หมู่บ้านจิ้งหรีดครบวงจรโนนเชือก

หมู่บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558283,000|234,750||234,750
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1314]   วันที่รายงาน  [5/7/2558]


อยู่ระหว่างดำเนินการ


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : 0
แนวทางแก้ไข : 0
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1360]   วันที่รายงาน  [3/9/2558]


อยู่ระหว่างดำเนินการ และขอขยายเวลา


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง kazidech_s@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates