หมู่บ้านข้าวปลอดสารชุมชนการเรียนรู้โปงสลอด (ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.2557)

หมู่บ้านโปงสลอด

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558300,000|300,000|125,500|174,5002015721143471.pdf2016128134271.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1325]   วันที่รายงาน  [14/7/2558]


การรายงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
1. กิจกรรม การอบรมการเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน  ศูนย์ป่าชุมชน แม่ข่ายวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านข้าวปลอดสารชุมชนการเรียนรู้โปงสลอด วันที่ 15 – 16 มกราคม 2558 จำนวน 2 วัน

กลุ่ม เยาวชนเรียนรู้เพื่อสุขภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและชนิด ประเภท ที่เป็นพืชท้องถิ่น
2. เพื่อให้เกิดความตระหนักในการเล็งคุณค่าของสมุนไพรใกล้ตัว
3. เพื่อเกิดทักษะในการเก็บตัวอย่างและวิธีรักษาพันธุ์พืชของท้องถิ่น
จำนวน 34 คน ลักษณะกิจกรรม เป็นการเดินสำรวจสมุนไพร , การวางจุดพิกัดสมุนไพรพื้นบ้าน, การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและการใช้สมุนไพรพื้นบ้านตามภูมิปัญญาชุมชน

2. กิจกรรม การทำปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการเกษตร ณ หมู่ที่ 5 ตำบล หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่ม เกษตรกรทำนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดทัศนคติต่อการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ
2. เพื่อเกิดทักษะการทำปุ๋ยหมักลดต้นทุน
3. เพื่อให้เกิดความรู้ในการทำปุ๋ยหมักและความเข้าใจการใช้ปุ๋ย
จำนวน 40 คน ลักษณะกิจกรรม การบรรยายแลกเปลี่ยน, การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ, การเก็บรักษาปุ๋ยตามภูมิปัญญาชุมชน

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 74
ปัญหาอุปสรรค : 1การเบิกเงินล่าช้าในการดำเนินกิจกรรม ความไม่อำนวยความสะดวกต่อการทำงานของพื้นที่ในระบบรัฐ
แนวทางแก้ไข : 1. การสำรองจ่ายจากกลุ่มแม่ข่ายวิทยาศาตร์ก่อนเพื่อทันต่อสถานการณ์
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1326]   วันที่รายงาน  [14/7/2558]

3.กิจกรรม ทำแปลงเพาะพันธุ์ข้าวปลอดสารพิษ

ครั้งที่ 3 การจัดการเรียนรู้แปลงเพาะข้าวเพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม

วันที่ 18 ก.พ. 2558 จำนวน 1 วัน

วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้กลุ่มเยาวชนได้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของพันธุ์ข้าวและที่มาของข้าวในชุมชนแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเสริมสร้างทักษะในการจัดเตรียมแปลงนาข้าว จำนวน 38 คน ลักษณะกิจกรรม กระบวนการจัดเตรียมดิน เพื่อการเพาะพันธุ์ข้าว และการจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ทุกประการฯ ผู้เชียวชาญได้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 38
ปัญหาอุปสรรค : 1. การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการจัดเตรียมดิน ทำให้กิจกรรมบางช่วงใช่ระยะเวลานานกว่าปกติ
2. กลุ่มเยาวชนยังความรู้และความชำนาญในการจัดเตรียม สืบเนื่องจากกลุ่มเยาวชนไม่เคยทำมาก่อน ทั้งๆที่บ้านทำนา

แนวทางแก้ไข : 1. จำเป็นต้องหยิบยืมจากชาวบ้านหรือสมาชิกแม่ข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์ และมีการจัดสรรหาเป็นของกลุ่มแม่ข่ายฯเองเพื่อลดปัญหาอุปสรรคการไม่พอใช้
2. การที่ต้องให้ผู้นำกลุ่มแม่ข่ายแบ่งจัดเตรียมผู้รู้และเชียวชาญในการแนะนำอย่างใกล้ชิด

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1327]   วันที่รายงาน  [14/7/2558]


4 กิจกรรม   การสร้างก้อนอิฐจากชีวภาพแบบประหยัดวันที่ 3 มีนาคม  2558   กลุ่ม พลังงานน้อยนักประดิษฐ์   จำนวน  1 - 3  วัน   วัตถุประสงค์   -     เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาก่อเกิดประโยชน์-         การที่ให้เกิดทักษะการทำก้อนอิฐเพื่อประหยัดต้นทุนน้อยจำนวนผู้เข้าร่วม  15 คน   ลักษณะของกิจกรรม   - การจัดเตรียมวัตถุในการเป็นส่วนผสม   เช่น แกลบดำ(แกลบที่เผาแล้ว), ดินเหนียว , แกลบดิบ (จากสีข้าว) , บล็อกไม้แบบ และอุปกรณ์อื่นๆ-         การที่ขุดกองดิน แล้วลงย้ำดินเพื่อให้ดินแตกละเอียด  และใส่น้ำลงไปเพื่อการผสมผสาน-         การที่จัดใส่บล็อกต้นแบบ เพื่อ น้ำไปตาก ในที่ร่ม เพื่อให้ก้อนอิฐนั้นเกิดการแห้งตัว-         จัดตากไว้สัก 3 – 4 เป็นอย่างน้อย  ถึงจะน้ำไปใช้ประโยชน์ข้อสังเกต  การทำอิฐบล็อก ด้วยดินเป็นสิ่งที่ดีและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและราคาถูก   กระบวนการทำจะต้องมีการคำนวณมาตราส่วนการผสมวัสดุลงไปในขณะเหยียบย้ำ และการเทใส่บล็อกแบบ ต้องมีความชำนาญพอสมควร  จากการทำอิฐบล็อก เกิดจากการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน เป็นไปด้วยดี  


ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : 1.ขาดความชำนาญในการทำอิฐบล็อก
2.ใช้แรงแยอะในการย้ำและลงมือแต่ล่ะครั้ง ต่อจำนวน ที่ต้องการในการใช้
แนวทางแก้ไข : 1.การที่ทำหลายคนในการหยีบย้ำ การปฏิบัติ เหนื่อยก็พัก
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1342]   วันที่รายงาน  [9/8/2558]

5. กิจกรรมการเรียนรู้การสร้างฝ่ายด้วยเทคโนโลยีชาวบ้าน วันที่ 27 – 28  มิถุนายน 2558

 วัตถุประสงค์            
1.การให้กลุ่มเยาวชนและชาวบ้านได้เกิดความรู้และความเข้าใจของประโยชน์การสร้างฝ่าย
2.การเกิดความตระหนักต่อการดูแลและรักษาป่าไม้ทรัพยากรของชุมชน
3.การก่อเกิดทักษะและความชำนาญในกลวิธี เทคนิค การสร้างฝ่ายอย่างง่ายๆ

จำนวนผู้เข้าร่วม  80 คนและปราชญ์ชาวบ้านโปงสลอด    ลักษณะของกิจกรรม   - การจัดเตรียมวัตถุในการทำฐานรองพื้นก่อนก่อฝ่าย   เช่น ก้อนหิน, ต้นไม้ ,  ก่อไม้แบบก่อนเทปูน และอุปกรณ์อื่นๆ
-         การเดินสำรวจพื้นที่ เพื่อสำรวจร่องน้ำ
-         การที่ขุดดิน และการวางชั้นหิน และใส่ปูนไปเพื่อการผสมผสาน
-         การที่จัดสร้างบล็อกต้นแบบ เพื่อ เก็บน้ำหรือรองรับน้ำ เพื่อให้ก้อนหินตกแต่ง
ขนหินรูปแบบต่างๆเพื่อกั้นเป็นชะลอทิศทางการไหลของน้ำ

ค่าใช้จ่าย : 75,500
จำนวนผู้รับบริการ : 85
ปัญหาอุปสรรค : 1.การขนปูนซีเมนต์ขึ้นเขา เส้นทางลำบาก
2.การเบิกจ่ายไม่ทันต่อการดำเนินกิจกรรม
แนวทางแก้ไข : 1.ให้กลุ่มเยาวชนขึ้นไปจำนวน น้อยเพื่อสะดวกการปีนเขา
2.คณะกรรมการช่วยเฉลียค่าใช่จ่ายก่อน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559250,000|230,000|163,500|66,5002016524108521.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1847]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

คณะกรรมการหมู่บ้านข้าวปลอดสารชุมชนการเรียนรู้โปงสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ได้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานและการจัดการโครงการภายในปี 2559
เพื่อ - การเตรียมบุคลากรให้เหมาะสมกับงานได้ที่ได้รับ
- การจัดเตรียมพื้นที่ศูนย์ การดำเนินงานภายในปี 2559
- การวางทีมงานในพื้นที่ เพื่อสร้างเสริมสร้างเครือข่าย

 


 

ค่าใช้จ่าย : 4,500
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -- การจัดเวลากาประชุมจะไม่ค่อยตรงกับเวลาที่คณะกรรมการว่าง - การจัดเตรียมเตรียมพร้อมของทีมงานในแต่ละด้านยังไม่สมบูรณ์
แนวทางแก้ไข : -- ทีมงานได้มีการนัดในช่วงเย็นๆบางเพื่อความสะดวกแก่สมาชิกและคณะกรรมการฯ - การนัดประชุมนอกรอบที่ไม่เป็นทางการเพื่อจัดวางคณะทำงานให้เหมาะสมในแต่ละด้าน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1857]   วันที่รายงาน  [6/7/2559]

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านข้าวปลอดสารโปงสลอด ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจังหวัดเพชบุรี สภาองค์กรชุมชน เกษตรจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองท้องถิ่น ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี

เพื่อ - การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์หมู่บ้านข้าวปลอดสารโปงสลอดในการดำเนินงานมาระยะ๑ ปี และกำลังขยายสู่ปีที่ ๒
- การแสวงหาพันธมิตร เครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมดำเนินงานร่วมกัน ภายใต้ โครงการ ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรีจำกัด ตามนโยบายของ รัฐบาล เน้น ในด้านการแปรรูปผลผลิตภัณฑ์ , การท่องเที่ยว , การเกษตรปลอดภัย
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 6,500
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -- การจัดประชุมได้มีการเกิดความล้าช้าในการเบิกงบประมาณ - การจัดเตรียมงานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ ต่อ เครือข่าย - ตัวคณะกรรมการของหมู่บ้านข้าวปลอดสารฯ ยังขาดทักษะการนำเสนองานต่อเวทีประชุมเครือข่ายระดับจังหวัด
แนวทางแก้ไข : -- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านข้าวปลอดสารได้มีการสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อน - จะต้องมีการจัดเวทีหมู่บ้านข้าวปลอดสารฯเพื่อได้เรียบงานและกิจกรรมที่ศูนย์ได้ดำเนินงานอยู่ - มีการจัดประชุมและอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะตัววิทยากรในหมู่บ้านวิทยาฯ และเพิ่มความชำนาญประสบการณ์
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1864]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

วันพุธที่  8  มิถุนายน  2559

การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านข้าวปลอดสารโปงสลอด ร่วมกับ  กลุ่มแก่นนำชาวบ้านเกษตรกร  ตำบลบ้านหาด  อำเภอบ้านลาด  และหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองท้องถิ่น  อบต. บ้านหาดระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไรการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์หมู่บ้านข้าวปลอดสารโปงสลอดในการดำเนินงานและกำลังจะทำ
- การแสวงหาพันธมิตร เครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมดำเนินงานร่วมกัน ภายใต้ โครงการ หมูบ้านข้าวปลอดสาร โปงสลอด และจัดพื้นที่เพิ่มขึ้น
- รัฐบาล เน้น ในด้านการแปรรูปผลผลิตภัณฑ์ ที่อยู่รอบๆ


 

ค่าใช้จ่าย : 12,500
จำนวนผู้รับบริการ : 60
ปัญหาอุปสรรค : -- การจัดประชุมได้มีการเกิดความล้าช้าในการเบิกงบประมาณ - การจัดเตรียมงานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ ต่อ เครือข่าย - ตัวคณะกรรมการของหมู่บ้านข้าวปลอดสารฯ ยังงานต่อเวทีประชุมเครือข่ายระดับจังหวัด
แนวทางแก้ไข : -- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านข้าวปลอดสารได้มีการสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อน - จะต้องมีการจัดเวทีหมู่บ้านข้าวปลอดสารฯเพื่อได้เรียบงานและกิจกรรมที่ศูนย์ได้ดำเนินงานอยู่ มีการจัดประชุมและอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะตัววิทยากรในหมู่บ้านวิทยาฯ และเพิ่มความชำนาญประสบการณ์
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=2129]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ได้มีการเริ่มเตรียมแปลงเกษตรในพื้นที่ เพื่อใช้ในการทดลองเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ได้จากการคัดพันธุ์ในชุมชน  ในหื้นที่หมู่ 6 บ้านโปงสลอด ตำบลหนองกระปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  โดยสมาชิกในกลุ่มได้มีเตรียมแปลงในพื้นที่ของตนเอง แต่ทางกลุ่มพันธุ์ข้าวของศูนย์จะต้องมาช่วยตรวจพื้นที่แปลง จำนวนทั้งหมดของสมาชิก  ไร่ 

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -พื้นที่ขาดน้ำในบางช่วงเวลา การเตรียมแปลง -สมาชิกจะไม่คอยมีเวลาที่ตรงกันในการทำกิจกรรมร่วมกัน
แนวทางแก้ไข : -สมาชิกจะใช้ช่วงฤดูฝนเนื่อจากพื้นที่นอกเขตชลประทาน -การทำงานสมาชิกจะมีการนัดไว้ล่วงหน้าในการทำกิจกรรมร่วมกัน -จะมีการแบ่งงานและหน้าที่ทำงานของสมาชิก
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=2132]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

วันที่  7  กรกราคม  2559

สมาชิกในกลุ่มจำนวน ได้การ จัดหาวัตถุดิบเพื่อจัดทำปุ๋ยหมักและยาไล่แมลงชีวภาพขึ้น ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  บ้านโปงสลอลตำหนองกระปุ   อำเภอบ้านลาด  จังวัดเพชรบุรี  จำนวน  1 ตัน ที่เป็น ของสมาชิกในศูนย์การเรียนรู้ ได้รับการให้ไปเป็นสาธิตและนำไปไปปฏิบัติจริง

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -สมาชิกเวลาในการจัดอบรมทำปุ๋ยไม่มีเวลาที่จะเข้าค่ายทำปุ๋ย - อุปกรณ์ในการจัดทำสาธิต บางชนิดจะมีราคาค่อนข้างสูง
แนวทางแก้ไข : -การจัดอบรมในการทำ ควรจัดเป็นวันอาทิตย์ เพราะเป็นวันทำงาน -การจัดหารวัสดุ สามารถหาสิ่งวัสถุมาใช้แทน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=2134]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

วันที่ 14 สิงหาคม 2559
คณะกรรมการของศูนย์ได้มีการจัดประชุมเพื่อการวางแนวทางการเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวปลอดสาร ในเขตพื้นที่ ของสมาชิก โดย เน้น พันธ์ข้าวที่ได้จากการคัด ในพื้นที่ชุมชน โดยเน้น เป็นข้าวหอมมะลิ 105 ที่ได้นำมาปลูกและคัดเลือกสายพันธุ์ในพื้นที่ โดย
เพื่อต้องการศึกษาพันธุ์ตัวอย่างข้าว ที่เคยปลูกไว้ 1- 2 ปี และตรวจดูในด้านสภาพพื้นที่ ดิน และการใส่ปุ๋ย กับกำลังต้นทุน
ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 12,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -พื้นที่เป็นเขตนอกชลประทาน -การดำเนินงานการปลูกยังขาดความเข้าใจต่อการปลูกข้าวเพื่อผลิตข้าวสารไว้บริโภค
แนวทางแก้ไข : --การที่ปลูกหนึ่งครั้งต่อปี โดยอาศัยน้ำฝน -การจัดประชุมเพื่อชี้แจ้งในวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจต่อนโยบายของศูนย์
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2137]   วันที่รายงาน  [30/9/2559]

ร21 สิงหาคม 2559-
คณะกรรมการได้มีการเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเผยแพร่ต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยเป็นนักศึกษา ที่ได้เข้ามาร่วมฟังการบรรยาย จากวิทยากรของศูนย์ในเรื่องการ การทำนาข้าวและการทำเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่ชุมชนบ้านโปงสลอด
เพื่อ ให้เกิดความรู้ และความเข้าใจ
เพื่อความตระหนักต่อความไม่ปลอดภัยในสารเคมีที่ได้จากากรเกษตร
ะบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 28,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : --ตัวนักศึกษายังขาดความรู้ทำให้การบรรยายเป็นสิ่งน่าสนใจ -นักศึกษาขาดทักษะในการปฎิบัติงานจิง
แนวทางแก้ไข : -เพิ่มพื้นทดลองในตาล่ะกิจกรรม การบรรยายควรเน้นข้างภาคปฏิบัติน้อยลง
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=2139]   วันที่รายงาน  [1/10/2559]

9 กันยายน 2559
คณะกรรมการของศูนย์ได้มีการจัดประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนทางการเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวปลอดสาร ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระปุ ในเขตพื้นที่ ของสมาชิก โดย เน้น พันธ์ข้าวที่ได้จากการคัด ในพื้นที่ชุมชน โดยเน้น การปลูกข้าวปลอดภัย ที่ได้นำมาปลูกและคัดเลือกสายพันธุ์ในพื้นที่ โดย
เพื่อต้องการศึกษาพันธุ์ตัวอย่างข้าว ที่เคยปลูกไว้ กว่า 150 ไร่ เป็นเวลา 2 ปี และตรวจดูในด้านสภาพพื้นที่ ดิน และการใส่ปุ๋ย กับกำลังต้นทุน

ระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -พื้นที่เป็นเขตนอกชลประทาน -การดำเนินงานการปลูกยังขาดความเข้าใจต่อการปลูกข้าวเพื่อผลิตข้าวสารไว้บริโภค
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง waramun@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates