หมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจร (เดิม ผลิตเห็ดแบบครบวงจร)

ชุมชน หมู่ที่ 6 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558295,600|217,954|435,908|-217,954201512281010351.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1341]   วันที่รายงาน  [30/7/2558]


1.ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการทำหมู่บ้านผลิตเห็ดแบบครบวงจร2.จัดประชุมผู้นำหมู่บ้านกับเทศบาลศรีนครเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการหมู่บ้านผลิตเห็ดแบบครบวงจร จำนวน 40 คน3.จัดทำแผนผังการบริหารจัดการโครงการผลิตเห็ดแบบครบวงจร

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากเห็ดในหมู่บ้านตอนนี้ไม่มีการผลิตแล้ว
แนวทางแก้ไข : จัดประชาคมกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อเปลี่ยนชื่อโครงการและแผนการดำเนินงาน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1410]   วันที่รายงาน  [29/9/2558]

             ชุมชนหนองขุดหล่ม ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยเป็นชุมชนที่อยู่รอบแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เรียกว่าหนองขุดหล่ม สวนพลู มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,147 คนชาย 564 คน หญิง583 คนจากจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่ภาพที่ 1-2 ทั้งนี้เนื่องจาก เทศบาลศรีนครเห็นความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับชุมชนในเขตเทศบาลศรีนคร ในช่วงที่เว้นว่างจากการทำอาชีพหลัก ในการทำนา ปลูกไม้ผล โดยเฉพาะ มะม่วง ทั้งนี้งานในอาชีพหลักจะทำได้ประมาณ 6-7เดือน ดังนั้นทางเทศบาลศรีนครจึงส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มชุมชนในเขตเทศบาลในโครงการสนับสนุนอาชีพเสริมด้านการทำเห็ดโดยจัดอบรมการเพาะเห็ดและพากลุ่มอาชีพไปศึกษาดูงานการทำเห็ดก้อนและนำมาแจกให้กับกลุ่มไปเลี้ยงที่บ้านซึ่งมีทั้งที่ประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จ ดังนั้นเมื่อจัดดำเนินการหมู่บ้านจริงในครั้งที่ 1 ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 พบว่าจริงๆแล้วชุมชนไม่มีโรงเรือนเพาะเลี้ยงเห็ดทำกันโดยเลี้ยงในโอ่งเมื่อลงสำรวจพื้นที่จริงไม่มีพื้นที่เหมาะสมในการสร้างโรงเรือนและผู้ที่ต้องการทำที่แท้จริง จากการลงสำรวจในครั้งนี้ได้ ทำ SWOT ชุมชน จึงได้ข้อสรุปดังนี้ (ภาพที่ 1-2 )

ภาพที่ 1 การจัดประชาคมครั้งที่ 1 เพื่อศึกษาความพร้อมและศักยภาพของชุมชน
จุดด้อย

-ยังไม่มีการพัฒนากลุ่มอาชีพหรือจัดตั้งเป็นวิสาหกิจ ในเขตเทศบาล
-ราคาผลผลิตมะม่วงราคาตกต่ำ(3บาท/ กิโล)
-ยังไม่มีหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาเข้าไปร่วมดำเนินการส่งเสริมอาชีพ

2. ศักยภาพชุมชน     จากการวิเคราะห์และกลับมาดำเนินการครั้งที่ 2จากการทำประชาพิจารณาการดำเนินการเพื่อมองสิ่งที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางในการดำเนินการครั้งต่อไป จากการศึกษาอาชีพของชุมชนพบว่า คนในชุมชนมีอาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรรมคือ ทำนา ทำไร่และทำสวน พืชที่สำคัญ คือ มะม่วง ข้าว อ้อย ถั่วเหลือง พริกและผลไม้อื่นเช่นพุทรา เป็นต้น โดยมีพื้นที่ทำการเกษตร 111,403ไร่โดยมีพื้นที่การปลูกมะม่วงมากที่สุด และถือเป็นรายได้หลัก ส่วนการเพาะเห็ดเป็นการเสริมอาชีพที่เทศบาล หรือเป็นความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการเสริมอาชีพให้สมาชิกในชุมชน ดังนั้นทางชุมชนและชาวบ้านส่วนใหญ่จึงเห็นควร ให้ดำเนินการด้านการบริหารจัดการมะม่วงที่เป็นพืชที่ปลูกมากที่สุด ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่จะขายมะม่วงสดแบบยกสวน และบางช่วงมีราคาตกต่ำขายได้เพียง กิโลกรัมละ 3บาท อีกทั้งไม่เคยได้เรียนรู้ด้านการปลูก การดูแล การขยายพันธ์มะม่วงที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ส่วนใหญ่จะเรียนรู้เอง และใช้ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตเอง ซึ่งอาจมีการตกค้างและเป็นอันตรายต่อตัวเอง ดังนั้นจึงอยากให้มีการอบรม เรื่องการปลูก การดูแล การขยายพันธุ์มะม่วง รวมทั้งการเร่งการออกดอกนอกฤดู การแปรรูป และการทำปุ๋ยชีวภาพ การทำฮอร์โมนเร่งดอก ดังนั้นจึงเสนอให้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ เป็นหมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจรโดยทางเทศบาลศรีนครยินดีที่จะร่วมดำเนินการ ตามที่ชาวบ้านต้องการ ทั้งนี้สถานที่ ที่เคยเป็นสำนักงานเทศบาลมาก่อน สามารถใช้เป็นสถานที่ผลิตและทำโรงอบ และวางเครื่องมือได้ อีกทั้งเทศบาลศรีนคร ยังมีความพร้อมด้านการเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านครุภัณฑ์และโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาหมู่บ้าน และการพัฒนาฝึกอบรมอาชีพให้แก่ชุมชนในด้านโรงอบแสงอาทิตย์/หรืออื่นๆ(ขึ้นกับงบประมาณ) หรือที่ใกล้เคียง เพื่อใช้ผลิต ผลิตภัณฑ์มะม่วง ภาชนะในกระบวนการดองมะม่วง และวัสดุที่ใช้แปรรูปมะม่วง รวมทั้ง โรงเรือน เครื่องมือต่างๆและเครื่องทำบรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติกแบบเติมอากาศในปีที่ 2และปีที่ 3 ส่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะดำเนินการค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร อาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะไปกลับของอาจารย์ เบี้ยเลี้ยงและเล่มรายงานและการติดตามสรุปผลส่วนชุมชนหมู่ที่ 4จะดูแลด้านจัดสถานที่ วัตถุดิบและปัจจัยส่งเสริการผลิต เพื่อเป็นสถานทีอบรมให้ผู้เข้าอบรมและเป็นสถานที่ดำเนินการต่อไป อีกทั้งต้องการเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไปในอนาคต เกี่ยวกับการแปรรูปมะม่วง ที่มีอยู่แล้วให้เกิดมูลค่าเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัวต่อไปโดยทางเทศบาลศรีนครยินดีที่จะร่วมดำเนินการตามที่ชาวบ้านต้องการ ทั้งด้านโรงเรือนที่ใช้ดำเนินการกลุ่ม โรงเรือนที่ใช้แปรรูปโรงอบแสงอาทิตย์/เครื่องอบสุญญากาศหรืออื่นๆที่ใกล้เคียง เพื่อใช้อบผลิตภัณฑ์มะม่วง ภาชนะในกระบวนการดองมะม่วง และวัสดุที่ใช้แปรรูปมะม่วง รวมทั้งเครื่องชั่ง เครื่องมือบรรจุถุงพลาสติกแบบเติมอากาศในปีที่ 2และปีที่ 3ส่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะดำเนินการค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร อาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะไปกลับ เบี้ยเลี้ยงและเล่มรายงานและการติดตามผลส่วนชุมชนหมู่ที่ 4จะดูแลด้านจัดสถานที่ วัตถุดิบและปัจจัยส่งเสริการผลิต เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัวต่อไปดังนั้นจึงได้นำข้อสรุปสู่การเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก “หมู่บ้านเห็ดครบวงจรสู่การ”เป็น “หมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจร”การจัดประชาคมครั้งที่ 2 ที่จัดร่วมกับชุมชน ผู้นำหมู่บ้านคือกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน และเทศบาลศรีนคร ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3การประชาคมด้านการพัฒนาหมู่บ้านตามความต้องการของชุมขนโดยทำประขาพิจารณ์ร่วมกับมชนผู้นำหมู่บ้านคือกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน และเทศบาลศรีนคร

  จากการจัดเวทีประชาคมโดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสุปราณี สาสิงห์ นักบริหารงานทั่วไป (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) เทศบาลตำบลศรีนคร และจ่าสิบเอกพิษณุพงษ์ ทะลิน นักบริหารงานทั่วไป(งานพัฒนาชุมชน) ได้จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มและสรุปการดำเนินการปีที่ 1 ดังนี้

4. รายชื่อคณะกรรมการโครงการ"หมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจร"เทศบาลตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

คณะที่ปรึกษากลุ่ม

1. สจ.สมาน สาสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เขตอำเภอศรีนคร โทรศัพท์ 089-6380676
2. นางประไพ สาสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีนครโทรศัพท์ 081-6751945
3. นายมนู ดลจิตต์ ปลัดเทศบาลตำบลศรีนครโทรศัพท์ 081-9728483
4. นายสำอางค์ บุญเกิด ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครโทรศัพท์ 081-9728556
5. น.ส.ปราณี เชิดชูไทย พัฒนาการอำเภอศรีนครโทรศัพท์081-8230144
6. นายประพันธ์ พงษ์กลาง เกษตรตำบลศรีนครโทรศัพท์ 083-6267784
7. นายมนู สุขเจริญ กำนันตำบลศรีนคร
8. สาธารณสุขอำเภอศรีนคร

คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
1. นายทม พิมสา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ประธานกลุ่ม
2. นายสนใจ ภักดีบาง รองประธานกลุ่ม คนที่ 1
3. นางติ๋มศิริราษฎร์ตระกูล รองประธานคนที่ 2
4. นายคัมภีร์ คัมภีรพจน์ รองประธานคนที่ 3
5. นางสุวรรณ มณีวงษ์ รองประธานคนที่ 4
6. นางองุ่น ทองแท้ รองประธานคนที่ 5
เลขานุการกลุ่ม
1. นางสาวอุไร ดอนไพรเมือง
2. จ่าสิบเอกพิษณุพงษ์ ทะลิน นักบริหารงานทั่วไป(งานพัฒนาชุมชน) โทรศัพท์099-3754710
3. นางสาวสุปราณี สาสิงห์ นักบริหารงานทั่วไป เทศบาลตำบลศรีนครโทรศัพท์ 086-9381227
คณะกรรมการฝ่ายผลิต
1. นางบัวหอม พิมสา
2. นางอ้อยใจ หงส์ทอง
3. นายมานุ ทำมะนี
4. นางจรูญ คำมูล
5. นางทองย้อย ฉิมศิริ
6. นางสมัย เดชพรม
7. นางอัญญสิตา วิริยะพลศิริ
8. นางสุดใจ เนื้อไม้
9. นางพนม พรายพร
10. นางประทุม บัวหลวง
11. นางสุรีย์อมร จักรมาสุ
12. นายมนัส ถือมั่น
13. นางสมจิตร ทำมะนี
14. นางประไพ ดอนไพรฮวบ
15. นางละมัย พรหมฤทธิ์
16. นางมาลัย แนวสถล
17. นางคะนึงนิตย์ แสงใส
18. นางสมจิตร สระทองเพชร
19. นางสาหร่าย กันดี
คณะกรรมการฝ่ายตลาด
1. นายสุรชัย เจนวิทยาโรจน์
2. นางคะนึง ภักดีบาง
3. นางภาวดี เอมโอด
4. นางติ๋มศิริราษฎร์ตระกูล
5. นางสุวรรณ มณีวงษ์
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1. นางสาวอุไร ดอนไพรเมือง
2. นางสังเวียน แจ้งสวะ
3. นางสุธาสินี สมพันธ์
4. นางจันทร เจริญสุข
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
1. นางเยาวเรศ อรัญญิก
2. นางคะนึง ภักดีบาง
3. นางสุธาสินี สมพันธ์
4. นางสาวสุปราณี สาสิงห์
ทำเนียบคณะกรรมการชุมชนหนองขุดหล่ม– สวนพลู

4. นายมาณุ ทะมะณี
5. นายมนัส ถือมั่น
6. นางสุธาสินี สมพันธ์ (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)
7.นางอุไร ดอนไพรเมือง
8. นางอนงค์ กันกรุง
9. นางบัวหอม พิมสา
10.นางประไพร ดอนไพรฮวบ
11.นางจันทร เจริญสุข
12. นางสุวรรณ มณีวงษ์
13.นางภาวดี เอมโดด
14. นางสังเวียน แจ้งสวง
15. นางทองย้อย ฉิมศิริ
16. นางมาลัย แนวสถล
17.นางบังตา เพ็งวัน
18. นางวารี สักขี
19.นางจรูญ คำมูล
20. นางสมัย เดชพรหม
21.นางสุดใจ เนื้อไม้
22.นางอัญญ์สิตา วิริยะพลสิริ

5.ข้อสรุป
นายกาญจนโชติ ชลศิริวัฒน์(รองประธาน)

แผนการดำเนินงานกำหนดการลงพื้นที่โครงการหมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจร ณ เทศบาลตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. สำรวจหมู่บ้าน เป้าหมาย และความเป็นไปได้ ของการเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดสุโขทัย
2.ประชุมคณะทำงาน สรุปข้อมูลเบื้องต้น
3. จัดเวที ระดมความคิดเห็นของคน ในชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการเทคโนโลยี สรุปความต้องการของชุมชน และนำเสนอความต้องการในที่ประชุมของชุมชน
4. ชี้แจงการดำเนินงานของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.ติดต่อวิทยากร และวางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลย
6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรปลอดภัยและมาตรฐาน GAP
7. การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลและการขยายพันธุ์มะม่วงธุ์
8. การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักปริมาณมากแบบไม่กลับกอ
9.การอบรมการเร่งการออกดอกนอกของมะม่วง
10. ติดตามและประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำไปใช้ประโยชน์

6. การจัดทำเงินอุดหนุน เพื่อช่วยเหลือหมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจรโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลศรีนครประจำปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

หลักการและเหตุผล           ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลศรีนคร ด้านการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจของชุมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพขึ้นในชุมชนเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นหลักปรัชญาในการดำเนินการเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวมีความสำเร็จ มีความยั่งยืน ต่อเนื่อง และประชาชนมีทักษะในการผลิตสินค้าในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาและเสริมสร้างกลุ่มอาชีพอย่างครบวงจร

           ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้เทศบาลตำบลศรีนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนี เพ็ชรช้าง ได้ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการหมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจร เทศบาลตำบลศรีนครขึ้น เพื่อให้การดำเนินการของกลุ่มมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความยั่งยืนและเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลไปยังชุมชนหรือหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จะเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเทศบาลตำบลศรีนครผู้สนับสนุนด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
2. เพื่อให้ประชาชนผู้ร่วมโครงการมีทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ
3. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างความสามัคคี เกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชน
4. เพื่อนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้และพัฒนาการดำเนินการของกลุ่ม
5. เพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจร

ป้าหมาย          กลุ่มประชาชนในชุมชนหนองขุดหล่ม-สวนพลู จำนวน 40 คน

ถานที่ดำเนินการ          ชุมชนหนองขุดหล่ม-สวนพลู (บริเวณใกล้ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนฯ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. เทศบาลตำบลศรีนคร
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนี เพ็ชรช้าง และคณะ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. เทศบาลตำบลศรีนครส่งกลุ่มอาชีพเป้าหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยฯดำเนินการคัดเลือก
2. มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์ออกมาสำรวจกลุ่มอาชีพเป้าหมาย
3. จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาความต้องการทางเทคโนโลยีและความต้องการของชุมชนพร้อมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจร
5. จัดตั้งกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงหรืออื่นๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้

2. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะความรู้และสามารถนำเทคโนโลยีสมัยและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้

3. สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้
4. สร้างทีมวิทยากรที่มีความรู้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลไปสู่ชุมชน/หมู่บ้านอื่นได้อย่างมีคุณภาพต่อไป
5. สร้างการรวมกลุ่มที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สร้างทักษะอาชีพ องค์ความรู้ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีความยั่งยืนต่อไป

ที่ปรึกษา

1. นางประไพ สาสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีนคร
2. จ่าสิบเอกพิษณุพงษ์ ทะลิน นักบริหารงานทั่วไป(งานพัฒนาชุมชน)
3. นางสาวสุปราณี สาสิงห์ นักบริหารงานทั่วไป

7. การสำรวจพื้นที่อบรมและสถานที่ดำเนินการจริงในพื้นที่

 

          เลือกพื้นที่ดำเนินการโดยใช้ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองขุดหล่ม สวนพลู ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยและดูอาคารที่ใช้ในการแปรรูปผลผลิตและทำป้ายหมู่บ้านร่วมกัน เทศบาลตำบลศรีนคร ดังภาพที่ 4

8. การจัดการอบรมต้นน้ำในการให้ความรู้ด้านการปลูกมะม่วงดังนี้

8.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช GAP(Good Agricultural Practice) ในวันอังคารที่ 25กรกฎาคม พ.ศ. 2558ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองขุดหล่ม สวนพลู ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยากรโดย คุณประพันธ์ พงษ์กลาง เกษตรตำบลศรีนครจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย และคุณสุรัตน์ สัตยาภรณ์เจ้าพนักงาน การเกษตร จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ในด้านความหมาย GAP (Good Agricultural Practice) เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างไรจากการปลูกพืชตามระบบ GAP (Good Agricultural Practice) ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ GAP (Good Agricultural Practice) และการจัดการคุณภาพ GAP (Good Agricultural Practice) รายละเอียดดังภาพที่ 5และเอกสารดังภาคผนวก

ภาพที่5การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช GAP(Good Agricultural Practice)

         ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช GAP(Good Agricultural Practice)จำนวน 42 คน พบว่าความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจำวัน วิทยากร เจ้าหน้าที่ผู้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง มีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.19รองลงมา ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่ายค่าเฉลี่ย 4.09ด้านความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่ไหน ค่าเฉลี่ย 4.07สถานที่อบรม อาหารเครื่องโสตฯ เอกสารอบรม มีพร้อมในการอบรมและเนื้อหาที่วิทยากรสอนท่านสามารถเข้าใจได้ค่าเฉลี่ย 4.04เวลาการอบรมค่าเฉลี่ย 4.02ช่วงเวลาของการจัดการอบรมค่าเฉลี่ย3.98 และ ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.90ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.05

ท่านคาดว่าสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ พบว่า นำไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100ดังตารางและกราฟ

ตาราง แสดงการวัดผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช GAP

กราฟแสดงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช GAP

          8.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การดูแลและการขยายพันธุ์มะม่วง”ในโครงการหมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจรวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองขุดหล่ม สวนพลู ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยากรโดยคุณประดับ ปิ่นนาคเจ้าของร้านประดับพันธุ์ไม้ในด้านลักษณะทั่วไปของมะม่วง การขยายพันธุ์มะม่วง การปลูกมะม่วง การดูแลมะม่วงและโรคแมลงศัตรูและการป้องกันกำจัดรายละเอียดดังภาพที่ 6และเอกสารดังภาคผนวก

ภาพที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การดูแลและการขยายพันธุ์มะม่วงโดยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีนครมาร่วมเปิดงาน

          ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การดูแลและการขยายพันธุ์มะม่วง”จำนวน 42 คน พบว่าวิทยากร เจ้าหน้าที่ผู้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง มีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50รองลงมา ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ค่าเฉลี่ย 4.29วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทำให้ท่านเข้าใจและได้รับความรู้เพิ่มขึ้นค่าเฉลี่ย 4.24ด้านเนื้อหาที่วิทยากรสอน ค่าเฉลี่ย 4.19ด้านสถานที่อบรม อาหารเครื่องโสตฯ เอกสารอบรม มีพร้อมในการอบรม ค่าเฉลี่ย 4.17ด้านช่วงเวลาของการจัดการอบ

รมมีความเหมาะสมค่าเฉลี่ย 4.14ด้านความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่ายค่าเฉลี่ย 4.12ด้านขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.10และ เวลาการอบรม ค่าเฉลี่ย4.05ตามลำดับ

 ท่านคาดว่าสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ พบว่า นำไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100ดังตารางและกราฟ

ตาราง แสดงการวัดผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การดูแลและการขยายพันธุ์มะม่วง”

1. มีขั้นตอนการให้บริการ เช่น การประกาศรับสมัครการติดต่อเชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล ทำให้ท่านได้รับความสะดวกแค่ไหน

2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ผู้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง
3. สถานที่อบรม อาหารเครื่องโสตฯ เอกสารอบรม มีพร้อมในการอบรม
4. ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่ไหน
5. เนื้อหาที่วิทยากรสอนท่านสามารถเข้าใจได้น้อยแค่ไหน
6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทำให้ท่านเข้าใจและได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
7. เวลาการอบรมเหมาะสมหรือไม่
8. ช่วงเวลาของการจัดการอบรมมีความเหมาะสม
9. ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย

กราฟแสดงการวัดผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเรื่อง"การดูแลและการขยายพันธุ์มะม่วง”

          8.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง”ของ

วิธีวิศวกรรมแม่โจ้1 ในโครงการหมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจรวันอังคารที่ 14สิงหาคม พ.ศ. 2558ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองขุดหล่ม สวนพลู ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยากร โดย คุณจุฬปรัชญ์เพ็ชร์ช้างและคุณอัครเดช จิ๋วเข็ม ในเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีใหม่ คืออะไร ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีใหม่ วิศวกรรมแม่โจ้1และปฏิบัติการ“การผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีใหม่ วิศวกรรมแม่โจ้1โดยได้ลงปฏิบัติจริงจากฟาง 120 ก้อน มูลวัว 120 ถุง ดังรายละเอียดดังภาพที่ 7และเอกสารดังภาคผนวก

ภาพที่ 7 การอบรม เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกองวิธีวิศวกรรมแม่โจ้1

เพื่อใช้เองเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตมะม่วงการอบรมครั้งนี้สามารถทำกองปุ๋ยได้ 4กอง

         ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง”ของวิธีวิศวกรรมแม่โจ้1 มีจำนวน 42 คน ผลพบว่าวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทำให้ท่านเข้าใจและได้รับความรู้เพิ่มขึ้น มีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57รองลงมา เจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ค่าเฉลี่ย 4.52ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ค่าเฉลี่ย 4.5ด้านความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับ ค่าเฉลี่ย 4.43เนื้อหาที่วิทยากรสอน ค่าเฉลี่ย 4.38 เวลาการอบรม ค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านเวลาของการจัดการอบรมค่าเฉลี่ย 4.26ด้านสถานที่อบรมค่าเฉลี่ย 4.24และ ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย4.16ตามลำดับ

         ท่านคาดว่าสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ พบว่า นำไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100

7. เวลาการอบรมเหมาะสมหรือไม่

กราฟแสดงการวัดผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องปฏิบัติการเรื่องการผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง”ของวิธีวิศวกรรมแม่โจ้

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การเร่งการออกดอกมะม่วง”ในโครงการหมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจรวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองขุดหล่ม สวนพลู ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยากรโดยรศ.ดร.รวี เสรฐภักดีหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน ในหัวข้อเรื่อง

ค่าใช้จ่าย : 167,954
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1411]   วันที่รายงาน  [29/9/2558]

ความเป็นมาของชุมชนหนองขุดหล่ม          ชุมชนหนองขุดหล่ม ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยเป็นชุมชนที่อยู่รอบแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เรียกว่าหนองขุดหล่ม สวนพลู มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,147 คนชาย     564 คน หญิง583 คนจากจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่ภาพที่ 1-2 ทั้งนี้เนื่องจาก เทศบาลศรีนครเห็นความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับชุมชนในเขตเทศบาลศรีนคร ในช่วงที่เว้นว่างจากการทำอาชีพหลัก ในการทำนา ปลูกไม้ผล โดยเฉพาะ มะม่วง ทั้งนี้งานในอาชีพหลักจะทำได้ประมาณ 6-7เดือน ดังนั้นทางเทศบาลศรีนครจึงส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มชุมชนในเขตเทศบาลในโครงการสนับสนุนอาชีพเสริมด้านการทำเห็ดโดยจัดอบรมการเพาะเห็ดและพากลุ่มอาชีพไปศึกษาดูงานการทำเห็ดก้อนและนำมาแจกให้กับกลุ่มไปเลี้ยงที่บ้านซึ่งมีทั้งที่ประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จ ดังนั้นเมื่อจัดดำเนินการหมู่บ้านจริงในครั้งที่ 1 ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 พบว่าจริงๆแล้วชุมชนไม่มีโรงเรือนเพาะเลี้ยงเห็ดทำกันโดยเลี้ยงในโอ่งเมื่อลงสำรวจพื้นที่จริงไม่มีพื้นที่เหมาะสมในการสร้างโรงเรือนและผู้ที่ต้องการทำที่แท้จริง จากการลงสำรวจในครั้งนี้ได้ ทำ SWOT ชุมชน จึงได้ข้อสรุปดังนี้ จากการวิเคราะห์และกลับมาดำเนินการครั้งที่ 2จากการทำประชาพิจารณาการดำเนินการเพื่อมองสิ่งที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางในการดำเนินการครั้งต่อไป จากการศึกษาอาชีพของชุมชนพบว่า คนในชุมชนมีอาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรรมคือ ทำนา ทำไร่และทำสวน พืชที่สำคัญ คือ มะม่วง ข้าว อ้อย ถั่วเหลือง พริกและผลไม้อื่นเช่นพุทรา เป็นต้น โดยมีพื้นที่ทำการเกษตร 111,403ไร่โดยมีพื้นที่การปลูกมะม่วงมากที่สุด และถือเป็นรายได้หลัก ส่วนการเพาะเห็ดเป็นการเสริมอาชีพที่เทศบาล หรือเป็นความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการเสริมอาชีพให้สมาชิกในชุมชน ดังนั้นทางชุมชนและชาวบ้านส่วนใหญ่จึงเห็นควร ให้ดำเนินการด้านการบริหารจัดการมะม่วงที่เป็นพืชที่ปลูกมากที่สุด ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่จะขายมะม่วงสดแบบยกสวน และบางช่วงมีราคาตกต่ำขายได้เพียง กิโลกรัมละ 3บาท อีกทั้งไม่เคยได้เรียนรู้ด้านการปลูก การดูแล การขยายพันธ์มะม่วงที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ส่วนใหญ่จะเรียนรู้เอง และใช้ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตเอง ซึ่งอาจมีการตกค้างและเป็นอันตรายต่อตัวเอง ดังนั้นจึงอยากให้มีการอบรม เรื่องการปลูก การดูแล การขยายพันธุ์มะม่วง รวมทั้งการเร่งการออกดอกนอกฤดู การแปรรูป และการทำปุ๋ยชีวภาพ การทำฮอร์โมนเร่งดอก ดังนั้นจึงเสนอให้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ เป็นหมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจรโดยทางเทศบาลศรีนครยินดีที่จะร่วมดำเนินการ ตามที่ชาวบ้านต้องการ ทั้งนี้สถานที่ ที่เคยเป็นสำนักงานเทศบาลมาก่อน สามารถใช้เป็นสถานที่ผลิตและทำโรงอบ และวางเครื่องมือได้ อีกทั้งเทศบาลศรีนคร ยังมีความพร้อมด้านการเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านครุภัณฑ์และโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาหมู่บ้าน และการพัฒนาฝึกอบรมอาชีพให้แก่ชุมชนในด้านโรงอบแสงอาทิตย์/หรืออื่นๆ(ขึ้นกับงบประมาณ) หรือที่ใกล้เคียง เพื่อใช้ผลิต ผลิตภัณฑ์มะม่วง ภาชนะในกระบวนการดองมะม่วง และวัสดุที่ใช้แปรรูปมะม่วง รวมทั้ง โรงเรือน เครื่องมือต่างๆและเครื่องทำบรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติกแบบเติมอากาศในปีที่ 2และปีที่ 3 ส่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะดำเนินการค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร อาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะไปกลับของอาจารย์ เบี้ยเลี้ยงและเล่มรายงานและการติดตามสรุปผลส่วนชุมชนหมู่ที่ 4จะดูแลด้านจัดสถานที่ วัตถุดิบและปัจจัยส่งเสริการผลิต เพื่อเป็นสถานทีอบรมให้ผู้เข้าอบรมและเป็นสถานที่ดำเนินการต่อไป อีกทั้งต้องการเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไปในอนาคต เกี่ยวกับการแปรรูปมะม่วง ที่มีอยู่แล้วให้เกิดมูลค่าเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัวต่อไปโดยทางเทศบาลศรีนครยินดีที่จะร่วมดำเนินการตามที่ชาวบ้านต้องการ ทั้งด้านโรงเรือนที่ใช้ดำเนินการกลุ่ม โรงเรือนที่ใช้แปรรูปโรงอบแสงอาทิตย์/เครื่องอบสุญญากาศหรืออื่นๆที่ใกล้เคียง เพื่อใช้อบผลิตภัณฑ์มะม่วง ภาชนะในกระบวนการดองมะม่วง และวัสดุที่ใช้แปรรูปมะม่วง รวมทั้งเครื่องชั่ง เครื่องมือบรรจุถุงพลาสติกแบบเติมอากาศในปีที่ 2และปีที่ 3ส่วน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะดำเนินการค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร อาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะไปกลับ เบี้ยเลี้ยงและเล่มรายงานและการติดตามผลส่วนชุมชนหมู่ที่ 4จะดูแลด้านจัดสถานที่ วัตถุดิบและปัจจัยส่งเสริการผลิต เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัวต่อไปดังนั้นจึงได้นำข้อสรุปสู่การเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก “หมู่บ้านเห็ดครบวงจรสู่การ”เป็น “หมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจร”การจัดประชาคมครั้งที่ 2 ที่จัดร่วมกับชุมชน ผู้นำหมู่บ้านคือกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน

1.การสำรวจพื้นที่อบรมและสถานที่ดำเนินการจริงในพื้นที่เลือกพื้นที่ดำเนินการโดยใช้ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองขุดหล่ม  สวนพลู ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยและดูอาคารที่ใช้ในการแปรรูปผลผลิตและทำป้ายหมู่บ้านร่วมกัน เทศบาลตำบลศรีนคร
2.การจัดการอบรมต้นน้ำในการให้ความรู้ด้านการปลูกมะม่วงดังนี้  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช GAP(Good Agricultural Practice) ในวันอังคารที่ 25กรกฎาคม  พ.ศ. 2558ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองขุดหล่ม  สวนพลู ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยากรโดย คุณประพันธ์  พงษ์กลาง เกษตรตำบลศรีนครจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย และคุณสุรัตน์ สัตยาภรณ์เจ้าพนักงาน การเกษตร จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ในด้านความหมาย GAP (Good Agricultural Practice) เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างไรจากการปลูกพืชตามระบบ GAP (Good Agricultural Practice) ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ GAP (Good Agricultural Practice) และการจัดการคุณภาพ GAP (Good Agricultural Practice) 

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การดูแลและการขยายพันธุ์มะม่วง”ในโครงการหมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจรวันอังคารที่ 13  สิงหาคม  พ.ศ. 2558ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองขุดหล่ม  สวนพลู ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยากรโดยคุณประดับ ปิ่นนาคเจ้าของร้านประดับพันธุ์ไม้ในด้านลักษณะทั่วไปของมะม่วง  การขยายพันธุ์มะม่วง การปลูกมะม่วง การดูแลมะม่วงและโรคแมลงศัตรูและการป้องกันกำจัดctice) 

4.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง”ของ วิธีวิศวกรรมแม่โจ้1  ในโครงการหมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจรวันอังคารที่ 14สิงหาคม  พ.ศ. 2558ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองขุดหล่ม  สวนพลู ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยากร โดย คุณจุฬปรัชญ์เพ็ชร์ช้างและคุณอัครเดช  จิ๋วเข็ม ในเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีใหม่ คืออะไร ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีใหม่  วิศวกรรมแม่โจ้1และปฏิบัติการ“การผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีใหม่ วิศวกรรมแม่โจ้1โดยได้ลงปฏิบัติจริงจากฟาง 120 ก้อน มูลวัว 120 ถุง�วงและโรคแมลงศัตรูและการป้องกันกำจัดctice) 

5.กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การเร่งการออกดอกมะม่วง”ในโครงการหมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจรวันอาทิตย์ที่ 30  สิงหาคม  พ.ศ. 2558ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองขุดหล่ม  สวนพลู ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยากรโดยรศ.ดร.รวี เสรฐภักดีหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน ในหัวข้อเรื่อง

ั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีใหม่  วิศวกรรมแม่โจ้1และปฏิบัติการ“การผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธีใหม่ วิศวกรรมแม่โจ้1โดยได้ลงปฏิบัติจริงจากฟาง 120 ก้อน มูลวัว 120 ถุงวงและโรคแมลงศัตรูและการป้องกันกำจัดctice) 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1419]   วันที่รายงาน  [29/9/2558]

1. การจัดประชาคมครั้งที่ 1 เพื่อศึกษาความพร้อมและศักยภาพของชุมชน
2. การจัดประชาคมครั้งที่ 1 เพื่อศึกษาความพร้อมและศักยภาพของชุมชน
3. การจัดประชาคมครั้งที่ 2 ที่จัดร่วมกับชุมชน ผู้นำหมู่บ้านคือกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน และเทศบาลศรีนคร นำข้อสรุปสู่การเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก “หมู่บ้านเห็ดครบวงจรสู่การ”เป็น “หมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจร”
4. จัดเวทีประชาคมโดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสุปราณี สาสิงห์ นักบริหารงานทั่วไป (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) เทศบาลตำบลศรีนคร และ จ่าสิบเอกพิษณุพงษ์ ทะลิน นักบริหารงานทั่วไป(งานพัฒนาชุมชน) ได้รับสมัครผู้รับบริการ หมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจร จำนวน 75 คน เป็นชาย 18 คน หญิง 62 คน
5. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ"หมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจร"เทศบาลตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
6. การจัดทำเงินอุดหนุน เพื่อช่วยเหลือหมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจรโดยได้รับการ
  สนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลศรีนครประจำปี 2558
7. การสำรวจพื้นที่อบรมและสถานที่ดำเนินการจริงในพื้นที่
8. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช GAP(Good Agricultural Practice) ในวันอังคารที่ 25กรกฎาคม พ.ศ. 2558
9. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การดูแลและการขยายพันธุ์มะม่วง”
10. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง”ของวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1
11. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การเร่งการออกดอกมะม่วง” ในโครงการหมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจรวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558
12. การจัดทำป้ายหมู่บ้านและเข้าร่วมโครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ติดตามผลการใช้ประโยชน์ ( 17 ตค. 58)

ค่าใช้จ่าย : 217,954
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559298,265|250,000|192,750|57,2502016524106161.pdf2017741645411.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1628]   วันที่รายงาน  [7/6/2559]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือน
ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือน
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชน
หนองขุดหล่ม - สวนพลู ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เพ็ชร์ช้าง ซึ่งมีเนื้อหาใน
การบรรยายเกี่ยวกับ เรื่อง ความหมายและวัตถุประสงค์การจัดทำ
บัญชีครัวเรือน ส่วนประกอบและหมวดหมู่การจัดทำบัญชีครัวเรือน
การฝึกลงรายละเอียดรายรับรายจ่ายในการจัดทำบัญชีครัวเรือน
การทำแบบสำรวจด้านการเกษตรของชุมชน
 

 

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1629]   วันที่รายงาน  [8/6/2559]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน อย.
ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงโรงเรือนให้ได้
มาตรฐาน อย. เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ศาลาอเนก
ประสงค์ชุมชนหนองขุดหล่ม - สวนพลู ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย โดยวิทยากรคุณรัชกร คำถาเครือ สาธารณะสุข
อำเภอศรีนคร ซึ่งมีเนื้อหาในการบรรยายเกี่ยวกับ เรื่อง หัวใจสำคัญ
ของการผลิตอาหาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร การแสดงฉลาก
อาหาร และการวางผังโรงเรือนสำหรับผลิตอาหาร
 

 

 

ค่าใช้จ่าย : 27,250
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1630]   วันที่รายงาน  [9/6/2559]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถนอมอาหารและการแปรรูปมะม่วง
   ได้ดำเนินการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถนอมอาหารและ
การแปรรูปมะม่วง(ต่อ) ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองขุดหล่ม - สวนพลู ตำบลศรีนคร
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เพ็ชร์ช้าง
และคุณวรรณดี มหรรณพกุล จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งมีเนื้อหา
ในการบรรยายเกี่ยวกับ เรื่อง กระบวนการแปรรูปมะม่วง ได้แก่
มะม่วงเชื่อม เยลลี่มะม่วงสุก แยมมะม่วง และได้ผลิตภัณฑ์
รวม 3 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์มะม่วงเชื่อม
2. ผลิตภัณฑ์เยลลี่มะม่วงสุก
3. ผลิตภัณฑ์แยมมะม่วง
 

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1631]   วันที่รายงาน  [9/6/2559]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถนอมอาหารและการแปรรูปมะม่วง
     ได้ดำเนินการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถนอมอาหารและ
การแปรรูปมะม่วง เมื่อวันที่ 11,15 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองขุดหล่ม - สวนพลู ตำบลศรีนคร
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เพ็ชร์ช้าง
ซึ่งมีเนื้อหาในการบรรยายเกี่ยวกับ เรื่อง ความหมาย หลักการ
และวัตถุประสงค์การถนอมอาหารและการแปรรูปมะม่วง
การเตรียมสารในการทำมะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง และกระบวนการทำ
มะม่วงแช่อิ่ม(ดิบ) และได้ดำเนินการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การถนอมอาหารและการแปรรูปมะม่วง (ต่อ) ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เพ็ชร์ช้าง และคุณวรรณดี มหรรณพกุล
จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งมีเนื้อหาในการบรรยายเกี่ยวกับ
เรื่อง กระบวนการแปรรูปมะม่วง ได้แก่มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง
มะม่วงแช่อิ่มเปรี้ยว มะม่วง 3 รส ข้าวเกรียบมะม่วง ได้ผลิตภัณฑ์
รวม 4 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์แช่อิ่มอบแห้ง
2. ผลิตภัณฑ์แช่อิ่มเปรี้ยว
3. ผลิตภัณฑ์มะม่วง 3 รส
4. ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบมะม่วง
 

ค่าใช้จ่าย : 57,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1632]   วันที่รายงาน  [9/6/2559]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถนอมอาหารและการแปรรูปมะม่วง
   ได้ดำเนินการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถนอมอาหารและ
การแปรรูปมะม่วง(ต่อ) ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองขุดหล่ม - สวนพลู ตำบลศรีนคร
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เพ็ชร์ช้าง
และคุณวรรณดี มหรรณพกุล จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งมีเนื้อหา
ในการบรรยายเกี่ยวกับ เรื่อง กระบวนการแปรรูปมะม่วง ได้แก่
น้ำมะม่วง เครื่องดื่มน้ำมะม่วงกึ่งสำเร็จรูป ซอสพริกมะม่วง
และได้ผลิตภัณฑ์รวม 3 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วง
2. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำมะม่วงกึ่งสำเร็จรูป
3. ผลิตภัณฑ์ซอสพริกมะม่วง
 

ค่าใช้จ่าย : 25,200
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1636]   วันที่รายงาน  [14/6/2559]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและทำบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น
    ได้ดำเนินการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถนอมอาหารและการ
แปรรูปมะม่วง ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์
ชุมชนหนองขุดหล่ม - สวนพลู ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เพ็ชร์ช้าง ดังภาพ

ค่าใช้จ่าย : 18,300
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1637]   วันที่รายงาน  [14/6/2559]

การเก็บข้อมูลด้านการทำเกษตร ของชุมชนหนองขุดหล่ม - สวนพลู
ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านการทำเกษตร ของชุมชนหนอง
ขุดหล่ม - สวนพลู เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล รายละเอียดการใช้พื้นที่
ในการทำการเกษตร กระบวนการผลิตมะม่วงฯ
 

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=1638]   วันที่รายงาน  [14/6/2559]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=1639]   วันที่รายงาน  [14/6/2559]

 

    ได้ดำเนินการเชื่อมโยงงานกับจังหวัดสุโขทัยในเบื้องต้น โดยการเชิญ
สมาชิกสภาจังหวัด เกษตรตำบลศรีนครและนายกเทศมนตรีเทศบาล
ตำบลศรีนคร มาร่วมชม ชิมผลิตภัณฑ์มะม่วงแปรรูปและให้ความคิดเห็น
กับกลุ่มแม่บ้าน 

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง rpetcheng@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates