หมู่บ้านข้าวอินทรีย์วิถีภูมิปัญญา อ.ไทรงาม

เทศบาลต.ไทรงาม หมู่ที่ 4 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558300,000|280,000|280,000|ใช้หมด201551193661.pdf20161121552141.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1203]   วันที่รายงาน  [2/4/2558]

1. ติดตามผลการปลูกข้าวธัญสิริน 2 ต้นเตี้ย การเก็บเกี่ยว การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชน รวมทั้งการให้คำปรึกษา/บ่มเพาะด้านการปรับปรุงดินและการขยายเมล็ดพันธ์ถั่วเหลืองราชมงคล 1 ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2557

2. ได้ออกพื้นที่เพื่อประชาคมและจัดการเสวนากลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวหอมประทุม  ซึ่งเป็นกลุ่มหลักในการดำเนินโครงการ รวมทั้งแจ้งผู้นำพื้นที่ : นายอำเภอและนายกเทศบาลตำบลไทรงาม เพื่อชี้แจงทิศทางและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานโครงการในวันที่ 3 กุมภาพันธ์2558ณ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และหัวเชื้อเบญจคุณ การปลูกผักปลอดภัยและการเติมความรู้เรื่องชีวภัณฑ์เมื่อ 30 มกราคม 2558 จำนวน 11 คน และสนับสนุนเมล็ดพันธ์ผักจำนวน 10 ชนิดและตู้เขี่ยเชื้อ ให้กลุ่ม

4. ประชุมร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ฯ (วว.) และเครือข่าย ในการทำกะปิและซอสปรุงรสจากเห็ดโดยใช้วัตถุดิบเป็นเห็ดที่มีศักยภาพในการผลิตโดยใช้วัสดุในพื้นที่ :เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู และเห็ดแครง โดย วว. สนับสนุนในการทำงานทดลองและถ่ายทอด และกลุ่ม/สถาบันวิจัยฯ สนับสนุนด้านวัตถุดิบ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่อง พื้นฐานการผลิตเห็ด ให้แก่สมาชิกโดยอบรมครั้งแรกในวันที่ 30-31 มีนาคม 2558 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง ในเรื่องการแยกเชื้อเห็ด การทำหัวเชื้อเห็ด การทำวัสดุเพาะและการขยายเชื้อในวัสดุเพาะ รวมทั้งการดูงานการผลิตเห็ดมิลกี้เพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตเห็ดอีกด้านหนึ่ง

การประเมินผลสำเร็จของโครงการ
ประเมินผลโดย   คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร        
มีแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือไม่  มี 

ค่าใช้จ่าย : 130,000
จำนวนผู้รับบริการ : 11
ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณล่าช้า จึงขออนุมัติยืมเงินสำรองจ่ายจากคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1295]   วันที่รายงาน  [4/7/2558]

1. ออกพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการปลูกผัก การจัดการเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง การเตรียมคอกไก่ประดู่ และการเตรียมวงบ่อเลี้ยงไส้เดือนดิน ในวันที่ 25-26 เมษายน2558  และ วันที่ 20-21 มิถุนายน 2558  ณ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
2. ประชุมความก้าวหน้าในการทำวิจัยกะปิและซอสปรุงรสจากเห็ดของสถาบันวิทยาศาสตร์ฯ (วว.) และเครือข่าย ณ เทศบาลตำบลไทรงาม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 โดย สมาชิกจะไปร่วมนำเสนอในงานของกระทรวงวิทย์ฯ ด้วยต่อไป
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่อง การผลิตเห็ดครั้งที่ 2 การเลี้ยงไส้เดือนดิน การขยายพันธ์ผักเชียงดา เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง  
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่อง การผลิตเห็ดครั้งที่ 3 การทำน้ำส้มสายชูจากกล้วย และดูงานเครื่องสับฟางที่บ้านคุณสมบูรณ์ พฤฒิวานิชกุล ( อสวท.)  เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง
5. เตรียมการจัดเวทีเสวนา การทำมาตรฐานข้าวอินทรีย์วิถีภูมิปัญญา ไทรงาม PGS ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลไทรงาม 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค : การจัดสรรเรื่องระยะเวลาการทำกิจกรรมของชุมชนและคณะดำเนินงานไม่ค่อยสอดคล้องกัน
แนวทางแก้ไข : ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1437]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]

การดำเนินงาน
1. จัดเวทีเสวนา การทำมาตรฐานข้าวอินทรีย์วิถีภูมิปัญญา ไทรงาม PGS ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลไทรงาม
2. ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาเรื่อง น้ำส้มสายชูจากกล้วย การทำกะปิเห็ด โรคผัก
3. สมาชิกไปร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ ในงาน วว. พบเพื่อน ณ เซนทรัลลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2558
4.สถาบันวิทยาศาสตร์ฯ (วว.) ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยกะปิและซอสปรุงรสจากเห็ด ณ เทศบาลตำบลไทรงาม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558
5.ลงพื้นที่ตรวจประเมินการขอแปลงมาตรฐาน GAP จำนวน 9 แปลง ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกำแพงเพชร และบริษัทไทย จี เอ พี 09 จำกัด

4.ร่วมThailand Industry expo  2015  ที่เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 21-28 กันยายน 2558

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และประเด็นที่ต้องติดตาม
ติดตามการจัดการปัจจัยการผลิตและการทำมาตรฐานข้าวอินทรีย์ วิถีภูมิปัญญา ( PGS) ของชุมชน

ค่าใช้จ่าย : 150,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559250,000|250,000|250,000|ใช้หมด20163241019251.pdf20171222191211.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1491]   วันที่รายงาน  [4/4/2559]

1.1 27 มค59 ประชุมเพื่อ เตรียมความพร้อมในการทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับ สวพ 2 15 คน

1.2 การเตรียมการ จัดเวทีประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันใน การดำเนินงานโครงการในพื้นที่ และเสวนา ทำอย่างไรเกษตรอินทรีย์ไทยจะพัฒนาร่วมกับเครือข่าย ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกำแพงเพชร /สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตร เขต 2.(สวพ.2 ) / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) /เทศบาลตำบลไทรงาม เมื่อวันที่ 19 กพ 2559 ที่เทศบาลตำบลไทรงาม จ. กำแพงเพขร 25 คน

ผลการดำเนินการ

กลุ่มสมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์ จำนวน  9 ราย

ค่าใช้จ่าย : 8,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1492]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

13 มีค สุโขทัย การถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรม /การผลิต/ขยายเชื้อชีวภัณฑ์กำจัดโรค และแมลง การทำเห็ดขอน การทำน้ำยาล้างจาน ให้เครือข่ายกลุ่มคนกล้า ในวันที่ 13 มีนาคม 2559 นี้ ที่บ้านแม่ทุเลา ต.เขาแก้วอำเภอ ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 30 คน

1.4 23-25 มีค อบรมการแปรรูปข้าว ที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 4 คน

ค่าใช้จ่าย : 45,000
จำนวนผู้รับบริการ : 34
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1784]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

19 เมย. ร่วมกับ สวพ.2 เทศบาลตำบลไทรงาม และ วว.ในการทำเวที “ทำอย่างไรเกษตรอินทรีย์ไทยจะพัฒนา”เพื่อวางแผนการใช้พื้นที่ปลูกพืชอื่นหลังฤดูปลูกข้าวอินทรีย์
21 เมย.ดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงลุงเหลิม พีรี
6-8 อบรมและถ่ายทอดการทำบ่อแก็สชีวภาพ จำนวน 7 บ่อ
20-21 พค อบรมมาตรฐานการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ
4 มิย จัดนิทรรศการ การผลิตข้าวอินทรีย์ การแปรรูปเห็ด และบ่อแก็สชีวภาพ งานเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกำแพงเพชรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 75
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1785]   วันที่รายงาน  [4/7/2559]

23-24 มิย.ร่วมกับเครือข่ายคนกล้าคืนถิ่น จัดนิทรรศการและร่วมเป็นวิทยากร ในงาน สวนป่าเชิงพาณิชย์สร้างเศรษฐกิจเพื่อชุมชน อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กทม.ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2091]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

1. 6-9 กรกฎาคม ดูงานเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย และกลุ่มใจปินตาออแกนิกฟาร อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 2.วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ทางกลุ่มหมู่บ้านข้าวอินทรีย์วิถีภูมิปัญญา ไทรงาม มีการทำข้อมูลแบบบันทึกระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ของกรมการข้าว โดยมีเจ้าหน้าฝ่ายตรวจประเมินเข้าเยี่ยมแปลงเกษตรกรในกลุ่ม

3. 28-30 กย ประสานกับ อสค. ภาคเหนือตอนล่าง อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ในการนำนมหมดอายุมาทำปุ๋ยน้ำนมชีวภาพจำนวน  900 ลิตร โดย วว.จะสนับสนุน หัวเชื้อในการผลิต ต่อไป

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 48,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2092]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

1. วันที่ 17สิงหาคม 2559ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ในการทำวิจัย บันทึกข้อมูลผลผลิต โดยคณะได้ลงตรวจสอบพื้นที่ แลกเปลี่ยนข้อมูลและรับกล้าพันธุ์อัญชัน พร้อมทั้งเมล็ดพันธุ์พืชสมุนไพร 3ชนิด ได้แก่ มะรุมสายพันธุ์ประจวบคีรีขันธ์,พันธุ์อยุธยา  กวาวเครือขาวและ โกฐจุฬาลำพา เพื่อใช้ในการแปรรูปต่อไป

2. สร้างวิทยากรชุมชน จำนวน 3 คน และติดตั้งบ่อแก็สชีวภาพในระดับในพื้นที่กลุ่มเครือข่าย จำนวน 7 บ่อ

3. ร่วมกับ ม.แม่โจ้ ในการร่วมทดสอบสารและวิธีการแปรรูปไข่เยี่ยวม้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2093]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ลงพื้นที่ในการตรวจสอบแปลงและการดำเนินกิจกรรมทุกเดือน และจัดทำรายงาน

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2094]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน" ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ เทิดไท้ปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติฯ" ณ โรงเรียนสุโขทัยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ได้มีการนำผลผลิตทางการเกษตรมาจัดแสดงโชว์ผลผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์โดยการหุงข้าวของเกษตรกรให้ชิมฟรี

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 100
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2095]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

1.วันที่ 8-9สิงหาคม พ.ศ.2559ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “การประชุมเครือข่าย ความร่วมมือ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2559” ณ โรงแรมรามา กาเด้นส์ โดยในงานวันที่ 8จะเป็นการอบรม และมอบรางวัลโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ภายในงานมีการจัดบูธผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในผู้ที่มาร่วมงานได้มาหาความรู้และซื้อผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายได้มีการสัมมนา พบปะพูดคุย เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชน รวมทั้งแผนการถ่ายทอดในปี พ.ศ. 2559-2560 และในวันที่ 9 ได้มีการไปดูงานที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

2. วันที่ 5~6 กันยายน พ.ศ.2559 ได้ร่วมกิจกรรม “การประชุมเวทีพัฒนาเครือข่าย ทสม.สู่การขับเคลื่อนกลไกประชารัฐในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ.โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขยายเครือข่ายและนำไม้ไผ่ ไม้ป่าชุมชนเข้ามาขยายในพื้นที่

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 14,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|250,000|250,000|ใช้หมด2017430175281.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2177]   วันที่รายงาน  [3/4/2560]

วันที่ 1 ะํนวาคม 2559 ประสานชุมชนในการดำเนินกิจกรรมปี 2560 และสรุปกิจกรรมที่ผ่านมา

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2178]   วันที่รายงาน  [3/4/2560]

8-11 ธันวาคม 2559 อบรมการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตร ที่อ.ไทรงาม 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 33
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2202]   วันที่รายงาน  [4/4/2560]

วันที่13 มีนาคม 2560 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักเชียงดาและทำแปลงขยายต้นพันธ์เชียงดาจำนวน 100 ต้น

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2206]   วันที่รายงาน  [4/4/2560]

ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 6,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2392]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

นำลูกไก่ประดู่หางดำ เพื่อให้สมาขิกโครงการเลี้ยงเป็นรายได้เสริมและผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตร  ในวันที่ 11-12 เมษายน 2560

 ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2396]   วันที่รายงาน  [21/7/2560]

7-11 พฤษภาคม อบรมการทำบ่อแก้สชีวภาพในครัวเรือน เพื่อใช้กากเป็นปุ๋ย และนำวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งบ่อแก๊สไปให้สมาชิกเครือข่ายภายในกลุ่ม โดยมีนายเพชรไทย ปั้นกันอินทร์ และนางจำรัส ศรีดานุชเป็นวิทยากรตัวคูณ

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 85,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2399]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

บ่มเพาะและร่วมกันผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า เพื่อใช้ในพื้นที่ ในอัตรา 1 กก/ไร่ 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2400]   วันที่รายงาน  [5/7/2560]

นำส่งค่าสาธารณูปโภคให้หน่วยงาน 10 %

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2511]   วันที่รายงาน  [25/9/2560]

ติดตามการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาและประสานงานการจำหน่ายผลผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวเปลือกปิ่่นเกษตรและผักปลอดภัย การทำแผงร้านค้าของกลุ่มเกษตรปลอดภัยในตลาดเทศบาล และเตรียมสรุปรายงานการดำเนินงาน

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 16,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2512]   วันที่รายงาน  [25/9/2560]

1. ออกแบบตราผลิตภัณฑ์ข้าวสาร กะปิและซอสเห็ดซึ่งได้รับสนับสนุนการวิจัยถ่ายทอดจาก วว.

2. อบรมการจัดการด้านการตลาดและเกษตรปลอดภัย และพัฒนาแผงร้านค้าในตลาดเทศบาลเพื่อเป็นจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตของกลุ่ม

3. ประสานการจำหน่ายผลผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวเปลือกพันธ์ปิ่นเกษตรกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง sumaleejoy97@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates