หมู่บ้านบิวเวอเรีย (ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.2557)

หมู่บ้านนาคู

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558279,950|279,950|106,026|173,92420151020158491.pdf20161251425351.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1214]   วันที่รายงาน  [3/4/2558]


ไตรมาสที่ 1 วันที่ 20 พย. 2557  ลงพื้นที่และวางแผนในการดำเนินโครงการร่วมกับแกนนำกลุ่มเกษตรกรในโครงการหมู่บ้านบิวเวอเรีย ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยาวันที่  28 พย. 2557 วางแผนกับทีมนักวิจัยไบโอเทคในการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตหัวเชื้อบิวเวอเรียให้กับ ทีม มทร.สุวรรณภูมิวันที่  19 ธค. 2557  มทร.สุวรรณภูมิเรียนรู้การผลิตหัวเชื้อบิวเวอเรียจากทีมนักวิจัยไบโอเทค  ไตรมาสที่ 2วันที 19 กพ. 2558 ลงพื้นที่บ้านนาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา  หารือกับ เกษตรอำเภอและแกนนำเกษตรกรในโครงการ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในการผลิตเชื้อบิวเวอเรีย และวางแผนการจัอบรมการผลิตเชื้อบิวเวอเรียวันที่ 20 มีค. 2558 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือในการผลิตเชื้อบิวเวอเรียแก่เกษตรกร จำนวน 2 ชุดวันที่ 24 มีค. 2558 ลงพื้นที่ร่วมหารือกับ อ. ฉวีวรรณ (มทร.สุวรรณภูมิ) และแกนนำเกษตรกรในโครงการ  เพื่อเตรียมหัวเชื้อและกำหนดวันในการจัดฝึกอบรมการผลิตเชื้อบิวเวอเรียโดยใช้ข้าวสาร   

ค่าใช้จ่าย : 59,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1296]   วันที่รายงาน  [4/7/2558]


ไตรมาสที่ 3วันที่ 7 เมษายน 2558ทำการส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียให้กับเกษตรกรในโครงการฯ โดยมีนางนุชรี  ทองนวล  นักวิชาการจากหน่วยบริการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบทเป็นตัวแทนจาก สวทช. ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ เป็นผู้มอบหม้อนึ่งและตู้เขี่ยเชื้อให้กับนายนภดล  วิทยาภรณ์  เกษตรอำเภอผักไห่ เพื่อส่งต่อให้กับนายปัฐพี พวงสุวรรณ แกนนำเกษตรกรในโครงการหมู่บ้านบิวเวอเรีย     ณ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา              มอบเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียให้กับแกนนำเกษตร วันที่ 23 เมษายน 2558                ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมร่วมกับแกนนำเกษตรกรก่อนจัดฝึกอบการผลิตเชื้อบิวเวอเรียในวันที่ 24 เมย. 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558                จัดฝึกอบรมการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียโดยใช้ข้าวสารเป็นสารตั้งต้น  ณ ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนวัดนาคู  มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 ราย มีทีมนักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเป็นผู้ให้ความรู้ และสาธิตวิธีการผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย บนข้าวสาร จำนวน 2 ท่าน คือ 1.นางสุมาลี  สุโพธิณะ และนางสาวจีรภา  ปัญญาศิริ นอกจากนั้นแล้วยังมีข้าราชการจากสำนักงานเกษตรอำเภอ นายนภดล  วิทยาภรณ์  เกษตรอำเภอผักไห่ และนายทรงวุฒิ  เรืองยุบล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย  ในวันนั้นเกษตรกรที่เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติและผลิตเชื้อราบิวเวอเรียบนข้าวสารทั้งหมดจำนวน 100 ก้อน จากการฝึกอบรมทำให้เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจในการใช้และผลิตเชื้อราบิวเวอเรียเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพอใจและสามารถทำการถ่ายเชื้อลงในถุงข้าวสารได้    วันที่ 22 พฤษภาคม  2558         ติดตามงานและเข้าหารือในพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรในโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้าน biopesticides จากประเทศแคนาดาในการเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านบิวเวอเรีย 

วันที่9 มิถุนายน 2558     นำผู้เชี่ยวชาญด้าน biopesticides (Prof. Alan Watson ) จากประเทศแคนาดา,คณะผู้บริหารและนักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าเยี่ยมชมและดูกิจกรรมของเกษตรกรในโครงการหมู่บ้านบิวเวอเรีย

 วันที่ 23 มิถุนายน 2558   ติดตามผลการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียที่เกษตรกรในโครงการได้ทำการต่อเชื้อไว้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 จำนวน 100 ถุง พบว่าในการผลิตเชื้อ lot นั้นเกิดการปนเปื้อนเชื้อชนิดอื่นไม่สามารถนำไปใช้ได้ และได้นำข้อมูลการปนเปื้อนเชื้อนี้รายงานให้กับ นักวิจัยไบโอเทคและ มทร.สุวรรณภูมิในฐานะผู้ผลิตหัวเชื้อเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 43,961
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1399]   วันที่รายงาน  [26/9/2558]


ไตรมาสที่ 4วันที่ 7 สิงหาคม 2558ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมพื้นที่หมู่บ้านบิวเวอเรีย บ้านนาคูของ รมว.วท. ดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรผักไห่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ทีมนักวิจัยไบโอเทค, ตัวแทนจาก มทร.สุวรรณภูมิ, เกษตรอำเภอผักไห่, ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรผักไห่ ปละแกนนำเกษตรกรในโครงการ    วันที่ 26 สิงหาคม 2558เกษตรกรในโครงการฯ ทำการต่อเชื้อราบิวเวอเรียโดยใช้ข้าวสารเป็นสารตั้งต้น เพื่อใช้ในแปลงปลูกผักของกลุ่มเกษตรชีวภาพบ้านนาคู จำนวน 100 ก้อน    วันที่ 7  กันยายน  2558งานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านบิวเวอเรีย บ้านนาคู ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งปัญญาและสถาบันด้าน telecommunication  (success happiness active regional economy) หรือ SHAREจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 ท่าน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรการผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย และการปลูกผักปลอดภัย ของเกษตรกรในโครงการฯ          โดยมี นายปฐพี  พวงสุวรรณ (ผู้นำกลุ่มเกษตรฯ) เป็นผู้บรรยายการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) แบบถุงพลาสติกระบบปิด โดยใช้ข้าวสารเป็นสารตั้งต้น ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม คณะ (SHARE) จากประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ความสนใจในการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างมาก   วันที่ 9 กันยายน 2558งานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านบิวเวอเรีย บ้านนาคู ได้นำคณะนักวิจัยจากสถาบันนิเวศวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology and Ecology Institute : BEI) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) จำนวน 3 ท่าน เยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการฯ          โดยมี ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง และ รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ ให้การต้อนรับและบรรยายพร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการผลิตหัวเชื้อบิวเวอเรียให้กับเกษตรกรไปใช้ในการผลิตก้อนเชื้อ และ แปลงเกษตรสำหรับการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา          และ นายปฐพี  พวงสุวรรณ (ผู้นำกลุ่มเกษตรฯ) เป็นผู้บรรยายการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย แบบถุงพลาสติกระบบปิด โดยใช้ข้าวสารเป็นสารตั้งต้นในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในนาข้าว ณ กลุ่มเกษตรชีวภาพบ้านนาคู อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา           ทั้งนี้ คณะนักวิจัยฯ มีความสนใจการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียแบบถุงพลาสติกระบบปิดฯ เพื่อนำไปใช้ในแปลงนาที่ สปป.ลาว เป็นอย่างมาก   

ค่าใช้จ่าย : 3,065
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้พื้นที่ปลูกข้าวมีปริมาณลดลง และไม่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ทำให้การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียของเกษตรกรในโครงการฯ ไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้
แนวทางแก้ไข : 1. แกนนำเกษตรกรทำก้อนเชื้อใช้ในแปลงทดสอบ / สาธิต สำหรับการอบรมการใช้เชื้อราบิวเวอเรียในพื้นที่
2.นำเชื้อราบิวเวอเรียไปใช้ในพืช ผัก ที่พบว่ามี เพลี้ยแป้งเข้าทำลาย
3.เกษตรกรผลิตเชื้อให้กับเกษตรกรในพื้นที่อื่น ที่สามารถทำนาได้และต้องการทดลองใช้เชื้อราบิวเวอเรีย
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559254,000|250,000|23,000|227,0002016322145131.pdf2017125924581.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1683]   วันที่รายงาน  [27/6/2559]

คณะนักวิจัยจากไบโอเทค  ดร.ไว ประทุมผาย , นางสุมาลี สุโพธิณะ และนางสาวจีรภา ปัญญาศิริ ทำการติดตามและทบทวนขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพหัวเชื้อราบิวเวอเรียให้กับทีม มทร.สุวรรณภูมิ  ณ ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 4
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1687]   วันที่รายงาน  [27/6/2559]

จัดอบรมการปลูกเมล่อนในระบบโรงเรือนและนอกโรงเรือน ให้กับเกษตรกรในโครงการ ณ กลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพบ้านนาคู วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 โดย นายภาณุวัฒน์ อรุณโรจน์ศิริ ในวันนั้นมีข้าราชการในพื้นที่เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ นายนภดล  วิทยาภรณ์ เกษตรอำเภอผักไห่ และนายทรงวุฒิ เรืองยุบล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรับผิดชอบตำบล : นาคู และ นางศุภวรรณ  ช่วงฉ่ำ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรับผิดชอบตำบล : ตาลาน - ผักไห่ - อมฤต เข้าร่วมการอบรมในวันนั้นด้วย

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1690]   วันที่รายงาน  [27/6/2559]

     ต้นเดือนกุมภาพันธ์นำทีมนักวิจัยจากไบโอเทค และ ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง จากมทร.สุวรรณภูมิ ประชุมแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของหัวเชื้อก่อนส่งให้กับเกษตรกร และวางแผนการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียให้ทันความต้องการของเกษตรกรเมื่อมีความต้องการใช้เชื้อราบิวเวอเรียจากการประชุมได้ข้อสรุปว่า ทาง มทร. จะต้องมี Stock หัวเชื้อไว้เดือนละ 200 ตัวอย่าง ในช่วงฤดูปลูกที่มีความต้องการใช้เชื้อในปริมาณมาก ทั้งนี้ถ้าทางมทร.ไม่สามารถผลิตหัวเชื้อได้ทันก็ให้ประสานมาทางไบโอเทค เพื่อจัดเตรียมหัวเชื้อให้ก่อน นอกจากนั้นแล้วทางเกษตรกรจะต้องสั่งจองหัวเชื้อลาวงหน้า ย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้ทาง มทร.ได้จัดทำหัวเชื้อได้ทัน
     เดือนมีนาคม ติดตามการทำหัวเชื้อและจัดทำคู่มือการผลิตหัวเชื้อราบิวเวอเรียของ มทร.สุวรรณภูมิ หลังจากที่ทางนักวิจัยได้เข้าทบทวนและถ่ายทอดเทคนิคการผลิตหัวเชื้อราบิวเวอเรียให้อีกครั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
เดือนเมษายน เกษตรกรทำการผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย จำนวน 100 ก้อน พบว่าเกิดการปนเปื้อนเชื้อประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์

    เดือน พฤษภาคม ติดตามการปลูกเมล่อนของเกษตรกรหลังจากเข้ารับการอบรม พบว่า ในแปลงเริ่มพบการระบาดของเพลี้ยไป เกษตรกรจึงใช้เชื้อราและสารเคมีในการกำจัด

    นอกจากนั้นแล้ว ตอนนี้เริ่มเข้าฤดูทำนา ทำให้เกษตรกรเริ่มมีความต้องการใช้เชื้อราบิวเวอเรียและมีการสั่งเชื้อเข้ามาบ้างแต่ยังปริมาณมาก

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : ยังพบการปนเปื้อนของหัวเชื้ออยู่
แนวทางแก้ไข : ติดตามการทำหัวเชื้ออย่างใกล้ชิดและให้ทำตามขั้นตอนการผลิตตามคู่มือการผลิตหัวเชื้ออย่างเคร่งครัด
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1973]   วันที่รายงาน  [27/9/2559]

ลงติดตามงานการผลิตเมล่อนนอกโรงเรือน ร่วมกับ นายทรงวุฒิ  เกษตรชำนาญการ  ณ กลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพบ้านนาคู เดือนละ 1 ครั้ง หลังจากอบรม สรุปได้ดังนี้ เกษตรกรที่ผ่านการอบรม นำความรู้ที่ได้ไปปลูกเมล่อนนอกระบบโรงเรือนแล้วจำนวน 1 รุ่น โดยรวมกันปลูกในนาม กลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพบ้านนาคู จำนวน 10 ไร่ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตและมีรายได้จากการปลูกเมล่อนเข้ากลุ่มเกษตรกรเป็นเงินประมาณ 500,000 บาท ทั้งนี้ในการปลูกเมล่อนเกษตรกรได้มีการนำเชื้อราบิวเวอเรียไปฉีดพ่นในแปลงเมล่อน โดยทำการฉีดพ่นตั้งแต่ย้ายกล้าจนถึงก่อนเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันแมลง อาทิ เพลี้ยไฟ ไม่ให้เข้าทำลายผลผลิต โดยบิวเวอเรียที่ใช้สามารถช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : ในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว ฝนเริ่มตก ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายเนื่องจากน้ำท่วมขังบริเวณท้องร่องที่ต่ำน้ำท่วมถึงและพบโรคและแมลงมากขึ้น ทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าที่ทางกลุ่มตั้งไว้
แนวทางแก้ไข : ในรุ่นต่อไปจะปรับมาปลูกเมล่อนในระบบโรงเรือนแทนเพื่อป้องกันโรคแมลง ตลอดจน ในช่วงหน้าฝน อาจต้องปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน และต้องวางแผนการผลิตให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผลผลิตในรุ่นต่อไป
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1977]   วันที่รายงาน  [27/9/2559]

วันที่ 2 กันยายน 2559 
     ติดตามการผลิตก้อนเชื้อราบิวเวอเรียของเกษตรกรในโครงการฯ ณ กลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพบ้านนาคู ร่วมกับแกนนำเกษตรกร นางสาวเยาวลักษณ์  สุขสีเหลือง และนางสาวบุญนำ  แสงเงิน โดยเกษตรกรทำการผลิตก้อนเชื้อราบิวเวอเรียจำนวน 120 ก้อน พบว่าก้อนเชื้อมีการปนเปื้อนเชื้ออื่นประมาณ 30% แต่เมื่อนำสุ่มก้อนเชื้อจำนวน 5% เข้ามาไว้ในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพพบว่าเชื้อที่ปนเปื้อนเจริญเติบโตได้ช้ากว่าเชื้อราบิวเวอเรีย และเมื่อนำไปตรวจสอบพบว่าจำนวนสปอร์ในก้อนเชื้อมีคุณภาพตรงตามค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้


วันที่ 9 กันยายน 2559

     ติดตามการผลิตก้อนเชื้อราบิวเวอเรียของเกษตรกรในโครงการฯ ณ กลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพบ้านนาคู ร่วมกับแกนนำเกษตรกร นางสาวเยาวลักษณ์  สุขสีเหลือง และนางสาวบุญนำ  แสงเงิน โดยเกษตรกรทำการผลิตก้อนเชื้อราบิวเวอเรียจำนวน 120 ก้อน พบว่า การผลิตรอบนี้เกิดปัญหา ข้าวแห้งเกินไปทำให้เชื้อเดินช้ากว่าปกติ ก้อนเชื้อมีการปนเปื้อนเชื้ออื่นประมาณ 50% แต่เมื่อนำสุ่มก้อนเชื้อจำนวน 5% เข้ามาไว้ในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพพบว่าเชื้อที่ปนเปื้อนเจริญเติบโตได้ช้ากว่าเชื้อราบิวเวอเรีย และเมื่อนำไปตรวจสอบพบว่าจำนวนสปอร์ในก้อนเชื้อมีคุณภาพตรงตามค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้บุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 2,500
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากไม่พบการระบาดของแมลงศัตรูพืช ทำให้เกษตรกรไม่ค่อยได้ผลิตเชื้อราบิวเวอเรียมากนัก ผลิตครั้งหนึ่งสามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน ทำให้เกษตรกรขาดความชำนาญ พอกลับมาทำใหม่เลยเกิดการปนเปื้อนสูง
แนวทางแก้ไข : สร้างความชำนาญให้เกษตรกรโดยให้ทำการผลิตทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อฝึกและทบทวนเทคนิคในการผลิตก้อนเชื้อให้เกิดความชำนาญตามเดิม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1978]   วันที่รายงาน  [27/9/2559]

วันที่ 2 กันยายน 2559
ติดตามการผลิตก้อนเชื้อราบิวเวอเรียของเกษตรกรในโครงการฯ ณ กลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพบ้านนาคู ร่วมกับแกนนำเกษตรกร นางสาวเยาวลักษณ์  สุขสีเหลือง และนางสาวบุญนำ  แสงเงิน โดยเกษตรกรทำการผลิตก้อนเชื้อราบิวเวอเรียจำนวน 120 ก้อน พบว่าก้อนเชื้อมีการปนเปื้อนเชื้ออื่นประมาณ 30% แต่เมื่อนำสุ่มก้อนเชื้อจำนวน 5% เข้ามาไว้ในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพพบว่าเชื้อที่ปนเปื้อนเจริญเติบโตได้ช้ากว่าเชื้อราบิวเวอเรีย และเมื่อนำไปตรวจสอบพบว่าจำนวนสปอร์ในก้อนเชื้อมีคุณภาพตรงตามค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้
วันที่ 9 กันยายน 2559
ติดตามการผลิตก้อนเชื้อราบิวเวอเรียของเกษตรกรในโครงการฯ ณ กลุ่มรวมพลังเกษตรชีวภาพบ้านนาคู ร่วมกับแกนนำเกษตรกร นางสาวเยาวลักษณ์  สุขสีเหลือง และนางสาวบุญนำ  แสงเงิน โดยเกษตรกรทำการผลิตก้อนเชื้อราบิวเวอเรียจำนวน 120 ก้อน พบว่า การผลิตรอบนี้เกิดปัญหา ข้าวแห้งเกินไปทำให้เชื้อเดินช้ากว่าปกติ ก้อนเชื้อมีการปนเปื้อนเชื้ออื่นประมาณ 50% แต่เมื่อนำสุ่มก้อนเชื้อจำนวน 5% เข้ามาไว้ในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพพบว่าเชื้อที่ปนเปื้อนเจริญเติบโตได้ช้ากว่าเชื้อราบิวเวอเรีย และเมื่อนำไปตรวจสอบพบว่าจำนวนสปอร์ในก้อนเชื้อมีคุณภาพตรงตามค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากไม่พบการระบาดของแมลงศัตรูพืช ทำให้เกษตรกรไม่ค่อยได้ผลิตเชื้อราบิวเวอเรียมากนัก ผลิตครั้งหนึ่งสามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน ทำให้เกษตรกรขาดความชำนาญ พอกลับมาทำใหม่เลยเกิดการปนเปื้อนสูง
แนวทางแก้ไข : สร้างความชำนาญให้เกษตรกรโดยให้ทำการผลิตทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อฝึกและทบทวนเทคนิคในการผลิตก้อนเชื้อให้เกิดความชำนาญตามเดิม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1979]   วันที่รายงาน  [27/9/2559]

วันที่ 15 กรกฎาคม
      ติดตามการคิดต้นทุนในการผลิตหัวเชื้อราบิวเวอเรีย ร่วมกับ อ.ฉวีวรรณ บุญเรือง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา และหารือวางแผนการทดลองทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราบิวเวอเรียในการควบคุมแมลงปากดูดในพืชผัก

วันที่ 2  กันยายน 2559
      ประชุมติดตามและเก็บตัวอย่างเชื้อราบิวเวอเรียชนิดผงที่วางขายในท้องตลาดเพื่อส่งตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบคุณภาพเชื้อ ร่วมกับ อ.ฉวีวรรณ บุญเรือง ณ มหาวิททยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ จำนวน 2 ตัวอย่าง เพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการของ biotec  พบว่า จากการตรวจสอบระดับห้องปฏิบัติการ โดย นางสาวจีรภา ปัญญาสิริ ผู้ช่วยนักวิจัยไบโอเทค พบว่าเชื้อผงทั้งสองชนิด ไม่มีเชื้อราบิวเวอเรียแต่มีเชื้อชนิดอื่นซึ่งไม่ตรงตามฉลากที่ระบุไว้ ทั้งนี้ที่โครงการฯ ทำการตรวจเชื้อผงที่วางจำหน่ายในท้องตลาดเพื่อต้องการเก็บเป็นข้อมูลให้กับเกษตรกรและต้องนำไปเปรียบเทียบในการทดลองประสิทธิภาพเชื้อด้วย

ค่าใช้จ่าย : 2,500
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=1980]   วันที่รายงาน  [27/9/2559]

วันที่ 29 สิงหาคม 2559

      ประชุมติดตามรับฟังปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในแปลงนาของสหกรณ์การเกษตรผักไห่ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ ประธาน,คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ฯ ณ สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ในการประชุมวันนั้นได้ข้อสรุปว่าจะมีการนำเชื้อราบิวเวอเรียไปใช้ในการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และประสานให้ทางผู้ดูแลแปลงนาเข้าไปติดต่อขอรับเชื้อจากกลุ่มเกษตรกรในโครงการฯ 

  9 กันยายน 2559

      ประชุมติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในแปลงนาของสหกรณ์การเกษตรผักไห่ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ อ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง, นางสาวจีรภา  ปัญญาสิริ , นางสาวชลดา  ทองเจริญ เพื่อติดตามการใช้เชื้อราบิวเวอเรียและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ biotec ให้กับผู้ดูแลจัดการแปลงนา

ค่าใช้จ่าย : 2,500
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=1981]   วันที่รายงาน  [27/9/2559]

วันที่ 2  กันยายน  2559

          ประชุมวางแผนการจัดการฝึกอบรมการผลิตพืชอายุสั้นแบบครบวงจรตามมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย ร่วมกับ อ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา ทำการกำหนดหลักสูตรในการฝึกอบรม และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะทำการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรในโครงการฯ และเกษตรกรในพื้นที่ที่สนใจในกิจกรรม

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=1982]   วันที่รายงาน  [27/9/2559]

วันที่ 5 สิงหาคม 2559

      เชิญ ผศ. ดร.ธนิท  เรืองรุ่งชัยกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมร่วมกับแกนนำเกษตรกร นายปัฐพี  พวงสุวรรณ์ ,นายพุฒิกานต์  คงมั่น และ นางสาวเยาวลักษณ์ สุขสีเหลือง  หารือวางแผนการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับระบบโรงเรือน


วันที่ 15 สิงหาคม 2559

     โครงการฯ และผศ. ดร.ธนิท  เรืองรุ่งชัยกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ เข้าติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแกนนำเกษตรกร นายปัฐพี  พวงสุวรรณ์และ นางสาวเยาวลักษณ์ สุขสีเหลือง  เพื่อใช้ในกิจกรรมการปลูกพืชในระบบโรงเรือน

วันที่  23  กันยายน 2559 

     โครงการฯ และผศ. ดร.ธนิท  เรืองรุ่งชัยกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ เข้าทดสอบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ในการปั๊มน้ำ และพัดลมระบายอากาศในโรงเรือนร่วมกับแกนนำเกษตรกร นางสาวเยาวลักษณ์ สุขสีเหลือง และนางสาวบุญนำ  แสงเงิน ก่อนที่จะทำการปลูกพืชในโรงเรือน

ค่าใช้จ่าย : 10,500
จำนวนผู้รับบริการ : 8
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|197,000||197,0002017430171911.pdf20181113161451.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง nucharee.ton@biotec.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates