หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านดอนสมอ ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

บ้านดอนสมอ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558401,040|299,650|170,192|129,4582015721414121.pdf201512281041311.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1302]   วันที่รายงาน  [5/7/2558]


1. จัดเวทีเสวนา เตรียมความพร้อมร่วมกับแกนนำกลุ่มเกษตรกร พร้อมชี้แจงและแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจาก อบต.ท่าบ่อสงคราม, สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม, ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

3. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวนผู้เข้ารับบริการรวม 147 ราย

• การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวนผู้เข้าอบรม 72 คน วันที่อบรม 19 มีนาคม 2558 โดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านบัวโคก (นายล้อม โคลิตร)

ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 84.11%

• การผลิตแก๊ซชีวภาพ จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน วันที่อบรม 31 มีนาคม 2558 โดย วว. (นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย)

ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 86.44%

• การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน วันที่อบรม 31 มีนาคม 2558 โดยศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด (นางวรินทร นาถาบุตร)

ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 82.89%

• การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน วันที่อบรม 31 มีนาคม 2558 โดย วว. (นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย)

ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 83.56%

• เทคนิกการเป็นวิทยากร จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน วันที่อบรม 1 เมษายน 2558 โดย วว. (นางสาวอัปสร เสถียรทิพย์)

ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 90.67%

• การสร้างบ่อก๊าซชีวภาพในพื้นที่ ผู้เข้าอบรม 35 คน วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 โดยวว. (นายวัชรพงศ์ พรทัศน์)

ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 82.48% 


ค่าใช้จ่าย : 170,192
จำนวนผู้รับบริการ : 147
ปัญหาอุปสรรค : การประสานงานผู้รับบริการซึ่งเป็นเกษตรกรจะมีปัญหาในระหว่างกิจกรรมในอาชีพหลักซึ่งมักจะไม่มีเวลาในการรับบริการ
แนวทางแก้ไข : ควรกำหนดการถ่ายทอดหรือให้ความรู้แก่ผู้รับบริการในช่วงที่ว่างจากการทำการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลัก
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559388,900|250,000|250,000|ใช้หมด20165241017171.pdf2016930141511.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1563]   วันที่รายงาน  [7/4/2559]

1. ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับแกนนำกลุ่มเกษตรกร พร้อมชี้แจงและแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล 

2. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• การสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ จำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน วันที่อบรม 22 มีนาคม 2559 
โดยวิทยากร วว. (นายวัชรพงษ์ พรทัศน์)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 84.99

• การเพาะเห็ดชุมชน จำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน วันที่อบรม 22 มีนาคม 2559 
โดยวิทยากรจากหมู่บ้านเห็ดบ้านแก้งน้อย อ.นาแก (นายอรชร แสงสุวรรณ)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 82.17%
 

• การฝึกปฏิบัติทดลองการใช้ปุ๋ยนาข้าวระดับกระถางในเรือนทดลอง
จำนวนผู้เข้าฝึกปฏิบัติ 13 คน วันที่ 30 มีนาคม 2559
โดยวิทยากร วว. (นายพงศกร นิตย์มี)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 87.96%

3. การศึกษาดูงาน 
• หมู่บ้านเห็ดบ้านแก้งน้อย หมู่ 10 ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
จำนวนผู้ศึกษาดูงาน 10 คน วันที่อบรม 3 มีนาคม 2559 
โดยวิทยากรจากหมู่บ้านเห็ดบ้านแก้งน้อย (นายอรชร แสงสุวรรณ)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 84.44%

ค่าใช้จ่าย : 149,969
จำนวนผู้รับบริการ : 123
ปัญหาอุปสรรค : การปรับตัวของเกษตรกรในเรื่องต้องเดินทางไกลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม เพราะไม่คุ้นเคยกับการต้องไปค้างอ้างแรมในพื้นที่ไกลบ้าน
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1701]   วันที่รายงาน  [29/6/2559]

1. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• การฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ย จำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน
วันที่อบรม 11 พฤษภาคม 2559
- ฝึกทักษะการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
-ฝึกทักษะการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ย
โดย นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ วิทยากร
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 85.42 %

 

2. การปฏิบัติงานทดลองทำแปลงกระถางข้าว
• กลุ่มบ้านดอนสมอ หมู่ 1 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 จำนวนผู้ร่วมฝึกปฏิบัติ 24 คน
-ฝึกการวัดค่าความสูงของต้นข้าวและการบันทึก
-ฝึกนับจำนวนกอข้าวและการบันทึก
-เก็บตัวอย่างดินและปุ๋ยเพื่อนำมาตรวจสอบ


 

ค่าใช้จ่าย : 81,568
จำนวนผู้รับบริการ : 74
ปัญหาอุปสรรค : 1. การทำแปลงเป็นสิ่งใหม่ของเกษตรกร ซึ่งกิจกรรมนี้ต้องอาศัยความละเอียดในการสังเกต การบันทึก ความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การทดลองได้ผลสำเร็จที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านงานวิจัยและความมั่นใจของเกษตรกร
แนวทางแก้ไข : 1. ต้องให้โอกาสและเวลาให้เกษตรกรนำคนที่มีความเข้าใจในการสังเกตเรียนรู้และการบันทึกข้อมูลเพื่อให้กิจกรรมที่ทำประสพผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุด
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1912]   วันที่รายงาน  [12/9/2559]

ผลการดำเนินงาน
1. ประชุมสัมมนาตัวแทนกลุ่มหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์
• การฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ย จำนวนผู้เข้าอบรม 2 คน
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
- สรุปการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ได้รับการอบรมว่ามีความก้าวหน้าอย่างไร
-เสนอแนะเพิ่มเติมในกิจกรรมเทคโนโลยีรองที่จะปฏิบัติในปีถัดไป
โดย นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ วิทยากร
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 95.56 %

 

2. การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
• ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียา จำนวนผู้ดูงาน 2 คน
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
- เรียนรู้การทำการเกษตรเพื่อพึ่งพาตนเองด้วยวิธีทางธรรมชาติ
• ศึกษาดูงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จำนวน 2 คน

 


วันที่ 10 สิงหาคม 2559
- ดูการรักษาผืนดินให้สมบูรณ์ตามแนวทางพระราชดำริ
- เรียนรู้การรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย
- การทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 


 

ค่าใช้จ่าย : 18,463
จำนวนผู้รับบริการ : 6
ปัญหาอุปสรรค : -1. เวลาที่จำกัดทำให้ไม่สามารถเรียนรู้การทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริได้หมด เพราะศูนย์เรียนรู้มีประโยชน์และมีพื้นที่ค่อนข้างมากจึงต้องใช้เวลามากขึ้น
แนวทางแก้ไข : -1. จัดระบบการอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานให้กระชับและเหมาะสม เช่นควรให้น้ำหนักสำหรับกิจกรรมที่เกษตรกรสนใจมากขึ้นและใช้เวลาในห้องประชุมให้เหมาะสม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|244,900|244,900|ใช้หมด2017430175581.pdf201711181849181.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2186]   วันที่รายงาน  [3/4/2560]

1. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี

- กลุ่มได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการเป็นวิทยากร ณ ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในวันที่ 17 มกราคม 2560 โดยมีนางสาวอัปสร เสถียรทิพย์ ผู้อำนวยการ กองสื่อสารภายใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ ได้ให้ความรู้และเทคนิคในการเป็นวิทยากรเพื่อฝึกให้เกษตรกรที่เข้าอบรมสามารถสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งต่อแก่ผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรบ้านดอนสมอมีตัวแทนเข้าอบรมจำนวน 4 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 95 %

 

 

- กลุ่มบ้านดอนสมอได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดทำการทดลองปลูกข้าวในกระถางเป็นปีที่สอง ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่แน่นอน วว.ได้แนะนำการจัดเตรียมดิน เตรียมปุ๋ยเพื่อใส่ข้าวซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ในการนี้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 20 คน

- นายวัชระ คำใหญ่ ประธานกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ได้ทำหน้าเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมลูกข่าย ณ กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองสิม ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่กลุ่มมีความเชี่ยวชาญให้ลูกข่ายสามารถเข้าใจหลักปฏิบัติในการทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และเพื่อพัฒนาการดำเนินงานผลิตปุ๋ยให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่ง วว.ได้คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำชี้แนะเกษตรกรอย่างใกล้ชิด ในการนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 46 คน ซึ่งในภาคปฏิบัติได้นำวัตถุดิบเพื่อหมักปุ๋ยตามสูตรของ วว.จำนวน 50 ตัน ความพึงพอใจของกลุ่มเท่ากับ 87.51 %

 

 

 

2.ศึกษาดูงาน

- กลุ่มได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ที่กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 มกราคม 2560 โดยมีนางสาวมิรันตี ฐิติโชติรัตนา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม เพื่อเรียนรู้ความเป็นมาของดิน การแก้ปัญหา ชนิดของดินในแต่ละภูมิภาคซึ่งมีผลกระทบต่อการทำการเกษตรของเกษตรกรอย่างมาก ได้รับการถ่ายทอดวิธีการทำ พด. สูตรต่างๆที่จะช่วยเป็นหัวเชื้อในการมาขยายได้อีกหลากหลาย ทั้งการทำปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำ การทำสารกำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ เป็นต้น กลุ่มได้เข้าร่วมดูงานรวม 4 คน มีความพึงพอใจเท่ากับ 86.67 %

 

 

 

- ได้ร่วมดูงานและศึกษาการเกษตรที่ในหลวงทรงเป็นผู้ทำเป็นต้นแบบ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ซึ่งมีนายประดับพันธ์ คูณเมือง เป็นผู้พาชมและบรรยายประกอบ มีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายประการ ซึ่งมาจากวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงหวังให้พสกนิกรได้มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่มีความทันสมัยและสามารถเรียนรู้ได้ในทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ได้เรียนรู้พืชในท้องถิ่นในภาคต่างๆที่ให้ประโยชน์ทั้งในด้านการบริโภค การรักษาโรค และการช่วยบำรุงพื้นดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยภูมิปัญญาแบบไทยๆ ซี่งกลุ่มได้เข้าร่วมจำนวน 4 คน และมีความพึงพอใจเท่ากับ 98.89 %

 

 

- ศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ ณ สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19 มกราคม 2560 โดยมีนางสาวจรรยาพร ก่อเกียรติคุณ เป็นผู้รับผิดชอบในการพาชม โดยโครงการต่างๆที่ในหลวงทรงมีวิสัยทัศน์และทรงรับสั่งให้ดำเนินการในพระราชวังส่วนพระองค์ มีทั้งโรงงานทำนม ฟาร์มเลี้ยงโคนม การทำแท่งถ่านอัด สาหร่ายเกลียวทองและอื่นๆอีกมากมาย และได้ชมโรงช้างที่เป็นช้างสำคัญมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และเกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีต่างๆของกษัตริย์ กลุ่มได้เข้าดูงานจำนวน 4 คน และมีความพึงพอใจเท่ากับ 94.44 %

ค่าใช้จ่าย : 72,927
จำนวนผู้รับบริการ : 82
ปัญหาอุปสรรค : -เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรในการทำงานในบางช่วง
แนวทางแก้ไข : -ทำความเข้าใจถึงภารกิจหน้าที่และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นแม่ข่ายฯ โดยสร้างความร่วมมือในชุมชนให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2259]   วันที่รายงาน  [26/6/2560]

1. การทำหน้าที่เป็นวิทยากร
นายวัชระ คำใหญ่ ประธานกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ได้ทำหน้าเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมลูกข่าย 2 กลุ่ม ดังนี้

1.1  กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางหัวแฮต ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ในวันที่ 4 เมษายน 2560

มีจำนวนผู้เข้าอบรม 35 ราย

โดยได้เล่าถึงการดำเนินงานในกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกและผู้นำจะต้องมีหัวก้าวหน้าในการนำความรู้มาพัฒนากลุ่มให้ดียิ่งๆขึ้นจนเป็นกลุ่มที่หน่วยงานต่างๆมักจะพาคนมาเยี่ยมชมเสมอ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในหลายๆด้าน จากนั้นนายสังวร ก้อนกั้น วิทยากรฝ่ายการผลิตปุ๋ยได้สอนเทคนิคและวิธีการผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ได้รับความรู้มาจาก วว. ที่เน้นการนำความรู้มาปรับพฤติกรรมการผลิตปุ๋ยให้ดีขึ้น เป็นที่สนใจของผู้ใช้ปุ๋ยมากยิ่งขึ้น ในภาคบ่ายได้นำเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการหมักปุ๋ยร่วมกัน
ผลการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเป็น 88.29% และประเมินวิทยากรที่ 93.85%

 

 

 

 

 

1.2  ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านบ่อปัทม์ หมู่ 4 ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

มีจำนวนผู้เข้าอบรม 48 ราย

โดยคณะวิทยากรที่ทำหน้าที่ในการบรรยายมี 2 ท่าน คือนายวัชระ คำใหญ่ ประธานกลุ่มทำหน้าที่เล่าการดำเนินงานในการของกลุ่มตั้งแต่เริ่มทำปุ๋ยจากการสนับสนุนของปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม จนได้มีโอกาสรับการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และมีการพัฒนาในด้านคุณภาพและศักยภาพการผลิตอย่างดี ส่วนนายสังวร ก้อนกั้น ได้อธิบายขั้นตอนวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวทางของวว. และได้ตอบคำถาม ข้อสงสัยให้ผู้เข้าอบรมได้รับคำตอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยของกลุ่มด้วย

ผลการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเป็น 89.18% และประเมินวิทยากรที่ 91.30%

 

 

 

 

 

 

 

2.  การอบรมเทคโนโลยีที่กลุ่มสนใจ

นอกจากกลุ่มจะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตปุ๋ยแล้ว เทคโนโลยีอื่นที่กลุ่มมีความสนใจและต้องการนำมาปฏิบัติให้เกิดผลจริงเพื่อสร้างเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรของชุมชนมี 2 เรื่อง ได้แก่

2.1    เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ โดยจัดอบรมที่กลุ่มเลี้ยงกระบือสวยงามบ้านดอนสมอ หมู่ 1 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

วิทยากร โดย นายธนพัฒน์ สุระนรากุล อาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ด้วย

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ราย

ในเนื้อหารการบรรยาย วิทยากรได้พูดถึงหลักการทำการเกษตรให้มีความยั่งยืน และพูดในเรื่องการเลี้ยง สายพันธุ์ที่สำคัญและเหมาะสมกับเกษตรกร วัตถุดิบและการเลี้ยงสัตว์ที่มีในท้องถิ่น และการทำอาหารให้สัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมและลดต้นทุนได้ ในท้ายการบรรยายได้มีการสาธิตแนะนำสูตรอาหารสำหรับเลี้ยงโคที่ใช้งบประมาณไม่มากเพื่อให้กลุ่มนำไปทำกันเองในกลุ่มในโอกาสต่อไปด้วย วว.ยังได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตดังกล่าวให้กลุ่มทำเป็นกิจกรรมนำร่องเพื่อพัฒนาสูตรอาหารให้เหมาะสมกับกระบือในปีต่อไปด้วย

ผลการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเป็น 83.81% และประเมินวิทยากรที่ 87.14%

 

 

 

 

2.2   เทคโนโลยีการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก โดยจัดอบรมที่กลุ่มเลี้ยงกระบือสวยงามบ้านดอนสมอ หมู่ 1 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

วิทยากร โดย ผศ.วิระ ศรีธัญรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งเป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกัน

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560

จำนวนผู้เข้าอบรม 35 ราย

การอบรมการเพาะเห็ดครั้งนี้เป็นการต่อยอดองค์ความรู้และเรียนรู้เทคนิคในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ในครั้งแรกที่กลุ่มได้อบรมไปนั้นหลังจากนำไปปฏิบัติยังพบว่ามีความเข้าใจผิดอยู่บ้างในบางเรื่อง สาเหตุเกิดจากกลุ่มมักจะคิดว่าหารทำเห็ดง่าย แต่เมื่อลงมือทำจริงแล้ว ประสบปัญหาหลายอย่างจนผลผลิตมีความเสียหายโดยไม่รู้สาเหตุ จึงมีการร้องขออบรมซ้ำอีกครั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้และปรับแก้ปัญหาในสิ่งที่ผิดพลาดมาเป็นบทเรียนต่อไป นอกจากนี้กลุ่มยังได้ทดลองเลี้ยงเห็ดบนขอนไม้อย่างง่ายเพื่อเป็นการเพาะเห็ดที่ไม่ต้องดูแลอย่างเคร่งครัดมากนักและสามารถเอาไว้บริโภคในครัวเรือนได้ด้วย วว.สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มปฏิบัติด้วย

ผลการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเป็น 87.17% และประเมินวิทยากรที่ 94.86%

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 108,474
จำนวนผู้รับบริการ : 148
ปัญหาอุปสรรค : 1. ปัญหาในเรื่องการเรียนรู้เทคโนโลยีที่กลุ่มสนใจ ซึ่งเกิดปัญหาในเรื่องความตั้งใจในการเรียนรู้ เนื่องจากปกติเกษตรกรมักจะมีสมาธิในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ไม่นาน เพราะกังวลว่าจะต้องไปทำนู่นทำนี่ แล้วก็คิดว่าเทคโนโลยีที่กำลังเรียนรู้เป็นเรื่องง่าย ชาวบ้านก็ทำได้ แล้วก็มักจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงไม่ค่อยได้ 2. เกษตรกรบางคนจะชอบซื้อมากกว่าจะทำเอง ดังนั้นจึงมักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติจริงหลังจากอบรมไปแล้ว
แนวทางแก้ไข : 1. ลดการบรรยายภาคทฤษฎีแล้วปรับเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้น และเน้นการทำจริงเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จะช่วยให้เกษตรกรมีความเชื่อและพึงพอใจในการนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 2. ต้องให้ชุมชนหรือสมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันทำความเข้าใจให้เห็นระโยชน์จากการทำขึ้นมาเองมากกว่าที่จะไปซื้อในราคาที่แพงกว่า
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2449]   วันที่รายงาน  [1/9/2560]

1. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี การทำหน้าที่เป็นวิทยากร
นายวัชระ คำใหญ่ ประธานกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ได้ทำหน้าเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมลูกข่าย 1 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดบ้านคำแม่นาง ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560

มีจำนวนผู้เข้าอบรม 43 ราย

โดยได้เล่าถึงการดำเนินงานในกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกและผู้นำจะต้องมีหัวก้าวหน้าในการนำความรู้มาพัฒนากลุ่มให้ดียิ่งๆขึ้นจนเป็นกลุ่มที่หน่วยงานต่างๆมักจะพาคนมาเยี่ยมชมเสมอ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในหลายๆด้าน และพร้อมที่จะเป็นเครือข่ายให้กลุ่มที่สนใจได้แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการผลิตปุ๋ยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในระดับจังหวัดนครพนม
ผลการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเป็น 91.58% และประเมินวิทยากรที่ 95.26%

 

 

 

 

 

 

 

2. ติดตามความคืบหน้าการศึกษาทดลองแปลงข้าวกระถาง
- กิจกรรมที่สมาชิกมาร่วมกันใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 วันที่ 1 กรกฎาคม ในทรีตเมนท์ที่ 2 (ปุ๋ยเคมี 16-20-0 และ 15-15-15), ทรีตเม้นท์ที่ 4 และ 5 (ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร 12-3-3และ 3-6-6) และวัดความสูงและจำนวนต้น กับ กอข้าวในครั้งที่ 1
- กิจกรรมในวันที่ 1 สิงหาคม มาร่วมกันวัดความสูงและจำนวนต้น กับกอข้าว ครั้งที่ 2
- กิจกรรมในวันที่ 1 กันยายน ร่วมกันใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ก่อนข้าวตั้งท้อง พร้อมวัดความสูงและจำนวนต้น/กอ
 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 63,499
จำนวนผู้รับบริการ : 43
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ratana_k@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates