หมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์

บ้านโคกล่าม ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 4 พื้นที่

  • บ้านดงน้อย ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
  • บ้านโหมน ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
  • บ้านโพนแพง ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
  • บ้านวังเดือนห้า ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

การพัฒนาหมู่บ้านโคกล่ามไปสู่หมู่บ้านแม่ข่าย วท. มีจุดเริ่มต้นจากการชี้เป้าของกระทรวงวิทย์ฯ ผ่านกระบวนการจัดเวทีประคม รับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรค(SWOT) ร่วมกันระหว่างผู้ให้เทคโนโลยีและผู้รับเทคโนโลยี เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง นำไปสู่กระบวนการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และจากความต้องการ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ นำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นการคิดร่วมกัน

เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด

1. แปลงสาธิตปลูกข้าวต้นเดี่ยว
2. ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตร วว.
3. การทำปุ๋ยชีวภาพ
4. การบริหารจัดการน้ำ
5. การทำนาข้าวอินทรีย์
6. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
7. การเพาะเห็ดประเภทต่าง ๆ
8. บ่อแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน 

เทคโนโลยีการคัดเมล็ดพันธุ์และเทคนิคการปลูกข้าวต้นเดี่ยว

ลักษณะและวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว 
-    ใช้เมล็ดพันธุ์ในการปลูก ประมาณ 1-1.5 กก./ไร่
-    ใช้กล้าอายุ 8-14 วัน ที่กาฬสินธุ์ใช้กล้าอายุ 20 วัน
-    ขังน้ำให้สูงเพียง 1-2 นิ้ว และมีการปล่อยให้ดินแห้งบ้างสลับกันไป
-    ดำห่าง 30-40 ซม. แล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
-    ข้าวแต่ละต้นสามารถแตกกอได้ 30-40 ต้นต่อกอ

ผลที่ได้จากการทำข้าวต้นเดี่ยว 
- ประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
- ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ต้นข้าวแข็งแรง ต้านทานโรคแมลงได้ดี
- ประหยัดน้ำได้ครึ่งหนึ่งจากการทำนาปกติ
- ประหยัดพื้นที่ในการตกกล้า
- การกำจัดวัชพืชทำได้ง่าย เพราะมีช่องว่างระหว่างกอข้าว
- คัดพันธุ์ที่ปลอมปนออกได้ง่าย 

 

 

 

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553750,000|728,150|728,150|ใช้หมด20132141314221.pdf201112201641411.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4]   วันที่รายงาน  [17/6/2553]
1. ประสานงานเพื่อเตรียมพื้นที่
1.1 จัดการประชุมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเหลือง 11
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์และผู้นำชุมชนเพื่อรับทราบนโยบายในการส่งเสริมการปลูกข้าวเหลือง 11ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านสุวิทย์ สุบงกฎ เป็นประธานในการประชุม พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้นำชุมชน ซึ่งประกอบด้วย
- ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
- เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
- สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
- อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
- หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
- สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์
- นายอำเภอกมลาไสย
- ปลัดเทศบาลตำบลกมลาไสย
- สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย
- ผู้ใหญ่บ้านน้ำจั้น ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย
- ผู้แทนชุมชนบ้านน้ำจั้น ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย
- ผู้ใหญ่บ้านโคกล่ามหมู่ 2 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย
- ผู้แทนชุมชนบ้านโคกล่ามหมู่ 2 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย
- ผู้ใหญ่บ้านโคกล่ามหมู่ 16 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย
- ผู้แทนชุมชนบ้านโคกล่ามหมู่ 16 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย
มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 31 คน

มติที่ประชุม
-ปีงบประมาณ 2553 ดำเนินการโดยพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบข้าว
เหลือง11 ปลอดสารพิษ จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ.โคกล่าม ต.ดงลิง และ บ.น้ำจั้น ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
- แต่งตั้งคณะทำงานส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาข้าวเหลือง 11 ให้เป็นข้าวกาฬสินธุ์ และเป็นเอกลักษณ์ของกาฬสินธุ์
- มอบคลินิก มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประสานงานเกษตรกรในพื้นที่และดูแลกระบวนการผลิต
- ผู้นำชุมชนทั้งสองหมู่บ้านกำหนดพื้นที่ในการทำแปลงนำร่องการปลูกข้าวเหลือง 11 ปลอดสารพิษ
- มอบสถานีพัฒนาที่ดินเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน สำรวจพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกข้าวเหลือง11และจัดทำสูตรปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่
- มอบสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์รับลงทะเบียนผู้สนใจปลูกข้าวเหลือง 11
- มอบศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์และการรับซื้อเมล็ดพันธุ์
1.2 จัดเวทีเสวนาร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม
- วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 จัดเวทีเสวนาร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ ณ บ.โคกล่าม ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาทั้งหมด 48 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์และเกษตรกรในหมู่บ้าน ดังนี้
- คลินิกเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
- อาจารย์และนักวิจัย จาก มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
- คุณสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ผู้แทนจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์
- ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
- ผู้แทนจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
- ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย
- ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงลิง
- ผู้แทนจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
จัดเวทีเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจรวมถึงเป็นการสร้างแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ในเรื่องการส่งเสริมการปลูกข้าวเหลือง11 และการปลูกข้าวปลอดสารพิษ และได้รับสมัครผู้สนใจปลูกข้าวเหลือง 11 เป็นแปลงสาธิตในหมู่บ้าน และเก็บตัวอย่างพันธุ์ข้าวเหลือง11 นำไปตรวจหา DNA ซึ่งพบว่ามีชาวบ้านมีความสนใจการปลูกข้าวเหลือง 11 และการปลูกข้าวปลอดสารพิษ จำนวน 23 คน
1.3 เตรียมหลักสูตร
- เตรียมหลักสูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยชีวภาพตามสูตรของศูนย์เทคโนโลยีปุ๋ย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) วิทยากร ดร.สุริยา สาสนรักกิจ
- เตรียมหลักสูตร การทำนาข้าวปลอดสารพิษแบบประณีต วิทยากรโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด คุณสถาพร ซ้อนสุข จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา และคุณสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- เตรียมหลักสูตร การคัดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ข้าว และบรรจุภัณฑ์ วิทยกรโดย คุณสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- เตรียมเก็บตัวอย่างข้าวเหลือง 11 เพื่อนำไปหา DNA ผู้รับผิดชอบ ดร.กีรวิชญ์ เพชรจุล
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงตามสูตรของ ศูนย์เทคโนโลยีปุ๋ย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)
-วันที่ 23-25 เมษายน 2553 จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงตามสูตรของ วว. ครั้งที่ 1 ณ บ.โคกล่าม ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มีเกษตรกรสนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 41 คน ซึ่งเป็นผู้สนที่จะปลูกข้าวเหลือง 11 ปลอดสารพิษในหมู่บ้าน เพื่อลดการใช้สารเคมีในแปลงนา วิทยากรผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย ผศ.อรวรรณ รักสงฆ์ และผศ.สุจิตรา สราวิช
3. ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดิน
-วันที่ 26 เมษายน 2553 คลินิกเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ พร้อมกับผู้แทนจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ของเกษตรกรผู้สนใจปลูกข้าวเหลือง 11 และการทำนาข้าวปลอดสารพิษแบบประณีต ณ บ.โคกล่าม ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ส่งตรวจวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดิน เพื่อการปรับสภาพดินให้มีความสมดุลเหมาะสมกับการปลูกข้าวในต่ละพื้นที่
4. ฝึกอบรมหลักสูตรการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเหลือง 11
วันที่ 29 เมษายน 2553 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเหลือง 11 ให้แก่เกษตรกรบ้านโคกล่าม ณ บ.โคกล่าม ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โดยมีเนื้อหาและกิจกรรม ต่างๆ ดังนี้
4.1 ประวัติความเป็นมาของข้าวต้นเดี่ยว
4.2 ลักษณะและวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว
4.3 ผลที่ได้จากการทำข้าวต้นเดี่ยว
- ผลผลิตสูงขึ้น
- ต้นข้าวแข็งแรง ต้านทานโรค-แมลงได้ดีขึ้น
- ใช้น้ำน้อยลง
- ต้นทุนลดลง(เมล็ดพันธุ์ลดลงเวลา/แรงงานในการ
เพาะกล้าน้อยลงฯ)
- คัดพันธุ์ที่ปลอมปนออกได้ง่าย
4.4 ระบบการปลูกข้าวต้นเดี่ยวแบบปลอดสารพิษ (SRI)
4.5 การคัดแยกเมล็ดพันธุ์ และอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว
4.6 ลักษณะเมล็ดพันธุ์ ที่ตรงตามพันธุ์และไม่ตรงตามพันธุ์
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน วิทยากรผู้ฝึกอบรม คุณสถาพร ซ้อนสุข จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
5. จัดการฝึกอบรมการเตรียมแปลงการทำนาข้าวปลอดสารพิษแบบประณีตและการเตรียมแปลงปลูกข้าวเหลือง 11
วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2553 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมแปลงทำนาข้าวปลอดสารพิษแบบประณีตและข้าวเหลือง 11 โดยมีเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- การชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานและจัดทำแผนร่วมกัน
- ระบบการปลูกข้าวต้นเดี่ยวแบบประณีต การปรับปรุงดิน
และการเตรียมดินก่อนปักดำและขั้นตอนการเพาะกล้า
สำหรับผลิตในระบบ SRI
- ลักษณะการเติบโตของข้าวต้นเดี่ยว
- การเพาะกล้าสำหรับการผลิตข้าวในระบบ (SRI)
- การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงนา การถอนกล้าและการย้าย
ต้นกล้า
- การเตรียมแปลงนา การเตรียมแปลงปลูกและการปลูก
ข้าวต้นเดี่ยว
- การดำนา / ระยะห่างการดำ
- การใช้แหนแดงและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในระบบข้าวต้นเดี่ยว
แบบประณีต
- การดูแลรักษาแหนแดงและระดับน้ำในแปลงปลูกข้าว
- การเติบโตของข้าว
- การดูแลนาข้าว
- แบ่งแปลงทดลองในพื้นที่ปลูกข้าวออกเป็น 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรจัดทำปุ๋ยและแปลงในพื้นที่ของตนเอง บันทึกข้อมูลในแปลงเกษตรกรแต่ละราย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดเก็บบันทึกข้อมูล/ การปฏิบัติงานจริงในแปลง ทดสอบ(ทำอะไร ใส่อะไร/เท่าไหร่)/ข้อมูลพื้นฐานของดิน และปัจจัยการผลิตที่ใช้(ปุ๋ยอินทรีย์ วัสดุปรับปรุงดิน อื่นๆ) การเติบโตของข้าว ปัญหา-อุปสรรคแต่ละช่วงของการเติบโต แปลงสาธิตในหมู่บ้านโคกล่าม แบ่งออกเป็น 2 คน ดังนี้
แปลงที่ 1 นายเกษม อัตไพบูลย์ ใช้อายุกล้า 20 วัน
จำนวน 1 ไร่
แปลงที่ 2 นายชุมพล ศิริภักดิ์ ใช้อายุกล้า 15 วัน (T1)
20 วัน (T2 ) และ25 วัน (T3 ) จำนวน 3 ไร่
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 12 คน วิทยากรผู้ฝึกอบรมโดยคุณสถาพรซ้อนสุข จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6. ลงพื้นที่ดูแปลงสาธิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหลือง 11
-วันที่ 3 มิถุนายน 2553 คลินิกเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการเตรียมแปลงนาและการหว่านข้าวเหลือง11 ในแปลงสาธิตของนายเกษม อัตไพบูลย์ ณ บ.โคกล่าม ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
7. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมหมู่บ้าน ว และ ท
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้าน ว และ ท ติดต่อ ประสานงานในการดำเนินกิจกรรมในหมู่บ้าน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤษภาคม 2553 รวม 8 เดือน
ค่าใช้จ่าย : 221,291
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : "_"

แนวทางแก้ไข : "_"
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=113]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
1. วันที่ 19 มิถุนายน 2553 จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมในชุมชน บ้านโคกล่าม เพื่อเตรียมการปลูกข้าวในฤดูฝนที่จะมาถึง ผู้เข้าร่วม 56 คน
2. วันที่ 20 มิถุนายน 2553 ร่วมกันเกษตรกรจำนวน 60 คน จัดทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเตรียมสำหรับการเพาะปลูกข้าว โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นคือมูลโค ทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงตามสูตรของ วว. ปริมาณ 15 ตัน และเปลือกแตงโมทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ 70 ถัง
3. วันที่ 23 มิถุนายน 2553 ร่วมกันเพาะกล้าในกระบะเพาะสำหรับแปลงสาธิตปลูกข้าวต้นเดี่ยวในแปลงของนายดาบตำรวจเกษม อัตไพบูลย์ นายนพดล แน่นอุดร
4. วันที่ 28 มิถุนายน 2553 ร่วมเพาะกล้าในกระบะเพาะของนายชุมพล ศิริภักดิ์
5. วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553 ลงสำรวจข้าวที่เพาะไว้ตายเนื่องจากขาดน้ำ ฝนไม่ตก และทำการเพาะกล้าใหม่
6. วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 นำนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ร่วมกับชาวบ้านโคกล่าม ดำนาแบบต้นเดี่ยวในแปลงสาธิตของนายดาบตำรวจเกษม อัตไพบูลย์
7. วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านโคกล่ามจำนวน 15 คน เพื่อวางแผนการจัดทำแผนชุมชน
8. วันที่ 1 สิงหาคม 2553 จัดเวทีเสวนาทำแผนชุมชนของบ้านโคกล่าม
9. วันที่ 4 สิงหาคม 2553 ร่วมดำนาแปลงสาธิตปลูกข้าวต้นเดี่ยว ที่แปลงนานายชุมพล ศิริภักดิ์ และตรวจแปลงนาสาธิตที่ดำไว้ก่อน
10. วันที่ 18-20 สิงหาคม 2553 ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานหมู่บ้าน ว และ ท หมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
11. วันที่ 22 สิงหาคม 2553 ประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เพื่อนัดหมายเตรียมจัดงานคาราวานถ่ายทอดเทคโนโลยีของหมู่บ้าน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ผู้เข้าร่วม 10 คน
12. วันที่ 23 สิงหาคม 2553 พบนายอำเภอกมลาไสย เพื่อเรียนเชิญร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะมาตรวจติดตามการดำเนินโครงการหมู่บ้าน วและท ประจำปี 2553
13. วันที่ 24 สิงหาคม 2553 ร่วมกับชาวบ้านเตรียมงานคาราวานถ่ายทอดเทคโนโลยี ของบ้านโคกล่าม และมีรายการเพื่อนแก้ว จาก โทรทัศน์ ช่อง 9 เข้ามาถ่ายทำการทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงของนักเรียนในหมู่บ้านโคกล่าม ซึ่งนักเรียนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ปกครอง
14. วันที่ 25 สิงหาคม 2553 จัดให้มีคาราวานถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับประชาชน นักเรียนและผู้สนใจ เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด ประกอบด้วยเทคโนโลยีการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเหลือง ข้าวหอมมะลิ 105 การทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรของ วว. การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกแตงโม การเพาะเห็ดขอนขาวในท่อนไม้ การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย การทำซาลาเปาไส้ต่าง ๆ การปลูกข้าวต้นเดี่ยวแบบประณีต การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงปลาหมอ การเลี้ยงกบ การทำข้าวฮาง การทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม โดยวิทยากรคือชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคลินิกเทคโนโลยีมทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีประมาณ 500 คน
15. รับการตรวจติดตามโครงการหมู่บ้าน ฯ จากคณะผู้ตรวจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 พร้อมเสนอปัญหาและความต้องการต่อผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย
16. ลงพื้นที่ติดตามผลการแตกกอของข้าวในแปลงสาธิต เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553
17. วันที่ 8 กันยายน 2553 นำคณะผู้ตรวจติดตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2553 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นเดี่ยวแบบประณีตที่บ้านโคกล่าม
17. วันที่ 9 กันยายน 2553 พบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านสุวิทย์ สุบงกฎ PCSO เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหมู่บ้าน ว และ ท และนำเสนอปัญหาเรื่องน้ำของชุมชน
18. วันที่ 17 กันยายน 2553 ตรวจติดตามการเลี้ยงปลาในนาข้าว ของเกษตรกรจำนวน 60 รายที่บ้านโคกล่าม
19. วันที่ 20 กันยายน 2553 นำท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจดูระบบคลองส่งน้ำจากลำน้ำปาว ที่ชำรุด และดูแปลงนาสาธิตปลูกข้าวต้นเดี่ยว โดยมีนายอำเภอกมลาไสย นายยกเทศมนตรีเทศบาลดงลิง ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 หมู่ ผู้นำชุมชน เกษตรกรร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล
20. วันที่ 24-25 กันยายน 2553 จัดประชุมรับทราบปัญหาการจัดการน้ำของชุมชน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเกษตรกร ผู้แทนจากเทศบาลตำบลดงลิง สสนก. รวม 38 คน
21. วันที่ 29 กันยายน 2553 มีคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 คน มาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ ฯ การปลูกข้าวต้นเดี่ยวแบบประณีต โดยมีนายชุมพล ศิริภักดิ์ และสมาชิกร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ค่าใช้จ่าย : 506,859
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1. ปีนี้ฝนมาช้ากว่าทุกปี ทำให้ต้นกล้าที่เพาะไว้ตาย
แนวทางแก้ไข : 1. ร่วมกับ สสนก. ในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในชุมชนอย่างยั่งยืนในปีงบประมาณ 2554
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2012371451221.pdf
2554966,364|595,760||595,760201231210221.pdf201237145791.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555450,000|400,000|400,000|ใช้หมด2012516101751.pdf201210281540241.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=205]   วันที่รายงาน  [2/4/2555]
ประสานงานกับนักวิชาการ และเกษตรกรในหมู่บ้านโคกล่าม เตรียมการสำหรับปีการผลิต 2555 ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=280]   วันที่รายงาน  [2/7/2555]
1. จ้างเจ้าหน้าที่วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานในหมู่บ้าน 1 คน เดือนละ 11,540 บาท
2. ประชุมเรื่องการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ ที่บ้านโคกล่าม ครั้งที่ 1 ยังไม่ได้ข้อสรุป ขอดูรายละเอียดให้นำเสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไป ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 มีผู้เข้าร่วมประชุม 43 คน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร วว และทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพให้กับสมาชิกใหม่ที่บ้านโคกล่าม จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 17 พค. 2555
4. หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ข้าวเหลืองอินทรีย์บ้านโคกล่าม เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลผลิตในงานของดีกาฬสินธุ์ ที่JJ Mall กทม. ซึ่งจัดโดยจังหวัดกาฬสินธุ์
5. สาธิตการดำนาข้าวต้นเดี่ยวที่บ้านโคกล่าม เมื่อวันที่ 1กรกฏาคม 2555 พร้อมเตรียมแปลงปล่อยเป้ดเลี้ยงในนาข้าว
6. ตรวจคุณค่าทางโภชนะในข้าวเหลือง 11 และตรวจ DNA ของข้าว
ค่าใช้จ่าย : 106,520
จำนวนผู้รับบริการ : 83
ปัญหาอุปสรรค : ผลผลิตในปี 2554 ขายไปจนหมดแล้ว จึงต้องรอผลผลิตในปีการผลิต 2555 เพื่อเตรียมการ
แนวทางแก้ไข : ขยายเวลาดำเนินโครงการ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=402]   วันที่รายงาน  [28/9/2555]
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับข้าวเหลืองอินทรีย์
2. ยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ต่อ เกษตรอำเภอกมลาไสย
3. หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ ฯ นายชุมพล ศิริภักดิ์ ได้รับคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์
4. หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ ฯ นายชุมพล ศิริภักดิ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยอินทรีย์และการปลูกข้าวต้นเดี่ยว ที่บ้านดงน้อย ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด
5. หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ ฯ นายชุมพล ศิริภักดิ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยอินทรีย์และการปลูกข้าวต้นเดี่ยว ที่ตำบลโพนงาม อ.เภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
6. หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ ฯ นายชุมพล ศิริภักดิ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยอินทรีย์และการปลูกข้าวต้นเดี่ยว ที่ศูนย์เรียนรู้ภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
7. หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ ฯ นายชุมพล ศิริภักดิ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยอินทรีย์และการปลูกข้าวต้นเดี่ยว ที่บ้านสองห้อง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
8. กลุ่มเกษตรกรจากอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 15 คน ศึกษาดูงานหมู่บ้าน
9. กลุ่มเกษตรกรจากบ้านดงน้อย อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 60 คน ศึกษาดูงานของหมู่บ้าน
10. เกษตรกรจากบ้านดอนหัน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานหมู่บ้าน
11. สมาชิก อสวท จำนวน 151 คน ศึกษาดูงานหมู่บ้าน
12. นำผลงานหมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์ จัดแสดงในงาน Research expo 2012 จัดโดย วช. ที่ กทม.ระหว่างวันที่ 25 -28 สิงหาคม 2555
ค่าใช้จ่าย : 293,480
จำนวนผู้รับบริการ : 316
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556360,000|320,000|320,000|ใช้หมด201312896271.pdf201310221155111.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=510]   วันที่รายงาน  [31/3/2556]
1. ประธานศูนย์เรียนรู้ข้าวเหลืองอินทรีย์ นายชุมพล ศิริภักดิ์ เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงานย่านการค้าผ้าไหม แพรวา พุทราหวาน สืบสานวัฒนธรรมผู้ไทย ของดีกาฬสินธุ์ ประจำปี 2556 ณ เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2556 โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางวัชรี วิมุกตายน เป็นประธานในพิธีเปิด
2. จัดประชุม วิทยากรท้องถิ่น และผู้นำในชุมชน ที่ ศูนย์เรียนรู้ ฯ บ้านโคกล่าม ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย เพื่อวางแผนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ ฯ การขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และวางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหมู่บ้านขยายผล 4 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ผู้เข้าร่วมจำนวน 35 คน
3. สมาชิกหมู่บ้านฯ เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ฯ ในงานของดีกาฬสินธุ์ ที่ JJ Mall กทม. ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2556 จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
4. ประธานศูนย์ ฯ เป็นวิทยากรฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟาง โดยใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุเพาะ ให้กับผู้สนใจที่บ้านหนองบัว ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้เข้ารับการอบรม 55 คน
5. ประธานศูนย์ ฯ และ ด.ต.เกษม อัตไพบูลย์ เข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์ข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ศูนย์วิจัยเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 และ 12 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล เป็นประธาน และได้มีการกำหนดให้ข้าวเหลือง 11 อยู่ในยุทธศาสตร์ข้าวของจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
6. ประธานศูนย์ ฯ และสมาชิกเข้าร่วมประชุมที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับทราบการเตรียมตรวจประเมิน GAP ของข้าว ในปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556
7. ประธานศูนย์ฯ ไปรับเครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส จำนวน 1 เครื่อง จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว. ) โดยการประสานงานของผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม วว. เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2556
8. รายงานการดำเนินงานหมู่บ้าน ฯ และความคืบหน้าการของบประมาณซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2556
ค่าใช้จ่าย : 96,540
จำนวนผู้รับบริการ : 55
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20139281530141.xls
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=561]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=655]   วันที่รายงาน  [1/7/2556]


ถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. การทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร วว.
2. การทำปุ๋ยชีวภาพ
3. การปลูกข้าวต้นเดี่ยวแบบประณีต
4. เทคโนโลยีการคัดเมล็ดพันธุ์
5. การเลี้ยงเป็ดในนาข้าว
6.การเพาะเห็ดฟางแบบกอง
ณ บ้านดินจี่ จำนวน 42 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. การทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร วว.
2. การทำปุ๋ยชีวภาพ
3. การปลูกข้าวต้นเดี่ยวแบบประณีต
4. เทคโนโลยีการคัดเมล็ดพันธุ์
5. การเพาะเห็ดในท่อนไม้
ณ ดงน้อย จำนวน 55 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. การทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร วว.
2. การทำปุ๋ยชีวภาพ
3. การปลูกข้าวต้นเดี่ยวแบบประณีต
4. เทคโนโลยีการคัดเมล็ดพันธุ์
ณ บ้านวังเดือนห้า จำนวน 28 คน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
1. การทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร วว.
2. การทำปุ๋ยชีวภาพ
3. การปลูกข้าวต้นเดี่ยวแบบประณีต
4. เทคโนโลยีการคัดเมล็ดพันธุ์
5. การผลิตเเก๊สชีวภาพ
ณ บ้านโหมน จำนวน 30 คน

จำนวนทั้งสิ้น 155 คน
ค่าใช้จ่าย : 158,090
จำนวนผู้รับบริการ : 155
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201375103541.xls
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=768]   วันที่รายงาน  [27/9/2556]
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นายสุวิทย์ สุบงกฎ เป็นประธานงานดำนาข้าวต้นเดี่ยวของหมู่บ้านลูกข่าย บ้านโหมน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 13-18 สิงหาคม 2556 ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตืประจำปี 2556 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ติดตามผลการแตกกอของข้าวในแปลงนาสาธิต หมู่บ้านลูกข่าย
จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
ค่าใช้จ่าย : 65,370
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20139281531571.xls

ส่งข้อความถึง sujittra3399@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates