หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านหนองบอน ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

บ้านหนองบอน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558401,040|299,650|186,171|113,479201572153251.pdf201512281355231.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1301]   วันที่รายงาน  [5/7/2558]
1. จัดเวทีเสวนา เตรียมความพร้อมร่วมกับแกนนำกลุ่มเกษตรกร พร้อมชี้แจงและแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/ศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
3. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมจำนวนทั้งสิ้น 143 คน
• การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน วันที่อบรม 31 มีนาคม 2558
โดย วว. (นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 85.68%
• การผลิตแก๊สชีวภาพ จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน วันที่ 31 มีนาคม 2558
โดย วว. (นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 85.93%
• การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน วันที่อบรม 31 มีนาคม 2558
โดย ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด (นางวรินทร นาถาบุตร)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 90.12%
• เทคนิคการเป็นวิทยากร จำนวนผู้เข้าอบรม 10 คน วันที่อบรม 1 เมษายน 2558
โดย วว. (นางสาวอัปสร เสถียรทิพย์)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 94.07%
• การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว จำนวนผู้เข้าอบรม 51 คน วันที่อบรม 10 มิถุนายน 2558
โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา (นายวิรุจน์ ทาดี)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 84.36%
• บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวนผู้เข้าอบรม 52 คน วันที่อบรม 11 มิถุนายน 2558
โดย วว. (นายสักขี แสนสุภา และ นายอินทราวุธ ฉัตรเกษ)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 83.97%
ค่าใช้จ่าย : 186,171
จำนวนผู้รับบริการ : 143
ปัญหาอุปสรรค : • การติดต่อประสานงานให้กลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมนอกพื้นที่เป็นไปได้ยาก เนื่องจากกลุ่มมีภารกิจทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนร่วม ทำให้เกิดการรวมตัวกันค่อนข้างยาก
• กลุ่มมีความสนใจการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แต่มีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากภัยแล้ง
แนวทางแก้ไข : • ต้องชี้แจงทำความเข้าใจ และนัดหมายล่วงหน้ามากกว่า 1 เดือน เพื่อให้กลุ่มมีความพร้อมมากที่สุด
• ต้องมีแหล่งน้ำหรือชลประทานเพิ่มมากขึ้นในชุมชน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559388,900|250,000|250,000|ใช้หมด20165241016311.pdf20169301412231.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1560]   วันที่รายงาน  [7/4/2559]

1. จัดเวทีเสวนา สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านร่วมกับคณะกรรมการกลุ่ม พร้อมชี้แจงและแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 10 คน
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา
3. ศึกษาดูงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 คน
• ศึกษาดูงานการเพาะเห็ด จำนวนผู้เข้าร่วม 10 คน วันที่อบรม 3 มีนาคม 2559
โดย นายอรชร แสงสุวรรณ กลุ่มผู้เพาะเห็ด ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 89.56 % (SciV 289-1)

 


ค่าใช้จ่าย : 38,180
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : • ปัจจุบันวัตถุดิบในการดำเนินการแปรรูปไม่ทันกับการผลิต
• กลุ่มมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แต่มีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากภัยแล้ง

แนวทางแก้ไข : • แนะนำให้กลุ่มเพิ่มพื้นที่ในการปลูกวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปเพิ่มมากขึ้น
• ต้องมีแหล่งน้ำหรือชลประทานเพิ่มมากขึ้นในชุมชน

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1697]   วันที่รายงาน  [29/6/2559]

1. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมจำนวนทั้งสิ้น 114 คน
• การจัดทำแปลงทดลองเพื่อศึกษาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสม จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน วันที่อบรม 29 เมษายน 2559
โดย วว. (นางรัตนา ตันติศิริวิทย์)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 94.33%
• หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร และการจัดเตรียมสถานที่ผลิตอาหารแปรรูป จำนวนผู้เข้าอบรม 44 คน วันที่อบรม 14 มิถุนายน 2558
โดย สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (น.ส. กัญญารัตน์ คุณหงส์/น.ส.สุณิสา นามนนท์)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 89.68%
• การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP และวิธีการตรวจแปลง จำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน วันที่อบรม 14 มิถุนายน 2 558
โดย ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา (นางกัญญาวีร์ เปลี่ยนพิจิตร)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 88.22 %

 

2. การเก็บตัวอย่างดิน/ปุ๋ย
- เก็บตัวอย่างดินที่ใช้ในกระถางทดลองมาวิเคราะห์
- เก็บตัวอย่างปุ๋ยที่ผลิตเรียบร้อยมาวิเคราะห์
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 139,000
จำนวนผู้รับบริการ : 114
ปัญหาอุปสรรค : • ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร • ในกลุ่มเมล็ดพันธุ์ มีสมาชิกทั้งที่ชำนาญ และไม่ชำนาญในการผลิต ผลผลิตที่ออกมาจึงไม่ได้ดังที่ตั้งเป้าไว้
แนวทางแก้ไข : • เพิ่มความรู้ความเข้าใจโดยให้วิทยากรที่มีความชำนาญให้ความรู้ และสามารถประสานงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อกลุ่มพบเจอปัญหาในการปฏิบัติงาน • ในกลุ่มเมล็ดพันธุ์ จัดให้มีความรู้ในเชิงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชำนาญ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1923]   วันที่รายงาน  [15/9/2559]

ผลการดำเนินงาน
1. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน
• การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวนผู้เข้าอบรม 80 คน
วันที่อบรม 1 กันยายน 2559
โดย นางรัตนา ตันติศิริวิทย์/นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย (วว.)
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 87.25 %

 


2. พัฒนาพื้นที่อาคารปฏิบัติงานแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่ม
- ปรับปรุงอาคารเพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในการผลิตอาหาร
- จัดหาอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะ

 


3. ติดตามผลการดำเนินงานกระถางทดลอง
- การใส่ปุ๋ยสูตรต่างๆตามกรรมวิธีการทดลอง
- การวัดความสูง การนับจำนวนกอ ตามระยะเวลาที่กำหนด
 

ค่าใช้จ่าย : 72,820
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : - สมาชิกมีความรู้ด้านการผลิตปุ๋ย ขาดความมั่นใจในการถ่ายทอดให้กับผู้อื่น
แนวทางแก้ไข : - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย และฝึกสมาชิกที่พร้อมเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้สมาชิกในกลุ่มก่อนลงพื้นที่ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่นที่สนใจต่อไป
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|244,900|244,900|ใช้หมด20174301755401.pdf201711181847401.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2184]   วันที่รายงาน  [3/4/2560]

1. จัดงานอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านร่วมกับคณะกรรมการกลุ่ม พร้อมชี้แจงและแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• ฝึกอบรมการเป็นวิทยากร ณ ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จำนวนผู้เข้าร่วม 2 คน วันที่อบรม 17 มกราคม 2560
โดย นางสาวอัปสร เสถียรทิพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสื่อสารภายใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกให้ตัวแทนกลุ่มนำความรู้และเทคนิคในการเป็นวิทยากรสามารถสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งต่อแก่ผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 90 %

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ลูกข่าย

• หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านหนองบอนได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงให้กับชุมชนบ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ จำนวนผู้เข้าร่วม 58 คน วันที่อบรม 1 มีนาคม 2560
โดยนายสนอง เฉยกลาง เลขากลุ่ม และนายเสริม ทองอยู่ รองประธานกลุ่ม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนได้เข้าใจเรื่องการใช้ปุ๋ย และการผลิตปุ๋ยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 82.42 %

• หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านหนองบอนได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงให้กับชุมชนบ้านโสกนกเต็นพัฒนา ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน วันที่อบรม 29 มีนาคม 2560
โดยนายสนอง เฉยกลาง เลขากลุ่ม และนายเสริม ทองอยู่ รองประธานกลุ่ม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนได้เข้าใจเรื่องการใช้ปุ๋ย และการผลิตปุ๋ยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 95.11 %

 

 

 

 

3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจาก สาธารณสุขอำเภอ และสาธารณสุขจังหวัดเรื่องการยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน อย.

4. ศึกษาดูงาน

• ศึกษาดูงานกรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้เข้าร่วม 2 คน วันที่ 18 มกราคม 2560 ได้ศึกษาดูงานเรื่องต่างๆดังนี้ 1. พิพิธภัณฑ์ดิน เพื่อเรียนรู้ความเป็นมาของดิน การแก้ปัญหา ชนิดของดินในแต่ละภูมิภาคซึ่งมีผลกระทบต่อการทำการเกษตรของเกษตรกร โดย น.ส.มิรันตี ฐิติโชติรัตนา และน.ส. กรรณิการ์ หอมยามเย็น 2. การวิเคราะห์ดินเบื้องต้น เพื่อทราบข้อมูลขั้นพื้นฐานของดินในพื้นที่ที่ทำการเกษตร โดย นางอัจจิมา พงษ์จินดา 3. การผลิตจุลินทรีย์เพื่อใช้ควบคุมโรค /วิธีการทำ พด. สูตรต่างๆที่จะช่วยเป็นหัวเชื้อในการมาขยายได้อีกหลากหลาย ทั้งการทำปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำ การทำสารกำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ เป็นต้น โดย น.ส. บงกชกรณ์ อาณานุการ จากการศึกษาดูงานที่กรมพัฒนาที่ดิน ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 85.56 %
• ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวนผู้เข้าร่วม 2 คน วันที่ 18 มกราคม 2560 ศึกษาดูงาน นวัตกรรมเกษตร มีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายประการซึ่งมาจากวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงหวังให้พสกนิกรได้มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่มีความทันสมัยและสามารถเรียนรู้ได้ในทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ได้เรียนรู้พืชในท้องถิ่นในภาคต่างๆที่ให้ประโยชน์ทั้งในด้านการบริโภค การรักษาโรค และการช่วยบำรุงพื้นดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยภูมิปัญญาแบบไทยๆ โดย นายประดับพันธ์ คูณเมือง จากการศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 100 %
• ศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ ณ สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้เข้าร่วม 2 คน วันที่ 19 มกราคม 2560 โดยโครงการต่างๆที่ในหลวงทรงมีวิสัยทัศน์และทรงรับสั่งให้ดำเนินการในพระราชวังส่วนพระองค์ มีทั้งโรงงานทำนม ฟาร์มเลี้ยงโคนม การทำแท่งถ่านอัด สาหร่ายเกลียวทองและอื่นๆอีกมากมาย และได้ชมโรงช้างที่เป็นช้างสำคัญมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และเกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีต่างๆของกษัตริย์ โดยมีนางสาวจรรยาพร ก่อเกียรติคุณ เป็นผู้รับผิดชอบในการพาชม จากการศึกษาดูงานที่โครงการส่วนพระองค์ ณ สวนจิตรลดา ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 98.89 %
 

ค่าใช้จ่าย : 82,808
จำนวนผู้รับบริการ : 145
ปัญหาอุปสรรค : -• ปีนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิต จำหน่ายออกได้น้อย
แนวทางแก้ไข : -• ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายเพื่อเป็นทางเลือกในการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2263]   วันที่รายงาน  [29/6/2560]

ผลการดำเนินงาน
1. ศึกษาการใช้ปุ๋ยในนาข้าวระดับกระถางทดลอง
จัดเตรียมงานทดลองข้าวในกระถาง และปฏิบัติตามขั้นตอนการทดลอง โดยจำลองจากการปลูกข้าวจริง
• เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว เพาะกล้าเพื่อเตรียมปักดำ
• เตรียมปุ๋ยตามกรรมวิธีการทดลอง
• เตรียมดินใส่ปุ๋ยรองพื้นตามกรรมวิธีที่กำหนด

 

 

 

กิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติในเดือน มิถุนายน 2560
2. นำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการสนับสนุนจาก วว. จัดสรรให้กับสมาชิกเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มเกษตรกร และผลิตเมล็ดพันธุ์ของนาแปลงใหญ่

 

 

3. กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้สำหรับการเกษตรในช่วงฤดูกาลปลูกข้าวปี 2560

 


 

 

ค่าใช้จ่าย : 46,575
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : • การใส่ปุ๋ยที่มากหรือน้อยเกินไปทำให้มีผลต่อผลผลิต และต้นทุน
แนวทางแก้ไข : • จัดทำการทดลองข้าวในกระถางเพื่อทราบสูตรปุ๋ย และปริมาณการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดผล และนำไปปฏิบัติในการทำนาของชุมชนต่อไป
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2447]   วันที่รายงาน  [1/9/2560]

1. อบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร และปรับปรุงสถานที่พร้อมสำหรับผลิตอาหารแปรรูป
จำนวนผู้เข้าอบรม 56 คน วันที่อบรม 18 กรกฎาคม 2560
โดย สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (น.ส. กัญญารัตน์ คุณหงส์/น.ส.สุณิสา นามนนท์)
วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับให้ผลิตอาหารแปรรูปให้ได้มาตรฐาน เพิ่มช่องทางจำหน่ายได้มากขึ้น
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 93.24 %

 

 

 

 

 

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ลูกข่าย
• หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านหนองบอนได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงให้กับชุมชนบ้านโคกพลวง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ จำนวนผู้เข้าร่วม 53 คน วันที่อบรม
19 กรกฎาคม 2560
โดยนายสนอง เฉยกลาง เลขากลุ่ม และนายเสริม ทองอยู่ รองประธานกลุ่ม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนได้รับความรู้ และผลิตปุ๋ยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพปุ๋ยที่ผลิตให้กับผู้ใช้ และมีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 95.56 %

 

 

 

 

 

3. ศึกษาการใช้ปุ๋ยในนาข้าวระดับกระถางทดลอง
จัดเตรียมงานทดลองข้าวในกระถาง และปฏิบัติตามขั้นตอนการทดลอง โดยจำลองจากการปลูกข้าวจริง ซึ่งในช่วงระยะเดือนมิถุนายน ถึงกันยายน มีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้
• เตรียมปุ๋ยตามกรรมวิธีการทดลอง
• จดบันทึกการเจริญเติบโตของทุกกรรมวิธีการทดลอง
• ดูแลการให้น้ำ และกำจัดแมลง

 

4. จัดการศูนย์เรียนรู้เตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชม แบ่งพื้นที่เป็น
• จุดเรียนรู้การใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ ดึงพลังงานน้ำมาใช้ภายในพื้นที่เกษตร
• จุดเรียนรู้การทำนาแปลงใหญ่
• จุดเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ (การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงหมูหลุม)
• จุดเรียนรู้การปลูกผักปลอดสาร
 

ค่าใช้จ่าย : 115,517
จำนวนผู้รับบริการ : 109
ปัญหาอุปสรรค : • วัตถุดิบที่ใช้ในการแปรรูป(กล้วย)ในพื้นที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ต้องติดต่อหาซื้อนอกพื้นที่ทำให้ผลการดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง และทำให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้น
แนวทางแก้ไข : • จัดทำแปลงปลูกกล้วยในศูนย์การเรียนรู้ และส่งเสริมให้พื้นที่ใกล้เคียงปลูกกล้วยมากขึ้น โดยจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ให้ในราคาถูกกว่าร้านค้าทั่วไป แต่คุณภาพดีกว่า
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ratana_k@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates