หมู่บ้านผลไม้แปรรูป

ชุมชนหมู่บ้าน ในพื้นที่ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2557100,000|100,000|99,685|31520149261619341.pdf2015291436141.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=907]   วันที่รายงาน  [18/6/2557]
๑. สิ่งที่ดำเนินการแล้ว
๑.๑ ปรับแผนการดำเนินงานในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ พร้อมทั้งปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๑.๒ จัดทำแผนกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
หมู่บ้านผลไม้แปรรูป อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กำหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
หลักสูตร “การแปรรูปผลไม้ และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์” วันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ หอประชุมเทศบาลอำเภอหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
๒. ระหว่างดำเนินการ
๒.๑ ติดต่อประสานงานกับพื้นที่เพื่อทราบข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี ผู้แทนชุมชนในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และผู้ประสานงานหน่วยงานในท้องถิ่น (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอท่าแซะ) เพื่อสอบถามความพร้อม การเตรียมสถานที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ฯ
๒.๒ ประสานติดต่อเชิญวิทยากรภายนอก
๑) นักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
๒) นักวิชาการจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร (สอจ.)
๓) นักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร (สสจ.)
๒.๓ ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ เช่น ผลไม้ในถุงรีทอร์ต
และ ชาผลไม้ เพื่อเป็นข้อมูลในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=987]   วันที่รายงาน  [8/7/2557]
๑.ดำเนินการจัดเตรียมงานเพื่อการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
จัดทำรายละเอียดหลักสูตร หลักการเหตุผลในการจัดหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่สมาชิกในกลุ่มชุมชนพื้นที่เป้าหมายในโครงการหมู่บ้านผลไม้แปรรูป อ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อนำเข้าเสนอแก่คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร ของ วศ. และเพื่อการเสนอท่าน ปกท.วท.เพื่ออนุมัติในหลักการ
๒. ดำเนินการจัดทำเอกสารการขออนุมัติจัดถ่ายทอดเทคโนโลยี และค่าใช้จ่าย
๓. ประสานงานและจัดทำหนังสือเรียนเชิญวิทยากรภายนอก วศ. ในการจัดอบรมหลักสูตร “การแปรรูปผลไม้ และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์”
วันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมเทศบาลอำเภอหลังสวน
๔.จัดทำเอกสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
๕.ประสานงานกับประธานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ และสำนักงานพัฒนาชุมชน เพื่อคัดสรร OTOP และชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ : หมู่บ้านผลไม้แปรรูป และเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ค่าใช้จ่าย : 2,020
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1017]   วันที่รายงาน  [19/8/2557]
๑. วศ.จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “การแปรรูปผลไม้ และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์” วันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ เทศบาลเมืองหลังสวน อ.หลังสวน จังหวัดชุมพร
๒. ผลักดันให้กลุ่มชุมชน ยื่นขอรับรองคุณภาพ Primary GMP ,GMP
และยื่นขอ อย. ผลิตภัณฑ์อาหารที่กลุ่มผลิต
๓. จัดเตรียมการ ประสานเก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ค่าใช้จ่าย : 61,965
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1045]   วันที่รายงาน  [10/9/2557]
๑. ติดตามประเมินผลการอบรม และการยื่นขอรับรองผลิตภัณฑ์ (อย. / มผช. )
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีขันเงิน อำเภอหลังสวน และ SMEs ศรีภากล้วยอบ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีการยื่นขอ อย. ๑ รายการ และ มผช. ๒ รายการ
๒. จัดทำบรรจุภัณฑ์และฉลาก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนในโครงการ
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ : หมู่บ้านผลไม้แปรรูป
๑. บรรจุภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางอบ
๒. ฉลากสติ๊กเกอร์กล้วยเล็บมือนางอบ
๓. บรรจุภัณฑ์มังคุดกวน
ค่าใช้จ่าย : 32,100
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1075]   วันที่รายงาน  [25/9/2557]
-จัดทำโปสเตอร์นิทรรศการ
-จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ
ค่าใช้จ่าย : 3,600
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558150,000|150,000|149,893|107201512221428561.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1211]   วันที่รายงาน  [3/4/2558]
1. ประสานงานกับประธานกลุ่มและผู้แทนชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลโดยย่อในการจัดทำหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเสนอขออนุมัติในหลักการถึง ปกท.วท.
2. ประสานงานกับประธานกลุ่มและผู้แทนชุมชน เรื่องช่วงเวลาในการลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. จัดประชุมในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง “การจัดทำแผนดำเนินงาน หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ หมู่บ้านผลไม้แปรรูป อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
3.1 สำรวจความต้องการต้องการเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ : หมู่บ้านผลไม้แปรรูป การส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้และชี้แจงวิธีปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานร่วมกัน
3.2 ระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอแผนดำเนินงานและความต้องการเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับชุมชน ผลการประชุมได้ข้อสรุปหลักสูตรที่จัดถ่ายทอดเทคโนโลยี คือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การแปรรูปผลไม้สร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองคุณภาพ" กำหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเดือน มิถุนายน 2558
ค่าใช้จ่าย : 21,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1232]   วันที่รายงาน  [11/5/2558]


-    จัดเตรียมข้อมูลในการทำป้ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และอยู่ในขั้นตอนประสานติดต่อบริษัทที่สามารถดำเนินการได้-    จัดเตรียมข้อมูลในการทำสื่อการเรียนรู้ Roll up และสื่อการเรียนรู้อื่นๆ และอยู่ในขั้นตอนเตรียมข้อมูลเพื่อทำอนุมัติการจ้าง และติดต่อขอใบเสนอราคา-    ติดต่อประสานงานกับประธานกลุ่มและผู้แทนชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์-    ศึกษาสูตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้


ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหา
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1246]   วันที่รายงาน  [12/6/2558]


1. ศึกษาทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้2. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเตรียมจัดอบรมหลักสูตร “การแปรรูปผลไม้สร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองคุณภาพ” ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 25583. ทำเอกสารขออนุมัติในการจัดฝึกอบรม


ค่าใช้จ่าย : 13,600
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1278]   วันที่รายงาน  [3/7/2558]


1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเตรียมเอกสารฝึกอบรม2. ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การแปรรูปผลไม้สร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 58 ณ  ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ : หมู่บ้านผลไม้แปรรูป อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร3. ประสานงานจัดทำป้ายศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ / ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ   


ค่าใช้จ่าย : 6,719
จำนวนผู้รับบริการ : 42
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1343]   วันที่รายงาน  [20/8/2558]

1.จัดเตรียมข้อมูลในการทำสื่อการเรียนรู้ Roll up และสื่อการเรียนรู้อื่นๆ และอยู่ในขั้นตอนเตรียมข้อมูลเพื่อทำอนุมัติการจ้าง และติดต่อขอใบเสนอราคา
2.จัดเตรียมข้อมูลในการทำบรรจุภัณฑ์ของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และอยู่ในขั้นตอนประสานติดต่อบริษัทที่สามารถดำเนินการได้

ค่าใช้จ่าย : 65,217
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1376]   วันที่รายงาน  [14/9/2558]

1. จัดเตรียมข้อมูลในการทำสื่อการเรียนรู้ Roll up และสื่อการเรียนรู้อื่นๆ และอยู่ในขั้นตอนเตรียมข้อมูลเพื่อทำอนุมัติการจ้าง และติดต่อขอใบเสนอราคา
2. จัดเตรียมข้อมูลในการทำบรรจุภัณฑ์ของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ และอยู่ในขั้นตอนประสานติดต่อบริษัทที่สามารถดำเนินการได้


ค่าใช้จ่าย : 43,358
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1397]   วันที่รายงาน  [25/9/2558]

- สรุปผล และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ผลการดำเนินงานในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ: หมู่บ้านผลไม้แปรรูป
- ติดต่อประสานงานให้ผู้แทนในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ (กล้วยอบศรีภา) ร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน “นวัตกรรมเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพฯ วันที่ 3 – 9 ตุลาคม 2558
- ติดต่อประสานเพื่อให้ผู้แทนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ มารับหนังสือสื่อการเรียนรู้ และ Roll upที่จะใช้ในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559150,000|150,000|145,487|4,513
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1582]   วันที่รายงาน  [19/4/2559]

๑. สิ่งที่ดำเนินการแล้ว
๑.๑ ปรับแผนการดำเนินงานในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายโครงการ ตามที่คณะกรรมการมีความเห็น/ข้อเสนอแนะ
๑.๒ จัดทำแผนกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อการสำรวจ และการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี หมู่บ้านผลไม้แปรรูป อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
๑.๒.๑ การลงพื้นที่สำรวจ ชุมชนในอำเภอหลังสวน และอำเภอพะโต๊ะ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร และร่วมจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับการต้องการเทคโนโลยี (ดำเนินการเดือน เมษายน ๒๕๕๙)
๑.๒.๒ จัดทำหลักสูตร และแผนการถ่ายทอด (ดำเนินการเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙)
-หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้ และพัฒนาคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต” ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
-หลักสูตร “ การแปรรูปผลไม้ และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองคุณภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
๒. ระหว่างดำเนินการ
๒.๑ ติดต่อประสานงานกับ ผู้แทนชุมชนในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอหลังสวน และอำเภอพะโต๊ะ) เพื่อสอบถามความพร้อมในเบื้องต้น ในการกำหนดแผนกิจกรรม
 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1583]   วันที่รายงาน  [19/4/2559]

๑. ประสานงานเพื่อเตรียมงาน การนัดหมาย ลงพื้นที่เพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการ และการสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี ในพื้นที่อำเภอหลังสวน และอำเภอพะโต๊ะ
กำหนดวันนัดหมายการลงพื้นที่เพื่อการประชุม สำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี กำหนดวันเดินทาง ในวันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
-วันที่ ๑๓ พ.ค. ๕๙ ประชุมและสำรวจกลุ่มชุมชนในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะ
-วันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๙ ประชุมและสำรวจกลุ่มชุมชนในพื้นที่อำเภอหลังสวน
๒. เตรียมงานพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้
 

ค่าใช้จ่าย : 1,255
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1595]   วันที่รายงาน  [23/5/2559]

 ศึกษาทดลองพัฒนาสูตร สแนคบาร์ผลไม้ และผลไม้ในน้ำเชื่อม

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1596]   วันที่รายงาน  [23/5/2559]

ประสานงานเพื่อเตรียมงาน การนัดหมาย ลงพื้นที่เพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการ และการสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี ในพื้นที่อำเภอหลังสวน และอำเภอพะโต๊ะ กำหนดวันนัดหมายการลงพื้นที่ วันที ๑๗-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1668]   วันที่รายงาน  [24/6/2559]

- ลงพื้นที่ประชุมสำรวจความต้องการรับเทคโนโลยีของกลุ่มชุมชนในพื้นที่อำเภอหลังสวน และอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ที่เข้า       ร่วมโครงการหมู่บ้านผลไม้แปรรูป เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙                                                                                       - จัดเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ เพื่อผลักดันยื่นขอรับรอง มผช.                              - ศึกษาทดลองพัฒนาสูตร สแนคบาร์ผลไม้ และผลไม้ในน้ำเชื่อม

ค่าใช้จ่าย : 18,665
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1868]   วันที่รายงาน  [25/7/2559]

-ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านผลไม้แปรรูป จังหวัดชุมพร
กลุ่มชุมชนอำเภอหลังสวนและอำเภอพะโต๊ะ เรื่องนัดหมายวันอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี แต่ด้วยกลุ่มชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ไม่สะดวกในการเข้าอบรมในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จึงนัดหมายให้มีการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกำหนดเป็นช่วงวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
-หลักสูตร “การแปรรูปผลไม้ และพัฒนาคุณภาพ เพื่อขอรับรองคุณภาพ” ณ อำเภอพะโต๊ะ ในวันที่ ๒ สิงหาคม
-หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิต” ณ อำเภอหลังสวน ในวันที่ ๓ สิงหาคม
 

ค่าใช้จ่าย : 8,814
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -ด้วยกำหนดตามแผนงานเดิม ไม่สะดวกในการจัดฝึกอบรม
แนวทางแก้ไข : -ได้ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายและกำหนดวันอบรมใหม่ ที่เป็นช่วงเวลาที่กลุ่มชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสะดวกในการเข้าอบรม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1886]   วันที่รายงาน  [24/8/2559]

- เตรียมจัดทำข้อมูลเพื่อจัดจ้างทำสื่อเรียนรู้ (หนังสือเทคโนโลยีและผลการดำเนินงาน)
- ประสานงานเพื่อเตรียมการจัดฝึกอบรม
- ขออนุมัติลงพื้นที่เพื่อจัดฝึกอบรมในวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 

ค่าใช้จ่าย : 9,974
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=1987]   วันที่รายงาน  [28/9/2559]

- จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
๑. หลักสูตร “การแปรรูปผลไม้ และพัฒนาคุณภาพ เพื่อขอรับรองคุณภาพ” ณ อำเภอพะโต๊ะ ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒. หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต” ณ อำเภอหลังสวน ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
 

ค่าใช้จ่าย : 40,219
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=1988]   วันที่รายงาน  [28/9/2559]

- จัดทำหนังสือ สื่อเผยแพร่ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ

ค่าใช้จ่าย : 47,300
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 10 [IG=1989]   วันที่รายงาน  [28/9/2559]

- จัดทำฉลากโภชนาการฉบับภาษาไทย

ค่าใช้จ่าย : 19,260
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 11 [IG=1990]   วันที่รายงาน  [28/9/2559]

- สรุปและจัดทำรายงานโครงการหมู่บ้านฉบับสมบูรณ์

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง wannadee@dss.go.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates