หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนสวนหม่อมผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก

กลุ่มเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก ที่อยู่ 50 หมู่ 5 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2557793,500|200,000|71,470|128,53020144301526411.pdf2015291520541.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1050]   วันที่รายงาน  [11/9/2557]
ลงพื้นที่ประชุมวางแผนร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก วันที่ 17 กรกรกฎาคม 2557 ณ อาคารที่ทำการเอนกประสงค์ผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครกค่าใช้จ่าย : 2,740
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1051]   วันที่รายงาน  [11/9/2557]
ลงพื้นที่เพื่ออบรมกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกงและไก่หยอง เรื่อง กระบวนการผลิตเครื่องแกงและไก่หยองรสเครื่องแกงให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิธีการผลิตที่ดี (GMP) และการผลิตเครื่องแกงที่ถูกต้องตามสุขลักษณะ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 โดยมีวิทยากร คือ คุณชายกร สินธุสัย ดร.สุวรรณี พรหมศิริ ดร.สายใจ วัฒนเสนค่าใช้จ่าย : 17,110
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1052]   วันที่รายงาน  [11/9/2557]
ลงพื้นที่เพื่อฝึกอบรมผู้ผลิตเครื่องแกงและไก่หยองรสเครื่องแกงใต้ ในเรื่อง การผลิตไก่หยองรสแกงปักษ์ใต้ที่ถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และข้อปฏิบัติการผลิตอาหารฮาลาล โดยมีวิทยากร คือ ดร.วาสนา มู่สา ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อ.ฐิติมาพร หนูเนียม อ.พรชัย พุทธรักษ์ อ.ดำรงเกียรติ ศรีเทพ อ.วิภาวรรณ วงศ์สุดารักษ์ค่าใช้จ่าย : 13,830
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1053]   วันที่รายงาน  [11/9/2557]
ลงพื้นที่เพื่อฝึกอบรมกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก ในเรื่อง การผลิตเครื่องแกงส้ม แกงกะทิ แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน แกงมัสมั่น ที่มีรสชาติอร่อย ผ่านการยอมรับจากผู้บริโภค โดยมีวิทยากร คือ ดร.สุวรรณี พรหมศิริ ผศ.เสาวนิตย์ ชอบบุญ อ.ผจงสุข สุธารัตน์ค่าใช้จ่าย : 12,840
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1054]   วันที่รายงาน  [11/9/2557]
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ลงพื้นที่เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนและปริมาณจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย : 2,650
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1055]   วันที่รายงาน  [11/9/2557]
วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ลงพื้นที่เพื่อฝึกอบรมกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก ในเรื่อง การยืดอายุผลิตภัณฑ์เครื่องแกงและไก่หยองรสเครื่องแกงใต้ วิทยากร คือ ผศ.เสาวนิตย์ ชอบบุญ ดร.สุวรรณี พรหมศิริ ดร.สายใจ วัฒนเสนค่าใช้จ่าย : 40
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1056]   วันที่รายงาน  [11/9/2557]
วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ลงพื้นที่เพื่อฝึกอบรมกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก ในเรื่อง การยืดอายุเครื่องแกงส้ม เครื่องแกงเผ็ด เครื่องแกงกะทิ เครื่องแกงเขียวหวาน วิทยากร ดร.ปวีณา ดิกิจ ดร.สุวรรณี พรหมศิริ ดร.สายใจ วัฒนเสนค่าใช้จ่าย : 12,840
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=1057]   วันที่รายงาน  [11/9/2557]
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ลงพื้นที่เพื่ือติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก โดยคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด้วย ดร.สุวรรณี พรหมศิริ ดร.สายใจ วัฒนเสน ดร.ปวีณา ดิกิจ ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ นางเยาวรัตน์ อมรปิติเจริญ นายรุสมัน ดะแซสาเมาะค่าใช้จ่าย : 1,680
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=1058]   วันที่รายงาน  [11/9/2557]
วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ลงพื้นที่เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างไก่หยองและเครื่องแกง เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนและปริมาณจุลินทรีย์โดยคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด้วย ดร.สุวรรณี พรหมศิริ นายรุสมัน ดะแซสาเมาะ นางเยาวรัตน์ อมรปิติเจริญค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=1097]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
1. ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตหมูหยองและการจัดการโรงงาน ณ โรงงานหมูทอง จังหวัดพัทลุง เพื่อนำผลจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาผลิตไก่หยองรสเครื่องแกงใต้ของกลุ่มเครื่องแกงตราครก ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงาน ดังนี้ 1. ผศ.เสาวนิตย์ ชอบบุญ 2. ดร.อนุมัติ เดชนะ 3. ดร.สายใจ วัฒนเสน 4. ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ 5. อ.ผจงสุข สุธารัตน์ 6. ดร.อัจฉรา เพิ่ม 7. ดร.สุวรรณี พรหมศิริ 8. นายรุสมัน ดะแซสาเมาะ 9. นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
2. ลงพื้นที่เพื่อฝึกอบรมกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกง เรื่อง การยืดอายุผลิตภัณฑ์เครื่องแกง (เพิ่มเติม)
ค่าใช้จ่าย : 2,160
จำนวนผู้รับบริการ : 24
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=1098]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกงค่าใช้จ่าย : 1,440
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 12 [IG=1099]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
คณะทำงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนสวนหม่อมผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากเทศบาล สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะเดา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกงค่าใช้จ่าย : 4,140
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558275,000|250,000|249,136|86420151110111261.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1324]   วันที่รายงาน  [14/7/2558]

วันที่ 17 มิถุนายน 2558  ฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกงสวนหม่อม หลักสูตร การผลิตเครื่องแกงและไก่หยองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  วิทยากรโดย คุณชายกร  สินธุสัย  ศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกงสวนหม่อม หลักสูตร วิทยาศาสตร์ฮาลาลสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องแกงและไก่หยอง  วิทยากรโดย ดร.บรรจง  ไวทยเมธา  รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกงสวนหม่อม หลักสูตร การตลาดและการส่งเสริมการขาย วิทยากรโดย อาจารย์จิราภรณ์  ไวทยาถาวร  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  และหลักสูตร ฉลากและการออกแบบบรรจุภัณฑ์  วิทยากรโดย อาจารย์อมรรัตน์  บุญสว่าง  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกงสวนหม่อม  โดย ดร.สุวรรณี  พรหมศิริ

ค่าใช้จ่าย : 46,800
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ขาดเครื่องคั่วไก่หยองที่ได้มาตรฐาน
แนวทางแก้ไข : ดำเนินการจัดหาเครื่องคั่วไก่หยองให้กับกลุ่ม เพื่อให้สามารถผลิตไก่หยองรสเครื่องแกงใต้ได้เพียงพอกับความต้องการของตลาด
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1396]   วันที่รายงาน  [25/9/2558]

วันที่ 23 มิถุนายน 2558   ลงพื้นที่เพื่อฝึกอบรมให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนหม่อมผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก เรื่อง กระบวนการผลิตเครื่องแกงและไก่หยองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ณ ที่ทำการเอนกประสงค์  ต.ปริก  อ.สะเดา  จ.สงขลาวิทยากร 1)  ดร.สุวรรณี  พรหมศิริ     2)  ดร.วาสนา  มู่สา  3)  ดร.สายใจ  วัฒนเสน

วันที่ 30 มิถุนายน 2558   ลงพื้นที่เพื่อฝึกอบรมให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนหม่อมผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก เรื่อง การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ ณ ที่ทำการเอนกประสงค์  ต.ปริก  อ.สะเดา  จ.สงขลา  วิทยากร 1)  ดร.สุวรรณี  พรหมศิริ     2)  ดร.วาสนา  มู่สา 3)  ดร.สายใจ  วัฒนเสน  4)  ดร.วาสนา  มู่สา 4)  ดร.อมรรัตน์  บุญสว่าง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558   ลงพื้นที่เพื่อฝึกอบรมให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนหม่อมผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ ณ ที่ทำการเอนกประสงค์  ต.ปริก  อ.สะเดา  จ.สงขลา  วิทยากร 1)  ดร.สุวรรณี  พรหมศิริ     2)  ดร.วาสนา  มู่สา   3)  ดร.นิศากร  วิทจิตสมบูรณ์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558   ลงพื้นที่เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเพื่อนำมาตรวจหาสารปนเปื้อนและปริมาณจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่โดย  1)  ดร.สุวรรณี  พรหมศิริ 2)  ดร.วาสนา  มู่สา 3)  ดร.นิศากร  วิทจิตสมบูรณ์ 4)  นายรุสมัน  ดะแซสาเมาะ    5)  นางสาวฤทัยทิพ  อโนมุณี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558  ลงพื้นที่เพื่อฝึกอบรมให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนหม่อมผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก เรื่อง แผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย ณ ที่ทำการเอนกประสงค์  ต.ปริก  อ.สะเดา  จ.สงขลา  วิทยากร 1)  ดร.สุวรรณี  พรหมศิริ     2)  ดร.วาสนา  มู่สา  3)  ดร.สายใจ  วัฒนเสน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558  ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งวัตถุดิบและเครื่องคั่วไก่หยอง ลงพื้นที่โดย  1)  ดร.สุวรรณี  พรหมศิริ 2)  ดร.วาสนา  มู่สา 3)  ดร.สายใจ  วัฒนเสน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558     ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนหม่อมผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก ลงพื้นที่โดย  1)  ดร.สุวรรณี  พรหมศิริ   2)  ดร.นิศากร  วิทจิตสมบูรณ์  3)  อ.ผจงสุข  สุธารัตน์  4)  นางเยาวรัตน์  อมรปิติเจริญ      5)  นายรุสมัน  ดะแซสาเมาะ

วันที่ 4 สิงหาคม 2558  ลงพื้นที่เพื่อจัดเสวนาถอดบทเรียนร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนหม่อมผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก ณ ที่ทำการเอนกประสงค์  ต.ปริก  อ.สะเดา  จ.สงขลา ลงพื้นที่โดย  1)  ดร.สุวรรณี  พรหมศิริ   2)  ดร.นิศากร  วิทจิตสมบูรณ์  3)  อ.ผจงสุข  สุธารัตน์  4)  ดร.วาสนา  มู่สา   5)  นางสาวฤทัยทิพ  อโนมุณี     6)  นางสาวสุทธินี  ช่วยมณี 7)  ผศ.เสาวนิตย์  ชอบบุญ

วันที่ 18 สิงหาคม 2558  ลงพื้นที่เพื่อสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนหม่อมผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก ณ ที่ทำการเอนกประสงค์  ต.ปริก  อ.สะเดา  จ.สงขลา ลงพื้นที่โดย  1)  ดร.สุวรรณี  พรหมศิริ   2)  ดร.นิศากร  วิทจิตสมบูรณ์  3)  อ.ผจงสุข  สุธารัตน์ 4)  ดร.วาสนา  มู่สา   5)  นางสาวฤทัยทิพ  อโนมุณี     6)  นางสาวสุทธินี  ช่วยมณี 7)  ผศ.เสาวนิตย์  ชอบบุญ

วันที่ 7 กันยายน 2558  ลงพื้นที่เพื่อติดผลการดำเนินงานและให้ความรู้เพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการ ลงพื้นที่โดย  1)  ดร.สุวรรณี  พรหมศิริ     2)  ดร.นิศากร  วิทจิตสมบูรณ์

วันที่ 8 กันยายน 2558 นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนหม่อมผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก  ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเครื่องแกงที่ได้มาตรฐาน มผช.  อย.  ฮาลาล  และการบริหารจัดการกลุ่ม  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธารน้ำใส  อ.ศรีนครินทร์  จ.พัทลุงนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนหม่อมผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก  ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตหมูหยองที่ได้มาตรฐานและการบริหารจัดการโรงงาน  ณ บริษัท ซี แอนด์ พี ฟู๊ด จำกัด  (โรงงานหมูทอง)  อ.เมือง  จ.พัทลุง

วันที่ 12 กันยายน 2558  ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการปรับปรุงโรงเรือนอาคารผลิตเครื่องแกงให้เป็นไปตามมาตรฐาน อย. ลงพื้นที่โดย  1)  ดร.สุวรรณี  พรหมศิริ      2)  นางเยาวรัตน์  อมรปิติเจริญ   3)  นายรุสมัน  ดะแซสาเมาะ 4)  นางสาวฤทัยทิพ  อโนมุณี     5)  นางสาวสุทธินี  ช่วยมณี

ค่าใช้จ่าย : 202,336
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : ระยะเวลาในการดำเนินงาน เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกงสวนหม่อมจำเป็นต้องตัดยางในตอนเช้า จึงทำให้ต้องเลื่อนระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมออกเป็นเวลา 10.30 หรือ 13.00 น
แนวทางแก้ไข : ปรับแผนการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแกง
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559334,500|250,000||250,00020161131026251.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1677]   วันที่รายงาน  [27/6/2559]

1. ลงพื้นที่เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน โดย ดร.สุวรรณี  พรหมศิริ  และคณะ

2. ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องแกงนำมาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อน

3. ให้ความรู้เรื่อง ช่องทางแห่งความสำเร็จและการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP พร้อมทั้งการทำแผนการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ วิทยากร โดย คุณอติโชติ  กังอนันต์  จากธนาคารอิสลาม

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1678]   วันที่รายงาน  [27/6/2559]

ถ่ายทอดผลงานวิจัยของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสู่กลุ่มผู้วิสาหกิจชุมชนสวนหม่อม ด้านการพัฒนาน้ำยาขนมจีนผงกึ่งสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน และเทคโนโลยีเครื่องบรรจุสินค้า

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1679]   วันที่รายงาน  [27/6/2559]

ให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาขนมจีนผงกึ่งสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน วิทยากร โดย ดร.วาสนา  มู่สา  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งการออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ำยาขนมจีนผงฯ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1680]   วันที่รายงาน  [27/6/2559]

ลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วมกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นคู่มือเทคโนโลยีชุมชน

โดย ดร.สุวรรณี  พรหมศิริ  และคณะ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง swnn_p@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates