หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558401,040|299,650|160,413|139,2372015721529391.pdf201512281030591.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1305]   วันที่รายงาน  [5/7/2558]

1. จัดเวทีเสวนา เตรียมความพร้อมร่วมกับแกนนำกลุ่มเกษตรกร พร้อมชี้แจงและแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ โดย ได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน/ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด/ผู้ใหญ่บ้าน
3. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมจำนวนทั้งสิ้น 109 คน
• การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวนผู้เข้าอบรม 7 คน วันที่อบรม 31 มีนาคม 2558 โดย วว. (นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 88.25 %
• การผลิตแก๊ซชีวภาพ จำนวนผู้เข้าอบรม 7 คน วันที่อบรม 31 มีนาคม 2558 โดย วว. (นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 92.70 %
• การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวนผู้เข้าอบรม 7 คน วันที่อบรม 31 มีนาคม 2558 โดยศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด (นางวรินทร นาถาบุตร)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 92.06 %
• เทคนิคการเป็นวิทยากร จำนวนผู้เข้าอบรม 7 คน วันที่อบรม 1 เมษายน 2558 โดย วว. (นางสาว.อัปสร เสถียรทิพย์)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 95.56 %
• การเตรียม/ดูแลแปลงปลูกเมล็ดพันธ์ข้าวผู้เข้าอบรม 60 คน วันที่ 9 มิถุนายน 2558 โดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด (นางวรินทร นาถาบุตร)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 83.30 % 

ค่าใช้จ่าย : 160,413
จำนวนผู้รับบริการ : 109
ปัญหาอุปสรรค : ผู้เข้ารับการอบรมเทคโนโลยี บางส่วนไม่สามารถดำเนินได้ตามขั้นตอนที่วิทยากรแนะนำ
แนวทางแก้ไข : มีการติดตามผลและให้ความรู้ในเทคโนโลยีที่ทางชุมชนสนใจบ่อยขึ้น เพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินการได้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559388,900|250,000|250,000|ใช้หมด2016524102031.pdf201693014961.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1559]   วันที่รายงาน  [30/6/2559]

1. จัดเวทีเสวนา สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านร่วมกับคณะกรรมการกลุ่ม พร้อมชี้แจงและแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 10 คน
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ โดย ได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน/ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด/ผู้ใหญ่บ้าน
3. ศึกษาดูงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 คน
• ศึกษาดูงานการเพาะเห็ด จำนวนผู้เข้าร่วม 10 คน วันที่อบรม 3 มีนาคม 2559
โดย นายอรชร แสงสุวรรณ กลุ่มผู้เพาะเห็ด ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 85.56 % (SciV 292-1)

 


 


ค่าใช้จ่าย : 37,042
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : การผลิตเมล็ดพันธุ์ เมื่อนำไปวิเคราะห์บางคนที่ไม่ผ่านมาตรฐานทำให้เกิดการท้อในการทำครั้งต่อไป
แนวทางแก้ไข : มีการติดตามผลและเพิ่มเติมเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้านภาคสนาม โดยให้วิทยาการที่มีความชำนาญเข้ามาให้คำแนะนำ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1696]   วันที่รายงาน  [30/6/2559]

1. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน
• การจัดทำแปลงทดลองเพื่อศึกษาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสม จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน วันที่อบรม 27 เมษายน 2559
โดย วว. (นางรัตนา ตันติศิริวิทย์)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 84.44 %

 


• ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ และการบริหารจัดการด้านการตลาด จำนวนผู้เข้าอบรม 40 คน วันที่อบรม 16 มิถุนายน 2559
โดย นายปิยทัศน์ ทัศนนิยม กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองมัง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 87.53 %

 


2. การเก็บตัวอย่างดิน/ปุ๋ย
- เก็บตัวอย่างดินที่ใช้ในกระถางทดลองมาวิเคราะห์
- เก็บตัวอย่างปุ๋ยที่ผลิตเรียบร้อยมาวิเคราะห์

ค่าใช้จ่าย : 114,000
จำนวนผู้รับบริการ : 100
ปัญหาอุปสรรค : • ผู้ผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์ มีปัญหาด้านการตลาด ราคาจำหน่ายไม่แตกต่างจากพืชทั่วไป
แนวทางแก้ไข : • เพิ่มความรู้ความเข้าใจโดยให้วิทยากรที่มีความชำนาญให้ความรู้ และแนะนำการทำตลาดในพื้นที่สู่ตลาดนอกพื้นที่
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1924]   วันที่รายงาน  [15/9/2559]

ผลการดำเนินงาน
1. ศึกษาดูงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 คน
• ศึกษาดูงานการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวนผู้เข้าร่วม 2 คน วันที่ 9-10 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรียา และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อ.เมือง จ.นครนายก
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 84.44 %

 

 


2. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมจำนวนทั้งสิ้น 67 คน
• การผลิตเมล็ดพันธุ์ และการปฏิบัติตรวจข้าวพันธุ์ปน จำนวนผู้เข้าอบรม 35 คน วันที่อบรม 30 สิงหาคม 2559
โดย นายเกรียงศักดิ์ สาสนาม (ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 86.41 %

 

 


• การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวนผู้เข้าอบรม 32 คน
วันที่อบรม 31 สิงหาคม 2559
โดย นางรัตนา ตันติศิริวิทย์/นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย (วว.)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 89.32 %

 


3. ติดตามผลการดำเนินงานกระถางทดลอง
- การใส่ปุ๋ยสูตรต่างๆตามกรรมวิธีการทดลอง
- การวัดความสูง การนับจำนวนกอ ตามระยะเวลาที่กำหนด
 

ค่าใช้จ่าย : 98,958
จำนวนผู้รับบริการ : 69
ปัญหาอุปสรรค : -• การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ราคาเมล็ดพันธุ์ และราคาข้าวทั่วไปไม่แตกต่าง - การผลิตปุ๋ยภายในกลุ่มสามารถผลิตได้ทุกคน แต่ไม่สามารถถ่ายทอดเพื่อให้กลุ่มที่สนใจทราบในหลักการ และวิธีการผลิตได้อย่างถูกต้อง
แนวทางแก้ไข : - ให้ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งตัวอย่างวิเคราะห์เพื่อเป็นการยืนยันมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ซื้อ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|244,900|244,900|ใช้หมด20174301757461.pdf201711181848321.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2185]   วันที่รายงาน  [3/4/2560]

1. จัดงานอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านร่วมกับคณะกรรมการกลุ่ม พร้อมชี้แจงและแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• ฝึกอบรมการเป็นวิทยากร ณ ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จำนวนผู้เข้าร่วม 3 คน วันที่อบรม 17 มกราคม 2560
โดย นางสาวอัปสร เสถียรทิพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสื่อสารภายใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกให้ตัวแทนกลุ่มนำความรู้และเทคนิคในการเป็นวิทยากรสามารถสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งต่อแก่ผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 90.37 %


2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ลูกข่าย

• หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านศรีฐานได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงให้กับชุมชนบ้านหนองหว้า ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จำนวนผู้เข้าร่วม 40 คน วันที่อบรม 22 มีนาคม 2560
โดยนายสุทัศน์ วันเที่ยง ประธานกลุ่ม และนายเพทาย เสาะแสวง เลขากลุ่ม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนได้เข้าใจเรื่องการใช้ปุ๋ย และการผลิตปุ๋ยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 93.64 %

 

 

 

3. ติดต่อประสานงานคลินิกเทคโนโลยี โดยได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องการผลิตอาหารโคกระบือ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารจากร้านค้าในตลาด

4. ศึกษาดูงาน

• ศึกษาดูงานกรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้เข้าร่วม 3 คน วันที่ 18 มกราคม 2560 ได้ศึกษาดูงานเรื่องต่างๆดังนี้ 1. พิพิธภัณฑ์ดิน เพื่อเรียนรู้ความเป็นมาของดิน การแก้ปัญหา ชนิดของดินในแต่ละภูมิภาคซึ่งมีผลกระทบต่อการทำการเกษตรของเกษตรกร โดย น.ส.มิรันตี ฐิติโชติรัตนา และน.ส. กรรณิการ์ หอมยามเย็น 2. การวิเคราะห์ดินเบื้องต้น เพื่อทราบข้อมูลขั้นพื้นฐานของดินในพื้นที่ที่ทำการเกษตร โดย นางอัจจิมา พงษ์จินดา 3. การผลิตจุลินทรีย์เพื่อใช้ควบคุมโรค /วิธีการทำ พด. สูตรต่างๆที่จะช่วยเป็นหัวเชื้อในการมาขยายได้อีกหลากหลาย ทั้งการทำปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำ การทำสารกำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ เป็นต้น โดย น.ส. บงกชกรณ์ อาณานุการ จากการศึกษาดูงานที่กรมพัฒนาที่ดิน ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 96.30 %
• ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวนผู้เข้าร่วม 3 คน วันที่ 18 มกราคม 2560 ศึกษาดูงาน นวัตกรรมเกษตร มีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายประการซึ่งมาจากวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงหวังให้พสกนิกรได้มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่มีความทันสมัยและสามารถเรียนรู้ได้ในทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ได้เรียนรู้พืชในท้องถิ่นในภาคต่างๆที่ให้ประโยชน์ทั้งในด้านการบริโภค การรักษาโรค และการช่วยบำรุงพื้นดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยภูมิปัญญาแบบไทยๆ โดย นายประดับพันธ์ คูณเมือง จากการศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 94.07 %
• ศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ ณ สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้เข้าร่วม 3 คน วันที่ 19 มกราคม 2560 โดยโครงการต่างๆที่ในหลวงทรงมีวิสัยทัศน์และทรงรับสั่งให้ดำเนินการในพระราชวังส่วนพระองค์ มีทั้งโรงงานทำนม ฟาร์มเลี้ยงโคนม การทำแท่งถ่านอัด สาหร่ายเกลียวทองและอื่นๆอีกมากมาย และได้ชมโรงช้างที่เป็นช้างสำคัญมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และเกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีต่างๆของกษัตริย์ โดยมีนางสาวจรรยาพร ก่อเกียรติคุณ เป็นผู้รับผิดชอบในการพาชม จากการศึกษาดูงานที่โครงการส่วนพระองค์ ณ สวนจิตรลดา ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 93.33 %

 

 

 

5. ศึกษาการใช้ปุ๋ยในนาข้าวระดับกระถางทดลอง

• จัดประชุมสรุปผลการทดลองใช้ปุ๋ยในปี 2559 และเตรียมวางแผนดำเนินการทดลองซ้ำในปี 2560 เพื่อยืนยันผลการทดลอง สูตรปุ๋ยและปริมาณปุ๋ยที่เหมาะสมกับพื้นที่ของบ้านศรีฐาน จำนวนผู้เข้าร่วมวางแผนงานทดลอง 23 คน วันที่ 2 มีนาคม 2560 โดยนางรัตนา ตันติศิริวิทย์
 

ค่าใช้จ่าย : 84,100
จำนวนผู้รับบริการ : 46
ปัญหาอุปสรรค : • กลุ่มผลิตพืชผักอินทรีย์ แต่ไม่มีตลาดสำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์
แนวทางแก้ไข : • มีการประชุม และเข้าร่วมกับหลายๆหน่วยงาน และได้พบกับเครือข่ายที่รับซื้อพืชผักอินทรีย์ ทำให้กลุ่มสามารถที่จะดำเนินการผลิตผักได้มากขึ้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2264]   วันที่รายงาน  [29/6/2560]

ผลการดำเนินงาน
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ลูกข่าย
• หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านศรีฐานได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงให้กับชุมชนบ้านโนนน้ำคำ ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร จำนวนผู้เข้าร่วม 47 คน วันที่อบรม 27 เมษายน 2560
โดยนายสุทัศน์ วันเที่ยง ประธานกลุ่ม นายเพทาย เสาะแสวง เลขากลุ่ม และนายลิขิต ป้องกัน คณะกรรมการกลุ่ม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนได้เข้าใจเรื่องการใช้ปุ๋ย และการผลิตปุ๋ยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 85.89 %

 

 


2. ศึกษาการใช้ปุ๋ยในนาข้าวระดับกระถางทดลอง
จัดเตรียมงานทดลองข้าวในกระถาง และปฏิบัติตามขั้นตอนการทดลอง โดยจำลองจากการปลูกข้าวจริง
• เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว เพาะกล้าเพื่อเตรียมปักดำ
• เตรียมปุ๋ยตามกรรมวิธีการทดลอง
• เตรียมดินใส่ปุ๋ยรองพื้นตามกรรมวิธีที่กำหนด

 

 

 

กิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติในเดือน มิถุนายน 2560
3. นำเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้รับการสนับสนุนจาก วว. จัดสรรให้กับสมาชิก ดำเนินการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ก่อน และหลังฤดูกาลทำนา


4. กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้สำหรับการเกษตรในช่วงฤดูกาลปลูกข้าวปี 2560

 

 

 


 

ค่าใช้จ่าย : 52,605
จำนวนผู้รับบริการ : 47
ปัญหาอุปสรรค : • ภัยธรรมชาติ และแมลงในการทำการเกษตร
แนวทางแก้ไข : • เรียนรู้จากธรรมชาติ สังเกตการเกิดแมลงเมื่อปลูกพืช ทำการหลีกเลี่ยงโดยการปลูกเร็วขึ้น หรือช้าลง เพื่อหนีการเกิดแมลงในช่วงนั้นๆ หรือการรักษาต้นพืชให้แข็งแรง โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จะช่วยลดการทำลายของแมลงได้ในระดับหนึ่ง
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2448]   วันที่รายงาน  [1/9/2560]

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ลูกข่าย
• หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านศรีฐานได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงให้กับชุมชนบ้านกุดหิน ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน
วันที่อบรม 20 กรกฎาคม 2560
โดยนายสุทัศน์ วันเที่ยง ประธานกลุ่ม นายเพทาย เสาะแสวง เลขากลุ่ม
และนายลิขิต ป้องกัน คณะกรรมการกลุ่ม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนได้มีความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ย และการผลิตปุ๋ยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สร้างความเชื่อมั่นเรื่องคุณภาพให้กับผู้ใช้ปุ๋ย และมีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 88.41 %

 

 

 

 

 

 

 

2. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์
จำนวนผู้เข้าอบรม 53 คน วันที่อบรม 21 กรกฎาคม 2560
โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รศ.ดร.อาณัติ จันทร์ถิระติกุล/รศ.ดร.ทรงศักดิ์ จำปาวะดี)
วัตถุประสงค์ ให้ผู้เลี้ยงสัตว์ในชุมชนได้มีความรู้เรื่องอาหารให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัย และสามารถผลิตอาหารเพื่อลดต้นทุนได้
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 87.55 %

 

 

 

 

 

 

3. ศึกษาการใช้ปุ๋ยในนาข้าวระดับกระถางทดลอง
จัดเตรียมงานทดลองข้าวในกระถาง และปฏิบัติตามขั้นตอนการทดลอง โดยจำลองจากการปลูกข้าวจริง ซึ่งในช่วงระยะเดือนมิถุนายนถึงกันยายน มีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้
• เตรียมปุ๋ยตามกรรมวิธีการทดลอง
• จดบันทึกการเจริญเติบโตของทุกกรรมวิธีการทดลอง
• ดูแลการให้น้ำ และกำจัดแมลง

 

4. จัดทำบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์เพื่อจัดส่งจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า
ผลิตภัณฑ์ ที่จัดส่ง มีผักสลัด หอมแดง กระทียม แตงโม

 

5. กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้สำหรับการเกษตรตลอดทั้งปี 2560
 

ค่าใช้จ่าย : 108,195
จำนวนผู้รับบริการ : 103
ปัญหาอุปสรรค : • ผลิตภัณฑ์พืชผักทางด้านการเกษตรอินทรีย์ จำหน่ายในราคาที่ไม่แตกต่างกับพืชผักโดยทั่วไป เกษตรกรจึงผลิตผักอินทรีย์น้อยลง
แนวทางแก้ไข : • ทางกลุ่มได้เข้าร่วมการอบรม ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมมาบเอื้อง และเมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมสามารถจัดส่งสินค้าสู่ตลาด หรือห้างสรรพสินค้า สามารถแก้ปัญหาไม่มีสถานที่รองรับสินค้า และ ราคาสินค้าไม่เป็นธรรมได้
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ratana_k@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates