หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านกระออม หมู่ที่ 1 ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

บ้านกระออม หมู่ที่ 1

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558401,040|299,650|178,168|121,4822015116931161.pdf201512281043151.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1304]   วันที่รายงาน  [5/7/2558]


1. จัดเวทีเสวนา เตรียมความพร้อมร่วมกับแกนนำกลุ่มเกษตรกร พร้อมชี้แจงและแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบ ปศุสัตว์อำเภอสำโรงทาบ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

3. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี

• การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน วันที่อบรม 31 มีนาคม 2558 โดย วว. (นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย) ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 92.44%

• การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน วันที่อบรม 31 มีนาคม 2558 โดยศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด (นางวรินทร นาถาบุตร) ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 91.11%

• การเตรียม/ดูแลแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวผู้เข้าอบรม 61 คน วันที่ 24 เมษายน 2558 โดยศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ (นายสมนึก จงเสริมตระกูล) ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 86.28%

• การผลิตแก๊ซชีวภาพ จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน วันที่อบรม 31 มีนาคม 2558 โดย วว. (นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย) ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 91.33%

• การสร้างบ่อแก๊ซชีวภาพในพื้นที่ ผู้เข้าอบรม 43 คน วันที่ 23 เมษายน 2558 โดย วว. (นายวัชรพงศ์ พรทัศน์) ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 88.99%

• เทคนิคการเป็นวิทยากร จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน วันที่อบรม 1 เมษายน 2558 โดย วว. (นางสาวอัปสร เสถียรทิพย์) ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 93.33%

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 144 คน


ค่าใช้จ่าย : 178,168
จำนวนผู้รับบริการ : 144
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากพื้นที่ของบ้านกระออมมีมูลวัวจำนวนมาก เมื่อเกษตรกรผ่านการอบรมแล้วเห็นว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ทำให้มีความต้องการจำนวนมาก
แนวทางแก้ไข : คัดกรองโดยเลือกเกษตรกรที่มีพื้นที่ที่มีความพร้อม และความต้องการจริงๆ ให้รับการสนับสนุนก่อน และมีข้อกำหนดในการรับการสนับสนุน เพื่อให้ได้เกษตรกรที่สนใจจริงๆ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559388,900|250,000|250,000|ใช้หมด20165241011551.pdf20177201343531.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1544]   วันที่รายงาน  [6/4/2559]

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี2559
2. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพในพื้นที่ จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน วันที่อบรม 24 มีนาคม 2559 โดย วว. (นายวัชรพงศ์ พรทัศน์) ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 82.69%
3. การศึกษาดูงาน
• หมู่บ้านเห็ดบ้านแก้งน้อย ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จำนวนผู้เข้าร่วม 10 คน วันที่ 3 มีนาคม 2559 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 85.24%

การปฏิบัติทำบ่อก๊าซชีวภาพการฝึกปฏิบัติทำบ่อก๊าซชีวภาพการทำบ่อก๊าซชีวภาพ


ค่าใช้จ่าย : 78,523
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -1. เทคโนโลยีการผลิตแก็สชีวภาพมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากที่ต้องการบ่อแก็สชีวภาพ เพราะเป็นเทคโนโลยีง่ายไม่ยุ่งยาก ใช้ได้จริง
แนวทางแก้ไข : -1. วว. ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อม ได้แก่
- ต้องเป็นเกษตรกรที่ต้องการใช้แก็สชีวภาพจริงๆ และใช้จริง
- ต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสม
- ต้องมีวัตถุดิบ เช่นมูลสัตว์ต่างๆ ให้เพียงพอตามที่ วว. กำหนด
- วว. จะเก็บผลการดำเนินงานประมาณ 3 ปี หากมีการชำรุด ไม่ดูแลจนใช้ไม่ได้จะมีคณะกรรมการกลุ่มดังกล่าวปรับค่าเสียหาย (แล้วแต่กลุ่มตกลง) เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการทำบ่อแก็สให้กับเกษตรกรรายต่อไป เพื่อให้เกษตรกรเกิดจิตสำนึกและรักษาสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐต่อไป

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1698]   วันที่รายงาน  [29/6/2559]

1. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• การศึกษาทดลองการใช้ปุ๋ยนาข้าวระดับกระถางในเรือนทดลอง จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน วันที่28เมษายน 2559 อบรม โดยนางรัตนา ตันติศิริวิทย์ จาก วว. ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 86.67 %


• เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 53 คน วันที่ 9 มิถุนายน 2559 อบรมโดยนายสมนึก จงเสริมตระกูล จากศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 87.61%

2. การจัดเตรียมวัสดุส่งเสริมการสาธิตการปฏิบัติในพื้นที่
3. การเก็บตัวอย่างดินและปุ๋ย
3.1 การเก็บตัวอย่างดินก่อนการปลูกในกระถางทดลอง
3.2 การเก็บตัวอย่างปุ๋ย
 

ค่าใช้จ่าย : 74,524
จำนวนผู้รับบริการ : 73
ปัญหาอุปสรรค : 1. การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐาน เมื่อขายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับผู้รับซื้อเกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาเองได้
แนวทางแก้ไข : รประชุมระดมความคิดเพื่อหาช่องทางการตลาดที่มากขึ้น ทางกลุ่มจะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน มีการตรวจแปลงที่มีกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์มาเป็นพี่เลี้ยง และกลุ่มจะจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในนามกลุ่มเอง
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1910]   วันที่รายงาน  [12/9/2559]

ผลการดำเนินงาน
1. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• การอบรมเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ จำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน วันที่16 สิงหาคม 2559 อบรม โดยนางรัตนา ตันติศิริวิทย์ จาก วว. ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 86.86 %

 


2. การจัดเตรียมวัสดุส่งเสริมการสาธิตการปฏิบัติในพื้นที่


3. การศึกษาดูงาน
- การศึกษาดูงานสวนศรียา และศูนย์ภูมิรักษ์ อ.เมือง จ.นครนายก จำนวนผู้เข้าร่วม 2 คน วันที่ 9-10 สิงหาคม 2559 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 96.67 %

 

 

 


4. ติดตามประเมินผลโครงการ

ค่าใช้จ่าย : 96,953
จำนวนผู้รับบริการ : 52
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|244,900|244,900|ใช้หมด20174301745351.pdf201711181840401.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2190]   วันที่รายงาน  [3/4/2560]

กิจกรรมที่ 1. อบรมสัมมนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 วันที่ 17-19 มกราคม 2560 ณ.กรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 4 ราย
1. นางปราณี บุญประกอบ
2. นางโสภี อัมวรรณ์
3. นางมะลิ ภาคูกา
4. นางสุทัศน์ สวัสดี

ผลลัพธ์ของกิจกรรม – กลุ่มฯได้เรียนรู้วิธีการดำเนินงานโดยยึดแนวพระราชดำริของพระองค์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เพื่อก่อประโยชน์ โดยคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรม มีดังนี้ 1.เรื่อง บทบาทการเป็นวิทยากร 91.11%, 2.การศึกษาดูงานเรื่องดินและปุ๋ย 87.78%, 3.การศึกษาดูงานการเกษตรในพระราชดำริของในหลวง 86.11%, การศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ 88.89%

 

 

กิจกรรมที่ 2. การศึกษาทดลองการใช้ปุ๋ยนาข้าวระดับกระถางในเรือนทดลอง วันที่ 2 มีนาคม 2560 ได้มีการประชุม วางแผนการทดลองของปี 60 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 26 ราย ผลลัพธ์ของกิจกรรม เกษตรกรได้ใช้วิทยาศาสตร์ในการสังเกตและจดบันทึก ช่วยให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการใส่ปุ๋ยเข้าไปในแต่ละครั้ง ว่าการใส่ปุ๋ยกรรมวิธีใดที่สามารถตอบสนองผลผลิตข้าวได้มากกว่า ทำให้ได้ทราบถึงผลการทดลองในปี 59 ที่ผ่านมาในแต่ละกรรมวิธี ซึ่งจะแนวทางในการทดลองครั้งต่อไปในปี 60

 

 

 

กิจกรรมที่ 3. เป็นวิทยากรนอกสถานที่ เรื่อง “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง” วันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ.กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองอ่าง ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 51 ราย และวิทยากร จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นางสุทัศน์ สวัสดี
2. นางสาวสาคร บุญหนัก

ผลลัพธ์ของกิจกรรม – ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงกระบวนการผลิตปุ๋ย รวมถึงการปฏิบัติในขั้นตอนของการหมักปุ๋ย และการบริหารจัดการภายในกลุ่ม โดยคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรม 94.05%
 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 86,790
จำนวนผู้รับบริการ : 93
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2276]   วันที่รายงาน  [30/6/2560]

1.ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็นอาชีพรอง/เสริม
1.1 อบรมเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (กิจกรรมที่ 1)
วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ.ศาลาวัดเทพนิมิตร ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 51 ราย
วิทยากร ได้แก่ นายสมนึก จงเสริมตระกูล นักวิชาการจากศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์
ผลลัพธ์ของกิจกรรม - เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมากขึ้น และมีผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมถึงรู้จักวิธีป้องกันแมลงศัตรูข้าว โดยคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรม 89.54 %

 

 

 

 

1.2 อบรมเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ (กิจกรรมที่ 2)
วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ.ศาลาวัดเทพนิมิตร ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 51 ราย
วิทยากร ได้แก่ นายประสิทธิ์ บำรุงสุข สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผลลัพธ์ของกิจกรรม - เกษตรกรสามารถผลิตบ่อก๊าซชีวภาพไว้ใช้เองภายในชุมชนได้ สามารถลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้ และกากที่ได้จากการหมักก๊าซชีวภาพสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยได้อีกด้วย โดยคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรม 86.44 %

 

 

 

 

1.3 การศึกษาทดลองการใช้ปุ๋ยนาข้าวระดับกระถางในเรือนทดลอง (กิจกรรมที่ 3)
วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ.โรงปุ๋ยบ้านกระออม ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ได้มีการเตรียมดิน ชั่งน้ำหนักดิน เตรียมความพร้อมในงานทดลอง และเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ เพื่อได้ทราบปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้เหมาะสมกับการที่พืชจะนำไปใช้
ผลลัพธ์ของกิจกรรม – เกษตรกรได้มีการฝึกการปฏิบัติงานทดลองการใช้ปุ๋ยนาข้าวระดับกระถางในเรือนทดลอง ได้ใช้วิทยาศาสตร์ในการสังเกตและจดบันทึก ช่วยให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการใส่ปุ๋ยเข้าไปในแต่ละครั้งว่าการใส่ปุ๋ยกรรมวิธีใดที่สามารถตอบสนองผลผลิตข้าวได้มากกว่า
การปฏิบัติงานล่าสุด ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 นำดินที่เตรียมไว้ใส่ลงกระถาง และใส่ปุ๋ยเคมีในทรีทเม้นท์ที่กำหนดจากนั้นคลุกให้เข้ากันและเติมน้ำเลี้ยงไว้ในกระถางข้าวที่ทำการทดลอง
 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 85,675
จำนวนผู้รับบริการ : 102
ปัญหาอุปสรรค : 1.ปัญหา/อุปสรรคในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีและมีคุณภาพ 2.ปัญหา/อุปสรรค ในการสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ ได้แก่ บางพื้นที่มีต้นไม้อยู่บริเวณใกล้เคียง จะมีกิ่งไม้หล่นลงมาตกใส่ถุงพลาสติก LAPE จะทำให้ถุงเกิดการชำรุด/รั่วได้
แนวทางแก้ไข : 1. แก้ไขโดย ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์หลัก เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่ดี และมีคุณภาพ 2. แก้ไขโดยการตัดกิ่งไม้ที่ยื่นออกมา ไม่ให้หล่นใส่ถุงพลาสติก หรือหาพื้นที่บริเวณโล่งแจ้ง
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2463]   วันที่รายงาน  [11/9/2560]

กิจกรรมที่ 1 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
(1) กลุ่มได้ผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพไว้ใช้เองภายในชุมชน จำนวน 200 ตัน
ผลลัพธ์ของกิจกรรม – ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการเกษตร และชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

 

(2) อบรมลูกข่าย โดยเป็นวิทยากรนอกสถานที่ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง”

 

 

(2.1) วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะพันธุ์และพัฒนากระบือบ้านราว หมู่ 5 ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 51 ราย วิทยากร จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางมะลิ ภาคูกา และนางมะลิจันทร์ บุญเต็ม จากหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านกระออม โดยคะแนนประเมินวิทยากร 86.98%
ผลลัพธ์ของกิจกรรม – ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักการบริหารจัดการภายในกลุ่ม กระบวนการผลิตปุ๋ย รวมถึงการปฏิบัติในขั้นตอนของการหมักปุ๋ย โดยคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรม 87.49%
(2.2) วันที่ 4 สิงหาคม 2560 กลุ่มเกษตรเขียวสยามบ้านกาพระ ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 66 ราย วิทยากร จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางมะลิ ภาคูกา และนางมะลิจันทร์ บุญเต็ม จากหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านกระออม โดยคะแนนประเมินวิทยากร 89.84%
ผลลัพธ์ของกิจกรรม – ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักการบริหารจัดการภายในกลุ่ม กระบวนการผลิตปุ๋ย รวมถึงการปฏิบัติในขั้นตอนของการหมักปุ๋ย โดยคะแนนประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรม 86.03%

กิจกรรมที่ 2 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ผลลัพธ์ของกิจกรรม – กลุ่มฯสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อจำหน่าย และเก็บไว้ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นขยาย ไว้ใช้ปลูกข้าวในปีถัดไป

กิจกรรมที่ 3 เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ
ผลลัพธ์ของกิจกรรม – กลุ่มฯสามารถสร้างบ่อก๊าซชีวภาพใช้เองในชุมชนได้ จำนวน 4 บ่อ ช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้

กิจกรรมที่ 4 การศึกษาทดลองการใช้ปุ๋ยนาข้าวระดับกระถางในเรือนทดลอง
(1) วันที่ 7-14 กรกฏาคม 2560 ณ.โรงปุ๋ยบ้านกระออม ได้มีการย้ายต้นกล้าลงกระถาง และคัดต้นกล้าที่แข็งแรงเหลือจำนวน 2 ต้นเพื่อการทดลอง

 

 

(2) วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ.โรงปุ๋ยบ้านกระออม ได้มีการใส่ปุ๋ย และเก็บผลการทดลองครั้งที่ 1

 

 

(3) วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ.โรงปุ๋ยบ้านกระออม ได้มีการใส่ปุ๋ย และเก็บผลการทดลองครั้งที่ 2
ผลลัพธ์ของกิจกรรม – เกษตรกรได้มีการฝึกการปฏิบัติงานทดลองการใช้ปุ๋ยนาข้าวระดับกระถางในเรือนทดลอง ได้ใช้วิทยาศาสตร์ในการสังเกตและจดบันทึก ช่วยให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการใส่ปุ๋ยเข้าไปในแต่ละครั้งว่าการใส่ปุ๋ยกรรมวิธีใดที่สามารถตอบสนองผลผลิตข้าวได้มากกว่า
 

ค่าใช้จ่าย : 72,435
จำนวนผู้รับบริการ : 117
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ratana_k@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates