หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าทอย้อมสีธรรมชาตินาโน

บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2557120,000|120,000|25,000|95,00020149261618331.pdf201529161171.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=923]   วันที่รายงาน  [1/7/2557]
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผนงาน
1. สำรวจข้อมูลสภาพปัญหา / คัดเลือกและทำทะเบียนผู้ร่วมโครงการ กำหนดพื้นที่ดำเนินการที่ชัดเจน
• สำรวจความต้องการ โดยคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการรวม 40 คน จากหมู่บ้านหลัก 29คน (บ้านหนองอาบช้าง หมู่ 9) และจากหมู่บ้านเครือข่าย อีก 11 คน (หมู่ 6, 7, 10, 13 และ16)
• อยู่ในระหว่างจัดทำทะเบียนประวัติของสมาชิกทั้ง 40 คน (ส่วนใหญ่ได้ข้อมูลครบแล้ว แต่บางคนยังขาดรูปถ่ายและเบอร์โทรศัพท์)
• เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะกำลังจัดทำรายงานการสำรวจ และสภาพปัญหา/ความต้องการของกลุ่ม พร้อมทะเบียนประวัติที่สมบูรณ์
• จัดทำแบบประเมินต้นเองหมู่บ้านแม่ข่ายฯ (ดังรายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ)
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยประสานความร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยี เพื่อผลักดันผ้าทอพื้นเมืองเป็นผ้าทอพื้นเมืองนาโน
• จัดอบรมให้แก่สมาชิกโครงการ หัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอย้อมสีธรรมชาติด้วยนาโนเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 57 (ดังรายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ)
แผนการดำเนินงานระยะต่อไป
1. การศึกษาดูงานกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายย้อมสีด้วยวัสดุธรรมชาติสำหรับการผลิตผ้าทอพื้นเมืองนาโน โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายหมู่บ้านผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ หมู่บ้านผ้าทอไทลื้อ บ้านทุ่งหมอก อ.เชียงคำ จ.พะเยา ภายใต้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การสนับสนุนเรื่องเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ (รวมถึงการศึกษาดูงานด้านการแปรรูปอาหาร และกิจกรรมโฮมสเตย์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างการพัฒนาเทคโนโลยีรองของชุมชน)
2. การติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (สำรองเงินส่วนตัวออกไปก่อนแล้ว รอการรวบรวมตัวเลขที่ชัดเจน)
1. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่ม ประมาณ 5,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ประมาณ 20,000 บาท
สามารถดูกำหนดการจัดกิจกรรมได้ที่ไฟล์แนบ...
ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : การรวมกลุ่มของสมาชิกขาดความต่อเนื่องในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต (ลำใย) เนื่องจากการทอผ้าเป็นอาชีพรอง
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201471151481.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1147]   วันที่รายงาน  [2/10/2557]
รายงานการศึกษาดูงานด้านผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ และกลุ่มแปรรูปอาหาร จ.พะเยา
ภายใต้โครงการหมู่บ้านผ้าทอย้อมสีธรรมชาตินาโน วันที่ 27-28 กันยายน 2557

ผู้ปฏิบัติงาน
1. นายชายกร สินธุสัย นักวิชาการ
2. นายวิชเยนทร์ พรหมฟัง นักวิชาการ

ผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรมศึกษาดูงานการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ ให้แก่สมาชิกกลุ่มผ้าทอบ้านหนองอาบช้าง ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 27 คน เพื่อศึกษาเรียนรู้การย้อมสีจากสีธรรมชาติ โดยในการศึกษาดูงานได้นำกลุ่มสมาชิก แบ่งกลุ่มลงมือปฏิบัติทำผ้าย้อมสีธรรมชาติจากไม้แก่นฝาง ติ้วขน และสตาร์แอปเปิ้ล เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการย้อมสีจากสีธรรมชาติ และสามารถนำเอากระบวนการจากการอบรมมาปรับใช้กับกลุ่มของตนเองได้ โดยมีขั้นตอนบทปฏิบัติการดังนี้

1. การทำความสะอาดด้าย เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและกำจัดไขมันออกจากฝ้าย มีขั้นตอนดังนี้
- ผสม สบู่, โซดาแอชและน้ำ ในอัตราส่วน ด้าย 50 กรัม : สบู่ 5 กรัม : โซดาแอช 8 กรัม : น้ำ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
- นำมาต้มจนสารละลายใส
- ใส่ด้ายที่ต้องการทำความสะอาดลงไป ต้มเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
- นำด้ายขึ้นล้างด้วยน้ำเปล่าหลายๆ ครั้ง จนแน่ใจว่าล้างสบู่ออกหมด
2. ย้อมมอร์แดนท์ก่อนการย้อมสี เพื่อช่วยให้ด้ายติดสีได้ดีขึ้น มีขั้นตอนดังนี้
- ละลายมอร์แดนท์ปริมาณที่กำหนด (ตารางที่ 1) ในน้ำสะอาด อุ่นให้พอร้อน คนให้ละลาย
- นำด้ายฝ้ายที่ทำความสะอาดด้วยสบู่แล้ว ลงย้อมและคนอย่างสม่ำเสมอ
- ต้มนาน 30 นาที นำขึ้นบิดพอหมาด
- นำไปย้อมสีในน้ำย้อมสีที่เตรียมไว้
3. การย้อมสี มีขั้นตอนดังนี้
- ทำการต้มสกัดสีจากวัตถุดิบ (ตารางที่ 1) โดยนำวัตถุดิบนั้นมาแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วนำออกมาต้มให้เดือด นาน 1 ชั่วโมง
- กรองแยกกากและน้ำสีออกจากกัน
- นำด้ายที่ทำความสะอาดแล้วลงย้อม (กรณีด้ายนั้นแห้งแล้ว) ควรนำมาชุบน้ำแล้วบิดให้หมาดก่อน นำไปย้อมสี
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558200,000|200,000|200,000|ใช้หมด201511181511201.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1451]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]

วันที่ 24 กันยายน 2558 คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ได้จัดกิจกรรม “การผลิตผ้าทอพื้นเมืองนาโน”ให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้างณ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่โดยวิทยากรจาก มทร.ล้านนา ผศ.ญานิศา โกมลสิริโชค อาจารย์สาขาออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ พร้อมผู้ช่วย และ น.ส.วัลภา กันทะวงค์ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 15ท่าน เป็นสมาชิกกลุ่มที่มีความสนใจ ซึ่งวิทยากรได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตผ้าทอพื้นเมืองนาโน โดยวิธีการตกแต่งสำเร็จทางเคมี ได้แก่
1. การตกแต่งผ้าให้มีกลิ่นหอม โดยใช้เทคโนโลยีไมโครเอ็นแคปซูลเลชั่น เป็นสารที่แกนข้างในจะเป็นน้ำมันหอมระเหยสกัดจากพืชหรือจากการสังเคราะห์
2. การตกแต่งสะท้อนน้ำ โดยใช้วิธีการเคลือบผิวเส้นใย ด้วยสารไฮโดรโพนิค ที่มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำ
       ผลการดำเนินกิจกรรม : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักการใช้สารละลายต่างๆ ที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีคุณสมบัติที่พิเศษมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดและกลุ่มผู้บริโภค

วันที่28 กันยายน 2558 คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ได้จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จากผ้าทอพื้นเมืองนาโน” ให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง ณ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่โดยวิทยากรจาก มทร.ล้านนา ผศ.ญานิศา โกมลสิริโชค อาจารย์สาขาออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ พร้อมผู้ช่วย และ น.ส.วัลภา กันทะวงค์ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 15ท่าน เป็นสมาชิกกลุ่มที่มีความสนใจ ซึ่งวิทยากรได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋า จากผ้าทอพื้นเมืองนาโน ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เพิ่มลูกเล่นให้มีความแปลกใหม่และสวยงามมากยิ่งขึ้น
       ผลการดำเนินกิจกรรม : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาทักษะ และประยุกต์กลวิธีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ฐานความรู้เดิมที่มีอยู่ ผนวกเข้ากับองค์ความรู้ใหม่ ที่วิทยากรได้เผยแพร่ให้ความรู้ จนสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความประณีต สวยงาม และมีคุณสมบัติพิเศษตามความเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ค่าใช้จ่าย : 200,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : - บางครั้งเวลาที่ผู้รับผิดชอบโครงการจะลงไปทำกิจกรรมกับกลุ่ม แต่ทางกลุ่มมักจะมีเวลาว่างไม่ตรงกัน จึงทำให้ต้องเลื่อนเวลานัดหมายออกไป
แนวทางแก้ไข : - ประสานงานหาเวลาว่างที่ตรงกัน โดยกำหนดระยะเวลาในการทำกิจกรรมให้ชัดเจน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559200,000|200,000|156,815|43,1852016471350141.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1710]   วันที่รายงาน  [30/6/2559]

ผลการดำเนินงาน (ไตรมาส3)
           วันที่ 11 เมษายน 2559 ได้ออกหนังสือขออนุมัติเบิกงบประมาณโครงการ เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการหักค่าธรรมเนียมเข้าสมทบมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยและตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ
           วันที่ 12 เมษายน 2559 ได้ออกหนังสือขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและเบิกงบประมาณโครงการ เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรมและการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ประเภทผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ และสารเคมีนาโน เป็นจำนวนเงิน 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
           วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ได้ปรึกษาและพูดคุยกับกลุ่มเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในปีที่ 3 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย โดยจะมีการดำเนินงานทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่
1. การศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม) สถานที่ จ.สุโขทัย และใกล้เคียง
2. การฝึกอบรมการจัดทำสมุดบันทึกกิจกรรม (ประมาณต้นเดือนสิงหาคม)
3. การฝึกอบรมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าทอนาโน ซึ่งทางกลุ่มต้องการต้นแบบผลิตภัณฑ์ เสื้อบุรุษ 2 แบบ และเสื้อผ้าสตรี 3 แบบ โดยทางคณะกรรมการดำเนินงานกำลังดำเนินการออกแบบและผลิตต้นแบบ ตามความต้องการของกลุ่ม

4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ประมาณเดือนกรกฎาคม) ขณะนี้อยู่ในระหว่างการอนุมัติ เพื่อจ้างเหมาจัดทำป้ายบอกทางของหมู่บ้าน และแผ่นพับใบปลิว เพื่อประชาสัมพันธ์งานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. การถอดบทเรียน/การประเมินผล การติดตามผลการดำเนินงาน (ประมาณเดือนกันยายน)
 

ค่าใช้จ่าย : 74,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ปีนี้ทาง จนท. ของกระทรวงฯ ไม่มีการแจ้งโอนเงินงบประมาณมายังมหาวิทยาลัย ซึ่งปกติจะแจ้งทางอีเมล์ จึงทำให้การดำเนินกิจกรรมต้องล่าช้าออกไปจากเดิม
แนวทางแก้ไข : เร่งดำเนินการในแต่ละกิจกรรม ให้ทันต่อเวลาของปีงบประมาณตามที่ระบุไว้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1927]   วันที่รายงาน  [20/9/2559]

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ได้ออกหนังสือเพื่อขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อขอเบิกงบประมาณ ในส่วนของการจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายบอกทางให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง จำนวน 6 ชุด โดยกระจายการติดตั้งไปตามเส้นทางหลัก เพื่อเป็นการบอกระยะทางในการเดินทางไปยังกลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่ง ที่จะทำให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักกับกลุ่ม ในนามของหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อของ “หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าทอย้อมสีธรรมชาตินาโน”

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ได้ออกหนังสือเพื่อขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อขอเบิกงบประมาณ ในส่วนของการจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง จำนวน 1,500 แผ่น โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อของ “หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าทอย้อมสีธรรมชาตินาโน” เพื่อมอบให้กับทางกลุ่มได้นำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจต่อไป
 

ค่าใช้จ่าย : 38,025
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1953]   วันที่รายงาน  [26/9/2559]

          วันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2559 ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง นำโดย อ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกฯ และ น.ส.วัลภา กันทะวงค์ เจ้าหน้าที่คลินิกฯ ได้นำผู้แทนของกลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง จำนวน 7 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ อำเภอศรีสัชนาลัย และกลุ่มทอผ้าบ้านนาต้นจั่น อำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน และวิสัยทัศน์ในการทำผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มหรือชุมชน โดยจะเป็นแนวทางที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอต่อไปในอนาคตได้  

  

ค่าใช้จ่าย : 21,390
จำนวนผู้รับบริการ : 7
ปัญหาอุปสรรค : มีปัญหาในการเบิกจ่าย ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพราะขั้นตอนการเดินเอกสารล่าช้า จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายในส่วนนี้ได้
แนวทางแก้ไข : ขอเบิกเฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก ส่วนที่ไม่สามารถเบิกได้ จะนำไปขอถัวเฉลี่ยจ่ายในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1956]   วันที่รายงาน  [26/9/2559]

          วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ได้ออกหนังสือขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สำหรับการออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อนำไปบูรณาการในกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าทอนาโน ให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านหนองอาบช้าง จำนวน 9 ชิ้นงาน ชิ้นงานละ 2,600 บาท เป็นจำนวนเงิน 23,400 บาท ประกอบด้วย เสื้อบุรุษ 3 ตัว เสื้อสตรี 3 ตัว และชุดเดรสสตรี 3 ชุด โดยใช้ผ้าทอย้อมสีธรรมชาตินาโนของกลุ่ม ให้ทางผู้รับจ้างทำการออกแบบร่างผลิตและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตามรายการข้างต้น 

ค่าใช้จ่าย : 23,400
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากปีงบประมาณนี้ ได้รับแจ้งเรื่องการโอนเงินล่าช้า จากเดิมมีการแจ้งในอีเมล์ทันทีหลังจากการโอนเงิน แต่ปีนี้ไม่มีอีเมล์แจ้งมา ซึ่งภายหลังมีการแจ้งล่าช้ากว่าเดิม ทำให้มีระยะเวลาในการดำเนินงานน้อยลง
แนวทางแก้ไข : ยื่นหนังสือขอขยายเวลาออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 ไปยัง ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี เลขที่ ศธ 0583.01(30)/1728 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง phairot4543@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates