หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มเกษตรเลี้ยงไหม ต.บ้านหว้า)

ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553200,000|200,000|7,465|192,53520132141550571.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=94]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
ค่าใช้จ่าย : 7,465
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554265,200|226,800||226,80020132141551121.pdf2012361512561.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555530,700|350,000|145,381|204,61920125151120231.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=316]   วันที่รายงาน  [21/7/2555]
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี - การเพาะเห็ด และการผลิตพันธุ์ข้าวเหลือง 11 (วิทยากรผศ.วัชรินทร์ สราวิช) วันที่ 14 ก.พ. 55 ผู้อบรม 10 คน ณ มทร.อีสาน เขตกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ - การตรวจสอบดิน (วิทยากรนายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล), การทำเชื้อเห็ด (วิทยากรนายธนภักษ์ อินยอด), การทำบล็อกประสาน (วิทยากรนายวุฒินัย กกกำแหง) และการผลิตก๊าวชีวภาพ (วิทยากรรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) วันที่ 25 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 9 คน ณ วว. - การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (วิทยากรนายวารินทร์ ศรีถัด ,นายชวลิต หาญดี) วันที่ 26 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 3 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีค่าใช้จ่าย : 120,757
จำนวนผู้รับบริการ : 22
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=449]   วันที่รายงาน  [16/10/2555]
อบรมเทคโนโลยีการเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิชและผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย.55 จำนวน 8 คน
ค่าใช้จ่าย : 24,624
จำนวนผู้รับบริการ : 8
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง suriya@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates