หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง บ้านโพนงานท่า (ใช้งบประมาณปี พ.ศ.2557)

-

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558277,750|277,750|60,594|217,1562015102015811.pdf2016127137241.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1216]   วันที่รายงาน  [3/4/2558]

ไตรมาส 1

วันที่ 24 กันยายน 2557 เข้าพื้นที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโพนงามท่า ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร เพื่อพบผู้ใหญ่บ้าน นายสวรรค์ สมบุญจันทร์ เพื่อทำความเข้าใจกิจกรรมโครงการฯ โดยแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลการดำเนินการให้ผู้ใหญ่รับทราบ และนำไปแจ้งให้กับกลุ่มเกษตรกรรับทราบ เพื่อนำไปพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ

ทั้งนี้ ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งว่า ในหมู่บ้านโพนงานท่า มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวเจ้าแดง เพื่อแปรรูปทำนขนมจีนจำหน่ายมีจำนวน 1 คน คือ นางสาวอุไร จักรเครือ ซึ่งจะปลูกข้าวเจ้าแดงปี ละ ไม่เกิน 2 ไร่ต่อปี เพื่อทำขนมจีนวันละ 15 ก.ก. และขายขนมจีน ก.ก. ละ 30 บาท

ไตรมาส 2

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เข้าพื้นที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโพนงามท่า ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร เพื่อจัดประชุมหารือกับผู้นำชุมชนและกลุ่มเกษตรกรบ้านโพนงามท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แนวทางการดำเนินงาน เป้าหมายและผลผลิต โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วทน. หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง และการนำ วทน มาช่วยสร้างความเข้มแข็งทั้งทางด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง และการนำไปสู่การแปรรูปข้าว โดยมีข้าวเจ้าแดงเป็นตัวขับเคลื่อน จนให้เกิดรายได้ และหากหมู่บ้านได้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายมีความเข้มแข็งแล้ว ก็จะขยายไม่ยังหมู่บ้านลูกข่ายอื่นๆ ซึ่งจากการประชุมฯ พบว่ากลุ่มเกษตรกรมีความสนใจที่จะปลูกข้าวเจ้าแดง เพื่อแปรรูปและอนุรักษ์ไม่ให้สูญพันธุ์ แต่ยังเกรงว่าหากปลูกแล้วไม่มีที่รองรับซื้อข้าวฯ จึงอยากให้มีหน่วยงานมาสนับสนุนในเรื่องแนะนำเทคนิคการปลูก การแปรรูป และหาตลาดเพื่อรองรับซื้อข้าวด้วย การประชุมฯ ครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน 28คน

วันที่ 10 มีนาคม 2558 ประชุมเรื่องการส่งเสริมการปลูกข้าวเจ้าแดง ฤดูการผลิตปี 2558 กับกับผู้นำชุมชน ณ ทำการผู้ใหญ่บ้านโพนงามท่า ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

ค่าใช้จ่าย : 4,800
จำนวนผู้รับบริการ : 28
ปัญหาอุปสรรค : ขาดตลาดเพื่อรองรับซื้อข้าวเปลือก / ผลิตภัณฑ์แปรจากข้าวฯ
แนวทางแก้ไข : สนับสนุนในเรื่องแนะนำเทคนิคการปลูก การแปรรูป และหาตลาดเพื่อรองรับซื้อข้าว/ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวฯ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1284]   วันที่รายงาน  [3/7/2558]


ไตรมาส 3/2558 (เม.ย. - มิ.ย. 2558)         วันที่ 24 เมษายน 2558 ทีมงานโครงการฯ เข้าพื้นที่ เพื่อประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการ หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้          การสนับสนุนการปลูกข้าวเจ้าแดง เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวฯ ไว้ เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของโครงการฯ แต่เมื่อปลูกแล้วเกษตรกรไม่รู้ว่าจะขายข้าวฯ ที่ไหน เนื่องจากโรงสีข้าวไม่รับซื้อ หรือซื้อในราคาต่ำ ดังนั้น โครงการฯ เสนอให้เกษตรกรจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจปลูกข้าวเจ้าแดงครบวงจร ให้มีสมาชิกประมาณ 30คน เพื่อเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ และข้าวสารเพื่อแปรรูปเป็นเส้นพาสต้าและส่งขายยังตลาดยุโรป เนื่องจากข้าวมีข้อดี คือ ไม่มีสารกลูเตน (gluten) ที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เหมือนข้าวสาลี และเป็นที่นิยมรับประทานในแถบยุโรป          การดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ มีเป้าหมายผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าแดงได้ไม่น้อยกว่า 20 ไร่ แต่เมล็ดพันธุ์ในปีนี้มี 170 กิโลกรัม ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับพี้นที่ปลูก 20 ไร่ ดังนั้น ในปีแรกจะมีเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯและข้าวสาร ประมาณ 7-8 คน (ประมาณ 12-15 ไร่) เท่าที่มีเมล็ดพันธุ์ในปีนี้ก่อน           และในช่วงบ่าย เยี่ยมบ้าน คุณอุไร จักรเครือ เพื่อชมขั้นตอนการทำขนมจีนด้วยข้าวเจ้าแดง เช่น การแช่ข้าวเจ้าแดง ข้าวฯ ข้าวที่แช่แล้วนำมาตากให้สะเด็ดน้ำ ที่หยอดแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนที่ประดิษฐ์เอง และเตาโบราณสำหรับทำเส้นขนมจีน           การประชุมฯ ครั้งนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน 25คน                   วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ทีมงานโครงการฯ เข้าพื้นที่ เพื่อจัดเวทีเรียนรู้เรื่อง "เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าแดง" ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโพนงามท่า ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร           วัตถุประสงค์การจัดเวทีฯ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองนาปีและสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ คุณภาพดีได้ โดยมี นายสมศักดิ์พลอยพานิชเจริญกล่าวเปิดเวที ซึ่งในงานได้เชิญ คุณประจวบ มุทเสน (เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานสถาบันวิจัยข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร จ.สกลนคร) เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกร เช่น ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่ดี สาเหตุที่ทำให้เกิดการปนในพันธุ์ข้าว และขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดี เป็นต้น          การจัดเวทีฯ ครั้งนี้เกษตรกรให้ความสนใจและพึ่งพอใจทั้งทางด้านเนื้อหาการจัดเวทีและความสามารถของวิทยากรเป็นอย่างมาก และวิทยากรได้ให้ความรู้เพิ่มเติม และตอบข้อซักถามในประเด็นข้อสงสัยให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีและมีเกษตรกรเข้าร่วมเวทีฯ จำนวน 25คน     

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในปี 2558 นี้ เกิดสถานการณ์ภัยแล้ง-ภาวะฝนทิ้งช่วง เร็ว ยาวนาน และรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา ให้เกษตรกรในพื้นที่บ้านโพนงามท่า ไม่สามารถทำนาปลูกข้าวได้ตามฤดูการ
แนวทางแก้ไข : เกษตรกรเริ่มปลูกในพื้นที่ๆ ใกล้แหล่งน้ำก่อน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1439]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]
ไตรมาส 4/2558 (ก.ค. - ก.ย. 2558)
ผลการดำเนินงาน :
วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ทีมงานโครงการฯ ได้เชิญผู้บริหาร สวทช. (อ.ศักรินทร์) เข้าเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโพนงามท่า ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
ผู้นำชุมชน แจ้งว่าในปีนี้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงนาน ส่งผลให้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต้องปลูกแบบนาดำมาเป็นนาหว่างแทน ซึ่งเป็นการหว่างเพื่อรอน้ำฝน โดยเริ่มหว่างในเดือน มิถุนายน ทำให้การทำนาล่าช้าไม่ตรงตามฤดูการทำนา ส่วนกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาฝนเริ่มตกทำให้ต้นข้าวที่กำลังจะตายกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง ดังนั้นการเกิดสภาวะฝนแล้งในปีนี้ จะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมคณะผู้บริหาร สวทช. ได้เดินทางมายังศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน บ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และชาวบ้านจำนวน 100 คน ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมและพบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิต ข้าวกล้องงอก บ้านนางอย, กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโคกงอย, กลุ่มทายาทเกษตรกรบ้านนาหวาย, กลุ่มเกษตรกรบ้านโพนงามท่า ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน บ้านนางอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ในการนี้ มีเกษตรกรบ้านโพนงามท่าเข้าร่วมงาน จำนวน 10 คนวันที่ 15 กันยายน 2558 โครงการฯ ได้จัดอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ครั้งที่ 2 "การคัดข้าวปนในแปลงนา " ณ บ้านโพนงามท่า ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
วัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีทักษะความรู้การคัดข้าวปนในแปลงนา ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ
การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ได้เรียนเชิญ นายประจวบ มุทเสน เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกล และ นางสาวสุภาภรณ์ จันทะนุด เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการดูแลแปลง การใส่ปุ๋ยรองพื้นและปุ๋ยแต่งหน้า สาเหตุการเกินข้าวปน และ วิธีสังเกตลักษณะพันธุ์ปนในแปลงนา เป็นต้น พร้อมทั้งลงตรวจและสาธิตการสังเกตลักษณะพันธุ์ข้าวปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ในระยะแตกกอเต็มที่ ของเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ
การจัดอบรมฯ ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก และวิทยากรได้ให้ความรู้เพิ่มเติม และตอบข้อซักถามในประเด็นข้อสงสัยให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 24 คน จากการสุ่มตรวจแปลงนาของเกษตรกร จำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นางสาวอุไร จักรเครือ (ทำนาหว่าน) พบว่ามีต้นหญ้าขึ้นปนจำนวนมาก 2) นายสวรรค์ สมบุญจันทร์ (ทำนาดำ) พบว่าต้นข้าวฯ เจริญเติบโตดี มีข้าวเหนียวปนเล็กน้อย มีหนอนจำนวนหนึ่ง และไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช และ 3) นางสาวนิรภา ไพไหล (ทำนาดำ) พบว่าต้นข้าวเจริญเติบโตดี พบข้าวปนเล็กน้อย และไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช
ค่าใช้จ่าย : 45,794
จำนวนผู้รับบริการ : 24
ปัญหาอุปสรรค : เกษตรกรขาดทักษะและความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ
แนวทางแก้ไข : ส่งเสริมให้มีการอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559241,000|241,000|55,000|186,00020163221418231.pdf20171111640251.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1671]   วันที่รายงาน  [26/6/2559]

-วันที่ 28 เมษายน 2559 จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองข้าวเจ้าแดง โดยมีสมาชิกกล่มุฯ และเกษตรกรเข้าร่วมประชุม 14 จำนวน โดยการดำเนินโครงการฯ ในปี 2559 คาดว่าจะมีเกษตรกรที่ปลูกข้าวเจ้าแดง ประมาณ 11 คน โดยมีพื้นที่ดำเนินการ ประมาณ 17 ไร่ ซึ่งเกษตรกรจะเริ่มปลูกข้าวฯ ในเดือนพฤษภาคม 2559 และจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 14
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1672]   วันที่รายงาน  [26/6/2559]

- วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 โครงการฯ ได้จัดอบรมเรื่อง "การเก็บเกี่ยวหลังข้าวออกดอก และการตรวจสอบมาตรฐาน" ณ บ้านโพนงามท่า ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 

วัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีทักษะความรู้เรื่องการเก็บเกี่ยว และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ

การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ได้เรียนเชิญ นางสาวสุภาภรณ์ จันทะนุด นักวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การสุ่มตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น พร้อมทั้งสาธิตการเก็บเกี่ยว และการสุ่มตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองข้าวเจ้าแดงในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ของเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 24 คน

- วันที่ 18 มีนาคม 2559 จัดอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองคุณภาพดีประจำปี 2559 " ณ บ้านโพนงามท่า ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

วัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ เพื่อทบทวนขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองฯ ที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรที่ร่วมดำเนินโครงการในปี 2558 ให้มีความชำนาญมากขึ้น และ เสริมสร้างความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองฯ ที่มีคุณภาพ ให้กับเกษตรกรที่พึ่งเข้าร่วมโครงการในปี 2559 ให้มีประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ คุณภาพดีได้ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้เชิญนางสาวสุภาภรณ์ จันทะนุด นักวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ที่เน้นขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และแนะนำสารป้องกันกำจัดโรคข้าว และสารเคมีที่ใช้ในนาข้าว โดยมีเกษตรกรเข้าอบรม จำนวน 20 คน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1673]   วันที่รายงาน  [26/6/2559]

- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองข้าวเจ้าแดง โพนงามท่า

- วันที่ 9 มีนาคม 2559 นำเมล็ดข้าวเปลือกข้าวเจ้าแดง (ผลิตเมื่อนาปี 2558) ส่งศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เพื่อตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองข้าวเจ้าแดง จำนวน 2 ตัวอย่างๆ ละ 1 กิโลกรัม นั้น ซึ่งผลการวิเคราะห์ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ฯ อยู่ในระดับ ดี

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 2
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1674]   วันที่รายงาน  [26/6/2559]

- วันที่ 21 มกราคม 2559 นำกลุ่มเกษตรกรบ้านโพนงามท่า เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านนานกเค้า ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเกษตร ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรให้มีความยั่งยืน โดยมีเกษตรกรเข้าเยี่ยมชม จำนวน 31 คน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 31
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1915]   วันที่รายงาน  [12/9/2559]

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองข้าวเจ้าแดง โดยมีสมาชิกกล่มุฯ และเกษตรกรเข้าร่วมประชุม 14 จำนวน

ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ : 14
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1916]   วันที่รายงาน  [12/9/2559]

- เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2559 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรฯ ได้ทดลองแปรรูปข้าวเจ้าแดง จำนวน 80 กิโลกรัม เป็นเส้นขนมจีนเพื่อจำหน่าย แต่ปรากฎว่าเส้นขนมจีนที่ผลิตได้ยังมีลักษณะความเหนียวนุ่มไม่ดีเท่ากับแปรรูปในปริมาณข้าวฯ ที่จำนวนน้อย จึงต้องมีการทดลองผลิตต่อไป

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1917]   วันที่รายงาน  [12/9/2559]

- วันที่ 18 สิงหาคม 2559 จัดอบรมเรื่อง "การผลิตเส้นขนมจีนที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร" ให้กับกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองข้าวเจ้าแดง ณ บ้านโพนงามท่า ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร โดยเชิญ ผศ.ยุพิน สมคำพี่ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอาหารที่ปลอดภัยแก่กลุ่มเกษตรกรฯ เช่น หัวใจของการผลิตอาหารที่ปลอดภัย หลักเกณฑ์ Primary GMP (ด้านสถานที่ผลิตอาหาร เครื่องมือการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การสุขาภิบาล การบำรุงรักษาความสะอาด และบุคลากร) เป็นต้น พร้อมทั้งลงพื้นที่ทดลองตรวจประเมินสถานที่ผลิตของกลุ่มเกษตรกรฯ และมีเกษตรกรเข้าร่วมเวทีฯ จำนวน 23 คน

- ช่วงบ่ายจัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองข้าวเจ้าแดง โดยมีสมาชิกกล่มุฯ และเกษตรกรเข้าร่วมประชุม  จำนวน 11 คน ซึ่งมีประเด็นสรุป คือ การดำเนินโครงการฯ ในปี 2559 มีเกษตรกรที่ปลูกข้าวเจ้าแดง จำนวน 11 คน มีพื้นที่ดำเนินการ ประมาณ 18 ไร่ ซึ่งเกษตรกรจะเริ่มปลูกข้าวฯ ในเดือนพฤษภาคม 2559 และจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 23
ปัญหาอุปสรรค : เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง GMP
แนวทางแก้ไข : ควรมีการอบรมเรื่อง GMP อย่างต่อเนื่อง
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=1918]   วันที่รายงาน  [12/9/2559]

-วันที่ 18 สิงหาคม 2559 สนับสนุนกิจกรรมปรับปรุงแปลงนาให้กับเกษตรกร  จำนวน 11 คน มีพื้นที่ดำเนินการ ประมาณ 18 ไร่

ค่าใช้จ่าย : 45,000
จำนวนผู้รับบริการ : 11
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2560241,000|244,000||244,000201743018481.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง manida.tec@biotec.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates