34

100.00

 
จากตารางที่ 2 ร้อยละเฉลี่ยข้อมูลทั่วไป   โครงการติดตามผล ประจำปี 2559 ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่ คิดเป็น ร้อยละ 94.12 จากผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

3. สังกัด

ตารางที่  3

สังกัดของผู้เข้าร่วม

จำนวน

ร้อยละ

เทศบาลตำบลพันเสา

34

100.00

รวม

34

100.00

 
จากตารางที่ 3 ร้อยละเฉลี่ยข้อมูลทั่วไป   โครงการติดตามผล ประจำปี 2559 ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่สังกัดเทศบาลตำบลพันเสาคิดเป็น ร้อยละ 64.47  จากผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการติดตามผลการสร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการ

 

ตารางที่ 4 ร้อยละเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

ข้อคำถาม

 

S.D.

ระดับ

ความคิดเห็น

1) ด้านการจัดโครงการ

1.กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความน่าสนใจ ตรงกับความต้องการของท่าน

4.28

0.46

มาก

2.ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ

4.11

0.68

มาก

2) ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร

1.สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม

4.17

0.62

มาก

2.ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

4.06

0.73

มาก

3.ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม

3.94

0.64

มาก

4.อาหาร มีความเหมาะสม

4.11

0.47

มาก

3) ประโยชน์ที่ได้รับ

1.ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

4.17

0.38

มาก

2.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

4.17

0.62

มาก

3.สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้

3.89

0.47

มาก

รวม

4.10

0.56

มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการติดตามผลในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (= 4.10, S.D =0.56) และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ .กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความน่าสนใจ ตรงกับความต้องการของท่าน (= 4.28, S.D = 0.46)   

 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

หัวข้อ                                           จำนวน                         ร้อยละ

พอใจ                                              34                            100.0

                             ไม่พึงพอใจควรปรับปรุง                          -                               -

รวม                                                34                            100.0

 

ตอนที่ 4 ความต้องการให้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นอีกหรือไม่

หัวข้อ                                           จำนวน                         ร้อยละ

ต้องการ                                           34                            100.0

                                                 ไม่ต้องการ                                          -                               -

รวม                                                34                            100.0

 

ตอนที่ 5 ความต้องการที่ให้หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย ได้มีบทบาทร่วมในพื้นที่

ข้อเสนอแนะ

ความถี่

1. การอบรมเรื่องโรคของพืชผัก  วิธีการปลูกผักแต่ละชนิด

2

2. ต้องการให้คณะวิทยาศาสตร์เข้ามาติดตามดูแลเอาใจใส่ และมาให้ความรู้เพิ่มเติม

1

3. ต้องการความรู้เกี่ยวกับการทำสารชีวภัณฑ์ให้เกษตรกร และหัวเชื้อราขาว ราเขียว

1

4. ต้องการให้มาลงพื้นที่ดูเกษตรกรเพราะขุดแหล่งน้ำกักเก็บเพื่อการเกษตร

1

5. สนับสนุนหัวเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  บิวเวอร์เรีย  เชื้อจุลินทรีย์ ที่ใช้กำจัดแมลง

1

 

เสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ

ความถี่

1. เพื่อให้เห็นความเป็นไปได้และเพื่อเสริความมั่นใจกับเกษตรกรรายใหม่ที่จะดำเนินการ  อยากให้มีแปลงสาธิตหรือจัดเป็น 1 หมู่บ้าน 1 เกษตรกร ที่จะทำให้เกิดเห็นเป็นตัวอย่าง อย่างจริงจัง

1

 

 

 

รูป

 

กิจกรรมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมเพื่อติดตามผลและวางแผนการดำเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

                                              

                                              

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 77
ปัญหาอุปสรรค : การดำเนินงานระยะแรกของจะพบปัญหาเรื่องน้ำ เนื่องจากสภาพความแห้งแล้งที่รุนแรงทำให้บางพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม แต่เมื่อฝนเริ่มตกทำให้ดินมีความชื้นก็สามารถดำเนินการได้
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1745]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

ผศ.ดร.วิจิตร  อุดอ้าย ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้สนับสนุนมูลสัตว์เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักที่จะปลูกพืชปลอดสาร และวัสดุที่จำเป็นในการผลิตเกษตรปลอดสาร 

                                        
 
                                        
ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1746]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]
ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1747]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

การประชุมร่วมเพื่อวางแผนการผลิตเกษตรปลอดสารระหว่างเครือข่ายเกษตรกร อำเภอวชิรบารมีกับเกษตรกรพันเสา             เพื่อนำผลผลิตส่งตลาดมายชอยด์ (my choice) ในเครือท๊อปซุปเปอร์มาร์เก๊ต  วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30-15.30 น.   ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  มีผู้เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 24 คน การศึกษากระบวนการคัด แยก การล้าง การบรรจุ การจัดเก็บและการขนส่ง  โรงคัดผัก การดูแปลงปลูกผักต้นแบบของตำบลพันเสา

รูปกิจกรรมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การประชุมเพื่อติดตามผลและวางแผนการดำเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 21 กรกฎภาคม 2559

                                              

                                                    

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 24
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2075]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

1. ประชุมเครือข่ายเกษตรกรวชิรบารมีกับชุมชนพันเสาโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559   วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพันเสา และแปลงผัก หมู่ที่ 3 ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวนผู้รับบริการ 30 ราย

2. การประชุมร่วมตัวแทนเครือเซนทรัล ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรพันเสา วชิรบารมี นักวิชาการ ผู้บริหารเทศบาลพันเสา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา         วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพันเสา เพื่อวางแผนกำหนดการรับมอบอาคารโรงคัดผัก จากเครือเซนทรัล การวางแผนด้านพื้นที่ปลูก การผลิตผักปลอดสาร การเตรียมปุ๋ยหมัก สารกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การตลาด เพื่อนำผักสู่โรงคัด จำนวนผู้รับบริการ 15 ราย

3. เครือข่ายวชิรบารมีร่วมพิธีรับมอบอาคารโรงคัดแยกและบรรจุจากเครือเซนทรัล วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ณ เทศบาลตำบลพันเสา โดยมีคณะผู้บริหารเครือเซนทรัล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ปลัดอำเภอบางระกำ สมาชิกสภาจังหวัดพิษณุโลก นายกเทศมนตรีตำบลพันเสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม อำเภอบางระกำ ผู้แทนโรงพยาบาลวชิรบารมี เกษตรกรเครือข่ายวชิรบารมีและชุมชนพันเสา รวมผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 250 คน

4. การประชุมร่วมตัวแทนกลุ่มเกษตรกรพันเสา วชิรบารมี นักวิชาการ ผู้บริหารเทศบาลพันเสา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ณ เทศบาลตำบลพันเสา การวางแผนด้านพื้นที่ปลูก การผลิตผักปลอดสาร การเตรียมปุ๋ยหมัก สารกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การตลาด เพื่อนำผักสู่โรงคัด จำนวนผู้รับบริการ 25 ราย

5. การประชุมร่วมกลุ่มเกษตรกรวชิรบารมี นักวิชาการ นายอำเภอและข้าราชการอำเภอวชิรบารมี และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม ตำบลบ้านนา วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ณ หอประชุมอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เพื่อให้เกษตรกรทราบแนวปฏิบัติด้านเกษตรอินทรีย์ การขอรับการตรวจแปลงและขอรับรองมาตรฐานด้านการเกษตร การวางแผนด้านพื้นที่ปลูก การผลิตผักปลอดสาร การเตรียมปุ๋ยหมัก สารกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การตลาด จำนวนผู้รับบริการ 50 ราย

ค่าใช้จ่าย : 80,000
จำนวนผู้รับบริการ : 370
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2079]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

1. การติดตามผลการโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559         เวลา 09.30-13.30 น. ณ แปลงผักหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

    ประเด็นการมีการติดตาม ความก้าวหน้าผลการดำเนินการของหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวางแผนการผลิตด้านการผลิตเกษตรปลอดสาร เพื่อเตรียมผลผลิตเข้าสู่โรงคัดผักเครือข่ายชุมชนพันเสา ข้อจำกัด ปัญหาและความต้องการ การวางแผนงานในอนาคต การสำรวจและติดตามพื้นที่จริง จำนวนผู้รับบริการ 12 ราย

 

2. การติดตามผลการผลิตผักปลอดสารของเกษตรกรตำบลบ้านนา วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เพื่อติดตามผลการดำเนินการของ กลุ่มเกษตรกร แนะแนวทางปฏิบัติด้านเกษตรอินทรีย์ การขอรับการตรวจแปลงและขอรับรองมาตรฐานด้านการเกษตร            การวางแผนด้านพื้นที่ปลูก การผลิตผักปลอดสาร การเตรียมปุ๋ยหมัก สารกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การตลาด และรับทราบ ปัญหาและแนวทางแก้ใข จำนวนผู้รับบริการ 15 ราย

ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 27
ปัญหาอุปสรรค : การดำเนินงานระยะแรกของจะพบปัญหาเรื่องน้ำ เนื่องจากสภาพความแห้งแล้งที่รุนแรงทำให้บางพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม แต่เมื่อฝนเริ่มตกทำให้ดินมีความชื้นก็สามารถดำเนินการได้ ส่วนช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน บางพื้นที่เป็นที่ลุ่มฝนตกหนักจะมีน้ำขัง มีปัญหาในการปลูกพืชบางประเภท
แนวทางแก้ไข : ในพื้นที่แล้งช่วงพฤษภาคม มิถุนายน ให้ชะลอการเพาะปลูกเพราะเขตอำเภอวชิรบารมี เป็นดินปนทรายเก็บน้ำได้ยาก บางพื้นที่มีน้ำเพียงพอก็ดำเนินการปลูก ส่วนช่วงหน้าฝนที่มีน้ำมากในพื้นที่ที่น้ำขังให้เกษตรกรทำร่องระบายน้ำ และบางพื้นที่ก็เตรียมเครื่องสูบกรณีที่ระบายไม่ทัน และปลูกพืชที่ทน้ำได้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560230,000|230,000||230,00020174301458231.pdf20188151612211.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง vijitru@nu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates