หมู่บ้านการอนุรักษ์และผลิตผักเชียงดาเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของชุมชน

บ้านหนองวัวแดง

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558250,000|250,000|250,000|ใช้หมด201551144181.pdf20161201630491.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1201]   วันที่รายงาน  [1/4/2558]


ติดต่อประสานงานเครือข่ายและกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม โดยเน้นการทำงานเชิงบูรณาการหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สำนักงานเกษตรอำเภอ และองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อกำหนดทิศทางและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการอนุรักษ์ผักเชียงดาให้เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านต่อไป


ค่าใช้จ่าย : 12,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1291]   วันที่รายงาน  [4/7/2558]

1. เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2558 จัดเตรียมต้นกล้าพันธุ์ผักเชียงดาสำหรับทำแปลงต้นแบบการผลิตผักเชียงดาในพื้นที่ 1 งาน และสำหรับนำไปมอบให้สมาชิกกลุ่มปลูกผักเชียงดา จำนวน 38 คน จำนวน 2,500 ต้น

2. วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ติดต่อประสานงานเครือข่ายและกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม โดยเน้นการทำงานเชิงบูรณาการหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กำนันตำบลนายาง องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง เกษตรตำบลนายาง และเกษตรอำเภอสบปราบ ในเรื่องสถานที่ฝึกอบรมในพื้นที่ วิทยากร จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อการอบรม อีกทั้งลงพื้นที่ติดต่อประสานงานเครือข่ายและกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกผักเชียงดาบ้านหนองวัวแดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาจำนวน 38 คน เพื่อกำหนดทิศทางและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการอนุรักษ์ผักเชียงดาให้เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านต่อไป

3. วันที่ 19 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การดูแลรักษาและการแปรรูปผักเชียงดาแบบมีส่วนร่วมในชุมชน” โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการจากประสบการณ์การวิจัยและภูมิปัญญาของชุมชนสู่เกษตรกรบ้านหนองวัวแดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง และการทำแปลงต้นแบบการผลิตผักเชียงดาในพื้นที่ โดยมีผู้เข้ารับอบรม 38 คน หน่วยงานท้องถิ่น 1 คน

4 การลงพื้นที่ ติดตาม บ่มเพาะ ให้คำปรึกษาในพื้นที่ทุกเดือน

ค่าใช้จ่าย : 160,000
จำนวนผู้รับบริการ : 77
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1442]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]

การพัฒนาเทคโนโลยีฯ : การจัดทำเรือนเพาะชำเพื่อการขยายพันธุ์และผลิตกล้าผักเชียงดาเพื่อจำหน่าย และขอขยายเวลาดำเนินโครงการ ถึงเดือนธันวาคม 2558 


ค่าใช้จ่าย : 78,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559250,000|240,000|210,000|30,00020163241032241.pdf201727150551.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1488]   วันที่รายงาน  [4/4/2559]

1. ชื่อกิจกรรม และวิธีการดำเนินการ
1.1 จัดเวทีประชุมชี้แจงโครงการ วิเคราะห์การทำงานในปีที่ผ่านมา และกำหนดแผนการดำเนินงานในปี 2559 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ บ้านหนองวัวแดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
1.2 เตรียมการขยายต้นกล้าผักเชียงดาพันธ์ดี เพื่อนำลงพื้นที่ชุมชน

2. ผลการดำเนินการ ผลการประชุมระหว่างคณะผู้รับผิดชอบ เครือข่าย และชุมชนเป้าหมาย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ บ้านหนองวัวแดง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50คน สรุปว่า ในปี 2559 ได้กำหนดกิจกรรมและเป้าหมาย ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอโครงการดังนี้

1. การผลิตและขยายพันธุ์ผักเชียงดา ประกอบด้วย

1.1 การผลิตต้นกล้าพันธุ์ มีผู้ต้องการผลิตต้นกล้าเพื่อจำหน่าย จำนวน 6 ราย
1.2 การผลิตผักเชียงดาเพื่อจำหน่ายยอดสดและการแปรรูป จำนวน 15 ราย

2. การแปรรูปผักเชียงดาเพื่อเพิ่มมูลค่า จำนวน 1 ชนิด คือ ผักเชียงดาอบแห้ง ซึ่งกลุ่มได้ประสานไปยังเครือข่ายคือสหกรณ์การเกษตรสบปราบและผู้ประกอบการที่อำเภอสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากกลุ่มได้ประสานเบื้องต้นในการแปรรูปและจัดส่งให้ทางผู้ประกอบการ แต่ยังขาดสถานที่ผลิตและเครื่องมือ อีกทั้งปีนี้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งอาจกระทบต่อผลผลิตผักเชียงดาที่จะทำการผลิตในปีนี้

3. การสร้างวิทยากรชุมชน จำนวน 2 ราย
4. การขอรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 2 ราย
5. การจดแจ้งและขึ้นทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มปลูกผักเชียงดา)

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ภัยแล้ง
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1489]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

1. ชื่อกิจกรรม และวิธีการดำเนินการ
1.1 จัดเวทีประชุมชี้แจงโครงการ วิเคราะห์การทำงานในปีที่ผ่านมา และกำหนดแผนการดำเนินงานในปี 2559 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ บ้านหนองวัวแดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
1.2 เตรียมการขยายต้นกล้าผักเชียงดาพันธ์ดี เพื่อนำลงพื้นที่ชุมชน

2. ผลการดำเนินการ  ผลการประชุมระหว่างคณะผู้รับผิดชอบ เครือข่าย และชุมชนเป้าหมาย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ บ้านหนองวัวแดง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50คน สรุปว่า ในปี 2559 ได้กำหนดกิจกรรมและเป้าหมาย ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอโครงการดังนี้
1. การผลิตและขยายพันธุ์ผักเชียงดา ประกอบด้วย
1.1 การผลิตต้นกล้าพันธุ์ มีผู้ต้องการผลิตต้นกล้าเพื่อจำหน่าย จำนวน 6 ราย
1.2 การผลิตผักเชียงดาเพื่อจำหน่ายยอดสดและการแปรรูป จำนวน 15 ราย

2. การแปรรูปผักเชียงดาเพื่อเพิ่มมูลค่า จำนวน 1 ชนิด คือ ผักเชียงดาอบแห้ง ซึ่งกลุ่มได้ประสานไปยังเครือข่ายคือสหกรณ์การเกษตรสบปราบและผู้ประกอบการที่อำเภอสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากกลุ่มได้ประสานเบื้องต้นในการแปรรูปและจัดส่งให้ทางผู้ประกอบการ แต่ยังขาดสถานที่ผลิตและเครื่องมือ อีกทั้งปีนี้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งอาจกระทบต่อผลผลิตผักเชียงดาที่จะทำการผลิตในปีนี้
3. การสร้างวิทยากรชุมชน จำนวน 2 ราย
4. การขอรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 2 ราย
5. การจดแจ้งและขึ้นทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มปลูกผักเชียงดา)

ค่าใช้จ่าย : 77,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ภัยแล้ง
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1723]   วันที่รายงาน  [3/7/2559]

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และภาคีเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง จังหวัดลำปาง และเกษตรอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบชุมชนมีส่วนร่วม หัวข้อการการผลิตผักเชียงดาให้มีมาตรฐานตามระบบการผลิต GAP และการพัฒนาแปลงต้นแบบการผลิตผักเชียงดาที่เหมาะสม ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ บ้านหนองวัวแดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง และมอบต้นกล้าพันธุ์ผักเชียงดาให้แก่เกษตรกร รายละ 100 ต้น
ได้รายชื่อเกษตรกรที่ดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายของโครงการ ดังนี้
1) กลุ่มเกษตรที่ผลิตต้นกล้าพันธุ์เพื่อจำหน่าย จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1) นางมูล อินทะใจ 2) นางจันทร์หอม อินทะใจ 3) นางบุญมา จอมแก้ว 4) นางอนงค์ สะเปาวงศ์ และ 5) นางน้ำอ้อย พจพิระกิจ
2) การผลิตผักเชียงดาเพื่อจำหน่ายยอดสดและการแปรรูป จำนวน 15 ราย ได้แก่ 1) นางประยง ฟูทำ 2) นางกัญญา ฟูทำ 3) นางบุญมา จอมแก้ว 4) นางรสจนา จอมแก้ว 5) นางจันทร์วัน แก้วมรกต 6) นางราตรี ฟูทำ 7) นางนวล สะเปาวงศ์ 8) นางน้ำอ้อย พจพิระกิจ 9) นางศรีนวล สะเปาวงศ์ 10) นางอนงค์ สะเปาวงศ์ 11) นางจันทร์หอม อินทะใจ 12) นางคำมูล อินทะใจ 13) นางจันทร์หอม อินทะใจ 14) นางแปง ตะสะ และ 15) นางเสาร์แก้ว สะเปาวงศ์
3) การสร้างวิทยากรชุมชน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางอนงค์ สะเปาวงศ์ และ นางน้ำอ้อย พจพิระกิจ (อาสาสมัครวิทยาศาสตร์ชุมชน)
4) การรับรองการผลิตผักเชียงดาตามมาตรฐาน GAP โดยดำเนินการยื่นขอการรับรองการผลิตผักเชียงดาตามมาตรฐาน GAP จำนวน 2 ราย ได้แก่ แปลงของนางอนงค์ สะเปาวงศ์ และ นางน้ำอ้อย พจพิระกิจ
5) การจดแจ้งและขึ้นทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยดำเนินการขอจดแจ้งและขึ้นทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มปลูกผักเชียงดา) มีสมาชิก 12 ราย
โดยภาพรวมผู้เข้ารับการอบรมให้คะแนนความพึงพอใจการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 93.33
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1724]   วันที่รายงาน  [3/7/2559]

ลงพื้นที่สำรวจโรคและแมลง และให้คำปรึกษา บ่มเพาะ การนำเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปพัฒนาประยุกต์ใช้ โดยลงพื้นที่บ้านหนองวัวแดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 13
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2096]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หัวข้อการแปรรูปเชียงดาอบแห้งและบรรจุภัณฑ์  ให้แก่ชุมชนในการขยายผลสู่ลูกข่าย (บ้านกิ่วและบ้านยางอ้อย) ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันที่  9  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 39,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2097]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

.ติดตามให้คำปรึกษาสร้างทักษะความเชี่ยวชาญให้เกษตรกรในชุมชน   โดยลงพื้นที่บ้านหนองวัวแดง   ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง  เดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้  ในวันที่ 21 กรกฎาคม, 19 สิงหาคม และ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 6,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2098]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

เข้าร่วมประชุมร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 8,000
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2099]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

จัดนิทรรศการร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก

1. จัดนิทรรศการเรื่องผักเชียงดา งานราชมงคลล้านนาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559

2.จัดนิทรรศการเรื่องผักเชียงดา ในงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ Crci ครั้งที่ 3 .ในวันที่ 15 – 16 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

3.จัดนิทรรศการเรื่องผักเชียงดา  งานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตรกรภาคเหนือ ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 25 กันยายน 2559

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 200
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|250,000|250,000|ใช้หมด20174301511421.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2200]   วันที่รายงาน  [4/4/2560]

1.การเตรียมการ เช่น การเตรียมต้นพันธุ์ การเตรียมพื้นที่ปลูก
2.ประสานลงพื้นที่ชุมชนเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=2208]   วันที่รายงาน  [4/4/2560]

ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 6,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=2301]   วันที่รายงาน  [3/7/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

1.การเตรียมการ เตรียมต้นพันธุ์ผักเชียงดาจำนวน 2,000 ต้น เตรียมพื้นที่ปลูกประมาณ 4 งาน 

2ประสานชุมชนเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน และทำการวินิจฉัยการคิดต้นทุนและการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผักเชียงดา 

3 ร่วมกิจกรรมในการประกวดวิสาหกิจชุมชนตัวแทนระดับเขตของภาคเหนือของกลุ่มเกษตรกร โดยนำเสนอผลผลิตที่แปรรูปจากผักเชียงดาที่ทางกลุ่มได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ขยายผลสู่หมู่บ้านลูกข่าย ณ บ้านนากว้าว หมู่ 4 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 มีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน 

4 ต่อยอดองค์ความรู้การแปรรูปผักเชียงดา โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มมูลค่าผักเชียงดาโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารว่างเสริมผักเชียงดา ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 แก่เกษตรกรจำนวน 13 คน 

5 ร่วมกิจกรรมกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดา (ข้าวเกรียบและผักเชียงดาอบแห้ง) แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อเสนอให้เป็นพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ขยายผลสู่หมู่บ้านลูกข่าย ณ บ้านนากว้าว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 60 คน 

6 พัฒนาบรรจุภัณฑ์และวิเคราะห์สารสำคัญในผลิตภัณฑ์จากผักเชียงดา 

7 จ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้หน่วยงาน 10%

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 133
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2302]   วันที่รายงาน  [3/7/2560]

    1 ลงพื้นที่บ้านหนองวัวแดง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สำรวจพื้นที่เพื่อขอรับรองมาตรฐาน GAP ผักเชียงดา เกษตรกรจำนวน 2 ราย และลงพื้นที่บ้านนากว้าว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สำหรับเตรียมสถานที่ผลิตเพื่อแปรรูปผักเชียงดาเพื่อขอรับรองตามมาตรฐาน อย. ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560
2 ติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประสานคุณวรวรรณ คำลือชัย ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เพื่อขอข้อมูลสำหรับการรับรองมาตรฐาน GAP ผักเชียงดา

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 21,000
จำนวนผู้รับบริการ : 2
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2303]   วันที่รายงาน  [3/7/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเรื่องผักเชียงดา และนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักเชียงดา เช่น ผักเชียงดาอบแห้ง ข้าวเกรียบผักเชียงดา คุกกี้ผักเชียงดา ซึ่งเป็นผลผลิตจากหมู่บ้านแม่ข่ายฯ มาจัดจำหน่ายในงาน “เกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน” โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ซึ่งโลโก้ของงานมีรูปผักเชียงดาแสดงสัญลักษณ์ร่วมด้วย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 23 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ค่าใช้จ่าย : 3,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2304]   วันที่รายงาน  [3/7/2560]

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

การศึกษาดูงานเทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ที่ บริษัท เจพี นอร์ทเทิร์น ฟาร์ม จำกัด และบริษัท มารุ่งอินดัสทรี จำกัด เป็นสถานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการแปรรูปผักเชียงดา เลขที่ 361 ม.2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 แก่เกษตรกร 20 คน เครือข่าย 5 คน และกรรมการ 5 คน

ค่าใช้จ่าย : 14,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2614]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ทำการประชาสัมพันธ์ และขยายเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชุมชนใกล้เคียง/อำเภอ/จังหวัด เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับ วทน.อำเภอ ได้แก่

1. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเรื่องผักเชียงดา  ซึ่งเป็นผลงานที่นำไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเกษตร อีกทั้งยังได้นำผลผลิตที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาแสดงและจำหน่าย  ในงาน “FARM FRESH FEST 2017 at Central Plaza Lampang”  มหกรรมสินค้าเกษตร Lifestyle เพื่อคนรักสุขภาพ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2560

2. วันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะทำงานและสมาชิกของโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ หมู่บ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของหมู่บ้าน ด้านการปลูกผักเชียงดาและการแปรรูปผักเชียงดาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

3. ร่วมกิจกรรมเปิดตลาดนัดชุมชนคนลำปาง ในวันที่ 1 เมษายน 2560 โดยนำผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในส่วนของหมู่บ้านและเครือข่าย เพื่อการประชาสัมพันธ์และการจัดจำหน่าย

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 6,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2615]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

ส่งวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ เช่น สารอาหาร คุณค่าทางโภขนาการ และด้านจุลินทรีย์ รวมทั้งพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และส่งเสริมการทำบรรจุภัณฑ์โดยร่วมกับขุมขนและผู้ประกอบการ

 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=2616]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ แบบมีส่วนร่วมในการบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี ร่วมกับ ชุมชน เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้งคือ วันที่ 5 สิงหาคม 2560 และวันที่ 30 กันยายน 2560  

 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=2617]   วันที่รายงาน  [29/9/2560]

  ลงพื้นที่เพื่อการบ่มเพาะ ให้คำปรึกษา รวมทั้งติดตาม ประเมินผล สรุปและเตรียมจัดทำรายงานสมบูรณ์

 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง parinyawadee@rmutl.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates