หมู่บ้านข้าวหอมชลสิทธิ์(ใช้งบประมาณปี 2557)

บ้านคอกวัว

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

 

 

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558289,410|289,410|147,864|141,54620151020158301.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1215]   วันที่รายงาน  [3/4/2558]

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค 2558)
วันที่ 24 ม.ค. 2558 ประชุมหารือความก้าวหน้าในการดำเนินงานหมู่บ้านแม่ข่าย วทน. : บ้านคอกวัว
วันที่ 26 มี.ค. 2558 ประชุมหารือความก้าวหน้าโครงการข้าวหอมชลสิทธิ์อบ ณ อบจ.พัทลุง จ.พัทลุง และ เข้าพื้นที่ บ้านคอกวัว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ พบว่าเกษตรมีความพึงพอใจต่อข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลัน โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพของข้าว เช่น การเจริญเติบโตเร็ว การแตกกอดี การติดเมล็ดดี และรวงสวย
วันที่ 27 มี.ค. 2558 จัดเวทีชุมชนเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาแบบครบวงจร ณ อบต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง เกษตรกรเข้าร่วมเวที จำนวน 60 คน
วันที่ 28 มี.ค. 2558 จัดเวทีชุมชน เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาแบบครบวงจร ณ โรงแรม บี.พี. สมิหลาบีช อ.เมือง จ.สงขลา เกษตรกรเข้าร่วมเวที จำนวน 60 คน จาก อ.กระแสสินธุ์ จะนะ ระโนด สะทิงพระ และรัตภูมิ จ.สงขลา

ค่าใช้จ่าย : 85,700
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1283]   วันที่รายงาน  [3/7/2558]

ไตรมาส 3/2558 (เม.ย. - มิ.ย. 2558)
- วันที่ 7-8 เม.ย. 2558 ถ่ายทำรายการ Science Hit ของสำงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่อง หมู่บ้านแม่ข่าย วทน. บ้านคอกวัว : หมู่บ้านข้าวหอมชลสิทธิ์
- วันที่ 1 มิ.ย. 2558 ลงพื้นที่บ้านคอกวัว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง เนื่องจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา เกิดข้าวปนจำนวนมาก ซึ่งไม่เหมาะสำหรับนำมาใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในรอบต่อไป จึงต้องส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ จำนวน 300 กก. ให้กับเกษตรกรบ้านคอกวัวที่มีความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์หอมชลสิทธิ์คุณภาพดี จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสุจิน หมุนเกด นายสมพร หนูดำ และ นายพัน ไข่รอด โดยจะเริ่มปลูกในช่วงวันที่ 11 มิ.ย. 2558
- วันที่ 2 มิ.ย. 2558 ร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี ประเด็นแนวทางการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2558 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา เกิดข้าวปนจำนวนมาก ทางโครงการฯ ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ จำนวน 300 กก. ให้กับเกษตรกรจำนวน 3 คน เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใช้ปลูกในรอบปีต่อไป และในอนาคตจะมีการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน เพื่อลดการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ได้

- วันที่ 3 มิ.ย. 2558 ร่วมประชุมกับเกษตรกร หมู่ที่ 2 5 10 และ 11 ต.ชัยบุรี ซึ่งจะเป็นหมู่บ้านบริวารของโครงการฯ ประเด็นแนวทางการสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งโครงการฯ แจ้งให้เกษตรกรทราบว่า ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ จำนวน 300 กก. ให้กับเกษตรกรจำนวน 3 คน ได้แก่ นางสุจิน หมุนเกด นายสมพร หนูดำ และ นายพัน ไข่รอดเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใช้ปลูกในรอบปีต่อไป ที่จะเน้นให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ เพื่อลดการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ในชุมชน และสร้างรายได้ๆ ให้กับเกษตรกร จึงเสนอให้เกษตรกรฯจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวหอมชลสิทธิ์ บ้านคอกวัว เพื่อการบริหารจัดการในชุมชน

- วันที่ 27 มิ.ย. 2558 ในช่วงเข้าร่วมประชุมกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวหอมชลสิทธิ์ บ้านคอกวัว ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกลุ่ม (นายเลี่ยม รักจันทร์) โดยมีประเด็นแนวทางการบริหารจัดการ เช่น การจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านคอกวัว ในช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมแปลงนาของเกษตรกรบ้านคอกวัวที่ปลูกข้าวในรอบปี 2558 (ปลูกเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2558) ซึ่งพบว่าต้นข้าวมีการเจริญดี

- วันที่ 28 มิ.ย. 2558 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท พัทลุงค้าเกษตร จำกัด ซึ่งบริษัทฯจัดตั้งมาเพื่อขับเคลื่อนการตลาดเกษตร ในรูปแบบการค้าเพื่อสังคม ประเด็นการตลาดข้าวหอมชลสิทธิ์ เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย : 52,163
จำนวนผู้รับบริการ : 3
ปัญหาอุปสรรค : ขาดแคลดเมล็ตพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์
แนวทางแก้ไข : โครงการฯ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1440]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]
ไตรมาส 4/2558 (ก.ค. - ก.ย. 2558)
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 อ.สมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ นำคณะกรรมการบริษัท พัทลุงค้าเกษตร จำกัด ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรของ นายฤชัย วงศ์สุวัฒน์ นายพงษ์เจริญ และนายสำเริง ศึกษาดูงาน เรื่องการเลี้ยงและแปรรูปปลาดุก ที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ (บริษัท กาฬสินธุ์ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด) นอกจากนี้นายสำเริง เดินทางไปดูกิจกรรมโคเนื้อโพนยางคำ (บ้านท่าเยี่ยม อ.เมืองสกลนคร) เรื่องการผลิตอาหารหมัก และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวกล้องงอก (บ้านนางอย อ.เต่างอย) เรื่องเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก เพื่อจะนำความรู้ที่ได้จากการดูงานมาแลกเปลี่ยนกับคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ได้ลงพื้นที่ติดตามแปลงปลูกข้าวหอมชลสิทธิ์ ของนางสุจินต์ หมุนเกตุและนายพัน ไข่รอด ข้าวมีอายุ 2 เดือน 19 วัน (ช่วงตั้งท้อง) พบว่าพื้นนามีน้ำท่วมขังประมาณ 10 เช็นติเมตร จากน้ำฝน ต้นข้าวมีการเจริญเติบโตดี แต่มีการระบาดของโรคขอบใบแห้ง โดยเฉพาะข้าวที่อยู่ในบริเวณที่ร่ม และไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีใดๆ เพื่อป้องกันโรคขอบใบแห้ง ส่วนแปลงนาของ นายพัน ไข่รอด แปลงนาอยู่ในที่โล่งแจ้ง จึงไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าว และสภาพแปลงนาของทั้งสองคนมีสภาพคล้ายกันคือ มีวัชพืชในแปลงนาค่อนข้างมาก

รูป
แสดงอาการขอบใบแห้งแปลงของนางสุจินต์ หมุนเกตุ สภาพน้ำท่วมขังในแปลงข้าวหอมชลสิทธิ์

วันที่ 18 กันยายน 2558 ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท พัทลุงค้าเกษตร จำกัด ได้มีข้อสรุป จากการประชุมฯ ดังนี้
1. ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทักษิณ จะใช้บทบาทความร่วมมือกับกรมการข้าวในการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมชลสิทธิ์ของบ้านคอกวัว ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง เพื่อนำไปสู่การยกระดับการทำนาปลอดภัย
2. โครงการฯ จะพยายามหาแนวทางขอรับการสนับสนุนเครื่องสีข้าวระดับชุมชน จาก สวทช. และนำไปติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้บริหารจัดการรับสีข้าวให้กับเกษตรกร รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวหอมชลสิทธิ์บ้านคอกวัวทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ จะพัฒนาโรงสีให้ได้รับมาตรฐาน GMP ต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำผลการวิเคราะห์ข้าวหอมชลสิทธิ์ จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ศูนย์บรรจุหีบห่อไทยออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำเห็ดพร้อมดื่ม น้ำมังคุด น้ำลูกหยี และปลาดุกร้า

รูป
บรรยกาศการประชุมกับคณะกรรมการบริษัท พัทลุงค้าเกษตร จำกัด
ค่าใช้จ่าย : 10,001
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559523,896|250,000||250,00020163221344161.pdf20171111759141.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1681]   วันที่รายงาน  [27/6/2559]

- เดือนกุมภาพันธุ์ ประชุมหารือกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคอกวัว เพื่อวางแผนการผลิตข้าวหอมชลสิทธิ์ ในฤดูการผลิตปี พ.ศ. 2559 มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การเตรียมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ ให้กับเกษตกรในกลุ่มฯ การขายข้าวเปลือกในฤดูที่ผ่านมาเกษตรกรขายข้าวเปลือก ตันละ 9,000 บาท และในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง แต่ยังมีปัญหาสถานที่ตากข้าวเพื่อลดความชื้น จึงยังคงใช้วิธีนำข้าวเปลือกมาตากบนถนน  แม้จะมีข้อห้ามจากฝ่ายปกครองก็ตาม

- วันที่ 12 มีนาคม 2559 ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ให้กับเกษตรกร ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง จำนวน 300 กก. โดยจะดำเนินเพาะปลูกในเดือนมีนาคม และเมษายน 2559

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1682]   วันที่รายงาน  [27/6/2559]

วันที่ 18 เมษายน 2559 นำเกษตรกร จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ ตำบลนางลือ จังหวัดชัยนาท วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การใช้เชื้อราบิวเวอเรียกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล การใช้สารไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช และการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว นวัตกรรมทางเลือกยามน้ำมีน้อย

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1974]   วันที่รายงาน  [27/9/2559]

     วันที่ 13 มิถุนายน 2559  แปลงนาข้าวหอมชลสิทธิ์ 11 ไร่ ข้าวเริ่มออกรวง สภาพโดยทั่วไปดูดี แต่ในแปลงนามีวัชพืชขึ้นอย่างหนาแน่น เจ้าของแปลงไม่มีเวลามาทำการกำจัดออก ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อมาตรฐานคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว


     นอกจากนี้เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ทางทีมงานประชาสัมพันธ์ ของ สวทช. ได้นำทีมสื่อมวลชน เยี่ยมชมแปลงนาข้าวหอมชลสิทธิ์ และสัมภาษณ์ นางสุจินต์ หมุนเกตุ ถึงประสบการณ์การทำนาและการทำนาโดยใช้สายพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์
 

     ข้อสังเกต นางสุจินต์ มีความตั้งใจปลูกข้าวหอมชลสิทธิ์เพื่อการจำหน่ายข้าวเปลือกให้โรงสีป้าแผ้วบ้านตำนาน อ.เมืองพัทลุง  มากกว่าที่จะผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ ตามแผนงานของโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วทน.
 

     ณ วันที่ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นางสุจินต์ฯ ได้เก็บเกี่ยวข้าวหอมชลสิทธิ์ ทั้ง 2 แปลงนาเรียบร้อยแล้ว  ได้ผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 18 ตัน จำหน่ายให้กับโรงสีป้าแผ้ว เพื่อเป็นข้าวสีเพื่อการบริโภค ในราคาตันละ 7,000 บาท  เนื่องจากคุณภาพไม่เหมาะกับการทำเมล็ดพันธุ์ 
 
     ขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่กำลังดำเนินการหว่านข้าว  เพื่อการทำนาในฤดูนาปี ของหมู่บ้าน

 

         แปลงนาข้าวหอมชลสิทธิ์ ของ คุณทวี ด้วงศิริ ซึ่งหว่านเมล็ดพันธุ์ไปตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2559 ขณะนี้ ข้าวเริ่มตั้งท้องออกรวงแล้ว (ประมาณ 90 วัน) สภาพโดยทั่วไปข้าวมีการเจริญเติบโตดี ในแปลงนามีวัชพืชน้อย (ต่างจากแปลงนาของบ้านคอกวัว) จึงอาจเหมาะที่จะเก็บเกียวผลผลิตเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีได้


        ผลผลิตข้าวหอมชลสิทธิ์ เก็บเกี่ยวข้าวเปลือกได้ 7.5 ตัน ในพื้นที่ 12 ไร่  (ผลผลิตเฉลี่ย 625 กิโลกรัม / ไร่) ทั้งหมดจำหน่ายให้กับ บริษัท พัทลุงค้าเกษตร จำกัด เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพเป็นเมล็ดพันธุ์ จำหน่ายให้กับเกษตรกร ต่อไป

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1975]   วันที่รายงาน  [27/9/2559]

          เมื่อ 13 มิถุนายน 2559  ได้มีพิธีเปิดโรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ บ้านมะกอกใต้ หมู่ที่ 6 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง ภายใต้โครงการ หมู่บ้านส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นความร่วมมือของกรมการข้าว กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. มาเป็นประธานในพิธี โรงงานนี้เป็นโรงงานแห่งที่ 21 ที่กรมการข้าวได้สนับสนุนให้ชุมชน ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี มีกำลังการผลิตประมาณ 200 ตัน / ปี
 ปัจจุบันบ้านมะกอกใต้ มีสมาชิกและพื้นที่นาเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประมาณ 600 ไร่ ทำการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.47  ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง  และสำหรับจำหน่ายเองโดยชุมชน ปริมาณการผลิตปีละ 420 ตัน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1976]   วันที่รายงาน  [27/9/2559]

       เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2559 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกถั่วเขียวหลังฤดูการทำนาให้กับเกษตรกร ณ ห้องประชุม อบจ.พัทลุง โดยเชิญ ผศ.ดร.ประกิจ สมท่า อาจารย์จากภาควิชาพืชไร่คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน  และ ผญ.อนันต์ เครือทอง หมู่ที่ 4 ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี มาร่วมเป็นวิทยากร  มีเกษตรกรจากจังหวัดพัทลุง สงขลา และสุราษฏร์ธานี เข้ารับการอบรม จำนวน 20  คน
 ด้านการตลาดเมล็ดถั่วเขียว อ.สมศักดิ์ มองว่าควรสนับสนุนให้มีการผลิตเป็นถั่วงอก เป็นหลัก เพราะคนภาคใต้นิยมบริโภคขนมจีน ซึ่งจะมีถั่วงอกเป็นผักเครื่องเคียง ซึ่งเป็นการสร้างตลาดในชุมชนและสามารถเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง
 นอกจากนี้ โครงการฯ ได้นำเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว จำนวน 3 สายพันธุ์ แจกให้กับเกษตรกรที่มารับการอบรม เพื่อนำไปปลูกทดสอบในพื้นที่ของตนเอง
       

         การปลูกถั่วเขียวของเกษตรกรในช่วงเวลานี้ มีผลกระทบเรื่องฝน  ทำให้ถั่วเขียวเสียหายจากการถูกน้ำท่วม ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้  เฉพาะรายของนายทวี  ด้วงศิริ ได้ดำเนินการปลูกถั่วเขียว KUML 3 จำนวน 30 กิโลกรัม ในพื้นที่ 10 ไร่ ระบบแบบแถว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2559 พื้นที่ปลูก 10 ไร่  ได้ผลผลิตเพียง 50 กิโลกรัม

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560250,000|240,240||240,24020176161130531.pdf20181113114301.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง somsak@biotec.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates